Beslutningsprotokol

mandag den 10. september 2018 kl. 16:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Kim Brandt, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19135, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  I anledning af 10-året for Aabenraa Kommunes beskæftigelsesplaner har forvaltningen udarbejdet en udgivelse, der sætter fokus på kommunens værdier, visioner og holdninger på beskæftigelsesområdet. Udgivelsen fungerer ikke som et tilbageblik på kommunens beskæftigelsesplaner igennem de sidste 10 år, men peger derimod fremad imod en ny måde at formidle den lokale beskæftigelsesindsats på. Dermed skal udgivelsen være med til at igangsætte en proces, der har til formål at videreudvikle og gentænke beskæftigelsesplanens fremtidige funktion og udtryk.

  Udgivelsen fremhæver først og fremmest Aabenraa Kommunes rolle og funktion som brobygger. Igennem den lokale beskæftigelsesindsats har kommunen fokus på at samarbejde med borgere, virksomheder og andre aktører om at udvikle et bæredygtigt arbejdsmarked i balance. Beskæftigelsesindsatsen har til formål at understøtte et konstruktivt samspil imellem borgere og virksomheder, således at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for, samtidig med at flest mulige borgere får mulighed for at spille en aktiv rolle på arbejdsmarkedet. I Aabenraa Kommune betragter vi altså beskæftigelsesindsatsen som en fælles opgave, som både kommune, borgere og virksomheder tager aktivt del i og har ansvar for.

  Udgivelsen fremhæver således de beskæftigelsespolitiske værdier og visioner, der udgør grundlaget for de indsatser og strategier, som beskæftigelsesplanen præsenterer hvert år. Det er forvaltningens forslag, at udgivelsen danner basis for en videreudvikling og udvidelse af beskæftigelsesplanen, således at den både fungerer som internt styringsredskab og også bliver mere anvendelig som kommunikationsredskab. Det er ønsket, at beskæftigelsesplanen skal nærme sig kommunens andre planer og strategier, ved at den henvender sig til en bredere modtagerkreds og kommunikerer tydeligt og forståeligt til læseren. Beskæftigelsesplanen skal tydeligøre, hvad der i særlig grad kendetegner Aabenraa Kommune, når det kommer til beskæftigelse, og dermed bidrage til den samlede fortælling om kommunen både indadtil og udadtil. 

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller

  at udkastet til ”Beskæftigelsespolitiske opgaver” drøftes med henblik på at igangsætte en videreudvikling af beskæftigelsesplanen fra 2020. 

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/509, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan den vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år.

  Forslaget til beskæftigelsesplan 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningens vurdering af de aktuelle beskæftigelsespolitiske udfordringer samt de input, der er kommet fra Dialogforum og Arbejdsmarkedsudvalget.

  De aktuelle udfordringer på beskæftigelsesområdet omfatter bl.a.:

  • Rekrutteringsproblemer i en tid med gode konjunkturer.
  • Antallet af job og uddannelsesparate borgere er stigende.
  • Flere unge skal i gang med og blive i stand til at gennemføre en uddannelse.
  • Hvordan kan vi fastholde og udbygge de gode resultater på integrationsområdet?

  I henhold til tidsplanen skal der på indeværende møde tages stilling til det første udkast til beskæftigelsesplan 2019.

  Forslaget til beskæftigelsesplan 2019 indeholder 6 strategiske hovedspor med indsatser samt lokale målsætninger.

  I forhold til ministermålene har Jobindsats endnu ikke udmeldt indikatorer, og derfor er der ikke udarbejdet lokale målsætninger i relation hertil. Når de nye indikatorer udmeldes, vil der blive taget stilling til målfastsættelse.

  2 af de 7 ministermål er nye i forhold til 2018. Disse omhandler henholdsvis udsatte ledige og personer med handicap.

