Beslutningsprotokol

mandag den 4. marts 2019 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Kim Brandt, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl, Martin Ugilt Thomsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/16490, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til udvalgets orientering forelægges oversigt vedr. overførsel af driftsbevillinger for 2018 til 2019.

  Overførsel af driftsbevillinger skal ikke politisk behandles i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Overførsel af driftsbevillinger kan opdeles i 3 kategorier – henholdsvis

  · Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1),

  · Puljer og projekter (kategori 2), og

  · Øvrige overførsler (kategori 3)

  Denne sag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  · Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1).

  Såfremt institutioner har et merforbrug i 3 på hinanden følgende år skal der udarbejdes en redegørelse, som beskriver, hvorledes merforbruget afvikles.

  Såfremt institutionerne har et merforbrug på ud over 4 % skal der udarbejdes afviklingsplan/redegørelse, som beskriver, hvorledes merforbruget er opstået og ligeledes hvordan merforbruget afvikles.

  Der er ikke institutioner under Arbejdsmarkedsudvalget, hvor der skal udarbejdes en redegørelse eller en afviklingsplan.

  Økonomi og afledt drift

  Oversigten viser et samlet mindreforbrug på 0,159 mio. kr. og vedrører institutionen KIS.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler fra 2018 til 2019 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/16490, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til udvalgets orientering forelægges oversigt vedr. overførsel af driftsbevillinger for 2018 til 2019.

  Overførsel af driftsbevillinger skal ikke politisk behandles i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Overførsel af driftsbevillinger kan opdeles i 3 kategorier – henholdsvis

  · Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (kategori 1),

  · Puljer og projekter (kategori 2), og

  · Øvrige overførsler (kategori 3)

  Arbejdsmarkedsudvalget har for 2018 ikke sager, som hører under kategorien Puljer og projekter.

  Denne sag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  · Øvrige overførsler (kategori 3)

  Økonomi og afledt drift

  Øvrige overførsler (kategori 3) omfatter følgende områder:

  · Overførselsudgifter/Forsikrede ledige – KIK II - indsatser

  · Overførselsudgifter/Forsikrede ledige – områder omfattet af budgetgarantien

  · Forsikrede ledige – områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet

  Vedr. KIK II – indsatser, søges der overført et mindreforbrug på 0,979 mio. kr. til 2019. Mindreforbruget vurderes at kunne henføres til betalingsforskydninger, hvorfor et mindreforbrug søges overført til 2019 med henblik på at kunne finansiere forskydningen i udgifterne.

  På overførselsudgifter søges der overført et mindreforbrug på 10,791 mio. kr. til 2019 til en pulje under Økonomiudvalgets område med henblik på at kunne imødegå en evt. negativ regulering af budgetgarantien. Såfremt der ikke sker en negativ efterregulering til sommer 2019, vil beløbet tilgå kassen.

  På Forsikrede ledige søges der overført et mindreforbrug på 19,698 mio. kr. til 2019 til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering i 2019 af beskæftigelsestilskuddet for 2018.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler vedr. kategori 2 og 3 fra 2018 til 2019 tages til efterretning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/16490, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges sektorbeskrivelse (bidrag til årsberetning for 2018) på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

  I forhold til Arbejdsmarkedsudvalgets oprindelige budget på i alt 893,272 mio. kr. viser regnskabet for 2018 et mindreforbrug på 56,529 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til et mindre antal helårspersoner end budgetlagt. Det er på de fleste politikområder, hvor regnskabet viser afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

  At der er et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget svarer godt overens med, at regeringen i sommeren 2018 skønnede mindreudgifter i forhold til aftaleniveauet både på overførselsudgifterne og på udgifter til de forsikrede ledige.

  I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindreforbrug på 35,268 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af 1,061 mio. kr. på Serviceudgifterne, 15,733 mio. kr. på Overførselsudgifterne og 18,474 mio. kr. på Forsikrede ledige. Det er forventningen, at der sker en negativ efterregulering af henholdsvis overførselsudgifterne og beskæftigelsestilskud, hvorfor mindreforbruget på de to ordninger søges overført til 2019 med henblik på at kunne imødegå en negativ efterregulering til sommer. Der søges overført 19,698 mio. kr. vedr. områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Ligeledes søges der overført 0,979 mio. kr. vedr. KIK II. På områder omfattet af overførselsudgifterne søges der overført 10,791 mio. kr. til en pulje under Økonomiudvalgets område. Der foreligger p.t. ikke nye skøn for regnskab 2018 på landsplan.

