Beslutningsprotokol

mandag den 1. oktober 2018 kl. 16:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Kim Brandt, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Der var afbud fra Carina Underbjerg Hansen og Dorrit Knudsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Dorrit Knudsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2841, Sagsinitialer: TKJAE

  Sagsfremstilling

  Unge på Toppen 2 er en del af KIK investeringsstrategien, hvor jobcenteret har overført erfaringerne fra 2017-turen til Alpe d’huez i Frankrig i udviklingen af et nyt koncept, hvor der sættes ind i forhold til en bredere målgruppe.

  Projektet henvender sig til borgere på både uddannelses- og kontanthjælp, som er aktivitetsparate eller er i risikogruppen for at blive aktivitetsparate. Denne gang skulle deltagerne ud på et otte dage langt adventurerace mod toppen af Skagen.

  I begyndelsen af 2018 startede processen op med udvælgelsen af de deltagere, som skulle cykle med i Unge på Toppen 2. Der blev udvalgt 22 deltagere til projektet, hvoraf 19 endte med at cykle afsted.

  Den 4. juni 2018 blev deltagerne sendt afsted fra rådhuset i Aabenraa, hvor cykelturen blev indledt med en tale i byrådssalen, inden deltagerne drog afsted på første etape af turen mod toppen af Danmark. Turen var inddelt i otte etaper med start i Aabenraa over vestkysten til Skagen.

  De unge har i løbet af projektet tanket mod og selvtillid i en sådan grad igennem kost, træning samt personlig udviklingssamtaler, at de fleste i dag er i job og uddannelse eller er kommet tættere på arbejdsmarkedet. De unge er kommet i så god fysisk form, at de nu er i stand til at klare en hverdag med job eller uddannelse.

  Der er blevet samarbejdet tæt med flere forskellige virksomheder i kommunen om at få de unge ud i ordinær beskæftigelse i forbindelse med projektet.

  Status for de 19 deltagere pr. 13. september 2018:

  · 14 er gået i beskæftigelse

  · 2 har påbegyndt en uddannelse

  · 3 deltagere forventes at blive selvforsørgende inden årets udgang.

  Med en succesrate på 84 % må turen betegnes som en succes. 16 unge er igennem deltagelse i projektet gået fra en passiv tilværelse på uddannelses- og kontanthjælp til at blive selvforsørgende og en aktiv del af arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2018

  Godkendt, idet udvalget imødeser et nyt fyrtårnsprojekt i 2019.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Dorrit Knudsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15517, Sagsinitialer: bsoen

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret har i perioden 4. juni til 3. august 2018 gennemført en tilfredshedsundersøgelse af kontaktsamtalerne med forsikrede ledige. Undersøgelsen blev gennemført som en anonymiseret spørgeskemaundersøgelse. Der blev gennemført en tilsvarende undersøgelse i 2017. Resultaterne bliver efterfølgende drøftet i det lokale a-kasse udvalg (bestående af repræsentanter fra alle a-kasser og jobcentret).

  I undersøgelsesperioden blev der gennemført 914 kontaktsamtaler, heraf er der besvarelser fra 323 borgere, hvilket giver en besvarelse på 35 %.

  Samlet set var 92% af de adspurgte borgere tilfredse eller meget tilfredse med kontaktsamtalerne i jobcenteret. Det er et fald på 5 procentpoint fra 97 % i 2017.


  Der gennemføres tre typer af kontaktsamtaler på det forsikrede område: fælles a-kassesamtaler, gruppesamtaler og individuelle samtaler. I det efterfølgende gennemgås de vigtigste resultater:

  A-kasse samtaler

  • 64 % i 2018 mod 77 % i 2017 føler de har meget stor eller stor indflydelse på indholdet i samtalen.
  • Færre forventer hurtig tilbagevenden til beskæftigelse 7 procentpoint færre forventer beskæftigelse indenfor 1 måned.
  • Større forståelse for rettigheder og pligter, således udtrykker 8 % at lovgivningen ikke er rimelig i forhold til deres situation. I 2017 var dette tal 27 %.
  • 61 % mener at samtalerne bringer dem tættere på beskæftigelse.
  • 74 % oplever at der er høj fokus på jobmuligheder under samtalen.

  Gruppe samtaler

  • 92 % er meget tilfreds eller tilfreds med samtalen
  • 98 % tilkendegiver at sagsbehandler er god til formidle det faglige indhold på gruppemøderne. Dette er stort set på niveau med sidste år
  • Øget tilfredshed med sagsbehandleren
  • 42 % mener at samtalerne bringer dem tættere på job
  • 14 % mener ikke lovgivningen er rimelig.

