Beslutningsprotokol

mandag den 12. november 2018 kl. 16:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Kim Brandt, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Der var afbud fra Carina Underbjerg Hansen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37973, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Forslag til mødeplan:

  14. januar

  04. februar

  04. marts

  01. april

  06. maj

  03. juni

  12. august

  09. september

  07. oktober

  04. november

  02. december

  Alle møder afholdes kl. 16 på rådhuset.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at mødeplanen for 2019 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38183, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2018 i forhold til driftsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrolsagerne i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  For Arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende omfatter bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 3 bevillingskontrolsager.

  Denne sag vedrører Omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage. Ved denne bevillingskontrol er der budgetomplaceringer, som udvalget skal tage stilling til. Sagen viser ligeledes et samlet overblik over bevillingskontrollen for hele udvalgets område.

  Bevillingskontrollen viser (efter forventede omplaceringer) mindreudgifter på serviceudgifterne på 1,398 mio. kr., mindreudgifter på 2,740 mio. kr. på overførselsudgifter og mindreudgifter på 15,478 mio. kr. på forsikrede ledige – i alt et samlet forventet mindreforbrug på 19,616 mio. kr.  

  Mindreforbruget på serviceudgifterne kan henføres til mindreudgifter til bonus til kommunale IGU forløb samt andre sundhedsudgifter. Mindreforbruget vedr. IGU bonus søges overført til 2019 og 2020 med henblik på at kunne finansiere udgifter til ordningen. Mindreforbrug på andre sundhedsudgifter tilføres kassen.

  Bevillingskontrollen viser, at budgettet til overførselsudgifter som udgangspunkt forventes overholdt. Der vil dog være behov for at flytte budget mellem politikområder og udvalg/bevillingsområder.

  Mindreforbruget på området på 2,740 mio. kr. vedrører nogle særlige forhold. Der er merindtægter på 1,940 mio. kr., som følge af BDO´s analyse af statsrefusioner og tilskud. Derudover er der et mindreforbrug (restbudget) på 0,300 mio. kr. som vedrører psykologisk rådgivning. Yderligere er der 0,500 mio. kr., som vedrører udmøntning af beskæftigelsesbonussen til en håndholdt indsats, og hvor udgiften forventes afholdt på Økonomiudvalgets område i 2019.

  Mindreforbruget på de to førstnævnte områder anbefales tilført kassebeholdningen. I forhold til mindreforbruget på det sidste område, vil der her være tale om, at indtægten tilgår regnskabet i 2018, mens udgiften forventes afholdt i 2019. Derfor indgår denne, som en tillægsbevillingsansøgning.

  Det forventede mindreforbrug på Forsikrede ledige på 15,478 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på 0,036 mio. kr., som følge af BDO´s analyse af statsrefusioner og tilskud samt 15,442 mio. kr. på områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

  Mindreforbruget på de forsikrede ledige (områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet) vedrører hovedsageligt et forventet lavere ledighedsniveau.

  Forvaltningen anbefaler, at den principielle praksis fra 2016 i forhold til områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet følges. Her blev det besluttet, at mer-/mindreforbrug på områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen, og at mer-/mindreforbrug søges overført til efterfølgende år med henblik på at imødegå efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet.

  Som bilag til sagen indgår en oversigt, som viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 bevillingskontrolsager.

  Herudover indgår en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 30. september 2018.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at budgetomplaceringerne godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38183, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

  Som bilag er vedhæftet en oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/finansierede udvalg

  TB 2018

  TB 2019

  RK 2020

  RK 2021

  RK 2022

  Note

  Ønsker:

  Serviceudgifter:

  KIS, løn til fleksjobbere

  1.609

  0

  0

  0

  0

  B2:1

  Overførselsudgifter:

  Finansiering løn til fleksjobbere hos KIS

  -1.609

  0

  0

  0

  0

  B2:2

  BDO – Analyse af statsrefusioner og tilskud

  -584

  0

  0

  0

  0

  B2:3

  Omlægning af indsats hos KIS

  -80

  -235

  -334

  -334

  -334

  B2:4

  KIK II – virksomhedsoverdragelse

  -210

  0

  0

  0

  0

  B2:5

  KIK II – driftsudgifter

  -200

  0

  0

  0

  0

  B2:6

  Finansiering merudgifter budgetgaranterede områder, Forsikrede ledige

  -459

  0

  0

  0

  0

  B2:7

  Forsikrede ledige:

  Merudgifter, budgetgaranterede områder

  459

  0

  0

  0

  0

  B2:8

  KIK II, driftsudgifter

  200

  0

  0

  0

  0

  B2:9

  Ønsker Arbejdsmarkedsudvalget i alt

  -874

  -235

  -334

  -334

  -334

  Finansierede udvalg:

  Økonomiudvalg

  874

  235

  334

  334

  334

  Finansierende udvalg i alt

  874

  235

  334

  334

  334

  Balance

  0

  0

  0

  0

  0

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i bilag til sagen. (se notenr. i tabellen).

