Beslutningsprotokol

mandag den 5. februar 2018 kl. 16:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Kim Brandt, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39313, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Kontorleder Nikolaj Stage Jensen orienterer om Job og Virksomheds opgaver.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at præsentationen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16199, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcentret vil gerne give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. For at kortlægge de aktuelle behov udarbejder jobcentret hvert halvår et virksomhedsbarometer, der forelægges Arbejdsmarkedsudvalget.

  Barometeret er en systematisk undersøgelse af virksomhedernes behov og forventninger til fremtiden og understøtter bl.a. beskæftigelsesplanens mål om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

  I undersøgelsen for andet halvår 2017 har 339 virksomheder i Aabenraa Kommune deltaget i undersøgelsen. Virksomhederne i barometeret har tilsammen 6560 medarbejdere svarende til 20 % af arbejdspladserne i kommunen.

  Barometeret for andet halvår 2017 viser følgende tendenser:

  Øget optimisme til fremtiden.

  • Andelen af virksomheder, der forventer stigende omsætning er steget med 4 procentpoint til 45 %.

  Forventning om øget rekruttering.

  • Andelen af virksomheder, der forventer at skulle ansætte flere medarbejdere i de kommende 6 måneder, er steget med 6 procentpoint til 32 %.
  • Andelen af virksomheder, der forventer at skulle afskedige medarbejdere ligger uændret på 3 %.

  Virksomhederne oplever fortsat udfordringer med at rekruttere arbejdskraft.

  • 37 % af virksomhederne, der har ansat medarbejdere, har haft vanskeligheder med at få besat opslåede stillinger, der er tale om en stigning på 4 procentpoint. Af disse vurderer 43 %, at der i høj grad har været vanskeligheder med at rekruttere.

  Stigning i andelen af virksomheder, der vil ansætte elever.

  • Andelen af virksomheder, der forventer at ansætte elever er steget med 7 procentpoint til 18 % – 42 % af de adspurgte virksomheder har allerede elever ansat, hvilket er en stigning på 3 procentpoint.

  Virksomhederne er fortsat tilfredse med jobcenterets service

  • På en skala fra 1-7 hvor 7 er bedst, er den gennemsnitlige score 5,6, hvilket er et fald på 0,3 point fra sidste undersøgelse.

  Virksomhedsbarometeret er et vigtigt bidrag til det jobbarometer, som jobcenteret udarbejder. Jobbarometeret er jobcenterets skøn, for det næste kvartal, over jobmuligheder for de ledige, og danner udgangspunkt for dialogen om mulighederne for uddannelse og kompetenceløft.

  Jobbarometeret er delt op i fire kategorier:

  • Mangel på arbejdskraft, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for mekaniker-og byggefagene.
  • Gode beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for servicefag og transport.
  • Dårlige beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter medie- og IT-området og SOSU-hjælpere.
  • Overskud på arbejdskraft, der blandt andet omfatter ufaglært arbejdskraft inden for butik og kontor.

  Jobbarometeret udarbejdes hvert kvartal og den aktuelle udgave foreligges arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med det halvårlige virksomhedsbarometer.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/33875, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  I regeringens Tysklandsstrategi, handler en af indsatserne om vækst og erhvervsudvikling i grænseregionen. Her peges der på, at det skal gøres nemmere, at tage arbejde og rekruttere på begge sider af grænsen. I denne sammenhæng har STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering) bedt de fire sønderjyske jobcentre og Regionskontoret for Sønderjylland Schleswig om at igangsætte projektet ”job over grænsen”.

  Projektet er finansieret via en socialfondsbevilling, hvor STAR er projektansøger. Projektet ”job over grænsen” har et budget på 631.300 kr. Projektperioden var 1. januar til 31. december 2017.

  Projektbeskrivelse:

  Projektet har til opgave, at formidle job på begge sider af grænsen. Denne opgave blev løst via opsøgende virksomhedsbesøg og formidling af ledige til job i Sønderjylland Schleswig. Formidlingsarbejdet målrettede de brancher, hvor der er de bedste muligheder for at efterkomme efterspørgsel efter arbejdskraft.

  Formidlingsopgaven består i konkret formidling, synliggøre ledige job på jobnet.dk og jobboerse.arbeitsagentur.de. Det er ikke muligt at pålægge borgerne at søge job i udlandet, men det er muligt at udsøge egnede ledige og opfordre/udfordre dem til at søge.