  Individuelle samtaler

  • 92 % er meget tilfredse eller tilfredse med samtalen, dog er 22 procentpoint færre meget tilfreds.
  • 85 % af de adspurgte mener sagsbehandleren kan hjælpe dem
  • 37 % mener, at der for meget jobfokus i samtalen, det er et fald på 9 procentpoint i forhold til året før.
  • 46 % mener, at samtalen bringer dem tættere på job
  • 62 % forventer først at være i job inden for 3-6 mdr. hvilket er en stigning på 16 procentpoint i forhold til året før.

  Særligt på de individuelle samtaler, som typisk finder sted efter 6 mdr. ledighed, eller hvis borgerne vurderes som værende i fare for langtidsledighed, ses der et fald i forventninger til at komme i job. Dette kan indikere, at der er en større andel af de tilbageværende ledige, der er udfaldstruede.

  15 % af borgerne synes, der er for få tider på selvbooking, det er et fald på 4 procentpoint i forhold til året før. Kun 3 procent finder selvbooking vanskeligt at benytte.

  Samlet set finder forvaltningen undersøgelsen tilfredsstillende. Faldet i den samlede tilfredshed og forskydningerne i forhold til året før giver anledning til at gennemgå om indholdet af samtalerne er tilstrækkeligt i en tid, hvor andelen af borgere, der er udfaldstruede, er blevet større.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Dorrit Knudsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Der har været afholdt møde i § 17 stk. 4 udvalget vedrørende integration den 12. september 2018. Udvalget er nu fuldtalligt, således at det nu består af følgende medlemmer:

  • Formand Erik Uldahl Hansen (byrådsmedlem)
  • Rasmus Elkjær Larsen (byrådsmedlem)
  • Signe Bekker Dhiman (byrådsmedlem)
  • Thomas Juhl (byrådsmedlem)
  • Ida Smed Metze (byrådsmedlem)
  • Vivi Sprenger, (daginstitutionsleder, Spiretoppen)
  • Karsten Hansen, (skoleleder, Høje Kolstrup Skole
  • Helle Danfort, (formand for Høje Kolstrup Boldklub)
  • Chresten Hedegaard, (næstformand i Høje Kolstrup Bydelsråd)
  • Leif Poulsen (BoligSyd)
  • Finn Bruun (Kurdisk-Dansk Forening)

  Det samlede udvalg fik oplyst, hvad udvalgets opgave, ramme og formalia er og blev præsenteret for tids- og procesplanen.

  På mødet blev udvalget orienteret om fakta på integrationsområdet, og de lovbestemte modtagelsesprocedurer, der er gældende ved modtagelse af flygtninge,  blev gennemgået. Referat fra mødet er vedhæftet som bilag.

  Næste møde er i november måned.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Dorrit Knudsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17600, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde 11. juni 2018 blev det besluttet at følge kvartalvis op på de tre revisionsbemærkninger, der er anført i revisionsberetning nr. 14 om sociale udgifter for 2017. Alle vedrører rettidighed i indsatsen.

  • Manglende rettidighed i de individuelle samtaler i ressourceforløb og jobafklaringsforløb (ressourceforløbsydelse).
  • Manglende rettidighed i opfølgningen på sager om sygedagpenge og manglende indhold i samtalerne.
  • Manglende rettidighed i opfølgning på det individuelle kontaktforløb for aktivitetsparate samt manglende rettidighed i ret- og pligt tilbud.

  Det fremgår af notatet til punktet på juni-mødet, at ”revisionsbemærkningerne medfører, at jobcentret fremover vil have skærpet fokus på, at alle samtaler registreres i samtalemodulet.”

  Rettidigheden har ligeledes været fokusområde fra beskæftigelsesministerens side, hvilket fremgår af punkt 21 på Arbejdsmarkedsudvalgets møde marts 2018.

  I forlængelse af ovenstående har forvaltningen bl.a. justeret sin ledelsesinformation, så denne følger konkret op på udviklingen i rettidigheden for udvalgte grupper i indsatsen. Grupperne er udvalgt så de er i overensstemmelse med opfølgningsskrivelsen fra ministeren i marts.

  Det fremgår af det vedlagte bilag fra jobcenterets ledelsesinformation, at Jobcenter Aabenraa fortsat ligger under niveauet for såvel RAR Sydjylland som hele landet. Det ses samtidig, at rettidigheden er stigende på 3 af de fire områder. Forvaltningen forventer, at rettidigheden forbedrer sig yderligere. 