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, i 2018 og 2019 samt rammekorrektionerne i 2020-2022 (netto 0) jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38183, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets tillægsbevillingsansøgninger, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Nedenstående oversigt viser et overblik over tillægsbevillingsansøgningerne.

  Tillægsbevillinger, drift

  TB 2018

  TB 2019

  RK 2020

  RK 2021

  RK 2022

  Note

  Serviceudgifter:

  Udgift til bonus IGU (kommunal)

  -398

  172

  226

  0

  0

  T2:1

  Andre sundhedsudgifter

  -1.000

  0

  0

  0

  0

  T2:2

  Overførselsudgifter:

  BDO – analyse af statsrefusioner og tilskud

  -1.940

  0

  0

  0

  0

  T2:3

  Restbudget, psykologisk rådgivning

  -300

  -300

  0

  0

  0

  T2:4

  Udmøntning af beskæftigelsesbonus

  -500

  0

  0

  0

  0

  T2:5

  Forsikrede ledige:

  BDO – analyse af statsrefusioner og tilskud

  -36

  0

  0

  0

  0

  T2:6

  I alt Arbejdsmarkedsudvalg

  -4.174

  -128

  226

  0

  0

  Serviceudgifter

  Mindreforbruget vedr. IGU bonus søges overført til 2019 og 2020 med henblik på at kunne finansiere udgifter til ordningen. Mindreforbrug på andre sundhedsudgifter tilføres kassen.

  Overførselsudgifter

  Mindreforbruget på området vedrører nogle særlige forhold. Der er merindtægter på 1,940 mio. kr., som følge af BDO´s analyse af statsrefusioner og tilskud. Derudover er der et mindreforbrug (restbudget) på 0,300 mio. kr. som vedrører psykologisk rådgivning. Yderligere er der 0,500 mio. kr., som vedrører udmøntning af beskæftigelsesbonussen til en håndholdt indsats, og hvor udgiften forventes afholdt på Økonomiudvalgets område i 2019.

  Mindreforbruget på de to førstnævnte områder anbefales tilført kassebeholdningen. I forhold til mindreforbruget på det sidste område, vil der her være tale om, at indtægten tilgår regnskabet i 2018, mens udgiften forventes afholdt i 2019. Derfor indgår denne, som en tillægsbevillingsansøgning.

  Forsikrede ledige

  Det forventede mindreforbrug på 0,036 mio. kr. er som følge af BDO´s analyse af statsrefusioner og tilskud, og tilføres kassen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgninger om negative tillægsbevillinger i 2018 på i alt 4,174 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes,

  at ansøgninger om negative tillægsbevillinger i 2019 på i alt 0,128 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres likvide midler godkendes, og

  at ansøgninger om rammekorrektion på 0,226 mio. kr. i 2020, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via likvide midler, godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19135, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  I anledning af 10-året for Aabenraa Kommunes beskæftigelsesplaner har forvaltningen udarbejdet en udgivelse, der sætter fokus på kommunens værdier, visioner og holdninger på beskæftigelsesområdet.

  Udkastet til ”Beskæftigelsespolitiske opgaver” blev drøftet på udvalgets møde i september 2018. På baggrund af de indkomne kommentarer er følgende ændringer blevet indarbejdet i den vedlagte udgivelse:

  • Udgivelsen er formateret som en A5 folder. 
  • For hvert hovedafsnit er der indarbejdet en introducerende opsummering, som gennemgår de mest centrale pointer i afsnittet. Dette er med til at skabe overblik og gør teksten nemmere at orientere sig i. 
  • Der er tilføjet billeder for at skabe mere luft i teksten og for at illustrere og understøtte indholdet.
  • Teksten er redigeret med henblik på at forenkle sproget og forkorte lange sætninger.

  Udgivelsen vil som fremført på september-mødet indgå som et led i den videre udvikling af kommunens beskæftigelsesplan.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udgivelsen”Beskæftigelsespolitiske opgaver” godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/509, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan den vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år.

  Forslaget til beskæftigelsesplan 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningens vurdering af de aktuelle beskæftigelsespolitiske udfordringer samt de input, der er kommet fra Dialogforum og Arbejdsmarkedsudvalget.