  Sektorbeskrivelsen skal ikke politisk behandles i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Sektorbeskrivelsen for Arbejdsmarkedsudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2018.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sektorbeskrivelsen for Arbejdsmarkedsudvalget for 2018 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19135, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  I anledning af 10-året for Aabenraa Kommunes beskæftigelsesplaner har forvaltningen udarbejdet en udgivelse, der sætter fokus på kommunens værdier, visioner og holdninger på beskæftigelsesområdet. Udgivelsen ”Beskæftigelsespolitiske opgaver” blev godkendt på Arbejdsmarkedsudvalgets møde i november 2018, og den vil fremadrettet indgå som led i udarbejdelsen af kommunens beskæftigelsesplan for 2020. I den forbindelse er det blevet besluttet af afholde et temamøde for Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at få input til de overordnede beskæftigelsespolitiske værdier i Aabenraa Kommune. Formålet er at få en politisk diskussion om, hvad Aabenraa Kommune står for, når det kommer til beskæftigelse, samt hvilke værdier, der ligger til grund for de indsatser og strategier, vi præsenterer i beskæftigelsesplanen hvert år.

  Temamødet vil blive afholdt 11. marts 2019 kl. 16-18. Lektor ved Syddansk Universitet Mette Lund Kristensen vil deltage som facilitator på mødet. Programmet er som følger:

  1. Velkomst og introduktion til mødet v. arbejdsmarkedsdirektør Søren Lorenzen.

  2. Kort oplæg om værdibegrebet og værdiarbejdet v. Mette Lund Kristensen.

  3. Fælles værdidebat faciliteret af Mette Lund Kristensen.

  På baggrund af de input, der præsenteres på temamødet, vil forvaltningen udarbejde et notat, der samler op på udvalgets betragtninger.  Dette vil blive drøftet på udvalgsmødet den 1. april.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/15005, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland, RAR Sydjylland har 31. januar 2019 sendt brev med notatet ”Udviklingen på arbejdsmarkedet RAR Sydjylland” som bedes videreformidlet til Arbejdsmarkedsudvalget. 

  Udviklingen på arbejdsmarkedet 

  I notatet om udviklingen på arbejdsmarkedet er der sat fokus på fem temaer, der fordeler sig på beskæftigelse, jobomsætning, rekrutteringssituationen, ledigheden og arbejdsstyrken.

  I forhold til opgørelsen af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted ses det, at udviklingen er positiv i alle dele af landet, hvor det sydjyske område ligger nummer 3 ud af 8 områder.

  I forhold til beskæftigede lønmodtagere med arbejdssted i Aabenraa Kommune er udviklingen meget positiv. Tal fra Jobindsats viser, at Aabenraa gennem de sidste 10 år har udviklet sig til at være en indpendlingskommune.

  I notatet anføres det, at beskæftigelsen også forventes at stige fremadrettet. Det ledsages af en høj og stigende jobomsætning på arbejdsmarkedet, hvor Aabenraa ligger under sydjysk niveau.  

  Selvom beskæftigelsen er høj og ledigheden fortsætter med at falde, er omfanget af rekrutteringsproblemer relativt begrænsede. Det ses at udfordringerne er størst inden for bygge- og anlægsbranchen efterfulgt af rengøring mm samt hotel- og restaurationsbranchen.

  I lyset af at beskæftigelsen forventes at fortsætte med at stige og ledigheden falde, er det sandsynligt, at rekrutteringsproblemer vil stige yderligere. Som tidligere nævnt er rekruttering et fokusområde i beskæftigelsesplan 2019.

  Afslutningsvis viser notatet, at arbejdsstyrken ventes at stige frem mod 2019, men i Aabenraa ligger stigningen i den lave ende. 

  STARs benchmarkingrapport

  Den seneste benchmarkingrapport fra STAR er vedlagt dagsorden. Rapporten hedder ”Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen” og opdateres månedligt på Jobindsats, hvor den kan trækkes for hvert enkelt jobcenter og for hele landet.