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens redegørelse tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Dorrit Knudsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8399, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen udsender løbende statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I bilag 1 ses den samlede oversigt over klager behandlet i 1. halvår 2018 for Aabenraa Kommune. Der har i 1. halvår 2018 været behandlet i alt 163 klagesager på beskæftigelses-, ydelses-, førtidspensions-, og sygedagpengeområdet ved Ankestyrelsen. Til sammenligning blev der i hele 2017 behandlet i alt 311klagesager for de nævnte områder, og i 2016 blev der behandlet i alt 239 klagesager. Opgørelse over de forskellige afgørelser er vist i bilag 2.

  ydelses- og førtidspensionsområdet ses der et fald i omgørelsesprocenterne i sammenligning med hele 2017, mens der på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet ses en stigning.  

  Det fremgår af nedenstående tabel, hvordan det samlede antal behandlede sager i 1. halvår 2018 fordeler sig på typer af afgørelser, såvel i Aabenraa som i hele landet på de fire ovennævnte områder:

  1 halvår. 2018

  Hele landet

  Aabenraa

  I alt (antal)

  I alt (%)

  I alt (antal)

  I alt (%)

  Stadfæstelse

  5990

  66,6%

  97

  59,5 %

  *Ændring/ophævelse

  1390

  15,4%

  26

  16%

  *Hjemvisning

  855

  9,5%

  19

  11,6%

  Afvisning

  762

  8,5%

  21

  12,9                               

  Afgjorte sager i alt

  8997

  100%

  163

  100 %

  *Omgørelsesprc.

  25,9%

  27,6%

  I Aabenraa afvises og stadfæstes  – dvs. fastholdes – 72,4 % af afgørelserne efter behandling i Ankestyrelsen. På landsplan er det 75,1 %. Typisk afvises en sag af Ankestyrelsen, hvis borgeren ikke har overholdt klagefristen. De resterende 27,6 % af sagerne i Aabenraa har Ankestyrelsen  hjemvist eller ændret.  Til sammenligning blev der for hele 2017 hjemvist eller ændret 27 %

  Når Ankestyrelsen hjemviser en sag, betyder det, at den afgørelse, som kommunen har truffet ophæves, og der skal træffes en ny afgørelse. Ankestyrelsen tager ikke stilling til, om afgørelsen er korrekt eller ej. Hjemvisning sker typisk, hvis der mangler oplysninger i sagen, eller hvis der er sket en sagsbehandlingsfejl. Efter revurdering i kommunen kan den nye afgørelse derfor godt føre til samme resultat som den afgørelse, der i første omgang blev anket.

  Bilag 2 er en oversigt over antallet af typer afgørelse fra 2015 til 1. halvår 2018 fordelt på de 4 lovområder.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opgørelse af klager til Ankestyrelsen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Dorrit Knudsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11112, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland, RAR Sydjylland har 24. september 2018 sendt brev med notater om ”Status på resultater og indsats” samt ”Udviklingen på arbejdsmarkedet i RAR Sydjylland” med opfordring til de kommunale arbejdsmarkedsudvalg om at drøfte bilagene. 

  Notatet om resultater og indsats indeholder en aktuel status på fem reformer indenfor beskæftigelse, kontanthjælp, førtidspensions- og fleksjob, sygedagpenge samt integrationsområdet.

  Notatet har 5 hovedpointer, der her gennemgås med udgangspunkt i status for Aabenraa:

  · Aabenraa har en større andel af borgere på offentlig forsørgelse end i RAR Sydjylland og landet som helhed, Det anføres, at andelen af personer på offentlig forsørgelse er faldet til niveauet før krisen.

  · Andelen af udsatte borgere på offentlig forsørgelse i Aabenraa ligger over niveauet i Sydjylland og hele landet, hvilket er historisk betinget.  RAR Sydjylland peger på, at en øget virksomhedsrettet indsats og brug af mentor giver gode resultater. I forhold til den virksomhedsrettede indsats ligger Aabenraa relativt lavt.

  · Andelen i det samlede sygefravær er højere i Aabenraa end i Sydjylland og hele landet, hvilket bl.a. kan tilskrives udviklingen i jobafklaringsforløb. RAR Sydjylland anbefaler, at den virksomhedsrettede indsats styrkes, og at arbejdsgiverne inddrages, så opfølgning sker tidligt. Det er positivt, at andelen af sygedagpengemodtagere i Aabenraa, der inden 13. fraværsuge modtager en virksomhedsrettet indsats eller bliver delvist raskmeldt ligger over andelen i Sydjylland og på landsplan.