  Dialogforum drøftede udkastet til planen i oktober. De havde få kommentarer til planen, som de i øvrigt fandt tilfredsstillende. 

  På baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets kommentarer på mødet i september er der indarbejdet følgende ændringer i det vedlagte forslag:

  • Der er udarbejdet et selvstændigt afsnit om ”Den udvidede ungeindsats”. Hensigten er at fremhæve indsatsen for unge som et særligt fokusområde i beskæftigelsesindsatsten. Herudover lægger afsnittet vægt på, at jobcenteret også deltager i forebyggende indsatser for unge, der endnu ikke er fyldt 18 år. På den måde ønsker Aabenraa Kommune at afhjælpe de unges problemer på et tidligt stadie, så de helt undgår at komme på offentlig forsørgelse.
  • Der er indarbejdet et budget for 2019, der som noget nyt både angiver udgifter til forsørgelse og til de forskellige indsatser.
  • Til sidst er der tilføjet smårettelser, som ikke har betydning for selve indholdet.

  Udover ovennævnte tilføjelser fremstår beskæftigelsesplanen stort set uændret siden september-mødet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplan 2019 inkl. budget godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36509, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplanen er Arbejdsmarkedsudvalgets strategiske styringsværktøj for beskæftigelsesindsatsen, hvormed der fastlægges lokale mål, strategier og indsatser for det kommende år.

  I forhold til beskæftigelsesplan 2020 har Arbejdsmarkedsudvalget besluttet på mødet i september 2018, at der skal igangsættes en videreudvikling af beskæftigelsesplanen. Hensigten er, at beskæftigelsesplanen skal nærme sig kommunens andre planer og strategier ved, at den i højere grad fungerer som kommunikationsredskab og bidrager til den samlede fortælling om kommunen både indadtil og udadtil. 

  Baggrunden for denne videreudvikling er, at vi nu har passeret 10-året for beskæftigelsesplaner i Aabenraa Kommune. I denne anledning har forvaltningen udarbejdet skriftet, ”Beskæftigelsespolitiske planer”, der sætter fokus på kommunens værdier, visioner og holdninger på beskæftigelsesområdet. Udgivelsen vil danne basis for et temamøde i Arbejdsmarkedsudvalget i februar 2019. Her vil udvalget diskutere, hvordan Aabenraa Kommune fortsat positionerer sig på beskæftigelsesområdet. Input fra denne debat vil blive inddraget i beskæftigelsesplanen for 2020, således at den – udover den strategiske planlægning og kortlægning af beskæftigelsesindsatsen – også har fokus på, hvilke holdninger og værdier der ligger til grund herfor.  

  Herefter vil processen omkring beskæftigelsesplan 2020 forløbe efter samme model som dettes års proces. I den vedlagte tidsplan ses, at Arbejdsmarkedsudvalget udover ovennævnte værdidebat har tre møder, hvor beskæftigelsesplanen er et punkt. På juni-mødet i 2019 vil udvalget således komme med deres input til planen, hvorefter første udkast vil blive drøftet på mødet i september. Den endelige udgave inkl. budget indstilles til godkendelse i november 2019.

  Det er forvaltningens vurdering, at det fortsat er vigtigt at sikre lokalt ejerskab ved at involvere relevante interessenter i processen. Dette varetages i Dialogforum vedrørende beskæftigelsespolitikken i Aabenraa Kommune, hvor arbejdsmarkedets parter i dialog med Aabenraa Kommune drøfter udfordringer og kommer med input til beskæftigelsesplanen.

  Når beskæftigelsesplanen er vedtaget af Byrådet i november 2019, skal planen sendes til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering og offentliggøres senest med udgangen af 2019.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at proces- og tidsplan for udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2020 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/35679, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Der blev på Arbejdsmarkedsudvalgets møde i oktober spurgt ind til håndtering af adgangen til ydelser og indsatser til grænsearbejdere, som modtager sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse i forbindelse med jobafklaringsforløb. Forvaltningen vil i denne sag redegøre for reglerne samt jobcentrets procedurer på området.

  Definition af grænsearbejder

  ”En grænsearbejder er en person, der er beskæftiget på én medlemsstats område og bosat på en anden medlemsstats område, som han vender tilbage til mindst én gang om ugen”.

  Det er hovedsageligt personer bosiddende i Tyskland med beskæftigelse i Danmark, der her er tale om. Men ikke kun tyske statsborgere, også danskere, som har bosat sig syd for grænsen og er tilknyttet det danske arbejdsmarked.

