Beslutningsprotokol

mandag den 14. januar 2019 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Kim Brandt, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Afbud: Kim Brandt
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2019

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45405, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  AspIT er en erhvervsrettet IT uddannelse til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller lignede og med særlige behov. Grundtanken er, at de unge får tilknytning til arbejdsmarkedet indenfor IT området på en måde, der matcher deres kompetencer.

  Inden udvalgsmødet i januar deltager udvalget  i virksomhedsbesøg hos AspIT.

  Af vedlagte bilag fremgår jobcentrets anvendelse af AspIT. Samtidig er der brochuren ”Fakta om AspIT” vedlagt.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2019

  Godkendt.

  Carina Underbjerg Hansen deltog ikke i virksomhedsbesøget.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13491, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Det er nu tredje år i træk, at Aabenraa Kommune uddeler CSR-mærke Aabenraa. Mærket tildeles de lokale virksomheder, der udviser socialt ansvar ved at ansætte borgere i forskellige uddannelses- og beskæftigelsesordninger. På den måde ønsker Aabenraa Kommune at anerkende virksomhederne for deres sociale engagement og bidrag samt opfordre andre virksomheder til at tage samme medansvar.

  Økonomiudvalget besluttede at indføre mærket den 15. marts 2016, og det fremgår af beslutningen, at udvalget tildeler mærket efter indstilling fra forvaltningen.

  CSR-kriteriet blev justeret i 2018

  Den nye AUB-ordning, som trådte i kraft 1. januar 2018, har givet anledning til at justere kriterierne for tildeling af CSR-mærket for 2019.  Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 2. oktober 2018 at slå de tidligere to CSR-kriterier sammen til ét samlet kriterie, der også omfatter, at  virksomhederne skal opfylde AUB-ordningens krav. Det betyder, at forudsætningen for at kunne opnå CSR-mærket er:

  Minimum 5 % af virksomhedens ansatte skal i de seneste 3 måneder have været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

  • Virksomhedspraktik
  • Løntilskud
  • Fleksjob
  • Skånejob
  • Ledige ansat i jobrotation
  • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
  • Voksenlærlinge
  • IGU (Integrationsuddannelsen)
  • EGU (Erhvervsgrunduddannelsen)
  • STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)
  • AUB-ordningens (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)  krav er opfyldt

  I kriteriet indgår således ordninger, der både vedrører uddannelse og beskæftigelse. Målet er således, at virksomhederne løfter deres ansvar indenfor begge områder.

  Tildeling i 2019

  Ansøgningsperioden løb fra 15. oktober til 15. december 2018, og der er i perioden indkommet i alt 69 ansøgninger.  Det er forvaltningens vurdering, at 67 virksomheder kan indstilles til CSR-mærke Aabenraa 2019.

  Det er også værd at bemærke, at der for i år kan indstilles en større andel af de kandiderende virksomheder. I 2018 blev 55 virksomheder ud af 67 indstillet til godkendelse, mens 67 virksomheder ud af 69 kan indstilles til CSR-mærke Aabenraa for 2019. 

  Virksomheder, der modtog CSR-mærke Aabenraa for 2018, skal søge igen, hvis de fortsat ønsker at opnå certificeringen. Det har i alt 46 virksomheder valgt at gøre i forbindelse med dette års ansøgningsrunde. Vi har dog også formået at tiltrække helt nye ansøgere, idet 23 virksomheder har søgt om CSR-mærket for første gang.

  Den officielle overrækkelse af CSR-mærke Aabenraa 2019 vil finde sted den 7. februar 2019 ved en reception i Byrådssalen.

  Der vil blive fremlagt en evaluering af ansøgningsprocessen på udvalgets møde  i marts 2019.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at de virksomheder, som fremgår af bilaget til sagen, tildeles CSR-mærke Aabenraa for 2019.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2019

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/43982, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 11. december 2018 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetningen af kommunens sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører ministeriets sagsområder.

  Resultatet af gennemgang på ministeriets område

  Ministeriet finder det tilfredsstillende, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

  Opfølgning på tidligere års beregninger

  Det fremgår, at der ikke ses at være forhold til opfølgning vedr. 2016 eller tidligere år.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedr. revisionsberetningen for 2017 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39641, Sagsinitialer: TKJAE

  Sagsfremstilling

  Folketinget har vedtaget en forsøgsordning, som skal træde i kraft 1. januar 2019, hvor borgere med særlige sociale problemer kan blive visiteret til et socialt frikort. Ordningen løber i perioden fra 1.1.2019 til 31.12.2020.

