Beslutningsprotokol

mandag den 6. maj 2019 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Kim Brandt, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Fravær: Martin Ugilt Thomsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Godkendt.

   

  Fravær: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/28403, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Med vedtagelsen af lovforslag 140, som udmønter ændringer på udlændinge- og flygtningeområdet er det nye fokus ”midlertidighed”.

   

  Loven har til formål at tydeliggøre, at flygtninges ophold som udgangspunkt er midlertidigt. Samtidigt er der et fornyet fokus på repatriering, og målgruppen for dette er blevet udvidet.

   

  Det er fremover et krav om, at kommunerne har en beskrivelse i den kommunale beskæftigelsesplan af, hvordan kommunen arbejder med vejledning og information om repatriering efter repatrieringsloven.

   

  Kontorleder Kristian Jørgensen  orienterer på mødet om ændringerne.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Fravær: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36641, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision Ernst & Young har fremsendt revisionsberetning nr. 17 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2018.

   

  Revisionen for 2018 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

   

  Ligeledes anses revisionsbemærkningen fra 2017 vedr. manglende rettidighed i opfølgning og samtaler på bl.a. sygedagpenge og kontanthjælpsområdet afsluttet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at revisionsberetning nr. 17, hvad angår Arbejdsmarkedsudvalgets områder, godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Fravær: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/35886, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2019 i forhold til driftsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrolsagerne i 4 sager: 

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  For Arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende omfatter bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019 en bevillingskontrolsag.

   

  Denne sag vedrører Omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage. Ved denne bevillingskontrol er der ikke budgetomplaceringer, som udvalget skal tage stilling til. Sagen viser ligeledes et samlet overblik over bevillingskontrollen for hele udvalgets område.

   

  Bevillingskontrollen viser merudgifter på ca. 16 mio. kr. på overførselsudgifter og mindreudgifter på ca. 26 mio. kr. på forsikrede ledige – i alt et samlet forventet mindreforbrug på knap 10 mio. kr.  

   

  På nuværende tidspunkt vides det ikke om der sker en midtvejsregulering af overførselsudgifterne til sommer 2019. Der foreligger pt. ikke et nyt skøn for overførselsudgifter for 2019. Forvaltningen anbefaler, at der afventes en evt. midtvejsregulering til sommer.

   

  Det forventede merforbrug på overførselsudgifter vedrører hovedsageligt merudgifter til førtidspension samt kontant- og uddannelseshjælp.

   

  Det forventede mindreforbrug på de forsikrede ledige vedrører hovedsageligt et forventet lavere ledighedsniveau. Forvaltningen forventer, at der til sommer 2019 vil komme en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Forvaltningen anbefaler, at der afventes midtvejsregulering til sommer.

   

  Beskæftigelsestilskuddet for 2018 opgøres endeligt til sommer 2019 – en foreløbig prognose fra KL viser en negativ efterregulering på 2,862 mio. kr. Der er afsat et budgetværn på 19,698 mio. kr. til imødegåelse af denne efterregulering. Tidligere har der været store afvigelser mellem prognoser og den endelige efterregulering.

   

  Som bilag til sagen indgår en oversigt, som viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 bevillingskontrolsager.

   

  Herudover indgår en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 31. marts 2019.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Fravær: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36509, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges og drøftes notat om udfordringer på kommunens arbejdsmarked, som er udarbejdet som forberedelse til drøftelsen om Beskæftigelsesplan 2020 på mødet den 7. maj i Dialogforum for beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa.

   

  Det er hensigten, at Dialogforum ud fra notatet skal drøfte udfordringer og bidrage med ideer og løsninger, som kan indgå i oplægget til Beskæftigelsesplan 2020 til den politiske behandling senere.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at notat om udfordringer på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune drøftes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Drøftet. Genoptages efter møde i dialogforum.

   

  Fravær: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/34454, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesministeren har den 1. april 2019 skrevet til landets kommuner om deres samtaler og indsats for borgerne. Brevet skal ses i forlængelse af tidligere skrivelser til kommunerne, hvor den seneste blev behandlet på arbejdsmarkedsudvalgets møde i november 2018. 