  I princippet skal en grænsearbejder behandles helt som en hvilken som helst anden borger, der er på sygedagpenge. Det betyder også – hvis det vurderes nødvendigt - at Jobcentret skal afklare revalidering, fleksjob og førtidspension. I henhold til lovgivningen skal både afklaring af arbejdsevne og evt. revalidering foregå i Danmark.

  Jobcentret har p.t. 19 grænsearbejdere på sygedagpenge – og 3 på ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb.

  Erfaringsmæssigt hænger antallet af grænsearbejdere sammen med, om der er store byggerier i gang i kommunen. Ved sygehusbyggeriet og motorvejsbyggeriet, havde jobcentret løbende mellem 40 og 60 grænsearbejdere, som var ansat på en dansk arbejdsplads.

  Grænsearbejdere skal i sygeforløbet fortsat være ansat på en virksomhed i kommunen. Vurderingen er, at en del grænsearbejdere, afskediges under sygeforløb, indenfor de 22 uger. Jobcentret lukker derfor en del sager ved revurdering (ved 22 uger) – eller tidligere efter uarbejdsdygtighedsbegrebet (§ 7)

  Grænsearbejdere har – rent lovgivningsmæssigt – krav på en indsats i et jobafklaringsforløb i Danmark, hvis de vurderes til at skulle visiteres til jobafklaringsforløb. Men Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i 2014 præciseret, at ressourceforløbsydelsen i jobafklaringsforløb ikke er eksportabel. Ydelsen kan kun under visse omstændigheder udbetales til en EU/EØS-borger, der ikke opholder sig i Danmark, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Den sygemeldte fortsat er i et ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver i Danmark (i Aabenraa Kommune)

  2. Aktiviteter i jobafklaringsforløbet skal foregå i Danmark

  3. Den sygemeldte skal deltage aktivt i jobafklaringsforløbet

  Jobcentret har endnu ikke oplevet grænsearbejdere, som vælger indsatsen, når de ikke kan få ydelsen.

  Udfordring med lægeerklæringer fra hjemlandet

  Når en grænsegænger ansættes i en dansk virksomhed, følger der et sygesikringskort med. Det vil sige de kan anvende behandlingssystemet – både i Danmark og i Tyskland (dog specielle regler med sygesikring  i Tyskland).

  Grænsearbejdere har mulighed for at få tolkebistand til samtale og behandling hos læger i Danmark, hvis der er sprogvanskeligheder.

  Ankestyrelsen har defineret en praksis, som betyder, at man som modtager af offentlige ydelser i Danmark, har pligt til at være med til oplysning af sin egen sag. Dette indebærer, at grænsearbejdere skal acceptere at lade sig undersøge af læge eller andet relevant sundhedspersonale i Danmark, hvis det vurderes nødvendigt for sagens udredning. I den daglige socialfaglige vurdering af grænsearbejdere, betyder det, at jobcentret er særlig opmærksomme på at få indhentet relevant lægelig dokumentation via det danske sundhedssystem.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at redegørelsen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5732, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i marts 2018 blev ministerens opfølgning på samtaler med de ledige drøftet.

  Beskæftigelsesministeren har i sit brev den 26. september 2018 fulgt op igen og konstaterer på baggrund af data fra juni 2018, ”at landets kommuner kun har forbedret sig marginalt på samtaler, siden jeg sidst skrev ud i januar. Det finder jeg stærkt bekymrende.” Ministeren anfører endvidere, at ”Jeg følger tallene for det intensive kontaktforløb tæt. Samtidig har vi med Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats taget de første skridt til en styrket kontrolindsats over for de kommuner, der ikke giver de ledige en aktiv indsats.”
  I praksis betyder det en skærpet indsats overfor de kommuner, der ikke lever op til reglerne.

  Ministeren anfører endvidere i skrivelsen, at STAR for at undgå lokalt misbrug af beskæftigelsesordningerne vil ” opprioritere tilsyns- og kontrolindsatsen over for kommunerne.”

