Beslutningsprotokol

mandag den 4. februar 2019 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Kim Brandt, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Afbud: Jens Bundgaard Nielsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2019

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38496, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om Indsatskatalog 2019.

  Det fremgår af Sundhedsplan 2018-2020, at denne skal følges op af årlige indsatskataloger, der udarbejdes gennem styregruppen vedr. sundhedspolitikkens tværgående implementering. Styregruppen behandlede og godkendte bilaget, katalog d. 28. november 2018.

  Indsatskataloget indeholder beskrivelser af 30 indsatser, som fremhæver et udsnit af de indsatser og tilbud, der skal løfte på Aabenraa Kommunens målsætninger i Sundhedsplan 2018-2020. 

  I Indsatskatalog 2019 kan særligt fremhæves fokus på:

  · Bevægelse i alle aldersgrupper

  · Borgernes opnåelse af uddannelse og job

  · Data- og evidensbaseret tilgang

  · Trivsel i skolen og på arbejdsmarkedet

  · Tidlig forebyggelse og opsporing

  · Fokus på forældreansvar og formidling af redskaber til varetagelse af forældrerollen.

  Der fremgår af kataloget både videreførte og nye indsatser. Eksempelvis fremhæves den fortsatte indsats om bevægelse på erhvervsskolerne, og igangsættelse af nye indsatser om data og digitalisering, herunder gennemførelse af dataindsamling om unges trivsel og sundhed gennem Ungeprofil 2019 samt understøttelse af digital dannelse/mental sundhed.

  Social- og Sundhedsudvalget vil tage stilling til finansiering af nye indsatser i særskilt sag.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Børn og Skole, Jobcenter og Borgerservice samt Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-01-2019

  Taget til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/43897, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende Aabenraa Kommunes høringssvar til udkastet til politisk Sundhedsaftale 2019-2023.

  Baggrund

  Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Den har til formål at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer og omfatter både somatik og psykiatri for borgere i alle aldre. 

  Det foreliggende udkast til sundhedsaftale sætter retning og opstiller forpligtende politiske målsætninger med afsæt i de centrale udfordringer på sundhedsområdet, jf. den seneste regionale sundhedsprofil fra 2017.  En kortfattet sammenfatning af Aabenraa Kommunes resultater i sundhedsprofilen er vedlagt som bilag.

  Social- og Sundhedsudvalget har været inddraget i processen omkring udarbejdelse af udkastet, dels på et politisk møde den 24. april 2018 for regionale politikere og de 22 syddanske kommuners  politikere med ansvar for sundhedsområdet, dels på et politisk møde i Aabenraa den 18. september 2018 mellem formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) og formandskabet for Social- og Sundhedsudvalget.

  Vurdering af udkastet til sundhedsaftale

  Social & Sundhed vurderer overordnet udkastet til den kommende sundhedsaftale positivt. Det er en politisk aftale, der sætter tydelig retning og opstiller ambitiøse politiske målsætninger og som – bl.a. på baggrund af input fra Aabenraa Kommunes social- og sundhedsudvalg – sætter fokus på de væsentligste målgrupper, herunder de ældre medicinske patienter, kronikere og psykisk syge.  Det er endvidere vurderingen, at den politiske aftale adresserer de væsentligste udfordringer på sundhedsområdet, herunder ulighed i sundhed og mental sundhed.

  Det er ligeledes positivt, at der på visions- og målsætningsniveau sættes fokus på sammenhængen til uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, og at der er en god balance mellem fokus på behandling, genoptræning og rehabilitering og fokus på forebyggelse og tidlig opsporing.

  Endelig har Aabenraa Kommune via dialogen med Sundhedskoordinationsudvalget sikret et tydeligt fokus på digitalisering og velfærdsteknologi som et virkemiddel i sundhedsaftalen.

  I høringssvaret indgår enkelte bemærkninger om, at Aabenraa Kommune gerne så en mere eksplicit formulering af borgerens ansvar for egen sundhed, samt en gentagelse af den nuværende sundhedsaftales beskrivelse af den rehabiliterende tilgang som dén fælles tilgang til borgeren/patienten på tværs af sektorer.

  Endelig anføres Aabenraa Kommunes ønske om, at der gennemføres en reduceret sundhedsprofil-undersøgelse midt i den 4-årige periode, der er mellem de ordinære undersøgelser, således at der kan følges op på alle sundhedsaftalens målsætninger minimum hvert andet år.  

  Sammenhængen mellem sundhedsaftalen og kommunale serviceområder

  Sundhedsaftalens forpligtende målsætninger og deraf følgende handlinger i kommunerne udgør en vigtig del af rammesætningen for understøttelsen af Det Gode Liv og udvalgenes fokus på sundhed og læring, uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet og selvforsørgelse mv. gennem fagområdernes egne sundhedsindsatser.

