Beslutningsprotokol

mandag den 3. juni 2019 kl. 16:00

Mødested: Cafe Udsigten, Frueløkke 16, 3. sal
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Kim Brandt, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Der var afbud fra Thomas Juhl
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/19967, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Andelsboligforening, Kolstrup Boligforening og Aabenraa Kommune gennemfører i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020 en boligsocial helhedsplan på Høje Kolstrup. Den boligsociale indsats omfatter følgende områder:

  • Tryghed og trivsel
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Forebyggelse og forældreansvar

   

  De forskellige indsatser gennemføres i samarbejde med de berørte forvaltninger. Indsatsen gennemføres som et projekt med medfinansiering fra Landsbyggefonden. Det samlede budget for perioden er 11,482 mio. kr. Dette er det tredje boligsociale projekt i området siden 2008.

   

  Jobcenterets bidrag til helhedsplanen består af to indsatser:

   

  Fremskudt beskæftigelsesindsats på Høje Kolstrup – Jobguide

  Omdrejningspunktet for aktiviteten er jobguiden, der er en udstationeret virksomhedskonsulent. Jobguiden skal være opsøgende overfor borgerne og fungere som bindeled til jobcenteret og kommunens øvrige forvaltninger samt fungere som job- og praktik formidler for alle jobcenterets målgrupper.

   

  Det primære måltal for projektperioden er 200 i job, aktuel status for projektperioden er 143.

  År

  Virksomheds-

  praktik

  Løntilskud

  Job

  Uddannelse

  Efterværn

  2016

  60

  8

  26

  2

  6

  2017

  66

  10

  49

  10

  34

  2018

  50

  3

  51

  7

  40

  2019

  (jan-april)

  13

  0

  17

  1

  16

  I alt

  189

  21

  143

  20

  96

   

  Indsatsen har betydet, at det er lykkes at nedbringe graden af borgere tilknyttet jobcentret. Dermed har projektet været en af de centrale årsager til at Høje Kolstrup ikke længere er på Ghettolisten.

   

  Fremskudt sagsbehandler på Netværksbasen i Høje Kolstrup – Øget fokus på opsøgende arbejde blandt områdets unge

  Indsatsen er igangsat den 1. maj 2019. Med jobcenteret som den udførende part, og i tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Center for Socialt Udsatte (CSU), er der placeret en medarbejder fra jobcenteret i en fremskudt indsats. Dermed udbygges det allerede eksisterende faglige netværk på Høje Kolstrup med en medarbejder, hvis primære opgave er at stå for den daglige sagsbehandling for beboere, der er tilknyttet jobcenteret og som bor på Høje Kolstrup.

   

  Den boligsociale indsats efter d. 30. juni 2020

  Støtteperioden for den boligsociale helhedsplan udløber medio 2020, hvorefter der skal søges midler til en ny periode hos Landsbyggefonden og/eller anden finansiering.

   

  Den boligsociale helhedsplan for Høje Kolstrup har betydet, at området ikke længere er på Ghettolisten. Høje Kolstrup er ikke det eneste social boligområde i kommunen. Der er også andre sociale boligbyggerier, hvor der er en høj andel af beboere, der modtager en ydelse fra jobcenteret. Derfor er det forvaltningens opfattelse, at det vil hensigtsmæssigt at fortsætte det nuværende samarbejde på tværs af forvaltningerne og i jobcenteret. Det er også forvaltningens opfattelse, at den forbyggende indsats med fordel kunne udvides til flere sociale boligbyggerier i kommunen. Fordelen for jobcenteret er den fysisk tilstedeværelse, hvorved det er muligt at få fat i de borgere, som jobcenteret ellers har svært ved at få kontakt til eller få til at deltage i jobcenterets tiltag. Samtidig er samarbejdet på tværs af forvaltningerne en afgørende faktor for at den boligsociale indsats lykkedes.