  Projektet er afgrænset til virksomheder i region Sønderjylland Schleswig, det vil sige Sønderborg Kommune, Haderslev Kommune, Tønder Kommune, Aabenraa Kommune,  Flensburg, Kreis Flensburg Schleswig og Nordfriesland.

  Projektet understøttede beskæftigelsesplanens strategi for en styrket formidling i Danmark og Tyskland i 2017.

  Projektresultater:

  Succesmål

  Resultat

  200 kontakter til virksomheder i region Sønderjylland Schleswig

  225 kontakter

  150 jobåbninger på jobnet.dk/ jobboerse.arbeitsagentur.de

  208 Jobåbninger

  30 fuldtids ansættelser (fra 30 t. ugen) til en netto sammenlignelig løn

  62 fuldtidsansættelser

  Forvaltningen vurderer, at projektet er en succes. Alle måltal er mere end opfyldt. Det store antal formidlede job (62) indikerer, at projektet har imødekommet et stort behov for hjælp til formidling af job hen over grænsen.

  Projektet har været i kontakt med mange virksomheder både i Tyskland og i Danmark. Der har været meget stor interesse for projektet som rekrutteringskanal.

  Sammenfattende er det forvaltningens opfattelse, at projektet opfylder intentionerne i regeringens Tysklandsstrategi. Projektet har potentiale til at blive en central operatør til at skabe et dynamisk grænseoverskridende arbejdsmarked med optimal adgang til kvalificeret arbejdskraft på begge sider af grænsen.

  Som følge af projektets gode resultater er der med STAR ansøgt om en forlængelse af projektet i 2018 – 2019. Bevilling forventes i februar.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at slutevalueringen godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2083, Sagsinitialer: KJOER

  Sagsfremstilling

  Fravær på sprogskolen

  Der har været et stort politisk fokus på fravær i danskuddannelsen.

  I Aabenraa har fravær i danskuddannelsen været 32,9 % for I-kursister og 37,6 % for S-kursister – hvilket er under landsgennemsnittet på hhv. 35,5 og 41,2.

  Sprogskolekursister er som angivet opdelt på to borgergrupper:

  · I-kursister = flygtninge og familiesammenførte

  · S-kursister = udlændinge, der har fået opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse, studier, au pair-ophold efter udlændingelovens regler.

  Jobcentret har gennem de sidste par år fulgt fraværet nøje. Der har været ledelsestilsyn på cpr. nr. niveau, og det kan gennem mange måneder konstateres, at fraværet skyldes ”de gode årsager” nemlig at borgerne i vid udstrækning er i fuldtidspraktikker, løntilskud og ordinært arbejde, samtidig med at de er tilmeldt sprogundervisning.

  Borgerne skal derfor i disse tilfælde ikke sanktioneres.

  S-kursisterne modtager ikke ydelser, og derfor skal/kan de ikke sanktioneres for fravær.

  I de tilfælde hvor I-kursister udebliver uden gyldig grund fra danskundervisningen sanktioneres der iht. gældende lovgivning.

  Fordelingen mellem I og S – er ikke opgjort men der deltog d. 30. juni 2017 i alt 472 kursister, 204 mænd og 268 kvinder.

  Syrerne udgjorde 40% af kursistgruppen. Ud af de 187 syrere, der stadig var i undervisning første halvår 2017 var 47 % analfabeter/funktionelle analfabeter(DU1), 52 % indskrevet på DU2 og kun 2 personer indskrevet på DU3. Så det må stadig konstateres, at det ikke er en særlig veluddannet gruppe, der befinder sig i Aabenraa kommune.

  40 % af deltagerne på sprogskolen udgør i første halvår 2017 arbejdsimmigranter, hvormed øvrige nationaliteter på integration og ægtefælleforsørgede med garantistillelse udgør de sidste 20 %.

  Klippekort, fravær og depositum i danskuddannelsen

  Den 1. januar 2018 trådte klippekortsordningen på danskuddannelsen i kraft.

  Klippekortets omfang:

  I-kursister har op til 5 år, fra det tidspunkt hvor de kan starte uddannelsen, til at gennemføre danskuddannelsen og må maksimalt udgøre 15 timer om ugen.

  S-kursister tilbydes danskuddannelse indenfor rammerne af et klippekort. Klippekortet giver kursisten ret til op til 3 ½ års (42 måneders) danskundervisning indenfor den 5-årige uddannelsesperiode.