  I Aabenraa sker det bl.a. gennem Byrådets Sundhedsplan, hvor fagudvalgene forpligter sig til at bidrage til opnåelsen af fælles effektmål.

  Social & Sundhed deltager ved Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af udkastet til høringssvar og vil på mødet bl.a. redegøre for sammenhængen mellem målsætninger i udkastet til Sundhedsaftale 2019-2023 og målsætninger / indsatser i henholdsvis Aabenraa Kommunes ’Beskæftigelsesplan 2019’ og Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik ’Sund Opvækst’.

  Indstilling

  Jobcenter & Borgerservice, Børn & Skole samt Social & Sundhed indstiller,

  at udkast til Aabenraa Kommunes høringssvar til

  sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36558, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har de seneste år ført en aktiv arbejdsmarkedspolitik og opnået en række bemærkelsesværdige resultater igennem politisk fokus og flere investeringsstrategier. Det danner baggrund for et forslag om en ny investeringsstrategi målrettet borgere som modtager sygedagpenge eller som er i et jobafklaringsforløb.

  Ligesom tidligere har investeringsstrategien flere formål. Først og fremmest et fokus på at gøre en yderligere indsats overfor sygemeldte borgere og målsætningen om det gode liv for alle borgere i Aabenraa Kommune. Dernæst et fokus på at bistå lokale virksomheder og arbejdsgivere med en stabil eller voksende arbejdsstyrke, som gør at efterspørgslen kan imødekommes. Endeligt et kommunaløkonomisk fokus på et område, hvor der er et potentiale for at nedbringe udgifterne. 

  Forslaget om en ny investeringsstrategi målrettet sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb udgør således et perspektivrigt scenarie for både borgere, erhvervsliv og kommune.

  Baggrund

  Der er relativt mange borgere i Aabenraa, der er berørte af dårligt helbred, og siden 2014 er antallet af borgere på sygedagpengeområdet vokset år for år. Det er ikke en udvikling, der adskiller sig fra den, man ser i andre kommuner, men niveauet i Aabenraa er højere i forhold til andre kommuner. 

  Det vurderes, at udviklingen kan vendes ved at investere i en strategisk oprustning af indsatsen på sygedagpengeområdet, hvilket også vil have en afsmittende effekt på jobafklaringsforløb. Erfaringerne fra KIK har vist, at målrettede investeringer på bestemte områder skaber mærkbare resultater.  Der er en opmærksomhed på at målgruppen her er en anden, og har andre udfordringer og problemstillinger, der skal tage hensyn til.

  Investeringen vil medføre vedvarende effekter og resultater og bidrage til at sikre en mere virknings- og meningsfuld indsats overfor kommunens sygemeldte borgere. Samtidig skabes værdi og effekter, ikke bare på sygedagpengeområdet, men også i en bredere sammenhæng beskæftigelsespolitisk, sundhedsmæssigt og vækstfremmende.

  En lokal målsætning om, at antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb, skal reduceres til sydjysk niveau, er en del af strategien i Beskæftigelsesplan 2019. Samtidig vil investeringsstrategien også bidrage til at opfylde målsætninger og ambitioner, der fremgår af kommunens centrale planer og strategier – Vækstplan 2022 og Sundhedsplan 2018 - 2020.

  Investeringsstrategien KIJOS (Kommunal Investeringsstrategi for Jobafklaringsforløb og Sygedagpenge) medfører færre sager pr. sagsbehandler, som vil udløse mere tid og ressourcer til at udføre en langt mere proaktiv og håndholdt indsats i de enkelte sager.


  Udover målsætning om reduktion til sydjysk niveau er den konkrete målsætning i projektet at reducere den gennemsnitlige varighed (sagsbehandlingstid) med 1 uge svarende til 39 helårspersoner årligt.

  Styrkelsen af sagsbehandlingen skal forbedre rammerne for at sygemeldte borgere i Aabenraa Kommune sikres den hurtigste vej til selvforsørgelse og afklaring af arbejds- og funktionsevnen. Opmærksomheden fra Jobcentret er, at de sygemeldte borgere i højere grad oplever en meningsfyldt og håndholdt indsats, hvor der er mere tid til dialog med borgerne, eksterne møder på eks. arbejdspladsen, psykiatrien, behandlingssystemet og øvrige samfundsaktører. Og derigennem hjælpe alle sygemeldte borgere, så de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet eller få afklaret deres fremtid. Der er især fokus på at igangsætte en tidligere indsats med henblik på, at borgeren i videst mulig omfang kan fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Forvaltningen har igennem årene indsamlet erfaringer fra andre kommuner, som har gennemført nye initiativer og investeringer på sygedagpengeområdet for at understøtte en bedre udvikling.

