Beslutningsprotokol

mandag den 1. april 2019 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Kim Brandt, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl, Martin Ugilt Thomsen
Bemærkninger: Afbud: Kim Brandt
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2019

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Kim Brandt

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8399, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen udsender løbende statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I bilag 1 ses den samlede oversigt over klager behandlet i 2018 for Aabenraa Kommune. I bilaget er der også angivet afgørelser for serviceloven og øvrige områder. Da sagsbehandlingen og dermed afgørelserne ligger i andre forvaltninger og dermed ikke refererer til Arbejdsmarkedsudvalget, er de ikke medtaget her.

  Der har således i 2018 været behandlet i alt 315 klagesager på beskæftigelses- (LAB), ydelses- (LAS), førtidspensions- (PL), og sygedagpengeområdet (SDP) ved Ankestyrelsen. I samme år har ca. 10.000 unikke borgere haft en sag i Jobcentret. Til sammenligning blev der i 2017 behandlet i alt 311 klagesager for de nævnte områder, og i 2016 blev der behandlet i alt 239 klagesager.

  Antallet af behandlede sager på ydelsesområdet er faldet fra 180 sager i 2017 til 155 sager i 2018. På sygedagpengeområdet er antallet af behandlede sager derimod steget fra 106 sager i 2017 til 131 sager i 2018.

  I nedenstående tabel fremgår sammensætningen af behandlede sager i Aabenraa Kommune for 2018 samt andelen af sagerne på de 4 områder for 2018 og 2017.

  Sammensætning

  LAB

  LAS

  PL

  SDP

  I alt

  Sager 2018

  19

  155

  10

  131

  315

  Andel 2018

  6%

  49%

  3%

  42%

  100%

  Andel 2017

  6%

  58%

  2%

  34%

  100%

  Skemaet herunder viser andelen af stadfæstelser. Det vil sig, hvor Ankestyrelsen har været enig i kommunens afgørelse, vist for Aabenraa Kommune og for hele landet for 2017 og 2018.

  Stad-fæstet

  LAB

  LAS

  PL

  SDP

  2017

  2018

  2017

  2018

  2017

  2018

  2017

  2018

  AAB

  94%

  74%

  55%

  61%

  60%

  78%

  89%

  81%

  DK

  79%

  73%

  69%

  65%

  83%

  82%

  85%

  84%

  Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier: Stadfæstelse, Ændring/ophævelse, Hjemvisning og  Afvisning/bortfald, jf. følgende:

  Stadfæstet:

  Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

  Ændring/Ophævelse:

  Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.

  Hjemvist:

  Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi Ankestyrelsen mener, at der tale om alvorlige

  sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.

  Afvisning/bortfald:

  Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden grund bortfalder

  Omgørelsesprocenten:

  er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager. For mange kommuner kan der være ret få sager inden for de enkelte lovområder, og omgørelsesprocenten kan her bygge på få behandlede sager.

  Det fremgår af nedenstående tabel, hvordan det samlede antal behandlede sager i 2017 og 2018 fordeler sig på typer af afgørelser, såvel i Aabenraa som i hele landet samlet for de fire ovennævnte områder samt den udvikling, der har været i afgørelsestyperne.

  Udvikling

  2017

  2018

  Ændring

  %-ændring

  %-ændring DK

  Andel af hele landet

  Stadfæstelse

  194

  201

  7

  4%

  3%

  1,7%

  Ændring/

  Ophævelse

  40

  45

  5

  13%

  33%

  1,6%

  Hjemvisning

  44

  38

  -6

  -14%

  5%

  2,2%

  Afvisning/bortfald

  33

  31

  -2

  -6%

  -9%

  2,1%

  I alt

  311

  315

  4

  1%

  6%

  1,8%

  Omgørelsesprocent Aabenraa

  30,2%

  29,2%

  -1,0%

  Omgørelsesprocent hele landet

  30,2%

  27,6%

  -2,6%

  Note: Kursiv=procentpoint-ændring

  Som det ses af tabellen er der sket en stigning i stadfæstelserne fra 2017 til 2018 på 4 %, svarende til 7 sager. I samme periode er der sket en stigning i sager, der er blevet ændret/ophævet på 13 % svarende til 5 sager. Fra 2017 til 2018 er der sket et fald i hjemviste sager på 14 % svarende til 6 sager og et fald i afviste sager på 6 % svarende til 2 sager.

