Beslutningsprotokol

mandag den 5. marts 2018 kl. 16:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Kim Brandt, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Der var afbud fra Jens Bundgaard Nielsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39313, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Kontorleder Helle Hockerup orienterer om Job og Fastholdelses  opgaver.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at præsentationen tages til orientering.

  Afbud: Jens Bundgaard Jensen

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6129, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til udvalgets orientering forelægges oversigt vedr. overførsel af driftsbevillinger for 2017 til 2018.

  Overførsel af driftsbevillinger skal ikke politisk behandles i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Overførsel af driftsbevillinger kan opdeles i 3 kategorier – henholdsvis

  · Institutioner og områder omfattet af dialogbasseret aftalestyring (kategori 1),

  · Puljer og projekter (kategori 2), og

  · Øvrige overførsler (kategori 3)

  Denne sag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  · Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1).

  Såfremt institutioner har et merforbrug i 3 på hinanden følgende år skal der udarbejdes en redegørelse, som beskriver, hvorledes merforbruget afvikles.

  Såfremt institutionerne har et merforbrug på ud over 4 % skal der udarbejdes afviklingsplan/redegørelse, som beskriver, hvorledes merforbruget er opstået og ligeledes hvordan merforbruget afvikles.

  Der er en institution under Arbejdsmarkedsudvalget, hvor der skal udarbejdes en redegørelse. Der er ikke institutioner, hvor der skal udarbejdes en afviklingsplan.

  Økonomi og afledt drift

  Oversigten viser et samlet merforbrug på 0,182 mio. kr. og vedrører institutionen KIS.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler fra 2017 til 2018 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6129, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til udvalgets orientering forelægges oversigt vedr. overførsel af driftsbevillinger for 2017 til 2018.

  Overførsel af driftsbevillinger skal ikke politisk behandles i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Overførsel af driftsbevillinger kan opdeles i 3 kategorier – henholdsvis

  · Institutioner og områder omfattet af dialogbasseret aftalestyring (kategori 1),

  · Puljer og projekter (kategori 2), og

  · Øvrige overførsler (kategori 3)

  Arbejdsmarkedsudvalget har for 2017 ikke sager, som hører under kategorien Puljer og projekter.

  Denne sag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  · Øvrige overførsler (kategori 3)

  Økonomi og afledt drift

  Øvrige overførsler (kategori 3) omfatter følgende områder:

  · Bonus til kommunale IGU forløb

  · Overførselsudgifter/Forsikrede ledige – områder omfattet af budgetgarantien

  · Forsikrede ledige – områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet

  Vedr. bonus til kommunale IGU forløb søges der overført et mindreforbrug på 0,375 mio. kr. til 2019 til imødegåelse af udgifter til bonus til IGU forløb, som fuldføres i 2019.

  På overførselsudgifter søges der overført et mindreforbrug på 10,890 mio. kr. til 2018 til en pulje under Økonomiudvalgets område med henblik på at kunne imødegå en evt. negativ regulering af budgetgarantien. Såfremt der ikke sker en negativ efterregulering til sommer 2018, vil beløbet tilgå kassen.

  På Forsikrede ledige søges der overført et mindreforbrug på 16,531 mio. kr. til 2018 til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering i 2018 af beskæftigelsestilskuddet for 2017.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler vedr. kategori 2 og 3 fra 2017 til 2018 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6129, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges sektorbeskrivelse (bidrag til årsberetning for 2017) på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

  I forhold til Arbejdsmarkedsudvalgets oprindelige budget på i alt 837,564 mio. kr. viser regnskabet for 2017 et mindreforbrug på 49,889 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til et mindre antal helårspersoner end budgetlagt. Det er særligt på politikområderne; Integration og enkeltydelser, Ledighedsydelse og fleksjob samt Forsikrede ledige, hvor regnskabet viser de største afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

  At der er et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget svarer godt overens med, at regeringen i sommeren 2017 skønnede mindreudgifter i forhold til aftaleniveauet både på overførselsudgifterne og på udgifter til de forsikrede ledige.

