Beslutningsprotokol

mandag den 9. april 2018 kl. 16:30

Mødested: KIS, Gråstenvej 1, Felsted
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Kim Brandt, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Afbud: Thomas Juhl.
Carina Underbjerg Hansen forlod mødet og deltog ikke i behandling af punkt 32-36
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/9462, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  KINA og KIS-projekterne blev begge formelt godkendt af byrådet i 2013. Herunder gives en status for projekterne.

  Organisering

  6 ansatte administrerer KIS og KINA-projekterne. De er alle ansat under KIS. Der er tale om en leder, 2 projektkoordinatorer – en med KIS som opgave og en med KINA som opgave. Dertil kommer 3 mentorer tilknyttet KINA-projektet. 

  KINA

  Byrådet godkendte på deres møde 27. november 2013 igangsætningen af KINA, der står for Kommunal In-house Nytteindsats i Aabenraa. Projektet skulle sikre, at jobcentret kunne leve op til kravet i kontanthjælpsreformen om, at kommunen skulle kunne placere borgere i nytteindsats.

  Nytteindsats er især målrettet borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp, der skal udføre samfundsnyttige opgaver. Arbejdets indhold skal give borgerne mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre arbejde for deres ydelse.

  En række opgaver er blevet udført af KINA, hvilket  omfatter: renovering og maling af autoværn, nedtagning og rensning af vejskilte, sortering af genbrugsmaterialer, pedelfunktioner mm.

  For uge 10 2018 viser udtræk fra de kommunale it-systemer, at der var 118 borgere tilknyttet KINA:

  Kvinde

  Mand

  I alt

  18-29

  17

  27

  44

  30-39

  2

  20

  22

  40 og ældre

  18

  34

  52

  I alt

  37

  81

  118

  I forhold til nytteindsats, viser en udsøgning i det statsligt autoristerede blanketsystem VITAS, hvor nyttejob formelt godkendes, at 35 borgere i uge 10 2018 var i nyttejob. Baseret på udtrækket i VITAS er de fordelt på følgende stillingsbetegnelser:

  Registrerede nyttejob i Vitas 13. marts 2018

  Stillingsbetegnelse

  Antal

  Pedelmedhjælper

  10

  Pædagogmedhjælper

  7

  Omsorgsmedhjælper

  5

  Køkkenmedhjælper

  4

  IT-support

  2

  Rengøringsassistent

  2

  Social- og sundhedshjælper

  2

  Støttepædagog

  2

  Skovarbejder

  1

  I alt

  35


  De borgere, der ikke er i nyttejob, er i et såkaldt kapitel 10-tilbud, som består af jobsøgning, vejledning om job- og uddannelsesmuligheder eller deltagelse i et åbent tilbud, hvor man får ydelse for de dage, man møder frem.

  De opgaver KINA udfører må ikke omfatte ordinært arbejde. Derudover skal forholdstalskravene overholdes i lighed med praktik. Jobcentret har en fast procedure, der skal sikre, at dette sker. Jobcentret har ikke kendskab til, at der generelt  er problemer på området, men at en faglig organisation i et tilfælde har rejst tvivl om, hvorvidt deltagelse i en afgrænset del af nedbrydningsarbejde på en skole lå inden for reglerne for nytteindsats.

  I forhold til borgere, der visiteres til KINA, er der ikke udarbejdet oversigter over antallet, der er blevet sanktioneret i 2017, da det kræver en manuel gennemgang af alle henvisninger til KINA. Det kan dog oplyses, at borgerne bliver sanktioneret i det omfang, de udebliver fra aktivitet.

  KINA anvendes til straksaktivering af borgere, hvor der er

  løbende optag. Det skal oplyses, at det er en forudsætning, at der er bevilget kontanthjælp før borgeren starter. Borgeren starter dermed ikke nødvendigvis samme dag, som der søges hjælp.

  Resultatet af KINA-projektet

  Ifølge kommunens ledelsesinformationssystem har i alt 1.352 borgere afsluttet et forløb hos KINA siden det blev etableret. Den aktuelle status for disse borgere ser i det kommunale ledelsesinformationssystem således ud:

  Antal

  Andel

  Afmeldte (ingen ydelse)

  826

  61%

  Kontanthjælp/aktivering, uddannelseshjælp eller integrationsydelse

  457

  34%

  Forsikret ledig

  34

  3%

  Sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb eller revalidering

  24

  2%

  Fleksjobberettiget

  8

  1%

  Andre ydelser

  5

  0%

  I alt

  1.354

  100%

  Note: I den valgte inddeling er der borgere der står med 2 ydelser samtidig, hvilket betyder at antallet bliver 1.354

  Som det fremgår er mere end 60 % af de borgere, der er afsluttet på KINA, uden ydelse.

  KIS

  Etablering af det kommunale in-house servicekorps blev godkendt af byrådet 24 april 2013. KIS blev etableret som en selvstændig institution i kommunen, der varetog nyttige serviceopgaver internt og eksternt i kommunen. KIS er med andre ord en arbejdsfordelingsenhed, der udfører specifikke opgaver bestilt internt i kommunen.

  Opgaverne udføres primært af ledige fleksjobvisiterede og seniorjobbere, som kommunen er forpligtet til at ansætte i seniorjob, når en række betingelser er opfyldt.

  Siden projektet blev etableret, har 313 borgere ifølge en opgørelse fra KIS været tilknyttet i fleksjob, mens 94 har været i seniorjob. Af disse er 196 fortsat i fleksjob mens 45 er i seniorjob. KIS har udpeget 5 holdkoordinatorer (tidligere var der 6), der alle er seniorjobbere. De enkelte hold løser opgaver indenfor følgende fem områder: administration, it og service, rengøring og hygiejne, pedel, malerarbejde og renovering, pasning af grønne områder samt montage, pakkeri og makulering.   

  Opgaverne der udføres må ikke have været udført i kommunalt regi eller været udbudt i licitation de seneste fire år. 

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2018

  Godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39313, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Som led i introduktionen af Arbejdsmarkedsudvalget gives en indføring i de økonomiske forhold, herunder de særlige reguleringsmekanismer, som kendetegner beskæftigelsesområdet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2018

  Godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7847, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Arbejdsmarkedsudvalget om tidsplanen for den kommende budgetlægning for 2019-2022.

  Økonomiudvalget udmelder den 11. april budgetrammen til de stående udvalg. De stående udvalg udarbejder med udgangspunkt i budgetrammen et budgetbidrag. Ligeledes skal der, som en del af budgetlægningen udarbejdes et omprioriteringskatalog, som består af forslag til 1% reduktioner på serviceudgifterne.

  Omprioriteringskataloget behandles i Arbejdsmarkedsudvalget den 7. maj.

  I forhold til selve budgetbidraget har Arbejdsmarkedsudvalget en lidt anden proces end de øvrige stående udvalg, idet budgetrammen på udvalgets område afhænger af skønnet for overførselsudgifter i økonomiaftalen. Økonomiaftalen kendes formentlig først medio/slutningen af juni måned

  Budgetbidraget behandles i udvalget den 13. august, hvor økonomiaftalen er kendt.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2018

  Godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/9017, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Lovgrundlaget er beskrevet i Lov om Sygedagpenge, kapitel 21, under ”aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v.”

  En arbejdsgiver kan ved aftale med en lønmodtager opnå ret til, fra kommunen, at få refusion i de første 30 kalenderdage af sygefraværet, hvis lønmodtageren opfylder beskæftigelseskravet.

  Pr. 19. marts 2018 er der 338 godkendte § 56 aftaler i kommunen.

  Efter bestemmelsen er der tre måder, hvor kommunen kan godkende en aftale efter § 56:

  1. ”Når lønmodtagerens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse og fraværet på grund af lidelsen skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år”
  1. ”Når lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution og indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet”

  I dette tilfælde er det ikke et krav, at lidelsen skal være langvarig eller kronisk, men udelukkende at behandlingen var planlagt på ansættelsestidspunktet. Den er fra lovgivers side tænkt som et ”skulderklap” til den arbejdsgiver, der ansætter en medarbejder på et tidspunkt, hvor denne har en allerede planlagt fraværsperiode på grund af sygdom

  Kommunen har godkendt flere aftaler i forhold til bl.a. fertilitetsbehandling efter denne bestemmelse.

  1. ”Når arbejdsgiveren, under det bestående arbejdsforhold,  allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen”.

  I dette tilfælde er det et krav, at lønmodtageren allerede har haft 21 dages fravær på grund af den lidelse, man søger aftalen efter § 56 på. Formålet med denne bestemmelse er at kompensere den arbejdsgiver, som indenfor det seneste år allerede har udbetalt løn under sygdom i en hel ”arbejdsgiverperiode” - efter sygedagpengelovens § 56, stk. 1.

  En § 56 aftale, kan indgås for 2 år ad gangen og vedrører kun fravær på grund af den lidelse, der er omfattet af aftalen. Aftalen kan ikke fornyes, når lønmodtagerens fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført mindst 10 fraværsdage, medmindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i lønmodtagerens arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.

  En § 56 aftale kan ikke anvendes:

  • ved en varig nedsættelse af arbejdsevnen, f.eks. ved at lønmodtageren har en eller flere faste ”sygedage” om ugen
  • som kompensation, når arbejdsevnen er varigt nedsat, men dog ikke i et sådant omfang, at det berettiger pågældende til et fleksjob

  Foranlediget af spørgsmål vedrørende praksis har Ankestyrelsen den 20. november 2017 udsendt vedlagte principafgørelse nr. 88-17 om fertilitetsbehandling for at præcisere, at aftaler vedr. fertilitetsbehandling skal vurderes efter § 56, stk. 2. nr. 2 (hvis lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant, og indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet).

  Lovgrundlag

  Lov om sygedagpenge, § 56, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 23. juni 2017

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at redegørelsen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2018

  Godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8399, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen udsender løbende statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I bilag 1 ses den samlede oversigt over klager behandlet i 2017 for Aabenraa Kommune. Der har i 2017 været behandlet i alt 311 klagesager på beskæftigelses-, ydelses-, førtidspensions-, og sygedagpengeområdet ved Ankestyrelsen. Til sammenligning blev der i 2016 behandlet i alt 239 klagesager for de nævnte områder, og i 2015 blev der behandlet i alt 271 klagesager. Opgørelse over de forskellige afgørelser er vist i bilag 2.

  ydelsesområdet er der de største udsving. I 2017 blev der behandlet 180 klagesager mod 99 klagesager i 2016 og 142 klagesager i 2015. 

  Spørgsmålet er, om den store vækst i antallet af klagesager skal ses i sammenhæng med udviklingen i antallet af borgere der bliver sanktioneret. På baggrund af data i Jobindsats kan man følge udviklingen på de enkelte ydelsesområder. Sanktionerne kan både være periodesanktioner eller punktsanktioner.

  Andel sanktionerede ledige, pct.

  2015

  2016

  4kv16-3kv17

  A-dagpenge

  4,0

  4,8

  3,8

  Kontanthjælp

  16,1

  22,4

  21,8

  Uddannelseshjælp

  35,6

  33,8

  35,4

  Integrationsydelse

  *

  26,4

  23,6

  Kilde: Jobindsats

  *Integrationsydelse var ikke indført i 2015

  Det ses, at der ikke er en særlig udvikling i andelen af sanktionerede ledige, der skulle kunne forklare fordoblingen af klagesager fra 2016 til 2017 på ydelsesområdet.  

  Det fremgår af nedenstående tabel, hvordan det samlede antal behandlede sager i 2017 fordeler sig på typer af afgørelser, såvel i Aabenraa som i hele landet på de fire ovennævnte områder:

  2017

  Hele landet

  Aabenraa

  I alt (antal)

  I alt (%)

  I alt (antal)

  I alt (%)

  Stadfæstelse

  11335

  68%

  194

  62,4 %

  Afvisning

  1643

  9,8%

  33

  10,6%

  Ændring

  2082

  12,5%

  40

  12,9%

  Hjemvisning

  1618

  9,7%

  44

  14,1%

  Afgjorte sager i alt

  16678

  100%

  311

  100 %

  I Aabenraa afvises og stadfæstes  – dvs. fastholdes – 73 % af afgørelserne efter behandling i Ankestyrelsen. På landsplan er det 77,8 %. Typisk afvises en sag af Ankestyrelsen, hvis borgeren ikke har overholdt klagefristen. De resterende 27 % af sagerne i Aabenraa har Ankestyrelsen  hjemvist eller ændret.

  Når Ankestyrelsen hjemviser en sag, betyder det, at den afgørelse, som kommunen har truffet ophæves, og der skal træffes en ny afgørelse. Ankestyrelsen tager ikke stilling til, om afgørelsen er korrekt eller ej.

  Hjemvisning sker typisk, hvis der mangler oplysninger i sagen, eller hvis der er sket en sagsbehandlingsfejl. Efter revurdering i kommunen kan den nye afgørelse derfor godt føre til samme resultat som den afgørelse, der i første omgang blev anket.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opgørelse af klager til Ankestyrelsen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2018

  Godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl.

  Carina Underbjerg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5570, Sagsinitialer: AHAV

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2016 en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i  Danmark; herunder praktikpladser til elever. Aftalens overordnede intention er at afhjælpe den private sektors mangel på faglært arbejdskraft. Det er derfor KL´s forventning, at den overvejende del af de ekstra praktikpladser skal tilvejebringes i den private sektor.

  Et centralt element i aftalen er målet om 10.000 ekstra praktikpladser (erhvervsuddannelsesaftaler) i 2025. Delmålet for 2018 er 2.100 flere pladser i forhold til niveauet i 2016.

  Indførelse af praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

  For at øge virksomhedernes incitament til at oprette flere praktikpladser og på den måde øge antallet af faglærte, indgår der i aftalen, at der pr. 1. januar 2018 indføres et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag. Det indebærer en entydig belønning af de virksomheder, der bidrager til at uddanne faglært arbejdskraft, og entydigt pålægger de virksomheder, der ikke i tilstrækkelig grad bidrager til at uddanne faglært arbejdskraft, et større ansvar for den samlede finansiering af AUB.

  AUB-bidraget vil ud over det eksisterende faste AUB-bidrag pr. fuldtidsansat pr. år omfatte et nyt variabelt praktikpladsafhængigt bidrag kaldet Praktikplads-AUB.

  Det vil i 2018 udgøre 27.000 kr. for hver elev, som virksomheden mangler at oprette en praktikplads til. Antallet af manglende praktikpladser opgøres i forhold til et beregningsteknisk måltal. Hvis virksomheden ansætter flere elever end det angivne måltal, opnås der en bonus.

  Måltal

  Der fastsættes ikke et forpligtende måltal for, hvor mange elever, den enkelte kommune skal ansætte, men antallet af praktikpladser vil som beskrevet have økonomiske konsekvenser. Der er således mulighed for at øge bonus eller reducere det eventuelle merbidrag ved at oprette flere praktikpladser.

  Kommunerne og de kommunale selskaber med eget CVR-nummer modtager i april 2018 en forskudsopgørelse  for 2018. Den viser, om Aabenraa Kommune kan forvente at få en samlet meropkrævning eller en samlet bonus fra AUB.

  Beregning af foreløbigt måltal

  Det endelige mål for, hvor mange elever der skal ansættes, kendes ikke før i løbet af april 2018.  AUB har i februar 2018 offentliggjort et nyt beregningsværktøj, der kan hjælpe med at beregne et cirkatal for, hvor mange elever der skal ansættes i 2018.

  Vi kan beregne det foreløbige tal på to måder:

  1. På baggrund af arbejdsgivernes egne ATP-bidrag og medarbejdernes erhvervsuddannelse
  2. På baggrund af branchegennemsnittet

  Personaleafdelingen har valgt at danne sig et foreløbigt overblik over, om Aabenraa Kommune har elever i det antal, trepartsaftalen påkræver ved hjælp af beregner 2. Ifølge beregneren har Aabenraa Kommune en forpligtelse til at have 83,02 helårselever ansat. Et beregnet gennemsnit viser, at Aabenraa Kommune i 2017 havde ansat 115,3 helårselever.

  Resultater af beregning af elevforpligtelsen jf. trepartsaftalen:

  Helårsansatte

  Antal fuldtidsstillinger

  4.242,00

  Antal erhvervsuddannede i branchen jf. branchegennemsnittet

  1.224,91

  Antal elever pr. 100 erhvervsuddannede i Aabenraa Kommunes branche

  6,78

  Antal elever Aabenraa Kommune skal ansætte jf. trepartsaftalen

  83,02

  Antal elever ansat i Aabenraa Kommune

  115,30

  Antal elever ud over forpligtelsen

  32,28

  Beregningen tager udgangspunkt i 2017 tal. Antallet af elever i Aabenraa Kommune er opgjort for november måned 2017.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at beregningen vedrørende elevforpligtigelsen for Aabenraa Kommune tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2018

  Godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl.

  Carina Underbjerg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af konstitueringsaftalen, at der under Arbejdsmarkedsudvalget skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende integration. Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, der kan nedsættes af byrådet til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for byrådet, Økonomiudvalget eller et stående udvalg. Byrådet bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for dets virksomhed.

  § 17, stk. 4 udvalget vedrørende integration refererer til Arbejdsmarkedsudvalget og er således rådgivende i forhold til dette udvalg. Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalget ændrer ikke ved Arbejdsmarkedsudvalgets kompetencer.

  Ifølge konstitueringsaftalen er § 17, stk. 4 udvalget vedrørende integration midlertidigt. Af bilagte kommissorium fremgår, at udvalgets opgave er at udarbejde oplæg til en ny tværgående integrationspolitik, inden udgangen af 2019, med anbefaling til Arbejdsmarkedsudvalget.

  Integrationspolitikken skal understøtte flygtninge og indvandreres integration til det danske samfund, herunder læring og uddannelse, selvforsørgelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhed og mestring af eget liv og mulighed for at indgå i sociale fællesskaber.

  Det er ønsket, at den nye Integrationspolitik bliver til i levende dialog og samskabelse med borgere i alle aldre, de frivillige foreninger og kommunens mange andre aktører og

  interessenter på integrationsområdet og på arbejdsmarkedet. Integrationspolitikken skal således bidrage til fremtidens fællesskaber i Aabenraa Kommune.

  Udarbejdelse af oplæg til en integrationspolitik forventes at danne afsæt for det fremtidige integrationsarbejde, der bl.a. forventes at have fokus på styrkelse af kommunens samarbejde med arbejdsmarkedet, frivillige organisationer, skoler, boligforeninger, sundhedsvæsenet og andre interessenter.

  Integrationspolitikken skal således danne grundlag for forankringen af kommunens integrationsindsats på tværs af fagudvalgene og i samspil med kommunens mange aktører og interessenter på Integrationsområdet.

  Udvalget består af 7 – 11 medlemmer. Udvalgsformand samt 4 medlemmer udpeget af byrådet, der sikrer repræsentation fra Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Ifølge konstitueringsaftalen tildeles formandsposten byrådsmedlem Erik Uldall Hansen.

  Udvalget sammensættes yderligere med eksterne ressourcepersoner med viden og indsigt indenfor integration og skal:

  · Være med til at skabe grundlag for aktive lokalpolitiske processer, hvor relevante aktører involveret tidligt i politiske drøftelser

  · Sikre, at alle interessenter arbejder sammen om at skabe lokalt forankrede processer og strategier

  · Komme med input til, hvordan borgere kan inddrages i beslutningsprocesser og i udvikling af konkrete løsninger.

  · Sikre en åben dialog mellem parterne

  · Inddrage relevant viden for udvalgets arbejde

  · Holde fokus på de gode eksempler

  Udvalget kan ad hoc indbyde eksterne eller kommunale ressourcepersoner/fagpersoner indenfor udvalgets opgaver. Udvalget udøver sin virksomhed i møder samt i dialog og samskabelse med frivillige foreninger, eksterne aktører og ressourcepersoner i kommunen og nationalt.

  Sekretariatsbetjeningen af § 17, stk. 4 udvalget varetages af Jobcenter og Borgerservice.

  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kommissorium med henblik på høring i berørte fagudvalg forud for byrådets behandling af sagen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice, Social & Sundhed, Børn & Skole samt Kultur og Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen høres i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget med henblik på eventuelle bemærkninger til kommissoriet,

  at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende integration med reference til Arbejdsmarkedsudvalget, og

  at kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  1.-3. at anbefales godkendt.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2018

  1.-3. at: Anbefales godkendt.

  Signe Bekker Dhiman (A) forlod mødet og deltog ikke i punkt 45-51.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2018

  1.-3. at anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

  • § 17, stk. 4 udvalget skal i sit arbejde sikre kobling til beskæftigelsesplanen med løbende opmærksomhed på samspil og handlinger i perioden frem til 2020.
  • Umiddelbart efter § 17, stk. 4 udvalgets møder ønsker Arbejdsmarkedsudvalget en sag på dagsordenen med status.
  • Procesplanen for § 17, stk. 4 udvalget godkendes i Arbejdsmarkedsudvalget.

  Afbud: Thomas Juhl.

  Carina Underbjerg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2018

  2.- 3. at: Anbefales godkendt.

  Afbud: Ditte Vennits Nielsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af konstitueringsaftalen, at der under Social- & Sundhedsudvalget skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende sundhedspolitik.

  Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, der kan nedsættes af Byrådet til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Byrådet, Økonomiudvalget eller et stående udvalg. Byrådet bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for dets virksomhed.

  § 17, stk. 4 udvalget vedrørende sundhedspolitik refererer til Social- & Sundhedsudvalget og er således rådgivende i forhold til dette udvalg. Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalget ændrer ikke ved Social- & Sundhedsudvalgets kompetencer.

  Ifølge konstitueringsaftalen er § 17, stk. 4 udvalget vedrørende sundhedspolitik midlertidigt. Af bilagte kommissorium fremgår, at udvalgets opgave er at udarbejde oplæg til en ny tværgående sundhedspolitik, inden udgangen af 2019, med anbefaling til Social- og Sundhedsudvalget.

  Sundhedspolitikken skal understøtte borgerens gode liv, herunder læring og uddannelse, selvforsørgelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhed og mestring af eget liv og mulighed for at indgå i sociale fællesskaber.

  Det er ønsket, at den nye sundhedspolitik bliver til i levende dialog og samskabelse med borgere i alle aldre, de frivillige foreninger og kommunens mange andre aktører og interessenter på sundhedsområdet. Sundhedspolitikken skal således være en katalysator for fremtidens fællesskaber i Aabenraa Kommune.

  Udarbejdelse af oplæg til en ny tværgående sundhedspolitik forventes at danne afsæt for Sundhedsplan 2020-2021, der bl.a. forventes at have fokus på styrkelse af kommunens populationsansvar og forebyggende indsatser; samt målrettede indsatser som led i kommunens opgavevaretagelse i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Den nye tværgående Sundhedspolitik skal således danne grundlag for forankringen af kommunens sundhedsindsats på tværs af fagudvalgene og i samspil med kommunens mange aktører og interessenter på sundhedsområdet.

  Udvalget består af 7 – 11 medlemmer. Udvalgsformand samt 4 medlemmer udpeget af Byrådet, der sikrer repræsentation fra Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Ifølge konstitueringsaftalen tildeles formandsposten byrådsmedlem Jane Thorgeirsson.

  Udvalget sammensættes yderligere med eksterne ressourcepersoner med viden og indsigt indenfor sundhed og følgende fokusområder / målgrupper:

  • Børn og unges sunde livsstil

  • Borgere i risiko for / med livsstilsrelaterede sygdomme

  • Borgere i risiko for / med psykisk sygdom

  • Borgere i risiko for / med kronisk sygdom

  • Borgere med ønske om sund aldring og sociale fællesskaber

  Udvalget kan endvidere ad hoc indbyde eksterne eller kommunale ressourcepersoner/fagpersoner indenfor udvalgets opgaver.

  Udvalget udøver sin virksomhed i møder samt i dialog og samskabelse med frivillige foreninger, patientforeninger, eksterne aktører og ressourcepersoner i kommunen og nationalt.

  Sekretariatsbetjeningen af § 17, stk. 4 udvalget varetages af Social- & Sundhedsforvaltningen.

  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kommissorium med henblik på høring i berørte fagudvalg forud for byrådets behandling af sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Børn og Skole, Jobcenter og Borgerservice og Kultur og Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen høres i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- & Uddannelsesudvalget, Kultur- & Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget med henblik på eventuelle bemærkninger til kommissoriet,

  at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende sundhedspolitik med reference til Social- & Sundhedsudvalget, og

  at kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-03-2018

  1. – 3. at: Anbefales godkendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  1.-3. at anbefales godkendt.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2018

  1.-3. at anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl.

  Carina Underbjerg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2018

  1.-3. at: Anbefales godkendt.

  Signe Bekker Dhiman (A) forlod mødet og deltog ikke i punkt 45-51.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2018

  -

  Afbud: Thomas Juhl.

  Carina Underbjerg Hansen deltog ikke i sagens behandling.