  Klippekortet har i alt op til 6 klip, som svarer til de 6 moduler på en danskuddannelse. Det indebærer, at en S-kursist, som en udbyder af danskuddannelse indplacerer på danskuddannelsens modul 1, tildeles 6 klip. En S-kursist, der indplaceres på modul 2, tildeles 5 klip osv.

  Hvert klip er tidsnormeret, og de har en måned fra henvisningstidspunktet til at starte op.

  S kursister skal pr. 1. januar 2018 ligeledes betale et depositum på 1.250 kr. for at deltage i undervisningen. Dette beløb får de tilbagebetalt efter endt uddannelse, men det forventes at færre vil tilmelde sig når det er betinget af et depositum. Som følge deraf vil fraværet på sprogskolen formentlig også falde.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/509, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen er Arbejdsmarkedsudvalgets strategiske styringsværktøj for beskæftigelsesindsatsen og dermed den vigtigste plan på beskæftigelsesområdet i kommunen. Planen fastlægger mål, strategier og indsatser for et år af gangen.

  I beskæftigelsesplanen for 2018 er der udpeget 5 lokale mål: øget arbejdskraftudbud gennem opkvalificering, færre borgere på kontant- og uddannelseshjælp, flere flygtninge skal i beskæftigelse, langtidsledigheden for ledige på a-dagpenge skal reduceres samt færre borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb.

  Derudover er der 5 ministermål: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse, virksomhederne skal sikres arbejdskraft, flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende, flere jobparate på kontanthjælp skal i beskæftigelse, flere aktivitetsparate på kontanthjælp skal blive jobparate eller gå i beskæftigelse og endelig skal bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger styrkes.

  I forhold til beskæftigelsesplan 2019 vil Arbejdsmarkedsudvalget, i lighed med processen de senere år, arbejde med at udpege lokale hovedtemaer, der suppleres med ministerens udmeldte mål. Det er forvaltningens vurdering, at de nuværende temaer også er relevante i 2019, men der kan også være andre fokusområder, der bør prioriteres.

  I den vedlagte tidsplan ses, at Arbejdsmarkedsudvalget efter dette møde har tre møder, hvor beskæftigelsesplanen er et punkt. Det vigtigste møde finder sted i juni, hvor udvalget kan komme med input til beskæftigelsesplanen.

  Det er forvaltningens vurdering, at det fortsat er vigtigt at sikre lokalt ejerskab ved at involvere relevante interessenter i processen. Dette varetages i Dialogforum vedrørende beskæftigelsespolitikken i Aabenraa Kommune, hvor arbejdsmarkedets parter, i lighed med de sidste 3 år, i dialog med Aabenraa Kommune drøfter udfordringer og kommer med input til beskæftigelsesplanen.

  Når beskæftigelsesplanen er vedtaget af Byrådet i november måned, skal planen sendes til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering og offentliggøres senest med udgangen af året.

  Lovgrundlag

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Lov nr. 1482 af 23/12/2014)  § 4.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at proces- og tidsplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2019 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-02-2018

  Godkendt med de faldne bemærkninger om at søge input fra bl.a. brancheorganisationer og uddannelsessektor.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/464, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 19. december 2017 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetningen af kommunens sociale regnskaber for 2016 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører ministeriets sagsområder.

  Resultatet af gennemgang på ministeriets område

  Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

  Ministeriet finder det tilfredsstillende, at revisors gennemgang har vist, at området generelt administreres i overensstemmelse med reglerne.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

  Opfølgning på tidligere års beregninger

  Det fremgår, at der ikke har været bemærkninger på ministeriets områder, som der skal følges op på.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Udlændige- og Integrationsministeriet vedr. revisionsberetningen for 2016 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-02-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2682, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om, hvilke ledelsesinformationer der udarbejdes månedligt.

  Til brug for kortlægningen vedlægges den seneste rapport, som kan tilgås via iPad.

  Desuden er der udtrykt ønske om følgende ledelsesinformationer:

  • Til- og fraflytning af offentlig forsørgelse
  • Sanktioneringer
  • Udvikling i IGU
  • Repatriering

  På mødet genopfriskes adgangen til oplysningerne via iPad.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at den justerede ledelsesinformation tilgås via BI-app på iPad.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-02-2018

  Orientering om:

  • AUB præsenteres på kommende møde i Arbejdsmarkedsudvalget
  • Henvendelse fra beskæftigelsesministeren vedr. manglende samtaler til ledige
  • Målsætningen om under 500 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager i KIK er nået
  • Kim Brandt er udpeget til RAR Syddanmark