  I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindreforbrug på 28,639 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af 1,218 mio. kr. på Serviceudgifterne, 10,028 mio. kr. på Overførselsudgifterne og 17,393 mio. kr. på Forsikrede ledige. Det er forventningen, at der sker en negativ efterregulering af henholdsvis overførselsudgifterne og beskæftigelsestilskud, hvorfor mindreforbruget på de to ordninger søges overført til 2018 med henblik på at kunne imødegå en negativ efterregulering til sommer. Der søges overført 16,531 mio. kr. vedr. områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet. På områder omfattet af overførselsudgifterne søges der overført 10,890 mio. kr. til en pulje under Økonomiudvalgets område. Der foreligger p.t. ikke nye skøn for regnskab 2017 på landsplan.

  Sektorbeskrivelsen skal ikke politisk behandles i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Sektorbeskrivelsen for Arbejdsmarkedsudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2017.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sektorbeskrivelsen for Arbejdsmarkedsudvalget for 2017 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/464, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 29. januar 2018 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetning om revision af kommunens sociale regnskaber for 2016 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører Beskæftigelsesministeriets område.

  Resultat af gennemgang på ministeriets område

  Styrelsen har følgende bemærkninger til revisionsberetningen:

  Revisor har ikke forbehold på ministeriets område.

  Styrelsen vurderer dog, at det er utilfredsstillende, at der er revisionsbemærkning om, at der på flere udbetalingsområder ikke er foretaget den lovpligtige økonomiske opfølgning efter aktivlovens § 10. Styrelsen går ud fra, at det skærpede fokus, som kommunen har iværksat, vil forbedre sagsbehandlingen på områderne. Revisor har oplyst, at initiativerne bliver fulgt i forbindelse med revisionen af regnskab 2017.

  Forvaltningen kan oplyse, at det er forventningen, at de iværksatte initiativer har forbedret sagsbehandlingen på områderne således, at revisionsberetningen for 2017 ikke vil indeholde revisionsbemærkninger omkring den lovpligtige økonomiske opfølgning.

  Styrelsen skriver, at der på landsplan er konstateret en tendens til forsinkelser ved tilbud, samtaler og økonomisk opfølgning. Revisor har ikke oplyst, at have konstateret fejl af væsentlig betydning i relation til rettidighed ved tilbud og samtaler i Aabenraa Kommune. Styrelsen beder revisor om, at have fokus på rettidighed ved næste årsregnskab.

  Opfølgning på tidligere beretninger

  Det fremgår, at der ikke er uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2015.

  Revisorerklæringer vedrørende de sociale it-systemer

  Styrelsen har noteret sig, at kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD. Der foreligger revisorerklæringer fra KMD vedrørende de generelle it-kontroller, men revisor anbefaler, at der også indhentes uafhængige revisorerklæringer vedrørende brugersystemerne (KMD fagsystemer). Styrelsen forventer, at revisor følger op på forholdet og omtaler det i næste års beretning.

  Forvaltningen kan oplyse, at Aabenraa Kommune hvert år i februar modtager revisorerklæringer fra KMD på brugersystemerne/fagsystemer. Revisorerklæringen er delt op i en generel samt en med særligt fokus på persondata og omfatter også Jobcentrets fagsystemer, som tilgår kommunens revisor.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Beskæftigelsesministeriet vedr. revisionsberetning for 2016 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5732, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesministeren har den 29. januar 2018, i brev til landets kommuner, gjort opmærksom på, at en stor del af landets kommuner kun i begrænset omfang overholder de minimumsregler for samtaler med ledige og sygemeldte, der er fastsat ved lov.

  Forvaltningen har den 1. februar videresendt brevet samt de to tilknyttede bilag til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer med oplysning om, at der vil blive givet en opfølgning på udvalgets møde i marts måned.

  Forvaltningen har undersøgt baggrunden for tallene og kan knytte følgende kommentarer:

  · Data fra Jobindsats har generelt høj validitet – og tallene kan derfor ikke anfægtes.

  • Overordnet set ligger Aabenraa i top på dagpengeområdet, middel på kontanthjælp og mindre godt på sygedagpenge.

  · Det er et relativt begrænset antal borgere, der er tale om.

  Hvad har vi iværksat for at rette op på forholdene?

  · På kontanthjælpsområdet har vi rapporter, der kan understøtte en konkret opfølgning i hverdagen på samtaler – og det vil hjælpe.