   

  Ministeren skriver, at opfølgningen fremadrettet vil ”ske i regi af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (LAB), hvor regeringen sammen med en bred aftalekreds har taget de første skridt til en styrket monitorering af de kommuner, der ikke giver ledige det antal samtaler og den indsats, de ledige har krav på.” Dette betyder, at kommunen vil kunne blive underlagt skærpet tilsyn, hvis resultater og indsats ikke lever op til kravene.

   

  Ministeren har sammen med sit brev vedlagt tre bilag, der ser på

   

  • Samtaler (bilag 1)
  • Aktiv indsats og mentorstøtte for aktivitetsparate modtagere af kontanthjælpsydelser (bilag 2)
  • Aktiv indsats for dagpengemodtagere (bilag 3)

   

  Beskæftigelsesministeren konstaterer i sit brev, at der trods fremgang stadig er udfordringer med at sikre minimumsrettidighederne for samtaler og aktiv indsats for borgerne. Ministeren understreger, at borgeren skal have den indsats, de har krav på, og at kommunerne har ansvaret for, at det sker. I forhold til Aabenraa viser opfølgningen følgende:

   

  • Siden november 2017 er andelen af borgere, der får det antal samtaler, de har krav på, steget med 9 procentpoint på landsplan og 12 procentpoint i Aabenraa.  Dermed er Aabenraa stort set på niveau med hele landet. Målingerne er opgjort december 2018, hvor der indgår 234 borgere fra Aabenraa. Det svarer til 8 % af de tilmeldte.
   • For a-dagpenge har Aabenraa kontinuerligt været blandt de bedste i landet – i seneste måling nummer 6. Der indgår 81 borgere i målingen.
   • For jobparate kontanthjælpsmodtagere med 3-6 måneders anciennitet er andelen med 3 samtaler eller mere vokset fra 37 % november 2017 til 69 % december 2018. Aabenraa har dermed bevæget sig fra at være nummer 84 til nummer 38, og ligger bedre end landsgennemsnittet. Der indgår 36 borgere i målingen.
   • For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med 6-9 måneders anciennitet er andelen ikke øget, men Aabenraa ligger bedre end landsgennemsnittet. Der indgår 10 borgere i målingen.
   • For uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere med 3-6 måneders anciennitet er andelen med 3 samtaler eller mere vokset fra 25 % til 43 % i december 2018. Selvom der er tale om en pæn vækst, ligger Aabenraa dårligere end landsgennemsnit. Der indgår 23 borgere i målingen. 
   • For aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere med 6-9 måneders anciennitet er andelen med 4 samtaler eller mere vokset fra 14 % til 50 % i december 2018. I de sidste tre måneder lå Aabenraa bedre end landsgennemsnittet i en måned og lidt dårligere de to andre måneder. Der er relativt store udsving i andelen, hvilket skyldes, at der over det seneste år blot er gennemsnitligt 9 borgere i måneden. I den seneste måned indgår der 10 borgere i målingen.
   • For sygedagpengemodtagere med 6-9 måneders anciennitet steg andelen med 5 samtaler eller mere til landsgennemsnittet i juli 2018, hvor den lå på 70 %. Derefter har Aabenraa ligget lidt lavere end landsgennemsnittet. Der indgår 74 borgere i målingen. 
  • Ministeren peger på, at der trods fremgang for den aktive indsats for borgerne fortsat er kommuner med relativt høje passivandele for aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med mindst 1 års anciennitet.
   • Aabenraa ligger pænt i målingen i hele perioden, hvilket betyder, at Aabenraa har færre borgere uden aktivitet end landsgennemsnittet. 
  • Ministeren peger endelig på, at der for borgere på a-dagpenge er plads til markante forbedringer for flere kommuner, hvor flere er i aktivitet. 
   • Aabenraa har i hele perioden ligget markant bedre end landsgennemsnittet og lever dermed op til de forventninger, der er til indsatsen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Fravær: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/15005, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  RAR Sydjylland har 3. april 2019 sendt brev samt notater om ”Udviklingen på arbejdsmarkedet - Sydjylland” og ”Status på resultater og indsats – Sydjylland” til Arbejdsmarkedsudvalget. Sidstnævnte notat er nyt og skal vise, ”hvordan det går med arbejdsmarkedsindsatsen og resultaterne i kommunerne … bl.a. i forhold til beskæftigelsesministerens nye benchmark-måling, den kommende LAB-lov samt udvalgte fokusområder.”