  I forhold til Dialogforum og Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelser af beskæftigelsesindsatsen er der kommet følgende input:

  • Der skal udvikles en systematisk tilgang til ny mesterlære i jobcenterregi.
  • Forvaltningen arbejder på forslag til indsatser, evt. inspireret af andre kommuner, i forhold til revalidering og sygedagpengeområdet.

  Følgende indsatser i beskæftigelsesplan 2019 kan fremhæves:

  • Jobcenteret arbejder for at øge arbejdskraftudbuddet igennem bl.a. opkvalificeringsprojekter og –indsatser.
  • Igennem projekt ”Job over grænsen” arbejder Jobcenter Aabenraa for at fremme og understøtte rekruttering på tværs af grænsen i samarbejde med de andre sønderjyske jobcentre og regionskontor Sønderjylland-Schleswig.
  • Systematisk tilgang til ny mesterlære. 
  • Projekt KUI (Koordineret Unge Indsats) bidrager til, at flere unge fastholdes i og gennemfører en uddannelse.
  • KIK-indsatsen udbredes til hele kontanthjælpsområdet, herunder de job- og uddannelsesparate.
  • Integrationsprogrammet bringer borgerne tættere på arbejdsmarkedet igennem sproglige og virksomhedsrettede forløb.
  • Der vil være fokus på at forebygge langtidsledighed på det forsikrede område.
  • Et intensiveret samarbejde med virksomhederne skal sikre, at ledigheden blandt fleksjobvisiterede ikke overstiger 10 %.
  • Tidlige og aktive forløb på sygedagpengeområdet forebygger langvarige sygeforløb og sikrer hurtig udredning.

  Budgettet til beskæftigelsesplan 2019 vil blive indarbejdet efter Byrådets anden behandling af budgettet den 10. oktober 2018.

  Forvaltningen vil endvidere indarbejde følgende tilføjelser i forbindelse med udvalgets møde i november, hvor beskæftigelsesplanen skal godkendes:

  • Input fra Dialogforum fra deres møde i september.
  • Eventuelle ændringer som følge af aftale om en forenklet beskæftigelsesplan.

  I forbindelse med forslaget til beskæftigelsesplan 2019 er der udarbejdet en ny for- og bagside.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forslaget til beskæftigelsesplan 2019 drøftes med henblik på at indarbejde kommentarer, forslag og ændringer.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2018

  Godkendt med de faldne bemærkninger vedr.  særligt fokus på de unge og indsatser for at fastholde sygemeldte på arbejdspladserne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30077, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Aftalen medfører større frihed for både kommuner og a-kasser til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen, og der vil blive frigjort flere ressourcer til at hjælpe ledige i job. Borgerne skal mødes med fair krav og forståelige regler, og virksomhederne skal have bedre forudsætninger for at tage del i den aktive beskæftigelsesindsats gennem enkle regler og gode digitale løsninger.

  Samtidig med at kommunerne får større mulighed for fleksibelt at tilrettelægge den aktive indsats, vil der indføres øget monitorering af og skærpet opfølgning på kommunernes resultater og indsatser.

  Elementerne i aftalen træder i kraft den 1. juli 2019 med følgende undtagelser:

  • Forenkling af opgørelsen af antallet af ordinært ansatte
  • Harmonisering af merbeskæftigelseskrav for offentlige og private arbejdsgivere

  De to initiativer forventes at træde i kraft den 1. januar 2020.

  Aftalen bygger på følgende grundelementer, som bliver gennemgået i det vedlagte notat:

  • Færre og mere enkle proceskrav
  • Ens regler på tværs af målgrupper 
  • Flere digitale løsninger
  • Fokus på kommunernes resultater gennem benchmarking.  

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13491, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 15. marts 2016 at indføre CSR-mærke Aabenraa. Det fremgår af beslutningen, at det er Arbejdsmarkedsudvalget, der tildeler mærket efter indstilling fra forvaltningen.