  Endvidere vil et nyt fagsystem - der samkører, det der i dag er to separate fagsystemer - gøre, at opfølgninger foretaget af ex. virksomhedskonsulenter fremadrettet vil blive registreret, så de også indgår som data i Jobindsats. Det gør de ikke i dag, da det skal foregå som en manuel dobbeltregistrering. Jobcentret implementerer det nye fagsystem oktober 2018.

  · På sygedagpenge har det været en bevidst ledelsesmæssig prioritering kun at gennemføre 1. samtale, hvor dette ud fra en individuel vurdering gav mening for den sygemeldte – og dermed ikke blot at leve op til proceskravet. Det har forvaltningen blandt andet gjort både ministeriet og styrelsen opmærksom på i forbindelse med ministerens ønske om at afbureaukratisere beskæftigelsesområdet.

  · På det forsikrede område ligger vi rigtig fint og har gjort det længe.

  Da det er et generelt billede over tid, og for enkelte områder har været en ledelsesmæssig nedprioritering, er det forvaltningens konklusion, at der med et større ledelsesmæssig fokus vil minimumsreglerne for samtaler med ledige og sygemeldte kunne overholdes indenfor kort tid.

  Ministeriet vil senere på året se på data igen med udgangspunkt i april 2018 for at se, om minimumsreglerne overholdes. Vi har med andre ord god mulighed for at kunne nå at forbedre vores tal.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at redegørelsen godkendes.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2018

  Godkendt, idet forvaltningen undersøger muligheden for, at den udvidede udfordringsret kan omfatte problemstilling på sygedagpengeområdet.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5401, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetforliget for 2018 er der truffet beslutning om, at disponere 1 mio. kr. af budgetrammen vedr. indsatser i KIK projektet på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2018 og 2019 til anonym psykologisk rådgivning til unge op til og med 25 år. Målgruppen er alle unge, som henvender sig om psykologbistand - ikke kun ledige.

  Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag behandle de tre forvaltningers fælles anbefaling om, at tilbuddet fremadrettet forankres og evalueres i Ungeindsatsen og organisatorisk bliver placeret under PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

  PPR arbejder med børn og unge fra fødslen til og med afslutning af folkeskolen. Det nye tilbud betyder, at der kan ansættes, hvad der svarer til èn yderligere fuldtids-psykolog-stilling i PPR, og derved kan rumme den udvidede målgruppe.

  Opstart forventes at kunne ske senest den 1. maj 2018.

  Indhold i tilbuddet

  Den indledende kontakt foretages via en vagttelefon, der betjenes af en psykolog i tidsrummet KL. 11.00-18.00 mandag til fredag, idet erfaringer fra samarbejdet med Headspace i Aabenraa viser, at det er i dette tidsrum, de unge henvender sig. Via kontakten med psykologen, der betjener vagttelefonen, kan der laves konkret aftale om personlige samtaler til den unge. Den fysiske placering af samtalen aftales ligeledes med den unge, da de kan have forskellige præferencer. Der ydes dog ikke samtaleforløb i private hjem.

  Omfanget af forløbene er berammet til at vare 1-5 samtaler. Lovgivningsmæssigt foretages forløbene under reglerne for anonym rådgivning, der er organiseret af offentlige myndigheder og vil således ikke være omfattet af journalpligt jf. Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser § 1 stk. 4.

  Det forventes, at funktionen fordeles på op til fire psykologer i PPR med henblik på at sikre robustheden i tilbuddet.

  I opstarten af tilbuddet må det forventes, at der skal gøres et stort arbejde for at synliggøre det nye tilbud i de kontekster, som de unge færdes i. Der vil således blive etableret samarbejde med allerede eksisterende interessenter, der arbejder med målgruppen.

  Da tilbuddet her omhandler åben anonym psykolog rådgivning, vil de borgere, hvor det måtte vise sig nødvendigt med en behandlingsindsats, skulle henvises til og behandles i det ordinære behandlingssystem.

  Evaluering

  Tilbuddet om anonym psykologisk rådgivning evalueres ved udgangen af 2018, og evalueringen forelægges Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget primo 2019.