   

  På mødet deltager projektleder for den boligsociale indsats på Høje Kolstrup Sanne Louise Pedersen, der giver status for helhedsplanene og kontorleder for Job og virksomhed, der giver status for jobcenterets indsats.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningen får til opgave at undersøge mulighederne for at fortsætte jobcenterets boligsociale indsats som et projekt finansieret af Landsbyggefonden eller ved hjælp af anden ekstern eller intern finansiering.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38441, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenter Aabenraa udarbejder en gang årligt en arbejdsmarkedsanalyse. Analysen har til formål at give et overblik over den aktuelle udvikling på arbejdsmarkedet i Aabenraa. Analysen offentliggøres på jobcentrets hjemmeside under punktet ”Fakta om arbejdsmarkedet” og fungerer som et supplement til virksomhedsbarometeret, som jobcenteret udarbejder.

   

  Analysen for 2019 viser:

   

  • Ledigheden nåede ultimo 2018 ned på 3,4 %, hvilke er en smule højere end ledigheden i Sydjylland, men under ledigheden for hele landet. Det forventes, at ledigheden under de nuværende forudsætninger i både 2019 og 2020 vil fortsætte med at falde, dog mere moderat end tidligere år. Det kan forventes, at ledigheden vil nå et niveau lige omkring 3 % i 2019 og lige under 3 % i 2020.

   

  • Beskæftigelsen er stigende, men er fortsat under 2008 niveauet, modsat på landsplan, hvor beskæftigelsen nu er højere end i 2008. Beskæftigelsen forventes fortsat at stige de kommende to år.

   

  • Demografiske udfordringer – Antallet af personer i den erhvervsdygtige alder vil være faldende i perioden 2018 til 2038. Således vil andelen af de 25-64 årige falde med 12 %.

   

  • Borgernes kompetencer kan i fremtiden være en udfordring i forhold til at opfylde virksomhederne behov for kvalificeret arbejdskraft. I kommunen har næsten hver fjerde grundskolen som højst opnået uddannelse. Til gengæld har næsten 50 % en erhvervsfaglig uddannelse.

   

  • Kommunen er fortsat en indpendlingskommune. Nettoindpendlingen er på 1100 personer og må forventes at stige de kommende år. Der kan observeres en lille stigning i andelen af indpendling fra udlandet (primært Tyskland).

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at arbejdsmarkedsanalysen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/38663, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Den 8. maj 2017 behandlede Arbejdsmarkedsudvalget en sag om ansøgning til og deltagelse i projektet Flere Skal Med, hvor der via Satspuljen var afsat 262,5 millioner kr. i 2017-2019 til at give en særlig indsats til de mere end 27.000 kontanthjælpsmodtagere på landsplan, der havde været i systemet i mindst fem år.

   

  Aabenraa Kommune samt bl.a. Hjørring og Favrskov kommuner valgte den gang at takke nej til at søge satspuljemidlerne Flere Skal Med grundet, at puljens fordeling og administrationen af den var uforenelig med allerede igangværende investeringsprojekter, jf. vedlagte brev.

  Beskæftigelsesministeren har den 7. maj i år skrevet til Borgmestrene i de kommuner, som ikke har deltaget i Flere skal med, hvor han gør opmærksom på, at projektet til august 2019 efterfølges af Flere Skal Med 2, hvor målgruppen udvides til alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og hvor der vil være et særligt fokus på borgere med helbreds- eller familiemæssige problemer.

  Forud for hovedprojektet for Flere Skal Med 2 er der i januar i år igangsat et et-årigt pilotprojekt i 15 kommuner, som bl.a. har til formål at høste erfaringer til det videre arbejde med borgere i målgruppen med helbreds- og/eller familiemæssige problemer.

   

  Beskæftigelsesministeren har medsendt midtvejsevalueringen af Flere Skal Med, og han håber, at resultaterne fra evalueringen også kan inspirere os i det fortsatte arbejde med at få borgere i kontanthjælpssystemet tættere på arbejdsmarkedet.

  STAR havde forventet at udmelde puljen i 2. kvartal i år, men grundet udskrivning af Folketingsvalg er samtlige planlagte møder mv. vedr. Flere Skal Med 2 indtil videre aflyst.

   

  Hvis puljen Flere Skal Med 2 fortsat kommer i spil efter valget, vil jobcentret gerne have arbejdsmarkedsudvalgets mandat til at undersøge, om projektet er foreneligt med vores KIK-II strategi og i så fald sende en ansøgning.