  Projektet indebærer ligeledes et andet virksomhedsfokus. I foråret 2019 vil jobcenteret afholde en virksomhedskonference med det formål at styrke samarbejdet med de lokale virksomheder og udbrede kendskabet til jobcenterets indsatser og løsningsmodeller overfor sygemeldte medarbejdere.

  Etablering af VirksomhedsCentre, i form af konkrete samarbejdsaftaler mellem jobcenteret og særligt udvalgte offentlige  eller private virksomheder, hvor der igangsættes individuelle praktikforløb, der er tilpasset den enkelte borgers skånehensyn, kompetencer og behov.

  Virksomhedskonsulenternes kompetencer på områderne sygedagpenge og jobafklaringsforløb skal fremadrettet målrettes i forhold til udplacering af borgere i praktik på virksomheder og institutioner i kommunen samt opfølgning, beskrivelser og vurderinger i mere komplicerede sager, hvor en særlig indsats, viden og knowhow er påkrævet.

  Erfaringen er, at med en hurtig og tidlig indsats kan det ofte undgås, at den sygemeldte mister sit job, og det er således en gevinst for alle parter at fastholde den sygemeldte på arbejdspladsen, hvis helbredet kan forenes med arbejdsopgaverne.

  Med investeringen vil der være mulighed for at tilføre området 7 nye medarbejdere, samt 5 nye medarbejdere i et Ressourceteam. Sidstnævnte er en budgetomlægning af afsatte midler til køb af eksterne mentorer. I lighed med eks. KIK investeringsstrategien, vil der ske en reduktion af medarbejdere i takt med reduceringen af sagsantallet på området.

  Se en mere uddybende beskrivelse i notatet til sagen.

  Forslaget om investeringsstrategien KIJOS forelægges Jobcenterets MED-udvalg den 19. februar med henblik på et høringssvar.

  Revalidering

  Arbejdsmarkedsudvalget har den 3.12.2018 drøftet mulighederne for at øge brugen af revalidering.

  Den nye investeringsstrategi KIJOS giver mulighed for, at imødekomme en prioritering af revalideringsområdet.

  Det gøres ved, at der i investeringsstrategien afsættes en samlet økonomisk ramme på 1,000 mio. kr. årligt til at opkvalificere medarbejderne til at kunne identificere flere potentielle revalidender samt til at imødegå en stigning i udgifterne på området til de flere revalidender, som skal sagsbehandles som følge heraf.

  Se notat til sagen vedr. revalidering.

  Økonomi og afledt drift

  Beregningerne forudsætter, at en ny investeringsstrategi igangsættes primo 2019. Investeringer i personale og besparelser er beregnet fra 1. juni. Investeringsstrategien løber til 31. december 2022. Beregningerne indeholder ligeledes en prioritering af revalideringsområdet.

  Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

  Udvalg (1.000 kr., pl 2019)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Samlet over 4 år

  2023 og frem

  INVESTERING

  Serviceudgifter (hovedkonto 6)

  ØK

  Sagsbehandlere, revalidering

  330

  440

  440

  440

  1.650

  0

  ØK

  Sagsbehandlere

  1.120

  2.237

  2.171

  2.548

  8.075

  0

  ØK

  Fastholdelsesteam (konsulenter)

  655

  1.122

  1.122

  901

  3.799

  863

  ØK

  Etablering, kompetenceudvikling m.v.

  589

  6

  266

  6

  867

  6

  Overførselsudgifter (hovedkonto 5)

  AU

  Udgifter til revalidering

  670

  560

  560

  560

  2.350

  0

  I alt

  3.363

  4.365

  4.559

  4.455

  16.742

  869

  BESPARELSE

  Overførselsudgifter (hovedkonto 5)

  AU

  Besparelse på forsørgelse

  -2.821

  -5.140

  -5.140

  -5.140

  -18.241

  -5.140

  I alt

  -2.821

  -5.140

  -5.140

  -5.140

  -18.241

  -5.140

  Samlet årlig gevinst (- =tilføres kassebeholdningen)

  542

  -775

  -581

  -685

  -1.499

  -4.271

  I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 16,742 mio. kr., og der forventes besparelser på 18,241 mio. kr. inden for investeringsperioden. Fra 2023 og frem forventes der en årlig nettogevinst på 4,271 mio. kr.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,
  at den 4-årige Investeringsstrategi KIJOS godkendes, og
  at de bevillingsmæssige konsekvenser indregnes i budgetterne jf. ovenstående tabel.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2019

  Anbefales godkendt, idet afrapportering til udvalget sker en gang årligt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  På baggrund af seneste ministerbrev af den 18. januar 2019, hvor der følges op på jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning, med henvisning til punkt drøftet på arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 11. juni 2018 på baggrund af ministerbrev af 7. maj 2018.