  Der vil i forløbet blive registreret, hvor mange henvendelser der modtages, hvor mange forløb der iværksættes samt længden på de enkelte forløb. I PPR vil der blive set på muligheden for at udvikle en app-baseret løsning til dette formål.

  Økonomi og afledt drift

  Det forventes, at der ansættes én autoriseret psykolog i PPR som konsekvens af tilbuddets forankring i PPR.

  Den samlede årlige omkostning til løn og drift inkl. applikation er ca. 0,700 mio. kr.

  Beløbet finansieres af den 1,000 mio. kr., der er afsat til formålet på Arbejdsmarkedsudvalgets område i hhv. 2018 og 2019 og indarbejdes i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice, Børn & Skole og Social & Sundhed indstiller,

  at tilbuddet, om anonym psykologisk rådgivning til unge op til og med 25 år forankres i Ungeindsatsen med organisatorisk placering under PPR, godkendes, og

  at de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31062, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  I august 2015 traf Økonomiudvalget, efter indstilling fra Arbejdsmarkedsudvalget, en principbeslutning om at igangsætte en investeringsstrategi for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Efterfølgende blev investeringsprojektet vedtaget som en del af budget 2016-2019 – i dag kendt som KIK (Kommunal Investeringsstrategi for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere - og i det efterfølgende benævnt KIK-I).

  Der er i KIK-I vedtaget tre hovedindsatsområder, hvoraf to budgetmæssigt hører under Arbejdsmarkedsudvalget:

  • Indsatsen for de aktivitetsparate borgere
  • Indsatsen for borgere omfattet af integrationsloven
  • Tværfaglige indsatser samt personaleomkostninger (Økonomiudvalget)

  Målet med KIK-I er dels at halvere antallet af aktivitetsparate borgere i Aabenraa Kommune fra 1000 til 500, og på integrationsområdet er målet, at 50 procent af borgerne, som er omfattet af integrationsprogrammet, opnår selvforsørgelse inden udgangen af den 3 årige integrationsperiode.

  Nu godt to år inde i investeringsperioden er målene i KIK-I allerede nået og har været stabil de seneste fire uger (se bilag).

  Fra KIK-I til ”KIK-II”

  I denne sag lægger forvaltningen derfor op til, at KIK-I nedlægges med udgangen af maj 2018, som følge af målopfyldelsen, og at der i stedet igangsættes en ny udvidet investeringsstrategi ”KIK-II” (navnet er ikke endelig besluttet. ”KIK-up!” er pt. også i spil). En investeringsstrategi, som skal omfatte alle kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere - og ikke som nu kun de aktivitetsparate.

  Barren hæves, og det nye overordnede mål for ”KIK-II” er:

  at reducere antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Aabenraa Kommune med 1/3, fra det nuværende niveau ned til under 800.

  Et ambitiøst mål, men i forlængelse af KIK-I ikke et urealistisk mål. Hvis målet indfries, vil det betyde en forventet årlig besparelse fra 2022 på knap 16 mio. kr., som ligger udover de ca. 20 mio. kr., som budgettet fra 2019 og frem allerede er reduceret med som følge af KIK-I.

  ”KIK-II” skal samtidig understøtte og styrke indsatsen både i forhold til tilgangen til området – visitationen i jobcentret og forsikrede langtidsledige, der falder for varighed - og i forhold til afgangen til andre ydelsesområder – ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Formålet med denne del af strategien er dels at sikre, at flest mulig forsikrede ledige med lang tids ledighed (+16 mdr.) ikke falder for varighed og havner på kontanthjælp. Og samtidig sikre at de borgere, der overgår fra kontant- og uddannelseshjælp til andre ydelser, her kan få den nødvendige indsats, der gør, de ikke falder tilbage på kontanthjælp.

  Den virksomhedsrettede indsats udliciteres

  Den virksomhedsrettede indsats til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere til jobformidling og udplacering i praktikker m.v. lægges om, således den fremadrettet skal leveres af en ekstern leverandøre, hvilket Jobcentret gennem de seneste år har haft gode erfaringer med.

  Formålet med omlægningen er dels at styrke selve den virksomhedsvendte indsats. Dernæst har vi også erfaring for, at der ligger et økonomisk potentiale i at benytte eksterne leverandører til netop denne type af opgaver, hvor afregningsformen typisk er en kombination af lav fast ydelse kombineret med en høj bonus-andel.

