Beslutningsprotokol

mandag den 11. juni 2018 kl. 16:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Kim Brandt, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2018

  Godkendt.

  Thomas Juhl deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/509, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Dagsordenspunktet om beskæftigelsesplanen indledes med et oplæg af teamchef Anja Poulsen og VEU-koordinator Martin Dunlap Svane fra Arbejdsmarkedskontor Syd om, hvilke indsatser, der kan bidrage til at reducere frafaldet på erhvervsuddannelser. Unges uddannelse har gennem mange år været et beskæftigelsespolitisk fokuspunkt, hvor et styrket samspil mellem uddannelses- og beskæftigelsespolitikken kan bidrage til at flere unge gennemfører en uddannelse.

  Vigtigheden af samspillet ses bl.a. af, at knap 100 svarende til 27 % af de 360 borgere, der frem til medio maj 2018 søgte kontant- og uddannelseshjælp, havde afsluttet eller afbrudt en uddannelse forud for tilmeldingen. Af disse havde 54 tidligere haft en sag ved jobcenteret – svarende til 15 %.

  I henhold til tidsplanen skal Arbejdsmarkedsudvalget på dagens møde drøfte mål, indsatser og strategier. Formålet er at tilvejebringe input til beskæftigelsesplanen for 2019.

  Som afsæt for drøftelsen henvises til beskæftigelsesplan 2018 samt det vedlagte notat fra forvaltningen om lokale udfordringer, som rekruttering i en opgangstid, udviklingen blandt job- og uddannelsesparate ledige, ungeindsatsen og integrationsindsatsen.

  Input fra Dialogforum

  Dialogforum drøftede på deres møde den 25. april mål, indsatser og strategier med udgangspunkt i ovenstående notat og beskæftigelsesplan 2018. De væsentligste pointer fra mødet i Dialogforum var:

  · Rekruttering

  o Med udgangspunkt i det planlagte datacenter i Kassø blev rekrutteringssituationen drøftet. Jobcenterets direkte kontakt til entreprenøren er afgørende, hvis man skal kunne understøtte rekrutteringen af f.eks. kabelmontører. Transport til og fra datacenteret blev drøftet som en mulighed for at understøtte rekrutteringen. 

  o Produktionsskolen Meritten blev anført som en potentiel deltager i forbindelse med rekruttering, herunder som udfører af meritvurdering og efteruddannelse.

  o En række puljer kan understøtte rekrutteringen af medarbejdere. Dette gør sig f.eks. gældende indenfor mangelområder.  

  · Opkvalificering

  o I forhold til at understøtte opkvalificering blev jobrotation fremhævet som et værdifuldt redskab, der stadig bør bringes i spil.

  o IGU og EGU er redskaber, der støtter, at udsatte borgere får en uddannelse. Der var en drøftelse af, at aftalen om Praktikplads-AUB kan betyde, at virksomhederne vil reducere brugen af EGU og IGU og i stedet for ansætte ordinære elever for at kunne leve op til de nye krav, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

  · Vi skal have de jobparate ud

  o I en tid med fremgang er det vigtigt at have fokus på de borgere, der har brug for et skub for at komme ud på arbejdsmarkedet. KIK II, der er målrettet job- og uddannelsesparate ledige, er netop et tiltag, der skal bidrage til at flere kommer ud på arbejdsmarkedet.

  · Fokus på unges uddannelse

  o Fremtiden for UU, der flyttes til Campus og FGU (forberedende grunduddannelse) der er målrettet udsatte unge.

  · Revalidering

  o Der er betydelig forskel på brugen af revalidering i de sønderjyske kommuner

  · Integrationsindsatsen

  o De gode resultater på integrationsområdet skal udbredes til restgruppen bl.a. kvinder og borgere uden basale kvalifikationer. Jobcenteret har fokus på borgernes sproglige kvalifikationer og tilknytning til arbejdsmarkedet. 