  Jobcentret har en løbende gennemgang af brugen af joblog. Der er implementeret fast løbende kontrol af brugen af systemet i et samarbejde mellem beskæftigelsessagsbehandleren og leverandøren på området. Ydermere er der implementeret et e-læringsmodul, som skal understøtte borgeren i brugen af joblog.

  Dækningsgraden er løftet fra 48,59 % i juli til 2018 59,64 % i oktober 2018, hvor landsgennemsnittet ligger på 66,46 %, og dækningsgraden i Sønderborg ligger på 60,18 % og Haderslev på 62,18 %.

  Beskæftigelsessagsbehandleren arbejder løbende med, at sikre at der søges de rette antal jobs igennem deres møder med borgeren. Borgere, som ikke registrerer deres jobsøgning, bliver sanktioneret ud fra en gennemgang af deres manglende registreringer af joblogs.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3178, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget orienteres i denne sag om evalueringen af tilbuddet om anonym psykologisk rådgivning til unge til og med 25 år.

  Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkendte i marts og april 2018, at tilbuddet om anonym psykologisk rådgivning blev forankret i Ungeindsatsen med organisatorisk placering under PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

  Tilbuddet er som planlagt blevet evalueret ultimo 2018.

  Indhold i tilbuddet

  Målgruppen for tilbuddet er alle unge til og med 25 år, der henvender sig om psykologbistand, ikke kun ledige.

  Den indledende kontakt foretages via en vagttelefon, der betjenes af en psykolog i tidsrummet kl. 11.00-18.00 mandag til fredag. Via kontakten med psykologen kan der laves konkret aftale om personlige samtaler til den unge. Den fysiske placering af samtalen aftales med den unge. Der ydes ikke samtaleforløb i private hjem.

  Omfanget af forløbene er berammet til at vare 1-5 samtaler. Forløbene foretages under reglerne for anonym rådgivning, der er organiseret af offentlige myndigheder, og er således ikke omfattet af journalpligt, jf. bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser § 1, stk. 4.

  Da tilbuddet omhandler åben anonym psykologrådgivning, henvises borgere, hvor det viser sig nødvendigt med en behandlingsindsats, til behandling i det ordinære behandlingssystem.

  Evaluering

  Fra 1. juni til 1. december 2018 har der i alt været 64 henvendelser til vagttelefonen. Dette inkluderer kun afsluttede forløb.

  18 af de 64 henvendelser har ikke medført aftale om samtaler og er blevet afsluttet over telefonen. 46 henvendelser har resulteret i aftaler om samtaler med unge, som alle har gennemført et samtaleforløb. Med de 46 unge har der i alt været afholdt 130 samtaler.

  Derudover var 17 unge pr. 1. december 2018 i gang med et samtaleforløb.

  De hyppigste temaer ved henvendelserne er angst, depression, familieproblematikker, sociale problemstillinger og/eller stressproblematikker.

  Ved 50 henvendelser er den unges køn blevet noteret. 76 % var piger, mens 24 % var drenge.

  Fra oktober til december 2018 er tidspunktet for henvendelserne blevet registreret. Ved 21 henvendelser ser fordelingen således ud:

  • 52% ringede mellem kl. 9 og 12
  • 38% ringede mellem kl. 12 og 15
  • 10% ringede mellem kl. 15 og 18

  Når de unge har ringet uden for vagttelefonens åbningstid, har de kunnet lægge en besked og bede om at blive ringet op.

  Der overvejes i øjeblikket en tilpasning af vagttelefonens åbningstid, da en del unge har ringet før kl. 11, mens få unge har ringet i tidsrummet kl. 15 til 18.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med budgettet for 2018 er der afsat 1 mio. kr. i 2018 og 2019 til unge under 26 år til psykologisk rådgivning og behandling indenfor rammen af KIK projekter.

  Fra denne ramme er der til opgaven om anonym psykologisk rådgivning i 2018 og 2019 overført 0,7 mio. kr., og i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. 9. 2018 er der til 2020 tilført resterende 0,6 mio. kr. til dette formål.  Disse midler skal dække løn og drift.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice, Børn & Skole samt Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/10852, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret har et ønske om at give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. For at kortlægge de aktuelle behov udarbejder jobcenteret hvert halvår et virksomhedsbarometer, der forelægges Arbejdsmarkedsudvalget.