  Frikortet består i, at en særligt udsat borger, som er langt fra arbejdsmarkedet eller uddannelse, har mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår i ordinært, ustøttet arbejde.

  Forudsætningen for at være i målgruppen er, at borgere opfylder betingelserne for at modtage hjælp og støtte jf. Servicelovens afsnit V, der omhandler voksne med særlige behov.

  Ligeledes må borger, hverken have været under uddannelse eller har haft en arbejdsindkomst over 10.000 kr. indenfor det seneste år.

  Visiteringen sker i Social & Sundheds regi, som administrerer ordningen.

  Borgere, der godkendes til det sociale frikort, indberettes i en fælleskommunal it-løsning.

  Der er fra Børne- og Socialministeriet planlagt en række formidlings- og implementeringsaktiviteter for at udbrede kendskabet til det sociale frikort. Dette kommer til at kører i 3 spor:

  1. Formidling og implementering af frikortet til kommunerne.
  2. Formidling og implementering af frikortet til virksomheder.
  3. Formidling og implementering af frikortet til borgere og aktører, der har daglig kontakt med borgerne (fx væresteder).

  Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet vejledning til loven.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2019

  Godkendt.

  Opfølgning på forsøgsordningen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget i juni/august 2019.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40999, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenter Aabenraa har fået tilsagn fra STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - til projektet ”flere handicappede i job” under puljen ”Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap, 2018-2020” Finanslovskonto 17.59.21.70.  Projektets varighed er fra 1. jan. 2019 til 31. sept. 2020. Der er bevilliget et samlet budget på 1.810.700,00 kr. Projektet gennemføres i samarbejde med Dansk Handicap Forbund.

  Projektets målgruppe er ledige med handicap i Aabenraa Kommune, som enten modtager kontant- eller uddannelseshjælp, ledighedsydelse eller dagpenge. Målgruppen i projektet omfatter alle typer af handicap,  både fysiske, psykiske, kognitive og sensoriske handicap, dog skal der være tale om en varig funktionsnedsættelse.

  Projektets formål er, ud fra en helhedsbetragtning af målgruppens jobmål, ønsker og ressourcer, at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for mennesker med handicap.

  Målet er at deltagerne i projektet oplever en forandring i kommunens fokus på handicap og beskæftigelse, de kompenserende ordninger og jobmatch på ordinære timer. Derudover skal målgruppen opleve en forandring i deres viden om egen situation, handicap, kompensationsmuligheder og muligheder på det lokale arbejdsmarked.

  Projektet skal forsøge at opnå dette ved at implementere en række tiltag i de eksisterende arbejdsgange i kommunen:

  • Screeningsmodel for at identificere relevante borgere til projektet
  • Brug af personlige jobformidlere for deltagerne i projektet
  • Målrettet tilpasning af borgerens CV og brug af MinPlan
  • Fast-track ordning for de kompenserende ordninger
  • Virksomhedsrettet indsats og et efterværn for borgere visiteret til fleksjob.

  Projektet skal screene i alt 1650 borgere på kontanthjælp, dagpenge eller ledighedsydelse og at visiterer 330 borgere ind i projektet. Heraf forventes det, at 288 opnår løntimer i ordinær beskæftigelse.

  Forventet  antal screenede borgere (akkumuleret) i projektet opdelt på ydelsesgrupper.

  Målgruppe

  Medio 2019

  Ultimo 2019

  Medio 2020

  Dagpengemodtagere

  200

  400

  600

  Ledighedsydelse

  100

  200

  300

  Kontanthjælpsmodtagere

  250

  500

  750

  Forventet antal borgere (akkumuleret) visiteret til projektet opdelt på ydelsesgrupper.

  Målgruppe

  Medio 2019

  Ultimo 2019

  Medio 2020

  Dagpengemodtagere

  40

  80

  120

  Ledighedsydelse

  20

  40

  60

  Kontanthjælpsmodtagere

  50

  100

  150

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2019

  Godkendt.

  Sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11112, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland, RAR Sydjylland har 26. november sendt brev med notatet ”Udviklingen på arbejdsmarkedet i RAR Sydjylland” med opfordring til de kommunale arbejdsmarkedsudvalg om at drøfte notatet. 