  I beskæftigelsesplanen for 2018 er der 5 lokale mål. Beskæftigelsesministeren udmeldte den 3. maj 2018 7 landsdækkende beskæftigelsespolitiske mål for 2019, hvoraf 2 mål er nye i forhold til tidligere. Det er forvaltningens vurdering, at ministerens mål 3 og 4 i vid udstrækning svarer til de lokale mål for 2018, mens de i samspil med de øvrige ministermål favner de udfordringer, der er på beskæftigelsesområdet også i Aabenraa.  Der henvises til det vedlagte notat for uddybning af målene.   

  Et særligt fokusområde i 2019 vil med den nuværende udvikling med lav ledighed og fremgang i økonomien være rekruttering af arbejdskraft til virksomhederne, hvilket også ministeren betoner i sin udmelding.

  Flere af de nuværende initiativer i Aabenraa understøtter, at borgerne kommer tilbage i arbejde og dermed også virksomhedernes behov for arbejdskraft. Forvaltningen anbefaler derfor følgende fokusområder, hvor der fastlægges konkrete mål:

  · KIK II med fokus på at reducere job- og uddannelsesparate borgere og samtidig forebygge tilgang til området.

  · Øget fokus på rekruttering til virksomhederne, hvor jobcenteret justerer indsatsen i forhold til behovene.  

  · Fastholdelse af fokus på opkvalificering med brug af de puljer, der stilles til rådighed til opkvalificering og bekæmpelse af rekrutteringsproblemer.

  Forvaltningen vil frem til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget i september på baggrund af indkomne input udarbejde forslag til indsatser samt målsætninger på de udpegede områder, der indarbejdes i et udkast til Beskæftigelsesplan 2019 – og således at de lokale mål ikke er direkte sammenfaldende med ministermålene.

  Det er forvaltningens vurdering, at de nuværende temaer også er relevante i 2019, men der kan også være andre fokusområder, der bør prioriteres.

  Når beskæftigelsesplanen er vedtaget af Byrådet i november måned, skal planen sendes til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering og offentliggøres senest med udgangen af året.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at de udpegede fokusområder KIK II, øget fokus på rekruttering til virksomhederne, job- og uddannelsesparate samt opkvalificering godkendes som foreløbige mål for Beskæftigelsesplan 2019, og

  at forvaltningen udarbejder forslag til indsatser og mål på de udpegede områder.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2018

  Godkendt.

  Opmærksomhed på uddannelsesområdet, det seneste ministermål omkring handicappedes adgang til beskæftigelse, flaskehalse og mangelområder, udvikling af samarbejde med virksomheder, samt en række øvrige input der arbejdes videre med.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17600, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision Ernst & Young har fremsendt revisionsberetning nr. 14 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2017.

  Revisionen har givet anledning til tre revisionsbemærkninger på det sociale område. Der er tale om følgende bemærkninger:

  · Manglende rettidighed i de individuelle samtaler i ressourceforløb og jobafklaringsforløb (ressourceforløbsydelse)

  · Manglende rettidighed i opfølgningen på sager om sygedagpenge og manglende indhold i samtalerne

  · Manglende rettidighed i opfølgning på det individuelle kontaktforløb for aktivitetsparate samt manglende rettidighed i ret- og pligt tilbud

  Revisionsbemærkningerne omhandler generelt proceskrav for tidsfrister vedr. afholdelse af lovpligtige samtaler.

  Det er forvaltningens vurdering, at de fundne fejl og mangler, som relaterer sig til administration og sagsbehandling vedrørende sager i jobcentret, ikke har haft konsekvenser for effekten af indsatserne på de berørte områder, og at de ingen udbetalings- eller refusionsmæssig betydning har haft.

  Forvaltningen har i en redegørelse beskrevet de iværksatte initiativer samt kommenteret de enkelte revisionsbemærkninger. Redegørelsen er vedlagt som bilag til sagen.

  Af revisionsberetningen fremgår det ligeledes, at revisionsbemærkningen fra 2016 vedr. manglende økonomisk opfølgning efter aktivlovens § 10 anses for afsluttet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens redegørelse godkendes, og

  at revisionsberetning nr. 14, hvad angår Arbejdsmarkedsudvalgets områder, tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2018

  1. at godkendt idet der følges op kvartalsvist.

  2. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/14830, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesministeren har 7. maj 2018 skrevet til de danske kommuner om lediges brug af Joblog, hvor det siden januar 2014 har været et krav, at de ”skal registrere deres jobsøgningsaktiviteter i en Joblog på Jobnet.”

  Af skrivelsen fremgår det for januar 2018, at det kun var ”ca. 68 pct. af de jobparate kontanthjælpsmodtagere, der jobloggede. Til sammenligning lå niveauet for dagpengemodtagere på ca. 89 pct. For åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere lå andelen på 34 pct.” Ministeren anfører, at ”tallene bekymrer mig, og jeg finder det bemærkelsesværdigt, at der er så stor kommunal spredning i hvor mange, der joblogger.” 

  Det kan oplyses, at det vedlagte notat viser, at Aabenraa ligger bedre for a-dagpengemodtagere, men noget lavere både for jobparate på kontanthjælp og åbenlyst uddannelsesparate på uddannelseshjælp, hvor sidstnævnte er en relativ lille gruppe.

  Ministeren fremhæver, at der har været gode erfaringer med brugen af Joblog i de kommuner, der har taget redskabet til sig. Han ”vil derfor kraftigt opfordre jer til at styrke brugen af Joblog som sparringsredskab.” Ministeren anfører endvidere, at ministeren ”fremadrettet vil … følge brugen af Joblog tæt for at sikre, at borgerne får den bedst mulige sparring i samtalerne til at opnå beskæftigelse.”

  Jobcenteret har på baggrund af skrivelsen gennemgået området og kan konstatere, at der er brug for øget fokus for at forbedre anvendelsen af Joblog og derigennem understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats for såvel jobparate som åbenlyst uddannelsesparate.

  Det er forvaltningens vurdering, at der med beslutningen om at igangsætte KIK-II-projektet på Byrådets møde i marts, hvor fokus i indsatsen kommer til at omfatte hele kontant- og uddannelseshjælpsområdet, vil ske en forbedring af brugen af Joblog. Dette omfatter brug af et nyt e-læringsmodul for ”Jobnet-CV”. Dette forventes at styrke anvendelsen af Joblog.

  Målet med KIK II er at sikre, at de gode resultater, der er blevet opnået for aktivitetsparate borgere i KIK I også kommer de job- og uddannelsesparate borgere til gode. En del af det omfatter brugen af Joblog.  

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens redegørelse vedrørende beskæftigelsesministerens henvendelse godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17201, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  På blot et år er antallet af flygtninge og familiesammenførte  flygtninge, der er i arbejde, steget markant i Aabenraa. Jobcenterets ekstraordinære indsats med at hjælpe flygtninge ud på arbejdsmarkedet bliver igen belønnet økonomisk.

  Fra 4. kvartal 2016 og et år frem er antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (med opholdstilladelse i 2004 eller senere), der er i arbejde, yderligere steget. Den kraftige vækst er bl.a. et resultat af den målrettede KIK-indsats for at få flere i arbejde.

  Den økonomiske gevinst er et led i Regeringens topartsaftale om integration med KL, hvor det er besluttet, at kommunen bliver belønnet med et tilskud på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, kommunen får hjulpet ind på arbejdsmarkedet. Kravet er, at flygtningen skal være i ustøttet arbejde i mindst 190 timer i kvartalet.

  Aabenraa Kommune fik for 2016 1 mio. kr. for 40 personer flere i arbejde, og nu får kommunen på ny en bonus denne gang på 1,2 mio. kr. for 2017, idet jobcentret har fået yderligere 48 personer i arbejde.

  Beløbet medtages i førstkommende bevillingskontrol.

  Forvaltningen lægger op til en drøftelse i udvalget af, hvordan midlerne kan anvendes og foreslår følgende muligheder:

  1. Det anbefales, at der reserveres 200.000 kr. til en særskilt indsats, der kan understøtte rekrutteringsopgaven til de store bygge- og anlægsprojekter vedr. Datacentre.

  2. Det anbefales, at der afsættes 1. mio. kr. til følgende  indsatser:

  a. Unge som frafalder uddannelse, og som ikke har været kendt i kontanthjælpssystemet forud for de gik i gang med uddannelsen, skal tilbydes en mere håndholdt indsats.

  b. Øge kontrolindsatsen ift. ministermål 5 - udvidelse og omorganisering af kontrolgruppen.

  c. Et årsværk til kontoret Job og Integration i Jobcentret, til at sikre fastholdelse (en form for efterværn) af de ca. 200 borgere på integrationsområdet som i dag er i ordinær beskæftigelse.


  Én indsats (a, b, c) kan vælges i 2 år eller to indsatser (a, b, c) kan vælges i 1 år.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der reserveres 200.000 kr. til en særskilt indsats, der kan understøtte rekrutteringsopgaven til de store bygge- og anlægsprojekter vedr. Datacenter, og

  at  der anvendes 1. mio. kr. til indsats a, b eller c.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2018

  1. at godkendt.

  2. at der afsættes 500.000 kr. til indsats a, og at der reserveres 500.000 kr. til indsatser på integrationsområdet som §17 stk. 4 udvalg vedr. Integration anmodes om at komme med tværfaglige forslag til udmøntning af.

  Sagen fremsendes til orientering til Økonomiudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/14960, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenter Aabenraa udarbejder en gang årligt en arbejdsmarkedsanalyse. Analysen har til formål at give et overblik over den aktuelle udvikling på arbejdsmarkedet i Aabenraa.

  Analysen offentliggøres på jobcentrets hjemmeside under punktet ”Fakta om arbejdsmarkedet” og fungerer som et supplement til virksomhedsbarometeret, som jobcenteret udarbejder.

  Analysen for 2018 viser:

  • Ledigheden er faldet i Aabenraa siden 2012 og ligger nu på niveau med 2007.
  • Job og Virksomhed forventer, at ledigheden i både 2018 og 2019 vil fortsætte med at falde og vil nå et niveau lige omkring 3% i 2019.
  • Forventningen er, at det vil være det private arbejdsmarked, som fortsat skaber de nye arbejdspladser.
  • Aabenraa er kommet godt igennem kriseårene, og siden 2013 har kommunen oplevet en stigning i antallet af arbejdspladser. I 2017 var der således flere arbejdspladser i kommunen, end der var i 2008 (året for finanskrisen).
  • Antallet af lønmodtagere bosiddende i Aabenraa er svagt stigende i perioden 2013 til 2017.
  • Aabenraa har udviklet sig til at være en indpendlingskommune og er derfor i stigende grad afhængig af en mobil arbejdsstyrke. Aabenraa er således suverænt den kommune i Danmark, som har flest udenlandske pendlere.
  • Virksomhederne oplever stigende rekrutteringsvanskeligheder. Dette giver sig udslag i en lav jobomsætning, fordi virksomhederne søger at fastholde den kvalificerede arbejdskraft.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at arbejdsmarkedsanalysen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Det fremgik af konstitueringsaftalen, at der under Arbejdsmarkedsudvalget skulle nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende integration. Byrådet godkendte på deres møde den 25. april 2018 at udvalget nedsættes og samtidig blev Kommissoriet godkendt.

  På byrådsmødet blev følgende udpeget til § 17 stk. 4 udvalget: Erik Uldahl Hansen, Rasmus Elkjær Larsen, Signe Bekker Dhiman, Thomas Juhl og Ida Smed Metze.

  Erik Uldahl Hansen blev valgt som formand.

  § 17, stk. 4 udvalget vedrørende integration refererer til Arbejdsmarkedsudvalget og er rådgivende i forhold til dette udvalg og ændrer således ikke ved Arbejdsmarkedsudvalgets kompetencer. Udvalgets opgave er at udarbejde oplæg til en ny tværgående integrationspolitik inden udgangen af 2019 med anbefaling til Arbejdsmarkedsudvalget.

  Status er, at der afholdes et indledende møde i § 17, stk. 4 udvalget den 13. juni for de medlemmer, der er udpeget af Byrådet. Øvrig udpegning til udvalget er i proces. Det første ordinære møde for det samlede § 17 stk. 4 udvalg bliver derfor først i 3. kvartal 2018. Tids- og procesplan for § 17 stk. 4 udvalget godkendes på Arbejdsmarkedsudvalgets i august.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6057, Sagsinitialer: KJOER

  Sagsfremstilling

  Den 5. marts 2018 godkendte Arbejdsmarkedsudvalget, at jobcentret, Job og Integration, søger en pulje udbudt af Udlændinge og Integrationsministeriet. Puljen, som er en del af satspuljeaftalen for 2018, har til formål at give 36 kommuner støtte til at ansætte en integrations- og beskæftigelsesambassadør i en periode på 3½ år.

  Aabenraa Kommunes ansøgning er imødekommet. Tilsagnsskrivelsen er vedlagt som bilag.

  Styrelsen for International Rekruttering og Integration har tildelt Aabenraa Kommune 750.600 kr. for de første to år i projektperioden. Kommunen vil yderligere få tilskud på 481.400 kr. i 2020 og 481.400 kr. i 2021. Samlet set udgør det samlede tilskud over projektperioden 1.713.400 kr.

  Ovenstående er under forudsætning af, at Finansloven vedtages med de forventede beløb.

  Ambassadørerne skal støtte kommunerne i deres indsats med at skabe flest mulige ordinære jobs til flygtninge og familiesammenførte. Dette opnås bl.a. gennem succesfulde IGU-forløb, virksomhedspraktikker og job med løntilskud, hvor der er et godt match mellem flygtning og virksomhed, som tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft. Derfor skal ambassadørerne også sikre, at kontakten til virksomhederne styrkes, så virksomhederne oplever en hurtig og kvalificeret service i tæt dialog med kommunen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning, og

  at udvalget årligt i 2. kvartal orienteres om status på projektet.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17383, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Handicaprådet er tidligere orienteret om at Psykiatrien i Region Syddanmark og kommunerne Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa i 2017 har implementeret et forløbsprogram for borgere med angst og depression relateret til beskæftigelsesområdet.

  Målgruppen er borgere i aldersgruppen 30-65 år, der er tilknyttet et behandlingsforløb i regionspsykiatrien på baggrund af en angst- og/eller depressionsdiagnose og som samtidig er i et sygedagpengeforløb, jobafklaringsforløb eller er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

  Forløbsprogrammets formål er at sikre de indsatser, der tilbydes målgruppen, opleves som sammenhængende og understøtter hinanden på tværs af sektorer og fagområder.

  Forløbsprogrammet er nu afsluttet, og udvalgene orienteres i denne sag om konklusionerne i slutevalueringen/rapporten, der er udarbejdet af Adjunkt Eva Ladekjær Larsen fra Forskningsenheden for Sundhedsfremme ved Syddansk Universitet. Rapporten samt et sammenfattende notat fra forvaltningerne Social og sundhed og Jobcenter og Borgerservice er vedhæftet som bilag.

  Formålet med denne rapport er at vurdere, om forløbsprogrammet skaber bedre sammenhæng for de inkluderede borgere, og om det styrker samarbejdet mellem de involverede sektorer. Rapporten er baseret på en kvalitativ interviewundersøgelse, hvori perspektiver fra de involverede medarbejdere fra lokalpsykiatrien og jobcentre og fra de inkluderede borgere indgår.

  Resultaterne viser, at forløbsprogrammet har været en succes i forhold til, at borgeren har følt sig inddraget i eget behandlingsforløb og i de planer, der vedrører beskæftigelse.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice og Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2018

  Taget til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16603, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalgets godkendte på møde i januar mødeplanen for det første halve år af 2018 og aftalte at genoptage sagen i juni.

  Forvaltningen foreslår på den baggrund følgende mødeplan for resten af 2018:

  13. august

  3. september

  1. oktober

  5. november

  3. december

  Mødetidspunkt fastsættes til kl. 16.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at mødekalender for 2018 med mødetidspunkt kl. 16 godkendes for resten af året

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2018

  Godkendt idet mødetidspunktet fastholdes til kl. 16.30.

  Mødet i september ændres til 10. september.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering om:

  • Bredt flertal i Folketinget præciserer regler om førtidspension.
  • Status KIK II
  • Gratis psykologsamtaler til unge efter folkeskolen.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2018

  Godkendt.