  Det er Arbejdsmarkedsudvalgets ønske, at CSR mærket skal fungere som et værktøj, der både skal hjælpe med at indfri målsætningerne i forvaltningens investeringsprojekter ved at skaffe flere virksomhedspraktikpladsåbninger og ønsket om at tilskynde virksomhederne til at løfte efter- og uddannelsesopgaven via belønning for at have lærlinge, voksenlærlinge og jobrotationsprojekter.

  CSR-mærke Aabenraa uddeles for et år ad gangen. For 2017 fik 57 virksomheder tildelt CSR mærket og for 2018 fik 55 virksomheder tildelt mærket.

  De nuværende tildelingskriterier for CSR-mærket er fastlagt som følger:

  1: Minimum 5% af virksomhedens ansatte skal i de seneste 3 måneder have været ansat i virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob og skånejob samt medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet.

  2: Minimum 5% af virksomhedens ansatte skal i de seneste 3 måneder have været i et voksenlærlingeforløb, ordinære lærlinge, ledige ansat i jobrotation, IGU og EGU samt opkvalificeringsforløb, finansieret af jobcenteret, hvortil der er tilknyttet virksomhedserklæringer.

  Således omfatter de nuværende kriterier både et beskæftigelseskriterie og et uddannelseskriterie.

  Virksomheder med 10 eller flere ansatte skal opfylde begge kriterier, mens kun et kriterie skal opfyldes for virksomheder med 9 eller færre ansatte.

  På mødet d. 8. maj 2017 blev der gjort opmærksom på, at der med ”Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser” er blevet indført mål for, hvor mange elever virksomhederne skal have. Ved manglende opfyldelse af kravene skal virksomhederne betale en bøde. Det vil derfor være relevant at justere tildelingskriterierne for CSR-mærke Aabenraa, når den nye ordning er implementeret.

  Nu er aftalen implementeret under navnet AUB-ordningen.

  Forslag til ændret kriterie:

  Minimum 5 % af virksomhedens ansatte skal i de seneste 3 måneder have været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

  • Virksomhedspraktik
  • Løntilskud
  • Fleksjob
  • Skånejob
  • Ledige ansat i jobrotation
  • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
  • Voksenlærlinge
  • IGU
  • EGU
  • STU
  • AUB-ordningens krav er opfyldt.

  Det foreslås, at kriterierne for CSR-mærke Aabenraa slås sammen under ét samlet kriterie. I kriteriet indgår ordninger, som både vedrører beskæftigelse og uddannelse, herunder også den nye AUB-ordning.

  Det samlede kriterie for CSR-mærke Aabenraa vil dermed forenkle kravene til virksomhederne, samtidig med at CSR-mærket fortsat lever op til den oprindelige intention om at anerkende virksomhedernes bidrag indenfor både beskæftigelse og uddannelse.

  Da forslaget indebærer, at der kun er ét CSR-kriterie, udgår sondringen mellem under og over 10 ansatte.

  Tidsplan for ansøgning og tildeling i 2019:

  Ansøgningsperioden bliver 15. oktober til 15. dec. 2018.

  Til brug for tildelingen af CSR-mærke Aabenraa udarbejder forvaltningen en oversigt over virksomheder, der har ansøgt, og som opfylder kravene som beskrevet. Oversigten anvendes som grundlag for arbejdsmarkedsudvalgets behandling om tildeling af mærket. Behandlingen sker på udvalgets møde i januar 2019. Herefter uddeles CSR-mærke Aabenraa ved en reception i februar.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at justeringen i kriterierne for tildeling af CSR-mærke Aabenraa godkendes, og

  at tidsplanen for tildeling af CSR-mærke Aabenraa for 2019 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2018

  1. at anbefales godkendt
  2. at godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/10852, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret har et ønske om, at give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. For at kortlægge de aktuelle behov udarbejder jobcenteret hvert halvår et virksomhedsbarometer, der forelægges Arbejdsmarkedsudvalget.