  Hver femte borger i alderen 16-66 år er ydelsesmodtagere i kommunen – det var mere end 7.300 fuldtidspersoner i 3. kvartal 2018. Dermed ligger Aabenraa samlet set noget højere end gennemsnittet for hele landet. Bortset fra jobafklaringsforløb og fleksjob er udviklingen i forhold til året før bedre eller på niveau med udviklingen på landsplan. Det kan her oplyses, at Beskæftigelsesministeren i pressemeddelelsen 31. januar 2019 om ledighedsudviklingen udtaler, at ”antallet på offentlig forsørgelse generelt rasler ned. Godt 60.000 færre fuldtidspersoner på tre år. Det svarer til, at udgifterne til offentlig forsørgelse er 4,8 mia. kr. lavere end i 2015. Det er en kæmpe gevinst for den enkelte, som kommer i job.”

  Det er en lokal udfordring i forhold til at sikre arbejdskraft til de lokale virksomheder, at en relativ stor andel står udenfor arbejdsmarkedet eller har begrænset arbejdsevne, mens andelen, der er arbejdsmarkedsparate, og dermed kan tage et job, er mindre. Dette kompenseres der dog for ved et velfungerende grænseregionalt arbejdsmarked, hvor Aabenraa skiller sig ud fra landets andre kommuner ved at mange pendler fra Tyskland ind i kommunen for at arbejde.

  I forbindelse med at sikre virksomhederne arbejdskraft er det positivt for borgere og virksomheder, at Aabenraa skiller sig ud ved at have en høj andel fleksjobvisiterede borgere, der ér i fleksjob. I den forbindelse kan det oplyses, at 67 lokale virksomheder blev tildelt CSR-mærke Aabenraa ved CSR-receptionen torsdag den 7. februar, fordi de er med til at sikre, at  borgere med forskellige udfordringer kan spille en aktiv rolle på arbejdsmarkedet.          

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36558, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Jobcentret igangsætter en øget indsats for borgere i ressourceforløb, som indebærer:

  · Færre sager pr. sagsbehandler

  · Styrkelse af teamkoordinatorfunktionen

  · Fokus på håndholdt, virksomhedsrettet indsats

  · Anvendelse af VirksomhedsCentre

  · Etablering af CV-Netværket

  · Faglig opkvalificering

  Nye forløb, som kan understøtte den beskæftigelsesrettede indsats:

  · Mestringsforløb for psykisk sårbare og borgere med tunge psykiatriske diagnoser

  · Målrettet forløb til borgere med diagnoser inden for autisme-spekteret (ASF)

  · Motivationsforløb med fokus på adfærd og handlemønstre

  Baggrund

  Førtidspension- og Fleksjobreformen trådte i kraft den 1. januar 2013. Reformen indeholdt blandt andet muligheden for  at målrette og iværksætte længerevarende forløb for borgere med meget lidt eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.  På den baggrund blev Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats udvidet med en ny målgruppe, som fik betegnelsen ressourceforløb.

  Ressourceforløb er en helhedsorienteret og længerevarende indsats, koordineret på tværs af sektorer, som kan indeholde både beskæftigelsesrettede, uddannelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige indsatser.

  Indsatsen skal have et klart mål i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelse. Den kan bestå i alle former for tilbud eller andre aktiviteter, der er til rådighed på de pågældende forvaltningsområder, og i den lovgivning, der gælder.

  Visitation til ressourceforløb forudsætter, at borgeren har sammensatte komplekse problemer, udover ledighed, der vil kræve en tværgående indsats. En borger kan ikke selv ansøge om ressourceforløb.

  Ressourceforløb kan vare fra et til fem år ad gangen, og form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes behov. I ressourceforløb får borgeren en koordinerende sagsbehandler. I ressourceforløb er forsørgelsen ressourceforløbsydelse. Ydelsen er uafhængig af egen formue eller ægtefællens indkomst og formue.

  Målgruppe med komplekse udfordringer

  Målgruppen for ressourceforløb er borgere, som har så komplekse problemer, at de er i risiko for at blive tilkendt førtidspension.