  Barometeret er en systematisk undersøgelse af virksomhedernes behov og forventninger til fremtiden og understøtter bl.a. beskæftigelsesplanens mål om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

  I undersøgelsen for andet halvår 2018 har 193 virksomheder i Aabenraa Kommune deltaget i undersøgelsen. Virksomhederne i barometeret omfatter tilsammen 2778 medarbejdere svarende til 11,5 % af arbejdspladserne i kommunen.

  Barometeret for andet halvår 2018 viser følgende tendenser i forhold til første halvår 2018:

  Fortsat optimisme til fremtiden.

  • Andelen af virksomheder, der forventer stigende omsætning er steget med 2 procentpoint til 49 %.

  Forventning om faldende rekruttering.

  • Andelen af virksomheder, der forventer at skulle ansætte flere medarbejdere i de kommende 6 måneder, er faldet med 5 procentpoint til 20 %.
  • Andelen af virksomheder, der forventer at skulle afskedige medarbejdere er steget med 2 procentpoint til 5 %.

  Virksomhederne oplever færre udfordringer med at rekruttere arbejdskraft.

  • 30 % af virksomhederne, der har ansat medarbejdere, har haft vanskeligheder med at få besat opslåede stillinger, det er et fald på 15 procentpoint. Af disse vurderer 62 %, at der i høj grad har været vanskeligheder med at rekruttere. Dette er et fald på 21 procentpoint.

  Uændret andel af virksomheder, der vil ansætte elever.

  • Andelen af virksomheder, der forventer at ansætte elever er faldet med 1 procentpoint til 14 % – 40 % af de adspurgte virksomheder har allerede elever ansat, hvilket er en stigning på 1procentpoint.

  Virksomhederne er fortsat tilfredse med jobcenterets service

  • På en skala fra 1-7 hvor 7 er bedst, er den gennemsnitlige score 5,8,  hvilket er en stigning på 0,2.

  Virksomhedsbarometeret er et vigtigt bidrag til det jobbarometer, som jobcenteret udarbejder. Jobbarometeret er jobcenterets skøn, for det næste kvartal, over jobmuligheder for de ledige, og danner udgangspunkt for dialogen om mulighederne for uddannelse og kompetenceløft.

  Jobbarometeret er delt op i fire kategorier:

  • Mangel på arbejdskraft, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for sundheds- og byggefagene.
  • Gode beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for service-, transport- og håndværksfag.
  • Dårlige beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter medie- og IT-området.
  • Overskud på arbejdskraft, der blandt andet omfatter ufaglært arbejdskraft.

  Jobbarometeret udarbejdes hvert kvartal og den aktuelle udgave for 1. kvartal 2019 foreligges Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med det halvårlige virksomhedsbarometer.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17822, Sagsinitialer: aschr

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 13. august 2018 blev det besluttet, at Den udvidede Udfordringsret ansøges med henblik på at udfordre og smidiggøre proceskravene indenfor sagsbehandlingsområdet.

  Den 18. september 2018 sendte Aabenraa Kommune tre ansøgninger om dispensation fra henholdsvis:

  1) 8 ugers fristen for den første opfølgning over for sygemeldte,

  2) Kravet om indhentelse af LÆ 285 forud for første opfølgningssamtale

  3) Kravet om, at alle sager om jobafklaringsforløb skal forelægges rehabiliteringsteamet.

  Den 18. januar 2019 har Beskæftigelsesministeren svaret på vores henvendelse (Ministerens svar vedlagt som bilag).

  Indledningsvis beklager ministeren, at vores ansøgning ikke er behandlet tidligere, hvilket skyldes en ekspeditionsfejl i Beskæftigelsesministeriet.

  Beskæftigelsesministeren er glad for at kunne fortælle, at ansøgning 2 og 3 kan imødekommes.

  Ansøgning 1 kan ikke imødekommes, da indholdet strider imod regeringens nyligt indgåede

  aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats. 

  Ministeren oplyser at Beskæftigelsesministeriet nu vil påbegynde arbejdet med at udmønte forsøg 2 og 3 i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesministeriet forventer, at bekendtgørelsesarbejdet, inklusiv høringsperioden, er færdig ultimo marts.       

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at svaret den 18. januar 2019 fra Beskæftigelsesministeriet vedrørende udfordring af lovgivningen på sygedagpengeområdet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2019

  • Forslag til møder i Arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts kl. 16-18 vedr. værdier på arbejdsmarkedet.
  • Orientering om informationsdag  den 7. marts vedr. transportbranchen.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.