  Barometeret er en systematisk undersøgelse af virksomhedernes behov og forventninger til fremtiden og understøtter bl.a. beskæftigelsesplanens mål om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

  I undersøgelsen for første halvår 2018 har 294 virksomheder i Aabenraa Kommune deltaget i undersøgelsen. Virksomhederne i barometeret omfatter tilsammen 5643 medarbejdere svarende til 23,5 % af arbejdspladserne i kommunen.

  Barometeret for første halvår 2018 viser følgende tendenser:

  Øget optimisme til fremtiden.

  • Andelen af virksomheder, der forventer stigende omsætning er steget med 2 procentpoint til 47 %.

  Forventning om faldende rekruttering.

  • Andelen af virksomheder, der forventer at skulle ansætte flere medarbejdere i de kommende 6 måneder, er faldet med 7 procentpoint til 25 %.
  • Andelen af virksomheder, der forventer at skulle afskedige medarbejdere ligger uændret på 3 %.

  Virksomhederne oplever fortsat udfordringer med at rekruttere arbejdskraft.

  • 45 % af virksomhederne, der har ansat medarbejdere, har haft vanskeligheder med at få besat opslåede stillinger, der er tale om en stigning på 8 procentpoint. Af disse vurderer 83 %, at der i høj grad har været vanskeligheder med at rekruttere. Dette er en markant stigning på 40 procentpoint.

  Faldende andel af virksomheder, der vil ansætte elever.

  • Andelen af virksomheder, der forventer at ansætte elever er faldet med 3 procentpoint til 15 % – 39 % af de adspurgte virksomheder har allerede elever ansat, hvilket er et fald på 3 procentpoint.

  Virksomhederne er fortsat tilfredse med jobcenterets service

  • På en skala fra 1-7 hvor 7 er bedst, er den gennemsnitlige score 5,6,  hvilket er den samme score som ved sidste barometerundersøgelse.

  Virksomhedsbarometeret er et vigtigt bidrag til det jobbarometer, som jobcenteret udarbejder. Jobbarometeret er jobcenterets skøn, for det næste kvartal, over jobmuligheder for de ledige, og danner udgangspunkt for dialogen om mulighederne for uddannelse og kompetenceløft.

  Jobbarometeret er delt op i fire kategorier:

  • Mangel på arbejdskraft, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for sundheds- og byggefagene.
  • Gode beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for service-, transport- og håndværksfag.
  • Dårlige beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter medie- og IT-området.
  • Overskud på arbejdskraft, der blandt andet omfatter ufaglært arbejdskraft.

  Jobbarometeret udarbejdes hvert kvartal og den aktuelle udgave for 3. kvartal foreligges Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med det halvårlige virksomhedsbarometer.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30098, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  I perioden 15. maj 2018 - 14. august 2018 har jobcentret foretaget en tilfredshedsundersøgelse af borgerens møde med kommunens rehabiliteringsteam.

  Efter mødets afslutning har borgeren fået udleveret et spørgeskema, som de efterfølgende kunne udfylde og aflevere til deres respektive beskæftigelsessagsbehandlere.

  Fokus i spørgeskemaerne har været borgerens oplevelse af mødet i Rehabiliteringsteamet for ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Besvarelserne viser, at borgerne generelt er meget tilfreds med dialogen og mødet i Rehabiliteringsteamet.

  Det er beskæftigelsessagsbehandlerne, som står for hele forberedelsesprocessen af borgerens møde med Rehabiliteringsteamet, og tilfredshedsundersøgelsen viser, at dialogen op til – og under mødet – fungerer rigtig godt.

  100 borgere har fået udleveret spørgeskemaet, og jobcentret har fået 92 besvarelser retur. Resultatet af undersøgelsen fremgår af bilaget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice, Børn og Skole og Social & Sundhed indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2018

  Godkendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2018

  • DI’s undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed.
  • Jobcenter samarbejde rangerer på 10. pladsen.
  • Formanden orienterede om henvendelse og efterfølgende svar fra beskæftigelsesministeren vedrørende projekt Unge på toppen.