  Der vil i forbindelse med denne omlægning skulle ske virksomhedsoverdragelse af fire virksomhedskonsulenter i Jobcentret til den eksterne leverandør, som kvalificerer sig til opgaven.

  De fire stillinger indgår derfor i budgetforslaget som medfinansieringsforslag til den nye investeringsstrategi.

  Flere nye medarbejdere

  Erfaringerne fra KIK-I har vist, at sagsantallet en sagsbehandler kan arbejde med på kontant- og uddannelseshjælp, når der skal være den ønskede progression i sagerne, ligger på max 50 sager.

  Indenfor rammerne af ”KIK-II” skal der derfor til en start ansættes yderligere 9 medarbejdere i jobcenteret, og 5 medarbejdere videreføres fra KIK-I. Derudover videreføres også den nuværende KIK-kontrollerfunktion svarende til en ½ normering. På samme måde som i KIK-I vil der fra 2019 til 2021 ske reduktion i medarbejderstaben i takt med den forventede reduktion i sagsantal og jævnfør investeringsstrategiens budget for personaleomkostninger.

  ”KIK-II” forventes at kunne igangsættes den 1. juni 2018.

  ”KIK-II” forelægges Jobcentrets MED-udvalg torsdag den 1. marts med henblik på et høringssvar.

  Økonomi og afledt drift

  Beregningerne forudsætter, at en ny investeringsstrategi igangsættes 1. juni 2018 og løber 4 år fra denne dato dvs. frem til 31. maj 2022.

  Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

  (1.000 kr.)

  2018

  7 mdr.

  2019

  2020

  2021

  2022

  5 mdr.

  I alt

  2022 

  7 mdr.

  2023

  Udvalg

  ØK

  Investering

  4.253

  7.223

  5.705

  4.438

  1.832

  23.450

  2.140

  3.587

  AU

  Investering

  7.408

  12.450

  10.450

  4.771

  2.083

  37.163

  2.917

  3.000

  AU

  Besparelse

  0

  -5.039

  -13.223

  -18.779

  -8.614

  -45.655

  -12.060

  -20.674

  I alt

  11.661

  14.634

  2.932

  -9.570

  -4.699

  14.958

  -7.004

  -14.087

  Finansiering

  ØK

  Virk.konsulenter

  1.007

  1.726

  1.726

  1.726

  719

  6.905

  1.007

  1.726

  AU

  Besk.bonus

  1.000

  0

  0

  0

  0

  1.000

  0

  0

  AU/ØK

  Restbudget KIK

  7.077

  0

  0

  0

  0

  7.077

  0

  0

  I alt

  9.084

  1.726

  1.726

  1.726

  719

  14.982

  1.007

  1.726

  Netto

  2.577

  12.907

  1.206

  -11.296

  -5.418

  -24

  -8.011

  -15.813

  I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 60,613 mio. kr. (23,450 + 37,163 mio. kr.) og der forventes besparelser på 45,655 mio. kr. set over en 4 årig periode.

  Forvaltningen lægger op til, at der er følgende finansiering af investeringsstrategien ”KIK-II”:

  Der er i budgettet for 2018 afsat 1 mio. kr. (beskæftigelsesbonus fra 2017) til finansiering af en ny investeringsstrategi. Forvaltningen anbefaler, at beløbet indgår som finansiering af ”KIK-II”.

  Af sagen (notatet, bilag) fremgår det, at der sker en omlægning af virksomhedskonsulentindsatsen. Det anbefales, at der flyttes budget fra Økonomiudvalgets område til Arbejdsmarkedsudvalgets område.

  En nedlæggelse af investeringsstrategien KIK-I pr. 31. maj 2018 vil betyde, at den fulde budgetramme for 2018 ikke forventes anvendt. Forvaltningen anbefaler, at restbudgettet på 7,077 mio. kr. (1,433 mio. kr. på ØK, og 5,644 mio. kr. på AU) indgår som finansiering i ”KIK-II”. Nedlæggelsen af projektet før tid får ikke betydning for budgettet fra 2019 og frem.

  Med de anbefalede finansieringsforslag viser beregningerne, at investeringen i et nyt ”KIK-II” set over en 4 årig periode løber rundt. Investeringen forventes først at være finansieret af den opnående besparelse i slutningen af projektperioden.