  Når Ankestyrelsen har ændret/ophævet Kommunens afgørelse eller har hjemvist sagen, rettes fejlen. Der træffes enten den samme afgørelse eller der træffes en ny afgørelse efter yderligere oplysning af sagen. Der kan være nye oplysninger fra borgeren til Ankestyrelsen som Kommunen ikke har kendskab til, eller der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl. Her gennemgås sagen med de relevante medarbejdere og sagsgangen indskrives eventuelt i administrationsgrundlaget, så gentagelse af fejl kan undgås.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opgørelse af klager til Ankestyrelsen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2019

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Kim Brandt

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/23161, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

   Et er de beskæftigelsespolitiske ministermål i beskæftigelsesplanen for 2019 er: ”Flere personer med handicap skal i beskæftigelse”. I forbindelse med fastsættelsen af ministermålet har Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering udsendt en analyse af kommunernes brug af hjælpemidler og personlig assistance i 2018. Det fremgår af undersøgelsen, at der har været udfordringer med kommunernes indberetninger på området. STAR har derfor sammen med kommunerne igangsat en proces med henblik på at sikre, at data indberettes korrekt til Det Fælles Datagrundlag (DFDG). Af samme årsag er det kun bevillinger, der er givet i 2018, der belyses i notatet.

  Jobcenter Aabenraa har bevilliget 233 hjælpemidler i 2018 svarende til 0,751 mio. kr. Jobcenteret har i 2018 bevilliget 31 nye forløb med personlig assistance, og samlet set haft en udgift til 163 forløb med personlig assistance på 10,542 mio. kr.

  Da der, som det fremgår af undersøgelsen, fortsat er store udsving i registreringerne i mellem de forskellige kommuner, kan tallene ikke sammenlignes kommunerne i mellem. Alle jobcentre har i 2018 fået henvendelse fra STAR angående registreringspraksis. De forskellige niveauforskelle i analysen afspejler derfor korrektioner og vil i 2018 ikke vise det faktiske bevillingsniveau. For så vidt angår Aabenraa Jobcenter blev der kun fortaget enkelte korrektioner i kategorien hjælpemidler. I det efterfølgende redegøres der for det aktuelle antal sager pr. 1. marts 2019

  Tabel 1: Personlig assistance aktive sager pr. 1. marts 2019

  Kategori \ køn

  Mand

  Kvinde

  I alt

  Andel

  I beskæftigelse

  57

  26

  83

  51%

  Ansatte i fleksjob

  39

  29

  68

  41%

  øvrige ydelser

  9

  4

  13

  8%

  I alt

  105

  59

  164

  100%

  Andel

  64%

  36%

  100%

  Som det fremgår af tabel 1 har Aabenraa Kommune en forholdsvis høj andel af borgere i beskæftigelse, der benytter personlig assistance, 51 % mod 38,7 % på landsplan. Andelen af borgere i fleksjob, der samtidig får personlig assistance, er 41 % mod 29 % på landsplan. Til gengæld er brugen af personlig assistance for øvrige ydelsesgrupper forholdsvis lav, 8 % mod 32,3 % på landsplan. 

  Tabel 2: Hjælpemidler aktive sager pr. 1. marts 2019

  Kategori \ køn

  Mand

  Kvinde

  I alt

  Andel

  I beskæftigelse

  58

  47

  105

  46%

  Ansatte i fleksjob

  43

  49

  92

  40%

  øvrige ydelser

  14

  17

  31

  14%

  I alt

  115

  113

  228

  100%

  Andel

  50%

  50%

  100%

  Som det fremgår af tabel 2 har Aabenraa Kommune en markant højere andel af borgere i beskæftigelse, der benytter hjælpemidler, 46 % mod 14,4 % på landsplan. Andelen af borgere i fleksjob, der samtidig får hjælpemidler er 40 % mod 19,6 % på landsplan. Til gengæld er brugen af hjælpemidler for øvrige ydelsesgrupper markant lavere, 14 % mod 66 % på landsplan. 