  I forhold til samtaler er status for Aabenraa for juni:

  • A-dagpenge – 106 borgere
   Aabenraa ligger bedst af alle i landet med 97 % af ledige med 6-9 måneders anciennitet, der har 6 samtaler eller mere
  • Jobparate på kontanthjælp – 47 borgere
   Aabenraa ligger som nummer 88 ud af 98 kommuner med 36 % af ledige med 3-6 måneders anciennitet, der har 3 samtaler eller mere. Fra april til juni er andelen steget med 10 procentpoint.
  • Aktivitetsparate på kontanthjælp – 14 borgere
   Aabenraa ligger som nummer 17 ud af 98 kommuner med 86 % af ledige med 6-9 måneders anciennitet, der har 3 samtaler eller mere. Fra april til juni er andelen steget med 24 procentpoint.
  • Uddannelsesparate på uddannelseshjælp – 38 borgere
   Aabenraa ligger som nummer 53 ud af 98 kommuner med 63 % af ledige med 3-6 måneders anciennitet, der har 3 samtaler eller mere. Fra april til juni er andelen steget med 27 procentpoint.
  • Aktivitetsparate på uddannelseshjælp – 9 borgere
   Aabenraa ligger som nummer 72 ud af 98 kommuner med 36 % af ledige med 6-9 måneders anciennitet, der har 4 samtaler eller mere. Fra april til juni er andelen steget med 21 procentpoint.
  • Sygedagpengemodtagere - 86 borgere
   Aabenraa ligger som nummer 79 ud af 98 kommuner med 59 % af ledige med 6-9 måneders anciennitet, der har 5 samtaler eller mere. Fra april til juni er andelen steget med 6 procentpoint.

  På tværs af målgrupperne ses, at Aabenraa ligger som nummer 14 af 98 kommuner, når det handler om forbedring fra april 2018 til juni med hensyn til andelen af borgere, der opnår et bestemt antal samtaler.

  Jobcentret har fokus på at forbedre rettidigheden, bl.a. har en registreringspraksis i it-fagsystemet gjort, at ikke alle samtaler retteligt er slået igennem, hvorfor praksis nu er ændret.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38230, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgets seneste møde blev forvaltningen opfordret til at iværksætte et eller flere nye ”fyrtårnsprojekter” i 2019 som ”Unge på Toppen-projekterne” i 2017 og 2018. I den forbindelse blev der spurgt ind til, hvorfor der ikke gennemføres flere ”Unge på Toppen-forløb”, når de nu er så succesfulde, som de er, og hvilke indsatser kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i øvrigt modtager.

  Aabenraa Kommune har i øjeblikket lige under 1000 borgere på kontant- og uddannelseshjælp, og hvoraf ca. 85 % løbende er i et aktivt tilbud. For at understøtte en høj aktiveringsgrad gør jobcenteret brug af forskellige leverandører og forskellige forløb ud fra, hvilken indsats borgeren har brug for i forhold til at indtræde på arbejdsmarkedet – se oversigten over forløb i bilaget.

  Tre udfordringer i forhold til at udvide omfanget af ”Fyrtårnsprojekter”

  Den store variation i den samlede borgergruppe. Jobcenteret har knap 1000 borgere på kontant- og uddannelseshjælp i alle aldre. Det er en borgergruppe med individuelle udfordringer og gruppen vil derfor have brug for en bred vifte af indsatser for at imødekomme deres begrænsninger i forhold til at kunne indtræde på arbejdsmarkedet. 

  Behovet for mindre men homogene hold. Der har været planlagt 20 pladser på cykelholdet ”Unge på Toppen”, da leverandøren vurderer, at dette er det optimale antal borgere i forhold til at kunne give borgerne den nødvendige håndholdte indsats – herunder også det nødvendige antal jobåbninger hos de medvirkende virksomheder og dermed sikre, at borgeren opnår varig selvforsørgelse.

  Behovet for den rette leverandør. Betingelsen for succesen i de intensive håndholdte forløb er erfaringsmæssigt det særlige engagement ved én eller flere dedikerede nøglepersoner hos leverandøren. Man vil ikke umiddelbart kunne udvide indsatsen hos den aktuelle leverandør uden at ”udvande” netop de ting, der medfører succes i det første tilfælde. Det kan heller ikke forventes, at jobcentret umiddelbart kan købe en lignende indsats hos en anden leverandør og få samme effekt.

  Planlægningen af et nyt ”fyrtårnsprojekt” i 2019 er allerede i gang. Det er tanken, at det igen bliver et cykelprojekt for 20 deltagere ”Unge på toppen 2019”, hvor den afsluttende cykeltur, ligesom i 2017, skal gå til Alpe d’huez i Frankrig.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2018

  Orientering om:

  · Konsekvens af lovændring på sprogskoleområdet.

  · Danske Kommuners artikel om ændret indsats i Jobcenter NordVest i Københavns kommune.

  · Artikel i JV 19. oktober 2018 om fald i antallet af dagpengemodtagere.

  · Virksomme elementer på veje til job - BIP projekt (pjece udleveret).