  Udviklingen på arbejdsmarkedet 

  I notatet om udviklingen på arbejdsmarkedet er der sat fokus på fem temaer, der fordeler sig på beskæftigelse, jobomsætning, rekrutteringssituationen, ledigheden og arbejdsstyrken.

  I forhold til opgørelsen af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted, ses det, at udviklingen er positiv i alle dele af landet, hvor det sydjyske område ligger nummer 6 ud af 8 områder. Ifølge Jobindsats har Aabenraa en stigning i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen sammenlignet med samme kvartal året før for 18 af de seneste 19 kvartaler. Dertil kommer, at Aabenraa i hele perioden bortset fra tre kvartaler har større vækst end både RAR Sydjylland og hele landet.

  Væksten i beskæftigelsen på sydjysk niveau ses inden for offentlige erhverv, handel og transport, bygge og anlæg samt landbrug, mens erhvervsservice som eneste branche har tilbagegang.

  I notatet anføres det, at beskæftigelsen også forventes at stige fremadrettet. Det ledsages af en høj og stigende jobomsætning på arbejdsmarkedet, hvor Aabenraa ligger på sydjysk niveau.  

  Selvom beskæftigelsen er høj og ledigheden fortsætter med at falde, er omfanget af rekrutteringsproblemer relativt begrænsede. Der ses dog en stigning i antallet af forgæves rekrutteringer. I lyset af at beskæftigelsen forventes at fortsætte med at stige og ledigheden falde, er det sandsynligt, at rekrutteringsproblemer vil stige yderligere. Det kan i lighed med sidste orientering til udvalget oplyses, at der i beskæftigelsesplan 2019 er fokus på rekrutteringsudfordringerne.

  Afslutningsvis viser notatet, at arbejdsstyrken ventes at stige frem mod 2019, hvor Aabenraa ligger i den lave ende. 

  STARs benchmarkingrapport

  Den seneste benchmarkingrapport fra STAR er vedlagt dagsorden. Rapporten hedder ”Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen” og opdateres månedligt på Jobindsats, hvor den kan trækkes for hvert enkelt jobcenter og for hele landet.

  Den seneste rapport viser bl.a., at kommunen en større andel af befolkningen, der er på ydelser end på landsplan, hvilket er historisk betinget, da mange borgere er på permanente ydelser samt tilbagetrækning. I forhold til arbejdsmarkedet ses det, at der er færre på a-dagpenge og kontanthjælp.

  I forhold til udviklingen ses, at Aabenraa har et faldende antal ydelsesmodtagere, og at kommunen ligger bedre eller på niveau med udviklingen på landsplan på nær for jobafklaringsforløb, der er et af jobcenterets fokusområder.

  Rapporten gennemgår fem sigtelinjer med tilhørende  implementeringsindikatorer i forhold til forskellige reformer på arbejdsmarkedet. Sigtelinjerne gennemgås herunder.

  • Sigtelinje udsatte borgere
   Aabenraa har en høj andel udsatte borgere. Det er positivt, at Aabenraa klarer sig godt på 2 af 3 indikatorer, nemlig at en høj andel er i fleksjob, og at det lykkes at skabe progression i borgernes timetal.
  • Sigtelinje kontant- og uddannelseshjælp
   Selvom Aabenraa har udmærket sig ved at opnå gode resultater gennem KIK-projektet, ses det, at der samlet set er en høj andel på disse ydelser. Igangsættelsen af KIK II-projektet skal sikre et fald i den samlede gruppe på disse ydelser.
  • Sigtelinje sygedagpenge
   Det ses, at Aabenraa har en høj andel borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb. Området er udpeget som fokusområde for indsatsen.
  • Sigtelinje A-dagpenge
   Aabenraa ligger blandt de kommuner, der har en høj reduktion af andelen af borgere på a-dagpenge.
  • Sigtelinje Integration
   Aabenraa har gennem de senere år opnået gode resultater for borgere omfattet af integrationsindsatsen. Sigtelinjen viser, at Aabenraa har været blandt de bedste kommuner frem til 2018, men at resultaterne aktuelt er vigende.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2019

  Godkendt.

  Præcisering af integrationsområdet udsendes.

  Investeringsprojekt på sygedagpenge behandles på mødet i februar.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17600, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde 11. juni 2018 blev det besluttet at følge kvartalvis op på de tre revisionsbemærkninger, der er anført i revisionsberetning nr. 14 om sociale udgifter for 2017. Alle vedrører rettidighed i indsatsen.