  De ovenstående tal skal dog tages med et vist forbehold, jf. den usikkerhed, der ligger i tallene på landsplan. Samlet set indikerer forskellene dog, at Jobcenter Aabenraa er forholdsvis dygtig til at benytte kompenserende ordninger for borgere i beskæftigelse og personer i fleksjob. Det kan forventes, at projektet ”handicappede i job”, som der blev orienteret om på arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 14. januar 2019, vil bidrage til en øget brug af kompenserende ordninger for kontanthjælp og dagpenge.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2019

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Kim Brandt

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31062, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  I marts 2018 godkendte Arbejdsmarkedsudvalget en nedlæggelse af KIK I pr. 31. maj 2018 og samtidig opstart af KIK II pr. 1. juni 2018. Investeringen lyder på 60,6 mio. kr. i perioden 1. juni 2018 - 31. maj 2022. Målet for KIK II er, at nedbringe antallet af det samlede antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra 1130 til under 800 i 2022.

   

  Der er for 2019 godkendt at tilføre ekstra ressourcer i form af 15 nye medarbejdere, som fordeler sig således:

   

  • 2 medarbejdere til en styrket visitation

  • 6 sagsbehandlere til kontant- og uddannelseshjælp

  • 2 sagsbehandlere til A-dagpenge til udfaldstruede borgere

  • 1 uddannelseskoordinator

  • 1 sagsbehandler til ressourceforløb til at varetage den øgede tilgang til området

  • 1 virksomhedskonsulent til ressourceforløb til at varetage den øgede tilgang til området

  • 2 virksomhedskonsulenter til at varetage den øgede tilgang til fleksjobområdet

   

  Derudover er der godkendt 8 beskæftigelsesindsatser, herunder bl.a. Unge på Toppen og Brobygning for de unge.

   

  Overordnet status:

  Det samlede antal af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er reduceret til 954 aktuelt.

   

  Reduktionen fordeler sig således:

  Selvforsørgende: 77% (forventet 76%)

  Anden ydelse: (Ressourceforløb/fleksjob/førtidspension): 23% (forventet 24%)

   

  Udfaldstruede A-dagpengemodtagere:

  I KIK-II er udfaldstruede på a-dagpenge, de borgere, der i en periode på 12 måneder efter deres a-dagpenge ophørte, ender på kontanthjælp. Fra marts 2017 til februar 2018 var der gennemsnitligt 37 borgere, der endte på kontanthjælp pr. måned, mens det året efter var 30 svarende til et fald på 18 %. Målet for projektperioden er et fald på 25 %.

   

  Status for de 8 godkendte beskæftigelsesindsatser:

  Der har til dags dato været 450 borgere i de 8 indsatser. Heraf har 269 afsluttet et KIK forløb.

  Status på de 269 er:

  Selvforsørgende: 47%

  Anden ydelse(Ressourceforløb/fleksjob/førtidspension): 2%

  Kontant/uddannelseshjælp: 51%

   

  Unge i Aabenraa Kommune:

  Forvaltningen vil i denne forbindelse fremhæve en analyse, som Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed den 12. marts 2019 har offentliggjort, som handler om unge uden uddannelse eller beskæftigelse, der kan ses i bilaget.

   

  Andelen af unge uden uddannelse eller beskæftigelse - unge i den såkaldte ”restgruppe” - er høj i en række kommuner. I 2017 var knap 48.000 unge imellem 15 og 24 år i restgruppen på landsplan.

   

  I bilaget ses den faktiske andel af unge i restgruppen og den forventede andel under hensyntagen til rammevilkår for hver kommune

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2019

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Kim Brandt

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6057, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Den 11. juni 2018 blev Arbejdsmarkedsudvalget orienteret om, at jobcentret fik imødekommet ansøgning om støtte til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør gennem en pulje udbudt af Udlændinge og Integrationsministeriet. Puljen, som er en del af satspuljeaftalen for 2018, har til formål at give 36 kommuner støtte til at ansætte en ambassadør i en periode på 3½ år.

  Ambassadørerne skal støtte kommunerne i deres indsats med at skabe flest mulige ordinære jobs til flygtninge og familiesammenførte. Dette opnås bl.a. gennem succesfulde IGU-forløb, virksomhedspraktikker og job med løntilskud, hvor der er et godt match mellem flygtning og virksomhed, som tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft. Ambassadørerne skal derfor også sikre virksomhederne en hurtig og kvalificeret service i tæt dialog med kommunen.

  Den 1. oktober 2018 tiltrådte den nye integrations- og beskæftigelsesambassadør.