   

  Såfremt jobcentret finder projektet foreneligt med KIK-II strategi, og hvis puljen Flere skal MED 2 kommer i spil efter valgte, vil jobcentret gerne have arbejdsmarkedsudvalgets mandat til at ansøge puljen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at jobcentret får mandat til at ansøge om midler fra puljen vedrørende projekt Flere Skal Med 2, såfremt jobcentret finder det foreneligt med KIK-II strategien.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Godkendt, idet formandskabet bemyndiges til at godkende ansøgningen.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/37583, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

   

  Arbejdsmarkedsudvalgsformændene for de fire sønderjyske kommuner drøftede på deres møde den 25. marts 2019 samarbejdsaftalen Job-Sønderjylland – Samarbejdsaftale om rekruttering og opkvalificering i Sønderjylland.

  Aftalen skal være med til sikre, at borgere og virksomheder får den bedst mulige hjælp og støtte i forbindelse med opkvalificering og rekruttering via jobcentrene. Derfor ønsker arbejdsmarkedsudvalgsformændene at indgå i det forpligtende samarbejde, der sikrer, at virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger på tværs af kommunegrænser.

   

  Kommunerne i Sønderjylland har stærke og tætte bånd og en god tradition for at samarbejde på tværs af de fire kommuner Aabenraa, Haderslev, Tønder og Sønderborg. Det gælder også indenfor det beskæftigelsespolitiske område. Derfor ønsker arbejdsmarkedsudvalgsformændene at sende et entydigt signal om, at de stræber efter at give virksomheder og borgere den bedste mulige hjælp i forbindelse til rekruttering og opkvalificering af nye medarbejdere. Dette sker i et mere forpligtende samarbejde, som kommunerne kalder Job-Sønderjylland. Samarbejdet skal fokusere på følgende:

   

  • Fælles overvågning af det sønderjyske arbejdsmarked
   • At se det sønderjyske arbejdsmarked som ét arbejdsmarked - med respekt for forskellighederne
   • At der udarbejdes et kvartalsvis fælles overblik over efterspørgslen og udbuddet af arbejdskraft i de fire sønderjyske kommuner for at identificere, f.eks. mangel- og paradoksområder, forgæves rekrutteringer mv.

   

  • Rekruttering på tværs af kommunegrænser
   • At videreudvikle samarbejdet om rekrutteringsservice på tværs af kommunegrænser.

   

  • Målrettet opkvalificering på tværs af kommunegrænser
   • At videreudvikle samarbejdet om opkvalificering af ledige på tværs af kommunegrænser med henblik på et fælles opkvalificeringskoncept, der tager udgangspunkt i følgende principper:
    • Opkvalificering skal altid tage udgangspunkt i konkrete virksomheders behov for arbejdskraft
    • Der skal kunne findes egnede og motiverede ledige.


  Samarbejdsaftalen tegner de overordnede linjer i samarbejdet mellem kommunerne. Den bliver støttet af en stærk politisk og administrativ organisering, hvor der er kort fra tanke til handling. Derfor skal Job-Sønderjylland organiseres på to niveauer:

   

  • En styregruppe bestående af udvalgsformænd, direktører og jobcenterchefer
  • En følgegruppebestående af jobcenterchefer og ledere fra de fire jobcentre

   

  Haderslev Kommune har opgaven med at indkalde til og planlægge møder, dagsordner og referater mv. 

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at samarbejdsaftalen ”Job-Sønderjylland - Samarbejdsaftale om rekruttering og opkvalificering i Sønderjylland” godkendes.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36509, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  I henhold til tidsplanen skal Arbejdsmarkedsudvalget på dagens møde drøfte mål, indsatser og strategier. Formålet er at tilvejebringe input til beskæftigelsesplanen for 2020.

  Som afsæt for drøftelsen henvises til beskæftigelsesplan 2019 samt et notat fra forvaltningen om udfordringer på arbejdsmarkedet.

   

  Beskæftigelsesplan 2020 vil have fokus på Aabenraa Kommunes beskæftigelsespolitiske værdier, som er blevet drøftet af Arbejdsmarkedsudvalget i anledning af 10-året for beskæftigelsesplaner i Aabenraa Kommune. Konkret vil det føre til en ny måde at formidle kommunens beskæftigelsesindsats på både udadtil og indadtil. 

   

  Input fra Dialogforum

  Dialogforum drøftede den 7. maj 2019 udfordringer og muligheder for beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune. Under drøftelsen gennemgik medlemmerne de 6 udfordringer på arbejdsmarkedet, som fremgår af forvaltningens notat:

   

  Rekruttering:

  • SOSU- og sygeplejeområdet blev drøftet som relevante fokusområder ift. udfordringer med rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft. 

   

  Udsatte borgere og integrationsområdet:

  • Fokus på udfordringer med at fremme integration blandt indvandrerkvinder.
  • Integrationsindsatserne skal komme hele vejen rundt og have fokus på familierne som helhed.

   

  De unges uddannelse:

  • For at forbedre de unges muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse bør fokus være på følgende:
   • Større overleveringsarbejde mellem grundskole og ungdomsuddannelse.
   • At møde de unge med positive krav og forventninger.

   

  Kompetencer:

  • Bedre anvendelse af jobrotation og løbende kompetenceløft som en del af ansættelsen.

   

  Sygemeldte borgere:

  • Fokus på stort arbejdspres på kommunale arbejdspladser.
  • Bedre behandling af stressramte.

   

  Der henvises til den vedlagte ”Arbejdsmarkedsanalyse for Aabenraa Kommune 2019” for mere viden om udviklingen på arbejdsmarkedet og de aktuelle udfordringer. 

   

  De beskæftigelsespolitiske mål 2020:

  Som et led i forenklingen af beskæftigelsesindsatsen er de beskæftigelsespolitiske mål blevet reduceret fra 7 til 3. I februar 2019 udmeldte Beskæftigelsesministeren således følgende mål som afsæt for kommunernes beskæftigelsesindsats i 2020:

   

  1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

  2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

  3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

   

  Der henvises til det vedlagte notat fra Beskæftigelsesministeriet for en uddybning af målene.

   

  De nye ministermål flugter også med de lokale udfordringer, der er beskrevet i forvaltningens notat om udfordringer på arbejdsmarkedet. Stigende beskæftigelse og lav ledighed betyder, at efterspurgte kompetencer ikke fuldt ud kan indfries af de ledige. Dette omfatter også restgruppen af integrationsborgere på ydelse (ca. 60).

  I forhold til det tredje mål om flere personer med handicap i beskæftigelse vil beskæftigelsesplanen for 2020 indeholde en beskrivelse af de indsatser på tværs af jobcenteret, der understøtter målet.  

   

  Udover ovenstående ministermål er der vedlagt en skrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvor det fremgår, at de kommunale beskæftigelsesplaner fremover skal indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med vejledning og information om repatriering efter repatrieringsloven.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter de udpegede udfordringer på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune med henblik på at komme input til beskæftigelsesplan 2020, og

  at forvaltningen udarbejder forslag til indsatser og mål på de udpegede områder.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  1. at drøftet.

  2. at godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39641, Sagsinitialer: TKJAE

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 14. januar 2019 orienteret om, at Folketinget har vedtaget en forsøgsordning, som er trådt i kraft 1. januar 2019, hvor borgere med særlige sociale problemer kan blive visiteret til et socialt frikort. Ordningen løber i perioden fra 01.01.2019 til 31.12.2020.

   

  Frikortet består i, at en udsat borger, som er langt fra arbejdsmarkedet eller uddannelse, har mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår i ordinært, ustøttet arbejde.

   

  Forudsætningen for at være i målgruppen er, at borger opfylder betingelserne for at modtage hjælp og støtte jf. Servicelovens kapitel V, der omhandler voksne med særlige behov.

   

  Ligeledes må borger, hverken have været under uddannelse eller har haft en arbejdsindkomst over 10.000 kr. indenfor det seneste år.

   

  Visiteringen vil ifølge Lov om forsøg med socialt frikort ske i et samarbejde mellem forvaltningerne Social & Sundhed og jobcenteret, der administrerer henholdsvis Servicelov og Aktivlov.

   

  Der er siden forsøgsordningen blev indført bevilget 2 sociale frikort og givet 5 afslag på socialt frikort, og der er pt. 2 under behandling. Afslagene er primært begrundet i, at personerne ikke har været omfattet af servicelovens kapitel V eller havde særlige sociale problemer som eksempelvis misbrug, hjemløshed, psykisk lidelse m.m.