  · Andelen af dagpengemodtagere er lavere i Aabenraa end i RAR Sydjyllands område og på landsplan. Aabenraa ligger bedst i RAR Sydjylland i forhold til tidlige og intensive samtaler, der fremhæves som et effektivt redskab i indsatsen.

  · Beskæftigelsesgraden for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge ligger lidt lavere i Aabenraa end for RAR Sydjylland og på landsplan, når der ses på borgere ankommet i 2015.

  Derudover kan fremhæves, at Aabenraa ligger godt i forhold til kontanthjælpsreformen, hvilket betyder, at andelen på kontant- og uddannelseshjælp ligger under niveauet i RAR Sydjylland og hele landet. Det ses, at brobygningsforløb nu ligger over niveauet i RAR Sydjylland samt, at den virksomhedsrettede indsats er stærk.

  På fleksjobområdet ses, at Aabenraa ligger over RAR-gennemsnit i forhold til at sikre progression for fleksjobberne, samt at Aabenraa har den højeste andel af de fleksjobvisiterede, der har et fleksjob. Den gode udvikling slog igennem med etableringen af KIS-projektet i maj 2013.

  Øget fokus på samtaler

  Efter ministerens opfølgning på samtalehyppigheden med borgerne, der blev behandlet på Arbejdsmarkedsudvalgets møde i marts 2018, har RAR Sydjylland i deres notat også sat fokus på området. Der er således indarbejdet opgørelsen for sygedagpengemodtagere, dagpengemodtagere samt jobparate kontanthjælpsmodtagere. Opgørelserne viser, at Aabenraa ligger bedst i RAR Sydjylland for dagpengemodtagere, mens det for de to øvrige områder er under niveauet for RAR Sydjylland.

  Udviklingen på arbejdsmarkedet 

  I forhold til bilaget om udviklingen på arbejdsmarkedet er der sat fokus på fem temaer, der fordeler sig på  beskæftigelse, jobomsætning, rekrutteringssituationen, ledigheden og arbejdsstyrken.

  I forhold til opgørelsen af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted, ses det, at udviklingen er positiv i alle dele af landet, hvor det sydjyske område ligger næstlavest af de 8 regionale arbejdsmarkedsråd. Ser man nærmere på Aabenraa viser kvartalet et fald i antallet af lønmodtagere. Set over de sidste 4 år kan det dog oplyses, at 17 af de sidste 18 kvartaler har budt på fremgang, og at andet kvartal 2018 igen viser, at Aabenraa har større vækst end både RAR Sydjylland og hele landet.

  I notatet ses det, at omfanget af rekrutteringsproblemer er begrænset, men aktuelt stigende. I lyset af, at notatet forudser stigende beskæftigelse og faldende ledighed, er det sandsynligt at rekrutteringsproblemer vil stige. Det kan oplyses, at der i beskæftigelsesplan 2019 er fokus på rekrutteringsudfordringerne.   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Dorrit Knudsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/33751, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Fra mandag 24. september 2018  til begyndelsen af det nye år får et hold unge under 30 år, som har afsluttet folkeskolen, og som er uafklarede i forhold til sin uddannelse, muligheden for at komme i brobygning på EUC Syd. På forløbet vil der både være praktisk og teoretisk undervisning.

  Målgruppen er primært unge under 30 år, der er på kontanthjælp, og som via et brobygningsforløb vurderes til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse - eller blive tilknyttet arbejdsmarkedet.

  Brobygningen er en del af Aabenraa Kommunes investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet, KIK II. Ambitionen med indsatsen er, at mindst halvdelen af deltagerne kan klargøres til at påbegynde en uddannelse i begyndelsen af det nye år.

  Brobygningsforløbet har til formål, at de unge bliver afklarede om deres uddannelsesvalg, og at de får udvidet deres netværk og bliver en del af et uddannelsesforløb. I løbet af brobygningen vil deltagerne komme i forskellige praktikker, hvor de får mulighed for at snuse til de forskellige erhvervsmæssige uddannelser og praktikker, der tilbydes i Aabenraa Kommune.

  De unge tildeles en uddannelsesmentor, der hjælper dem med at komme i gang med et grundforløb og få en praktikplads. Senere overgår denne mentor til en rolle som fastholdelsesmentor.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Dorrit Knudsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2018

  Orientering om:

  • Anvendelse  af mentorstøtte.
  • Ekspertudvalgets anbefalinger til Regeringen om arbejdsmiljø.
  • Udlændingestyrelsen har udmeldt flygtningekvoten for 2019, som viser, at Aabenraa skal modtage 24 flygtninge.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Dorrit Knudsen.