   

  Udviklingen på arbejdsmarkedet

  I notatet ses det, at fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted er stigende i alle dele af landet undtagen Bornholm. Det sydjyske område ligger nummer 3 ud af 8 områder, og  Aabenraa klarer sig bedre end gennemsnittet for RAR Sydjylland. I notatet anføres det, at beskæftigelsen også forventes at stige fremadrettet. Det ledsages af en høj og stigende jobomsætning på arbejdsmarkedet, hvor Aabenraa ligger lidt under sydjysk niveau. Med den stigende beskæftigelse og faldende ledighed (størst i Aabenraa) er rekrutteringsproblemerne også stigende, men RAR Sydjylland vurderer, at forgæves rekrutteringer udgør et begrænset problem. Det ligger da også langt under niveauet i perioden op til finanskrisen. Det ses, at udfordringerne er størst inden for bygge- og anlægsbranchen efterfulgt af rejsebureauer, rengøring og anden service, hotel og restaurationsbranchen og industri. Da beskæftigelsen forventes at stige og ledigheden falde, er det sandsynligt, at rekrutteringsproblemerne vil tiltage. Derfor er det positivt, at arbejdsstyrken aktuelt er voksende i hele landet, hvor vækstraten i Aabenraa er mindre.

   

  Status på resultater og indsats

  I august 2018 indgik regeringen sammen med en række partier Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, der træder i kraft 1. januar 2020. Det fremgår af aftalen, at ”Aftalepartierne er desuden enige om, at når kommunerne og a-kasserne får en større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen, skal der samtidig være øget fokus på resultater og indsatser.” Hvis resultater og indsats på samme tid ikke er tilfredsstillende, vil kommunen blive underlagt et skærpet tilsyn, der i helt særligt tilfælde kan føre til, at ”kommuner, der ikke lever op til deres ansvar, sættes under administration med faste krav til indsatsen.” Den vedlagte rapport på 9 sider viser, hvordan RAR Sydjylland følger de nye krav. Det fremgår af rapporten, at Aabenraa klarer sig lidt bedre resultatmæssigt end forventet, da der er færre borgere på de udvalgte ydelser, end man kunne forvente på baggrund af rammevilkårene. På 7 indsatsmål er kommunen bedre end landsplan, mens der er et forbedringspotentiale for de resterende 8:

   

   

  Resultatmål

  Indsatsmål i forhold til gennemsnit for hele landet

   

  Antal Forsørgede

  Få samtaler

  Ingen tilbud

  Virksomheds-rettet tilbud

  Ordinære timer/udd

  A-dagpenge

  Som forventet

  Under

  Under

  Over

  Under

  Jobparate
  kontanthjælp

  Over

  Under

  Over

  Uoplyst

  Aktparate
  kontanthjælp

  Over

  Over

  Over

  Under

   

  Resultat=
  Forsørgede

  Samtaler

  Ingen tilbud

  Første samtale første måned

  Borgere i jobafklaring med virksomhedsrettet tilbud

  Sygedagpenge

  Som forventet

  Over

  Over

  Under

  Over

   

  STAR’s benchmarkingrapport

  Benchmarkingrapporten ”Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen” fra STAR opdateres månedligt på Jobindsats. I Aabenraa er 20 % i alderen 16-66 år ydelsesmodtagere svarende til mere end 7.400 fuldtidspersoner i 4. kvartal 2018. Dermed er andelen i Aabenraa noget højere end landsgennemsnittet, der ligger på 17,5 %. Det, der trækker andelen op, er et stort antal borgere på sygedagpenge, jobafklaringsforløb, fleksjob, førtidspension og efterløn.

   

  Mens andelen er højere end landsgennemsnittet, viser rapporten, at der er en bedre udvikling end på landsplan på de enkelte ydelsesområder med undtagelse af jobafklaringsforløb, ressourceforløb og førtidspension. Rapporten viser bl.a.

