Beslutningsprotokol

mandag den 12. august 2019 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Kim Brandt, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/15005, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

   

  STAR’s benchmarkingrapport

   

  Benchmarkingrapporten ”Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen” fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) opdateres månedligt på Jobindsats. Rapporten viser sigtelinjer og indikatorer fastlagt af STAR og Styrelsen for International rekruttering og Integration (SIRI) for at følge op på beskæftigelsesindsatsen.

   

   

  Den seneste rapport fra maj 2019 viser, at knap 21 % af befolkningen i Aabenraa i alderen 16-66 år i første kvartal 2019 modtog offentlige ydelser som f.eks. kontanthjælp eller efterløn. Sammenlignet med hele landet - hvor andelen i første kvartal lå på 17,8 % - har Aabenraa en relativ høj andel på offentlige ydelser, hvilket er historisk betinget. De knap 21 % i Aabenraa svarer til 7.634 fuldtidspersoner i første kvartal 2019.

   

   

  Der hvor Aabenraa skiller sig ud fra landsgennemsnittet er, at der er relativt store andele på sygedagpenge, jobafklaringsforløb, fleksjob, førtidspension og efterløn.

  Samtidig ses, at Aabenraa har en bedre eller tilsvarende udvikling end på landsplan på de fleste ydelsesområder med undtagelse af sygedagpenge, jobafklaringsforløb og førtidspension.

  Rapporten viser bl.a.:

   

   

  • At Aabenraa skiller sig ud ved at have en høj andel fleksjobvisiterede borgere, der er i fleksjob (90 %), og at andelen (25 %) der øger timetallet i fleksjob ligger over landsgennemsnittet.
  • At der for aktivitetsparate borgere på uddannelseshjælp er en større andel i virksomhedsrettet aktivitet end landsgennemsnittet.
  • At der er et forbedringspotentiale for den tidlige indsats på sygedagpenge
  • At andelen af a-dagpengemodtagere ligger lavt (2 %), og at en høj andel (92 % og 87 %) får en tidlig indsats.
  • At beskæftigelsesgraden på integrationsområdet er vigende for 2018 i forhold til tidligere.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/10852, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret har et ønske om at give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. For at kortlægge de aktuelle behov udarbejder jobcenteret hvert halvår et virksomhedsbarometer, der forelægges Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Barometeret er en systematisk undersøgelse af virksomhedernes behov og forventninger til fremtiden og understøtter bl.a. beskæftigelsesplanens mål om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

   

  I undersøgelsen for første halvår 2019 har 216 virksomheder i Aabenraa Kommune deltaget i undersøgelsen. Virksomhederne i barometeret omfatter tilsammen 3201 medarbejdere svarende til 13,6 % af arbejdspladserne i kommunen.

   

  Barometeret for første halvår 2019 viser følgende tendenser:

   

  Mindre optimisme til fremtiden.

  • Andelen af virksomheder, der forventer øget omsætning er på 38 %, hvilket er 11 procent point lavere end målingen fra andet halvår 2018. Og 9 procent point lavere end første halvår 2018. Andelen, der forventer lavere omsætning ligger på 11 %, hvilket er 5 procent point højere end ved sidste måling, men 2 procent point lavere end samme 1. halvår 2018.

   

  Forventning om let faldende rekruttering.

  • Andelen af virksomheder, som forventer at ansætte medarbejdere ligger stort set på samme niveau som andet halvår 2018, men 4 procent point lavere end første halvår 2018

   

  Virksomhederne oplever fortsat udfordringer med at rekruttere arbejdskraft.

  • 45 % af virksomhederne, der har ansat medarbejdere, har haft vanskeligheder med at få besat opslåede stillinger, det er en stigning på 15 procentpoint i forhold til andet halvår 2018. Af disse vurderer kun 25 %, at der i høj grad har været vanskeligheder med at rekruttere. Dette er et fald på 37 procentpoint i forhold til andet halvår 2018. Til gengæld vurderer 59%, at der i nogen grad har været udfordringer med at rekruttere, hvilket er en stigning på 30 procentpoint i samme periode.

   

  Uændret andel af virksomheder, der vil ansætte elever.

  • Andelen af virksomheder, der forventer at ansætte elever de kommende seks måneder er stort set på niveau med undersøgelsen fra både første og andet halvår 2018. Således forventer 15 % af virksomhederne at ansætte en elev indenfor de næste seks måneder, hvilket er 1 procent point højere end andet halvår 2018.

   

  Virksomhederne er fortsat tilfredse med jobcenterets service

  • På en skala fra 1-7, hvor 7 er bedst, er den gennemsnitlig score 5,5 i forhold til tilfredsheden med serviceniveauet på jobcentrets kerneydelser. I første halvår 2018 lå den gennemsnitlige tilfredshed på 5,8.