  Fra 2023 forventes der en årlig nettobesparelse på 15,813 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau, der er opnået ved udgangen af 2022 fastholdes i årene 2023 og frem.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at investeringsstrategien ”KIK-II” godkendes,

  at investeringsstrategien ”KIK-I” nedlægges pr. 31. maj 2018,

  at restbudgettet for 2018 fra KIK på 7,077 mio. kr. indgår, som finansiering af investeringsstrategien ”KIK-II”,

  at det afsatte budget på 1 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område indgår, som finansiering af investeringsstrategien ”KIK-II”, og

  at der flyttes budget fra Økonomiudvalgets område til Arbejdsmarkedsudvalgets område jf. ovenstående tabel vedr. virksomhedskonsulenter.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6057, Sagsinitialer: KJOER

  Sagsfremstilling

  Jobcentret, Job og Integration, påtænker at søge ny pulje udbudt af Udlændinge og Integrationsministeriet.

  Puljen har til formål at give 35 kommuner støtte til at ansætte en integrations- og beskæftigelsesambassadør i en periode på 3½ år.

  Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2018 har partierne bag aftalen besluttet at afsætte 78,1 mio. kr. over fire år til indsatsen ”Integrations- og beskæftigelsesambassadører”.

  Heraf er der afsat 61,250 mio. kr. i den udmeldte ansøgningspulje, hvorfra kommunerne nu kan søge om midler til at ansætte en ambassadør. Ambassadørerne vil blive understøttet fra central side, idet der afsættes tre årsværk i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som skal understøtte ambassadørernes arbejde med at styrke kommunernes beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

  Ambassadørerne skal støtte kommunerne i deres indsats med at skabe flest mulige ordinære jobs til flygtninge og familiesammenførte. Dette opnås bl.a. gennem succesfulde IGU-forløb, virksomhedspraktikker og job med løntilskud, hvor der er et godt match mellem flygtning og virksomhed, som tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft. Derfor skal ambassadørerne også sikre, at kontakten til virksomhederne styrkes, så virksomhederne oplever en hurtig og kvalificeret service i tæt dialog med kommunen.

  Alle landets kommuner kan ansøge.

  Ved ansøgning er det en forudsætning, at det er lokalpolitisk godkendt, at der ansøges.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at puljen udbudt af Udlændinge og Integrationsministeriet ansøges med henblik på ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør i en periode på 3½ år.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45492, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sydjylland (RAR Sydjylland) kvitterer i skrivelse dateret 22. februar 2018 for modtagelse af beskæftigelsesplan 2018 fra Aabenraa Kommune.

  I brevet fremhæver rådet bl.a. Aabenraa Kommunes fokus på samarbejdet med virksomhederne, opkvalificering af borgere samt fokus på det rummelige arbejdsmarked. Derudover fremhæves indsatsen rettet mod de jobparate borgere samt arbejdet på tværs af kommunegrænser.

  Rådet oplyser, at forebyggelse af arbejdskraftmangel samt vækst har den højeste prioritet. Fokus er på målrettet opkvalificering samt vejledning af unge mod uddannelser med gode jobmuligheder.

  Rådet fremhæver endvidere en helhedsorienterede og tværfaglige indsats for at sikre borgere på kanten af arbejdsmarkedet en plads på arbejdsmarkedet.

  Aabenraa Kommunes beskæftigelsesplan afspejler i store træk de samme prioriteringer, som der er fremført i RAR Sydjyllands skrivelse.

  RAR Sydjylland oplyser, at de senere på foråret sender en folder om deres strategi- og handleplan for 2018 til kommunerne.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at RAR Sydjyllands kvitteringsbrev tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Da der er planlagt budgetseminar den 3.-4. september 2018, er det nødvendigt at flytte mødet i Arbejdsmarkedsmødet den 3. september.

  Det foreslås, at mødet flyttes til torsdag den 6. september kl. 16.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at mødet flyttes til torsdag den 6. september 2018 kl. 16.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2018

  Mødet flyttes til mandag den 10. september kl. 16.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2018

  Orientering om pressemeddelelse vedr. Unge på toppen.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen