Beslutningsprotokol

mandag den 7. maj 2018 kl. 16:30

Mødested: Lokale N7, Aabenraa Jobcenter, Kallemosen 20
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Kim Brandt, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Afbud: Bent Sørensen og Carina Underbjerg Hansen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39313, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Som led i introduktionen af Arbejdsmarkedsudvalget er udvalget i perioden januar til april blevet orienteret om dels faglige emner og dels præsenteret for de enkelte kontorområder i jobcenteret.

  Introduktionen af kontorområderne havde fokus på de samlede opgaver, der administreres under hvert kontor:

  · Ydelseskontor

  · Job og Integration

  · Job og Fastholdelse

  · Job og Virksomhed

  Derudover er udvalget blevet introduceret for følgende emner og områder

  • Beskæftigelsesplan
  • Investeringsprojekterne KIK I og KIK II
  • Besøg i Felsted omkring KINA/KIS
  • Integrationsindsats herunder repatriering
  • Virksomheders sociale ansvar og CSR mærke
  • Økonomi på beskæftigelsesområdet
  • Ledelsesinformation

  På udvalgsmødet i maj afsluttes den foreløbige introduktion med præsentation og rundvisning af jobcenteret.

  Udvalget evaluerer på den baggrund udbyttet af introduktionsforløbet og drøfter herunder emner og temaer, som skal rejses på kommende møder.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at introduktionsforløbet evalueres, og

  at der drøftes emner/temaer til kommende møder.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2018

  Godkendt.

  Input til emner/temaer til kommende møder fra udvalgets medlemmer drøftet, herunder:

  • Ungegruppen
  • Overgang mellem ydelser
  • Sygedagpengeforløb
  • Borgercases
  • Sprog/forforståelse i myndigheden
  • Politiske prioriteringer
  • Tvungen virksomhedspraktik

  Afbud: Bent Sørensen og Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6668, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2018 i forhold til driftsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrolsagerne i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  For Arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende omfatter bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018 to bevillingskontrolsager.

  Denne sag vedrører ”Omplaceringer indenfor eget udvalg”, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage. Ved denne bevillingskontrol er der ikke budgetomplaceringer, som udvalget skal tage stilling til. Sagen viser ligeledes et samlet overblik over bevillingskontrollen for hele udvalgets område.

  Bevillingskontrollen viser (efter forventede omplaceringer) merudgifter på 6,574 mio. kr. på overførselsudgifter og mindreudgifter på 12,995 mio. kr. på forsikrede ledige – i alt et samlet forventet mindreforbrug på 6,421 mio. kr.  

  På nuværende tidspunkt vides det ikke om der sker en midtvejsregulering af overførselsudgifterne til sommer 2018. Der foreligger pt. ikke et nyt skøn for overførselsudgifter for 2018. Forvaltningen anbefaler, at der afventes en evt. midtvejsregulering til sommer.

  Merudgifterne på overførselsudgifter vedrører hovedsageligt merudgifter til jobafklaringsforløb, førtidspension samt besparelsespuljen samt mindreudgifter på ressourceforløb og integration.

  I forhold til forsikrede ledige viser området et forventet mindreforbrug. Forvaltningen forventer, at der til sommer 2018 vil komme en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018. Forvaltningen anbefaler, at der afventes midtvejsregulering til sommer.

  Beskæftigelsestilskuddet for 2017 opgøres endeligt til sommer 2018 – en foreløbig prognose fra KL viser en negativ efterregulering på 5,339 mio. kr. Der er afsat et budgetværn på 16,531 mio. kr. til imødegåelse af denne efterregulering. Tidligere har der været store afvigelser mellem prognoser og den endelige efterregulering.

  På Økonomiudvalgets område er der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 afsat et budgetværn på 10,890 mio. kr. til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering af overførselsudgifterne for 2017.

  Som bilag til sagen indgår en oversigt, som viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 bevillingskontrolsager.

  Herudover indgår en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 31. marts 2018.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen og Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6668, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet en oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/ finansierende udvalg

  TB 2018

  RK 2019

  RK 2020

  RK 2021

  RK 2022

  Note

  Ønsker:

  -

  Serviceudgifter:

  Nedlæggelse af KIL

  -30

  -31

  -31

  -31

  -31

  B2: 1

  Overførselsudgifter:

  Psykologisk rådgivning

  -700

  -700

  0

  0

  0

  B2: 2

  Forsikrede ledige:

  Nedlæggelse af KIL

  30

  31

  31

  31

  31

  B2: 3

  Nedlæggelse af KIL

  695

  898

  449

  449

  449

  B2: 4

  Ønsker Arbejdsmarkeds-

  udvalget i alt

  -5

  198

  449

  449

  449

  -

  Finansierende udvalg:

  -

  Økonomiudvalg

  -695

  -898

  -449

  -449

  -449

  Børne- og uddannelsesudvalg

  700

  700

  0

  0

  0

  Finansierende udvalg i alt

  5

  -198

  -449

  -449

  -449

  -

  Balance

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i bilag til sagen. (se notenr. i tabellen).

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, i 2018 samt rammekorrektionerne i 2019-2022 (netto 0) jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen og Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7847, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Jf. Økonomiudvalgets rammeudmelding den 10. april 2018 skal der udarbejdes et omprioriteringskatalog på samlet ca. 26 mio. kr. i 2019-2022. De stående udvalg skal udarbejde forslag til 1% servicereduktioner.

  Arbejdsmarkedsudvalgets andel af serviceudgifterne udgør 0,174 mio. kr. i 2019-2022.

  Som bilag er vedlagt oversigt over forvaltningens reduktionsforslag samt noter hertil.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens forslag til omprioriteringskataloget godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen og Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11112, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland, RAR Sydjylland, har 4. april 2018 sendt brev til de arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske udvalg i Sydjylland, hvor der er vedlagt notater om henholdsvis  ”Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR Sydjylland” og ”Status på reformer og indsats i RAR Sydjylland.”

  RAR Sydjylland peger i følgeskrivelsen på, at regionalt ”samarbejde er afgørende for at få en virkningsfuld beskæftigelsesindsats”. Notatet om reformer og indsats bidrager ”sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk” til ”at skabe et fælles vidensgrundlag”, og ”via star.dk og jobindsats.dk” kan man løbende” følge  ”større reformer på beskæftigelsesområdet.” Endelig henvises til muligheden for på jobindsats.dk, hvor man kan hente en jobcenterspecifik rapport med sammenligning til andre jobcentre og hele landet.

  Forvaltningen har udarbejdet kommentarer til de fremsendte notater, der er vedlagt sagen.

  I notatet ”Status på reformer og indsats i RAR Sydjylland” fremgår det, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Aabenraa, de såkaldt udsatte borgere (førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, sygedagpenge, revalidering/ forrevalidering, kontanthjælp/uddannelseshjælp), ligger over niveauet i Sydjylland og hele landet, hvilket er historisk betinget, men at antallet falder hurtigere i Aabenraa end i Sydjylland.

  Med hensyn til ressourceforløb har Aabenraa en andel i virksomhedsrettede tiltag på niveau med RAR Sydjylland.

  I forhold til fleksjobvisiterede, har Aabenraa en andel, der øger deres timetal, når de er i fleksjob, der er højere end gennemsnittet Sydjylland, og samtidig har Aabenraa en lav andel på ledighedsydelse, hvilket betyder, at Aabenraa har den største andel i Sydjylland blandt fleksjobvisiterede, der har et fleksjob. Den gode udvikling slog igennem med etableringen af KIS-projektet i maj 2013.

  Andelen på kontant- eller uddannelseshjælp ligger under gennemsnittet i RAR Sydjylland, hvilket bl.a. kan tilskrives KIK-projektet. Et særligt fokusområde er brobygningsforløb, hvor det fremgår, at Aabenraa ingen forløb har. Det kan oplyses, at Aabenraa tidligere havde forløb, der stort set svarede til brobygningsforløb, men netop derfor ikke kunne registreres som brobygningsforløb. Dette er nu ændret og medio april 2018, var der registreret 19 brobygningsforløb, hvilket svarer til 2,3 % af de 819 fuldtidspersoner for hele landet, der ses ved udsøgning på Jobindsats for november 2017. 

  Et fokuspunkt er at styrke den virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate på uddannelses- og kontanthjælp. Tallene viser, at Aabenraa har en høj andel sammenlignet med Sydjylland på området, hvilket bl.a. understøtter gode resultater.

  For sygedagpenge og jobafklaringsforløb ligger andelen over gennemsnittet, hvilket bl.a. kan tilskrives, at der det seneste år har været en vækst i antallet i jobafklaringsforløb. Samtidig ses for sygemeldte borgere, at der er en relativ lav andel med en tidlig opfølgning og virksomhedsrettet indsats.

  Aabenraa har en lav ledighed for dagpengemodtagere med relativt store fald de senere år, der nu ser ud til at aftage. Brugen af samtale anføres som et effektfuld redskab, og Aabenraa ligger bedst i Sydjylland i brugen heraf samtidig med at en relativ høj andel får en virksomhedsrettet indsats.

  På integrationsområdet ses, at Aabenraa i opgørelsen af ”beskæftigelsesgraden for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med udstedt CPR-nummer tre år forinden” ligger et pænt stykke over regionsgennemsnittet, der tillige ligger over landsgennemsnittet. Det bemærkes, at der alene følges op på et udsnit af de borgere, der har været omfattet af integrationsindsatsen – i dette tilfælde borgere ankommet i 2014. Det ses også, at Aabenraa har en relativ høj andel i virksomhedsrettet indsats ligesom andelen af jobparate integrationsborgere ligger over det sydjyske gennemsnit.

  Ministerens mål

  I forhold til samarbejdet med virksomhederne ligger Aabenraa i lighed med tidligere med en høj samarbejdsgrad, og over RAR-gennemsnittet med hensyn til unge, der efter at have været på ydelse påbegynder uddannelse. Det skal bemærkes, at jobcentret har ansat tre ungekonsulenter for at sikre en fortsat positiv udvikling på dette område.

  Aabenraa har en relativ høj andel langtidsforsørgede som er i virksomhedsrettet indsats.

  I forhold til ministerens mål om at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende, ses det, at Aabenraa for alle borgere ankommet siden 2004 har en relativ høj andel med beskæftigelse i opgørelsesmåneden.    

  Notat om nøgletal

  I notatet tager RAR Sydjylland udgangspunkt i udviklingen i beskæftigelsen og anfører, at den er stigende. Væksten forventes at fortsætte bl.a. inden for den privat service, handel, industri og bygge/anlæg.

  I forhold til rekrutteringsproblemer anfører RAR Sydjylland, at de er stigende, men at det i relation til den samlede jobomsætning  udgør en begrænset andel. Bygge/anlæg udpeges som det område, der har de største rekrutteringsproblemer efterfulgt af industri, hotel og restauration og landbrug samt skovbrug og fiskeri.

  I det lokale virksomhedsbarometer ses også, at der er en stigning i virksomheder med rekrutteringsproblemer.

  Ledigheden i Aabenraa falder aktuelt mindre end det sydjyske gennemsnit og data fra Danmarks Statistik viser, at Aabenraa har en relativ høj ledighed i forhold til det sydjyske niveau. Det ses, at RAR Sydjylland forventer, at ledigheden vil fortsætte med at falde i takt med den stigende beskæftigelse, og at det same gør sig gældende for arbejdsstyrken.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen og Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11715, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesministeren har den 9. april 2018, i brev til landets kommuner, gjort opmærksom på, at en stor del dagpengemodtagerne på tværs af landets kommuner ikke deltager eller har deltaget i aktivt tilbud inden for tidspunktet for ret og pligt. Ministeren udtrykker sin bekymring over, at de ledige bliver overladt til sig selv og ikke får den indsats, de har krav på.

  Baggrunden for henvendelsen er et spørgsmål til ministeren fra Folketingets beskæftigelsesudvalg. I ministerens svar redegøres der for antallet af berørte borgere i juni 2017 på følgende parametre:

  • Dagpengemodtagere med mindst 1 års anciennitet, der ikke har deltaget i en aktiv indsats inden for de sidste 52 ydelsesuger. Her fremgår det at Aabenraa har 16 borgere svarende til 9% af målgruppen ikke har fået indsats til tiden
  • Dagpengemodtagere med en indplaceringsdato i dagpengesystemet efter 1. januar 2016, der ikke har deltaget i et aktivt tilbud til tiden, januar 2016 - juli 2017. Her fremgår det, at Aabenraa har 252 borgere, svarende til 42% ikke har fået indsats til tiden

  Jobcenteret har undersøgt baggrunden for tallene og kan knytte følgende kommentarer:

  Tidspunktet for deltagelse i ret og pligt tilbud er 13 uger for dagpengemodtagere under 30 år og over 50 år, mens det er 26 uger for dagpengemodtagere mellem 30 og 50 år. Der er kun krav om ét tilbud i den samlede dagpengeperiode.

  Da der ikke er fremsendt de berørte CPR numre i 2017, er det ikke muligt at validere tallene. Jobcenteret har derfor valgt at tage udgangspunkt i ledige dagpengemodtagere i uge 14, der ikke har modtaget et tilbud og en aktiv indsat rettidigt.