  • At Aabenraa skiller sig ud ved at have en høj andel fleksjobvisiterede borgere, der er i fleksjob (88 %), og at andelen (25 %) der øger timetallet i fleksjob ligger over landsgennemsnittet.
  • At der for aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp er en større andel i virksomhedsrettet aktivitet end landsgennemsnittet (20 % for aktivitetsparate på uddannelseshjælp og 25 % for aktivitetsparate på kontanthjælp).
  • At der er et forbedringspotentiale for den tidlige indsats på sygedagpenge
  • At andelen af a-dagpengemodtagere ligger lavt (under 3 %), og at en høj andel (82 % og 87 %) får en tidlig indsats. 
  • At beskæftigelsesgraden på integrationsområdet er vigende for 2018 i forhold til tidligere.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Fravær: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/33387, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  I beskæftigelsesplanen for 2019 indtager efteruddannelse og kompetenceløft en central plads i indsatserne for at opfylde ministermålet om at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. I forbindelse med trepartsaftale III blev det besluttet, at Voksen og Efteruddannelses centrene (VEU centre) skulle nedlægges, og opgaverne fordeles. Det betyder at den del af indsatsen, som jobcenteret ikke selv har indflydelse på nu er fordelt på flere aktører.

   

  Vejledningsopgaver over for borgere og virksomheder løses nu via den nationale voksenvejledning. Den opsøgende indsats udføres dels af de enkelte uddannelsesinstitutioner, dels som led i en målrettet opsøgende indsats i tilknytning til bl.a. arbejdsmarkedets parters overenskomstaftalte uddannelsesinitiativer.

   

  De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) har i perioden 2018-2021 fået opgaven med at styrke det regionale og lokale samarbejde om at koordinere RAR/VEU-indsatsen – Denne opgave kaldes RAR-modellen. Formålet med RAR modellen er, at det skal blive lettere for virksomhederne at få kvalificeret arbejdskraft. Det skal styrke samarbejdet mellem bl.a. virksomheder, rekrutteringsfællesskaber, jobcentre, a-kasser, uddannelsesinstitutioner, erhvervsservice og arbejdsmarkedets parter. Der igangsættes nu en evaluering af RAR-modellen.

   

  RAR-modellen betyder konkret, at arbejdsmarkedskontorene har overtaget den koordinerende funktion, som de tidligere VEU centre havde. De skal indsamle viden om kompetencebehov, koordinere fælles kursusindkøb, formidle viden om kompetencebehov til VEU udbydere, afholde informationsmøder og strategiseminarer for aktørerne på området, give tilbagemeldinger på henvendelser fra virksomheder om udækkede kompetencebehov osv.

   

  I forhold til jobcentrene overtager arbejdsmarkedskontorene koordinering af fælles kursusindkøb for jobcentrene. Ligeledes viderefører arbejdsmarkedskontorene de fælles møder for de fire Sønderjyske jobcentre om fælles indsatser for rekruttering og opkvalificering. Et resultat af dette samarbejde var den fælles transportmesse, der havde til formål at styrke rekrutteringen til transportområdet.

   

  RAR-modellen udgør kun en del af indsatsen for efteruddannelses og kompetenceløft. Jobcenteret har en række arbejdsmarkedspolitiske instrumenter, der udgøres af centralt udmeldte puljer fra STAR, som f.eks. den regionale uddannelsespulje, pulje til uddannelsesløft, og en række lovbestemte tilbud som f.eks. 6 ugers jobrettet uddannelse, voksenlærlinge osv.

   

  Jobcenteret har også iværksat en række lokale tiltag til at sikre et bedre uddannelsesvalg, som f.eks. ansættelse af en uddannelseskoordinator, afholde inspirationsmesser for nyledige og udarbejdelse af et lokalt jobbarometer.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Fravær: Martin Ugilt Thomsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Orientering om:

   

  • Henvendelse fra Beskæftigelsesministeren vedr. A-kasse forsøg. Bilag vedlagt.

   

  • Jobcamp 2019 afholdes 7.-8. november 2019.
   Program udsendes med tilmelding via Byråds- og Direktonssekretariatet.

   

  Fravær: Martin Ugilt Thomsen.