  De første måneder har der været fokuseret på især at forberede kvindelige flygtninge og familiesammenførte, så de i højere grad bliver klar til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Der er etableret et holdforløb med seks deltagere. Ved afslutningen af det første forløb har to kvinder opnået ordinære timer, en er udmeldt, da hun blev ægtefælleforsørget og tre kvinder deltager i praktik med særligt fokus på identitetsstyrkelse.

  Der er i disse forløb en tæt opfølgning på virksomheden for at sikre fastholdelse og et fremtidigt job.

  Næste forløb er netop igangsat.

  Andre tiltag under udarbejdelse:

  - Værktøj til beregning af økonomiske forandringer for borgere, der opnår ordinær beskæftigelse

  - Ny skabelon til opfølgning på virksomhedspraktikforløb

  Som bilag er vedhæftet samarbejdsaftalen med Styrelsen for International Rekruttering og Integration udarbejdet til underskrift i december 2018.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2019

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Kim Brandt

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Der har været afholdt møde i § 17 stk. 4 udvalget vedrørende integration den 13. marts 2019. Mødet blev afholdt i mødelokalerne på Høje Kolstrup. På mødet deltog Ove Stahl Schmidt, formanden for Kolstrup boligforening, og Søren Duus, formanden for Aabenraa Andelsboligforening med et oplæg om integration i boligforeningerne. Ud over oplægget var der også et kort historisk rids over udviklingen på Høje Kolstrup, og der blev endvidere fremvist en ny-renoveret lejlighed.

  På mødet var der endvidere et oplæg af Preben Astrup vedr. det frivillige integrationsarbejde i idrætsforeningerne. Oplægget blev suppleret af et lokalt perspektiv ved Morten Nielsen, der er formand for Høje Kolstrup Boldklub.

  Fra Børne og Uddannelsesudvalgets møde den 4. december 2018 var der videresendt en orienteringssag om modermålsundervisning. Slutteligt var der en orienteringssag om danskuddannelsen.

  Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2019

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Kim Brandt

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19135, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  I anledning af 10-året for Aabenraa Kommunes beskæftigelsesplaner har forvaltningen udarbejdet en udgivelse, der sætter fokus på kommunens værdier, visioner og holdninger på beskæftigelsesområdet. Udgivelsen ”Beskæftigelsespolitiske opgaver” blev godkendt på Arbejdsmarkedsudvalgets møde i november 2018, og den vil fremadrettet blive inddraget  i udarbejdelsen af kommunens beskæftigelsesplan for 2020. Som et led i denne proces blev der den 11. marts 2019 afholdt et temamøde for Arbejdsmarkedsudvalget, hvor kommunens beskæftigelsespolitiske værdier blev sat under debat.

   

  Lektor ved SDU Mette Lund Kristensen deltog på mødet som facilitator og indledte med et oplæg om værdiarbejdets formål, potentialer og faldgrupper. Herefter fulgte den egentlige diskussion, hvor der blev stillet skarpt på kommunens rolle som brobygger og samarbejdspartner.

  Af de mest fremtrædende temaer for diskussionen kan her nævnes:

  • Skabelsen af et aktivt samarbejde på beskæftigelsesområdet – og barriererne herfor
  • Forventninger til borgere og virksomheder
  • Rollemodeller
  • Forebyggelse
  • Mulighederne for anvendelse af værdierne

   

  Diskussionen udspillede sig som en fælles refleksion over, hvilke ambitioner udvalget har på beskæftigelsesområdet, samt hvilke værdier der definerer disse ambitioner. Således nåede vi frem til en række nye perspektiver og kritiske vinkler, som vil blive inddraget i det videre arbejde med værdierne – både i forhold til, hvordan de defineres, og hvad de skal bruges til.

   

  Som opsamling på mødet vil forvaltningen udarbejde  et internt notat til Arbejdsmarkedsudvalget, hvori de centrale perspektiver fra diskussionen opsummeres og udfoldes.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at temamødet evalueres.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2019

  Udvalget kvitterede positivt for temamødet.

   

  Afbud: Kim Brandt

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering om:

  • Virksomhedskonference
  • Flere handicappede i job – virksomhedspanel
  • Uddannelsesmesse
  • Møde mellem de sønderjyske arbejdsmarkedsudvalg

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2019

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Kim Brandt