  I den efterfølgende tabel fremgår det, at det i fagsystemerne fremgår, at der er 105 borgere, der ikke har modtaget et aktivt tilbud rettidigt. Da området er meget teknisk og  komplekst er borgerne fordelt ud på de forskellige årsager til at der ikke er givet et rettidigt tilbud.

  Status

  Årsag til manglende aktivering

  antal

  Jobcenter har ikke givet tilbuddet rettidigt

  fejl

  14

  Er i aktivering

  startet senere end falddato

  14

  Starter i aktivering

  startet senere end falddato

  23

  Delvis i arbejde

  fritaget

  13

  På vej i job

  fritaget

  5

  På vej på barsel

  fritaget

  2

  Ferie

  kan ikke aktiveres rettidigt

  3

  Sygdom

  kan ikke aktiveres rettidigt

  7

  Jobrettet uddannelse

  kan ikke aktiveres rettidigt

  4

  Aktiveringsaftale er på vej

  kan ikke aktiveres rettidigt

  4

  Gentilmeldt

  "medbringer" gammel falddato

  3

  Nytilflyttet

  "medbringer" gammel falddato

  1

  Afventer ny dagpengeret

  falddato ukendt

  3

  Systemfejl

  er ikke omfattet

  5

  Er aktiveret rettidig

  er ikke omfattet

  4

  I alt

  105

  Det fremgår af tabellen, at jobcentret ikke har givet tilbud om aktivering rettidigt i 14 tilfælde. Dette vil der fremadrettet bliver rettet op på.

  37 borgere ikke har fået tilbuddet rettidigt, men de har modtaget et tilbud om en aktiv indsat. Jobcenteret prioriterer så vidt muligt, at en aktivering fører til job, frem for at rettidigheden opfyldes præcist.

  20 borgere er fritaget, primært pga. delvis beskæftigelse eller fordi de er på vej i job.

  25 borgere kan af forskellige tekniske årsager ikke aktiveres rettidigt. 

  9 borgere er ikke omfattet af målgruppen, men fremgår alligevel.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at redegørelsen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen og Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23972, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om det tidligere § 17, stk. 4-udvalgs inspirationskatalog med forslag og anbefalinger vedrørende forebyggelse og sundhed for udsatte unge. Det foregående Social- og Sundhedsudvalg besluttede den 5. december 2017 at fremsende kataloget til det nuværende udvalg.

  Der blev i forrige byrådsperiode nedsat et § 17, stk. 4-udvalg, der havde til opgave at udarbejde et inspirationskatalog med forslag og anbefalinger vedrørende forebyggelse og sundhed for udsatte unge med særligt fokus på indsatsområderne: mental sundhed, sundhedsfremme, trivsel, angst, depression, rusmidler, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser, samt KRAM risikofaktorer.

  Inspirationskataloget indgår i det administrative arbejde med Sundhedsplanen 2018-19 samt inddrages i arbejdet i det kommende § 17, stk. 4-udvalgs arbejde med både opfølgning på sundhedsplanen og udarbejdelse af ny sundhedspolitik.

  § 17, stk. 4-udvalget arbejdede med evaluering og kvalificering af eksisterende tilbud og indsatser i dialog med eksterne ressourcepersoner med særlig indsigt på området. Udvalget undersøgte endvidere mulige indsatsområder med henblik på igangsættelse af nye initiativer.

  Inspirationskataloget er en sammenfatning på de drøftelser der er pågået i § 17, stk. 4-udvalget.

  Følgende emner indgår i inspirationskataloget:

  1.       Spiseforstyrrelser og selvskade

  2.       Angst, stress og depression

  3.       Rusmidler – Beredskab

  4.       Rusmidler – Tidlig opsporing

  5.       Overvægt

  6.       LIVA

  7.       Rygning

  8.       Bevægelse på erhvervsskolerne

  9.       Frivillighed

  Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg besluttede, at Inspirationskataloget fremsendes til Børne- og Uddannelsesudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Ungeindsatsen.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 7. februar 2018, at der arbejdes videre med en kvalificering af initiativer i kataloget, herunder i forbindelse med Sundhedsplan 2018-2019.

  Indstilling

  Børn og Skole og Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen og Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  • Brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om ændrede regions- og kommunekvoter for 2018 (vedlagt)
  • Fællesmøde mellem de sønderjyske arbejdsmarkedsudvalgsformænd
  • Fleksjobannonce
  • Brev fra beskæftigelsesminister omkring ministermål 2019

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen og Carina Underbjerg Hansen.