   

  Virksomhedsbarometeret er et vigtigt bidrag til det jobbarometer, som jobcenteret udarbejder. Jobbarometeret er jobcenterets skøn, for det næste kvartal, over jobmuligheder for de ledige, og danner udgangspunkt for dialogen om mulighederne for uddannelse og kompetenceløft.

   

  Jobbarometeret er delt op i fire kategorier:

  • Mangel på arbejdskraft, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for sundheds- og byggefagene.
  • Gode beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for service-, transport- og håndværksfag.
  • Dårlige beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter medie- og IT-området.
  • Overskud på arbejdskraft, der blandt andet omfatter ufaglært arbejdskraft.

   

  Jobbarometeret udarbejdes hvert kvartal og den aktuelle udgave for 3. kvartal 2019 foreligges Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med det halvårlige virksomhedsbarometer.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

   

  Kim Brandt deltog ikke i behandlingen af denne sag.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36558, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 27. februar 2019, efter anbefaling fra Arbejdsmarkedsudvalget (04.02.2019) og Økonomiudvalget (19.02.2019), den 4-årige investeringsstrategi KIJOS.

   

  De nye tiltag i KIJOS skal understøtte en tidlig og proaktiv indsats overfor borgere i sygedagpenge- og jobafklaringsforløb, ligesom KIJOS også indeholder en prioritering om øget brug af revalidering.

   

  KIJOS indeholder følgende elementer:

  1. Færre sager pr. sagsbehandler, som vil udløse mere tid og ressourcer til at udføre en langt mere proaktiv og håndholdt indsats i de enkelte sager
  2. Første samtale for sygemeldte lønmodtagere afvikles i den udstrækning, det er muligt, på lønmodtagerens arbejdsplads
  3. Styrket teamkoordinatorfunktion og faglig opkvalificering
  4. Screeningsteam til vurdering af langvarige, komplekse og udfordrende sager
  5. Virksomhedskonsulenters opgaver prioriteres anderledes
  6. Etablering af VirksomhedsCentre
  7. Øget brug af revalidering
  8. Etablering af Internt Ressourceteam
  9. Virksomhedskonference, hvor virksomheder orienteres om bl.a. opfølgningssamtaler på virksomheden, arbejdspladsfastholdelse og styrket samarbejde

   

  Flere medarbejdere til indsatsen:

  Jobcentret modtog 404 ansøgninger til de 13 nye stillinger i KIJOS. I august måned starter de nye medarbejdere, fordelt på:

  • 3 nye sagsbehandlere til sygedagpengeområdet
  • 2 nye sagsbehandlere til jobafklaringsforløb
  • 1 ny sagsbehandler til revalideringsområdet
  • 5 nye medarbejdere til Internt Ressourceteam
  • 2 nye fastholdelseskonsulenter i Fastholdelsesteamet

   

  Der har løbende været en god dialog med teams og medarbejdere i Jobcentret, om organisering og nye tiltag i KIJOS.

   

  Administrativ booking af første lovpligtige sygefraværssamtale:

  Pr. 1. september 2019 indføres administrativ booking af første lovpligtige sygefraværssamtale for målgruppen i Team Tidlig Indsats / sygedagpenge og sygemeldte forsikrede ledige, for at imødekomme målet om en rettidighed på 90 %.

   

  Faglig opkvalificering:

  Den 13. juni 2019 afholdt CABI (Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats) et kursus i revalideringslovgivningen på Jobcentret, for alle Jobcentrets medarbejdere.

   

  Den 27. september og den 3. oktober 2019, afholdes kursus for sygedagpengeområdet i ”dobbeltrollen” som sagsbehandler/konsulent ude på arbejdspladser (kvalificering til første samtale for sygemeldte lønmodtagere på lønmodtagerens arbejdsplads)

   

  Virksomhedskonference ”Sammen om fastholdelse og sygefravær”:

  Tirsdag den 17. september 2019 kl. 13.00 – 16.00, afholdes en virksomhedskonference i byrådssalen. Invitation og program vedlægges som bilag.

   

  Tilmelding til virksomhedskonferencen vil ske i følgende link: https://aabenraa.nemtilmeld.dk/342/

   

  Der er udviklet og oprettet en hjemmeside med indhold om KIJOS på www.aabenraa.dk/kijos

   

  Hjemmesiden opdateres løbende med indhold og resultater. Senest 1. september vil KIJOS-filmen også ligge på siden.

   

   

  Mål – sygedagpenge:

  • Overholdelse af rettidigheden for opfølgning i 90 % af sagerne
  • Andelen af borgere i virksomheds- og/eller beskæftigelsesrettet indsats skal øges fra 29 % til 40 %
  • Flere Fasttrack-forløb
  • Reducering over en 4-årig periode med 27 helårspersoner pr. år (fra 2020) - reducering i 2019 med 12 helårspersoner.