  Borgerne har aktuelle komplekse problemer i form af f.eks. helbredsproblemer, misbrug, kriminalitet, sociale udfordringer m.m., hvor udsigten til at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse er lang.

  Status på ressourceforløb

  Med udgangen af januar 2019 var 232 borgere i Aabenraa kommune i ressourceforløb. Langt størstedelen af disse borgere kommer fra uddannelses- og kontanthjælp og integrationsydelse.

  Siden reformens ikrafttræden, den 1. januar 2013 og frem til udgangen af 2018 er 403 borgere visiteret til ressourceforløb.

  Status på 132 borgere, som er ophørt i ressourceforløb er:

  • 56 % får bevilget en førtidspension, efter endt ressourceforløb
  • 10 % afslutter ressourceforløbet med et fleksjob
  • De resterende ca. 34 % er afsluttet p.g.a. ”andet” (udrejst, flyttet, fængsel m.m.)

  Ressourcer og økonomi

  I den øgede indsats tilføres Team Ressourceforløb 2 ekstra sagsbehandlere via intern rokering i jobcentret.

  Økonomi til de ekstraordinære indsatser findes i en omprioritering af indsatser i det eksisterende budget for ressourceforløb.

  I bilaget til sagen, gives en mere uddybende orientering om ressourceforløb, samt hvad den øgede indsats forventes at betyde for indsatsen på området.

  Lovgrundlag

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 16, § 30 a, kap. 12 a.

  Lov om en aktiv socialpolitik, § 69 a, § 69 b.

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.,

  § 5, § 6, § 9, § 10, § 11.

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 996 af 29/6 2016 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings orienteringsskrivelse nr. 9248 af 14/3 2017 om ressourceforløb.

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings  skrivelse nr. 9470 af 20/6 2018, om lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension).

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/43982, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 8. februar 2019 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetning om revision af kommunens sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion.

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører Beskæftigelsesministeriets område.

  Resultat af gennemgang på Beskæftigelsesministeriets område

  Styrelsen har følgende bemærkninger til revisionsberetningen:

  Revisor har ikke forbehold på Beskæftigelsesministeriets område.

  Styrelsen finder det dog utilfredsstillende, at der er revisionsbemærkninger på følgende områder:

  · Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, hvor der er konstateret udfordringer med rettidighed ved samtaler

  · Sygedagpenge, hvor der er konstateret manglede rettidighed i opfølgning og mangler ved indholdet i samler, og

  · Uddannelseshjælp, hvor der er konstateret problemer med rettidighed i tilbud og samtaler.

  Af administrationens redegørelse fremgår det, at der har været tale om administrative fejl, men ikke fejl, der har haft udbetalingsmæssig konsekvenser for borgerne. Der er nu skærpet fokus på at registrere korrekt.

  Styrelsen forventer, at de initiativer, som kommunen har iværksat vil forbedre sagsbehandlingen på områderne, og at status fremgår af beretningen for 2018.

  I 2018 har beskæftigelsesministeren haft fokus på jobcentrenes rettidighed, hvilket har medført løbende afrapportering til Arbejdsmarkedsudvalget i 2. halvår 2018. Afrapporteringen viser, at Jobcenter Aabenraa har forbedret rettidigheden, og nu er på niveau med landet som helhed.

  Det fremgår endvidere, at revisor vurderer, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende arbejdsgange på personsagsområderne, men at forretningsgangene ikke i alle tilfælde afspejles i den konkrete sagsbehandling. Styrelsen forventer, at kommunen sætter fokus på dette.

  Opfølgning på tidligere beretninger

  Det fremgår, at der ikke er uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2016.

  Revisorerklæringer vedrørende de sociale it-systemer

  Det fremgår, at kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD.

  Styrelsen er blevet opmærksom på, at erklæringerne fra KMD ikke fuldt ud er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på de sociale områder. Det er i forhold til kravet om ”at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner”. Det er en problemstilling for de kommuner, som anvender KMD´s registreringssystemer.

  Styrelsen forventer, at revisor påser, at kommunen har indhentet en dækkende it-erklæring i forbindelse med revisionen af regnskab 2018.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedr. revisionsberetning for 2017 godkendes.

  Supplerende sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har ved henvendelse oplyst,

  • at bemærkningen om erklæringen fra KMD er skrevet i alle decisionsskrivelser til samtlige kommuner, og
  • at det er op til hver enkelt kommune at vurdere, om de vil føre kontrol på det område.

  Forvaltningen bemærker,

  • at der er i beretningen for 2017 ikke bemærkninger på området, og
  • at der er modtaget ny revisionserklæring fra KMD den 20. februar 2019, hvor der ikke er bemærkninger på området.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13491, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  14. januar 2019 godkendte Arbejdsmarkedsudvalget 67 lokale virksomheder til at modtage CSR-mærke Aabenraa 2019. Der var i ansøgningsperioden indkommet i alt 69 ansøgninger, hvoraf 23 virksomheder søgte om mærket for første gang. Den officielle overrækkelse af CSR-mærket fandt sted ved en reception i byrådssalen d. 7. februar. Forvaltningen har herefter foretaget en evaluering af tildelingen af CSR-mærke Aabenraa 2019, som fremlægges i det vedlagte notat. Evalueringen indebærer desuden konkrete anbefalinger til en ny justering af CSR-kriteriet.

  Sammenlignet med den forrige uddeling er der for 2019 sket en lille stigning i antallet af indkomne ansøgninger fra 67 til 69. Det er desuden værd at bemærke, at andelen af godkendte virksomheder er steget markant. I 2018 blev 55 ud af 67 virksomheder tildelt mærket, mens der i år kunne godkendes hele 67 ud af 69 virksomheder.

  Forvaltningen vurderer, at den høje godkendelsesrate kan forklares ud fra det nye CSR-kriterie, som blev godkendt på udvalgets møde i september 2018. De forrige to kriterier indenfor henholdsvis uddannelse og beskæftigelse blev slået sammen til ét samlet CSR-kriterie, som omfatter 5 % af virksomhedens ansatte. Herudover blev der indført et nyt krav om, at virksomhederne skal opfylde AUB-ordningens krav til elevpoint.

  På baggrund af de indkomne ansøgninger er det forvaltningens vurdering, at det nye 5 %-kriteriet er lavt sat i forhold til niveauet for virksomhedernes sociale engagement. Det anbefales derfor, at kriteriet fremadrettet skal omfatte en andel på 10 % af virksomhedens ansatte. En sådan stigning vil ikke have nogen større effekt på antallet af godkendte virksomheder, men vil til gengæld sende et opfordrende signal til virksomhederne om at yde et væsentligt socialt bidrag. 

  I forhold til AUB-kravet viser forvaltningens erfaringer med at administrere kravet, at det i praksis kan være en uhensigtsmæssig indikator for virksomhedernes lokale sociale ansvar. Dog vurderes det fortsat hensigtsmæssigt at medtage ”elever under erhvervsuddannelse” som ordning under det samlede kriterie. Således vil Aabenraa Kommune fortsat bakke op om intentionen med AUB-ordningen om at belønne arbejdsgivere, der uddanner elever fra erhvervsuddannelserne.

  De anbefalede justeringer vil resultere i følgende CSR-kriterie for CSR-mærke Aabenraa 2020:

  Minimum 10 % af virksomhedens ansatte skal i de seneste 3 måneder have været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

  • Virksomhedspraktik
  • Løntilskud
  • Fleksjob
  • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
  • Ledige ansat i jobrotation
  • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
  • Voksenlærlinge
  • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
  • Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
  • Elever under erhvervsuddannelse

  Ved at lade kriteriet omfatte minimum 10 % af virksomhedens ansatte sikres det, at CSR-mærke Aabenraa fortsat sætter en passende standard for virksomhedernes CSR-indsats. Derudover vil en andel på 10 % være med til at understøtte, at det lokale sociale ansvar gør sig gældende flere områder, og ikke kun viser sig ved én af de udvalgte ordninger.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at evalueringen af tildelingen af CSR-mærke Aabenraa 2019 drøftes, og

  at forslaget til justeringer af CSR-kriteriet godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/23184, Sagsinitialer: kae
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2019

  Orientering om:

  • AOF danskundervisning
  • Brev mm. fra RAR vedr. beskæftigelsesplan 2019 (bilag)
  • Brev fra beskæftigelsesministeren vedr. beskæftigelsespolitiske mål 2020 (bilag)