   

  Der er på brugermøder hos den Blå Oase blevet orienteret om mulighed for at få et socialt frikort, samt hvad det indebærer af økonomisk fordel. Ydermere er det socialpsykiatriske korps også orienteret om ordningen.

   

  Beskæftigelsessagsbehandlerne er også i deres arbejde opmærksom på mulighederne om det sociale frikort, samt hvor borgerne bliver visiteret til det. Jobcentrets hjemmeside indeholder også oplysninger til både borger og virksomheder om det sociale frikort.

   

  Udgangspunktet for det sociale frikort er, at borgere, der får det bevilget, selv skal være opsøgende og selv finde en arbejdsgiver, men de kan også få hjælp fra jobcentret til at finde et arbejde.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/37963, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Arbejdsmarkedsudvalget om tidsplanen for den kommende budgetlægning for 2020-2023.

   

  Økonomiudvalget har den 19. marts 2019 godkendt forslag til budgetprocessen for 2020-2023. Der udmeldes ikke en budgetramme til de stående udvalg. De enkelte udvalg opgør og håndterer evt. lokale udfordringer med afsæt i bevillingskontrollen i 2019. Korrektioner til budgetrammer udmeldes i august, hvor økonomiaftalen er kendt, og behandlet af Økonomiudvalget. I august udarbejder udvalgene med baggrund i korrigerede budgetrammer et driftsbudget i balance.

   

  Det enkelte fagudvalg fremsender forslag til engangsønsker til 2020. Forslagene kan anvendes til engangsdispositioner i 2020 herunder bæredygtighedsinitiativer. Forslag fremsendes i juni måned.

   

  Der skal udarbejdes et handlekatalog for 2021. Udvalgene inddrages, når der foreligger en proces og model herfor.

   

  I forhold til Arbejdsmarkedsudvalget reguleres budgetrammerne vedr. overførselsudgifter og forsikrede ledige med ændringerne jf. økonomiaftalen. Økonomiaftalen kendes formentlig først i medio/slutningen af juni måned.

   

  Forslag til engangsønsker behandles i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni.

   

  Budgetbidraget behandles i udvalget den 12. august, hvor økonomiaftalen forventes at være kendt.

   

  Det kommende folketingsvalg kan have betydning for budgetprocessen, hvis der ikke bliver indgået en økonomiaftale på denne side af sommerferien.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/37963, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 19. marts 2019 godkendt forslag til budgetprocessen for 2020-2023.

   

  Som en del af budgetprocessen kan der udarbejdes forslag til engangsønsker i 2020 herunder bæredygtighedsinitiativer.

   

  Den samlede pulje til engangsønsker i 2020 udgør 13,3 mio. kr.

   

  Forvaltningen lægger op til, at der sker en drøftelse af engangsønsker for 2020.

   

  Forvaltningen har følgende forslag til engangsønsker:

   

  • at der i 2020 afsættes 1,000 mio. kr. til en ny indsats i forlængelse af den beskæftigelsesrettede del af den helhedsorienterede boligsociale indsats på Høje Kolstrup, når den nuværende projektperiode udløber den 30. juni 2020. Formålet er bl.a. at bidrage til FN´s verdensmål for bæredygtighed. Det nuværende projekt har siden 2014 været støttet af midler fra Landsbyggefonden.

   

  Der henvises til bilag i sagen, hvor engangsønsket er beskrevet.

   

  Derudover kan det oplyses, at forvaltningen arbejder på en indsats indenfor rammerne af KIS i forhold til at kunne facilitere initiativer, rettet mod mere bæredygtighed og verdensmålene, på tværs af kommunens institutioner.

   

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forslag til engangsønsker i 2020 drøftes, og

  at der træffes beslutning om, der skal fremsendes ønsker fra Arbejdsmarkedsudvalget.

   

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Godkendt, idet der lægges vægt på, at et nyt projekt tager afsæt i erfaringerne fra Høje Kolstrup, men har et bredere sigte i forhold til det resterende almene boligområde.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Orientering om:

  • Retssag
  • Fleksmatch
  • Pressemeddelelse vedrørende potentialejægerne

   

  Afbud: Thomas Juhl.