   

  Mål – jobafklaringsforløb:

  • Overholdelse af rettidigheden for opfølgning i 90 % af sagerne
  • Nedsættelse af varigheden af forløbene med gennemsnitlig 2 uger
  • Andelen af borgere i virksomheds- og/eller beskæftigelsesrettet indsats skal øges fra 30 % til 40 %
  • Reducering over en 4-årig periode med 12 helårspersoner pr. år (fra 2020) - reducering i 2019 med 9 helårspersoner

   

  Reduceringen af helårspersoner i den 4-årige periode, svarer til en reducering af den gennemsnitlige varighed (sagsbehandlingstid) med 1 uge.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status for investeringsstrategien KIJOS tages til orientering.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

   

  Kim Brandt deltog ikke i behandlingen af denne sag.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/42910, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Kommunerne har siden 1. juli 2018 haft pligt til at vejlede systematisk om mulighederne for at repatriere. Det gælder for alle målgrupper, som kommunen er i kontakt med, hvis borgeren er omfattet af repatrieringsloven. Danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab er også omfattet af personkredsen for repatriering. Der skal vejledes, når der er anledning hertil, f.eks. skal der vejledes som led i en opfølgning.

   

  Aabenraa Jobcenter har siden 1. juli 2018 systematisk vejledt borgerne om repatriering. Beskæftigelsessagsbehandleren skal råde og vejlede borgeren om dennes mulighed for repatriering samt de økonomiske muligheder i den forbindelse. Vejledningsforpligtigelsen ligger suverænt ved Dansk Flygtningehjælp, hvorfor borgeren skal oplyses om, at der skal finde en råd- og vejledningssamtale sted mellem borgeren og Dansk Flygtningehjælp, inden ansøgning om hjælp kan behandles i kommunen.

   

  Det er pr. 2020 et krav om, at kommunerne har en beskrivelse i den kommunale beskæftigelsesplan af, hvordan kommunen arbejder med vejledning og information om repatriering efter repatrieringsloven.

   

  Den 20. og 21. maj 2019 har Dansk Flygtningehjælp afholdt kursus i repatrieringsreglerne for jobcenterets medarbejdere.

   

  Der har de seneste år kun været ganske få borgere, der har valgt at repatriere:

   

  År

  Antal personer

  Kr.:

  2018

  3

  278.546

  2017

  2

  216.184

  2016

  4

  147.595

   

   

  Antal unikke personer 7, i det 2 er gengangere. Men da der nu er mulighed for at repatriere til Syrien, ser det ud til, at en lidt større gruppe ønsker at repatriere. Med udgangen af juni måned har 1 person indtil videre benyttet muligheden for at repatriere i 2019. Vi forventer, på baggrund af det stigende antal ansøgninger vi ser, at der i 2019 vil være ca. 10 personer der repatrierer.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

   

  Kim Brandt deltog ikke i behandlingen af denne sag.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Der har den 29. maj 2019 været afholdt møde i § 17 stk. 4 udvalget vedrørende integration.

   

  På mødet var der et oplæg fra repatrieringskonsulent og juridisk rådgiver Amed Barzinji fra Dansk Flygtningehjælp. Amed Barzinji kom ind på de fordele og ulemper, der kan være ved repatriering. Han oplyste om, at det er muligt forud for en eventuel repatriering at rejse til hjemmelandet på rekognoscering i op til 8 uger for at få afklaret, hvorvidt det er muligt at repatriere.

   

  Bydelsrådet fra Høje Kolstrup havde fremsendt en status på udviklingen på Høje Kolstrup til udvalgsformændene omkring de udfordringerne, der er i Høje Kolstrup boligområde, daginstitutionerne, skolen og foreningslivet i forhold til andelen af borgere med ikke vestlig baggrund. Formanden for bydelsrådet, Hans Peder Thomsen gennemgik og uddybede oplægget på mødet.

   

  Der blev endvidere givet en orientering om lovforslag 140 vedr. ændringer på udlændinge og flygtningeområdet. Orienteringen er tidligere givet i Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Sluttelig blev det besluttet, at der skal arrangeres et temamøde, hvor der inviteres bredt. Forslaget er, at der laves et panel af eksperter på forskellige områder inden for integration, der skal komme med hvert et oplæg, der efterfølges af spørgsmål til panelet og borddrøftelser.

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

   

  Kim Brandt deltog ikke i behandlingen af denne sag.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   

  • Ny tidsplan for budgetlægningen
  • Tilbagemelding vedrørende klagesag
  • KIK II

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Orientering givet.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

   

  Kim Brandt deltog ikke i behandlingen af denne sag.