  • Manglende rettidighed i de individuelle samtaler i ressourceforløb og jobafklaringsforløb (ressourceforløbsydelse).
  • Manglende rettidighed i opfølgningen på sager om sygedagpenge og manglende indhold i samtalerne.
  • Manglende rettidighed i opfølgning på det individuelle kontaktforløb for aktivitetsparate samt manglende rettidighed i ret- og pligt tilbud.

  Det fremgår af notatet til punktet på juni-mødet, at ”revisionsbemærkningerne medfører, at jobcentret fremover vil have skærpet fokus på, at alle samtaler registreres i samtalemodulet.”

  Rettidigheden har ligeledes været fokusområde fra beskæftigelsesministerens side, hvilket fremgår af punkt 21 på Arbejdsmarkedsudvalgets møde marts 2018.

  I forlængelse af ovenstående har forvaltningen bl.a. justeret sin ledelsesinformation, så denne følger konkret op på udviklingen i rettidigheden for udvalgte grupper i indsatsen. Grupperne er udvalgt så de er i overensstemmelse med opfølgningsskrivelsen fra ministeren i marts.

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i oktober fremgik det, at Jobcenter Aabenraa fortsat lå under niveauet for såvel RAR Sydjylland som hele landet, men at rettidigheden frem til juli 2018 var stigende på 3 af de fire områder. Denne gang ses tallene frem til og med oktober. De viser, at Aabenraa er på niveau med RAR-gennemsnittet på tre af fire områder ligesom samtalehyppigheden er stigende på 3 af fire områder. Det kan i øvrigt oplyses, at den øgede fokus også har betydet, at samtalehyppigheden er forbedret for job- og uddannelsesparate ledige, mens a-dagpenge fortsat ligger blandt de allerbedste i landet.

  Forvaltningen forventer på baggrund af ændret styring, at rettidigheden på det fjerde område (aktivitetsparate på kontanthjælp) kommer på niveau med landsgennemsnittet i løbet af 1. kvt. 2019.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens redegørelse tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2019

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/509, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplan 2019 for Aabenraa Kommune blev godkendt på Byrådets møde den 28. november 2018. Efterfølgende er den godkendte plan blevet fremsendt til STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) og offentliggjort på kommunen hjemmeside.

  Beskæftigelsesministeren har den 11. december skrevet til de danske kommuner om de beskæftigelsespolitiske mål for 2019. Det fremgår af brevet, at det beskæftigelsespolitiske mål for personer med handicap, er ”at frem til 2025 skal ca. 15 procent af midlertidige ydelsesmodtagere med et større selvoplevet handicap, ind på arbejdsmarkedet. Det kan enten være i ordinær beskæftigelse eller i et fleksjob. Det svarer til, at cirka 13.000 personer kommer i beskæftigelse.” Dette vil svare til ca. 140 i Aabenraa Kommune.

  Ministeren anfører endvidere, at ”i overensstemmelse med regeringens afbureaukratiseringsreform vil det nye beskæftigelsesmål om personer med handicap erstatte det tidligere udmeldte mål om bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger, således at det samlede antal beskæftigelsespolitiske mål ikke forøges.” Dermed er der i alt 6 centrale beskæftigelsespolitiske mål i 2019.

  I forhold til Ministerens udmelding er det forvaltningens vurdering, at det ikke umiddelbart betyder, at der er behov for at justere i den vedtagne plan.

  I forhold til målet vedrørende borgere med handicap fremgår det af den vedtagne beskæftigelsesplan for 2019, at ”Aabenraa Kommunes handicappolitik går hånd i hånd med jobcenterets indsats for at fastholde borgere med handicap i beskæftigelse.” Derudover kan det oplyses, at Jobcenter Aabenraa i samarbejde med Dansk Handicapforbund udarbejder en ansøgning til puljen ”Et mere rummeligt arbejdsmarked II”. Målet er, at øge arbejdsmarkedstilknytningen for handicappede gennem etablering af en virksomhedsrettet indsats for målgruppen med fokus på at sikre jobmatch med relevante virksomheder.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Beskæftigelsesministerens skrivelse tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2019

  Godkendt.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2019

  Orientering om:

  • TV-dokumentar om projekt Unge på Toppen

  · Afskaffelse af statens refusion af kommunens udgifter til vejledning, opkvalificering og mentorstøtte

  · Seniorførtidspension

  · Ankestyrelsens praksis vedrørende sygedagpenge

  Afbud: Kim Brandt.