Beslutningsprotokol

mandag den 9. september 2019 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Kim Brandt, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36509, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  I henhold til tidsplanen skal udvalget på indeværende møde tage stilling til det første udkast til beskæftigelsesplan 2020.

   

  Aabenraa Kommunes beskæftigelsesplan udstikker retningen for, hvordan kommunen vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen indeholder centrale mål rettet mod borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Forslaget er resultatet af en bred inddragelsesproces med input fra både politikere, ledere, medarbejdere og vores samarbejdspartnere i Dialogforum.

   

  De lokale prioriteringer for 2020 flugter endvidere med ministermålene, som for 2020 omfatter følgende 3 målsætninger:

   

  1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
  2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
  3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

   

  Der henvises til det vedlagte brev samt notat fra Beskæftigelsesministeriet for en uddybning af målene.

   

  Beskæftigelsesplan 2020 har været målet for en videreudvikling, som blev drøftet på arbejdsmarkedsudvalgets møde i september 2018.  Den nye plan indeholder et større fokus på den lokale tilgang til beskæftigelsesindsatsen både på et overordnet plan og på indsatsniveau. Planen udfolder således kommunens gennemgående rolle som brobygger samt de holdninger og ambitioner, der motiverer de enkelte indsatser og prioriteringer. Samtidig formidles beskæftigelsesindsatsen til en bred læserkreds både i og udenfor kommunen og håbet er, at planen dermed bliver et markant bidrag til den samlede fortælling om Aabenraa Kommune.

   

  Som supplement til beskæftigelsesplanen vil forvaltningen udarbejde et opfølgningsdokument, der skaber overblik og gør status over de konkrete målsætninger, kommunen har fastsat for de enkelte indsatser og strategier.

   

  De konkrete mål, indsatser og strategier i planen er udarbejdet som svar på de beskæftigelsespolitiske udfordringer, vi står overfor. De omfatter bl.a.:

   

  • Fortsat risiko for rekrutteringsproblemer i en tid med høje konjunkturer.
  • Flere ledige har jobønsker og kompetencer, der ikke efterspørges af virksomhederne.
  • Et stigende antal borgere har helbredsmæssige udfordringer og er dermed i risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Flere og flere unge kæmper med udfordringer, der ender med at blive en barriere for uddannelse og job.

   

  Følgende fokusområder i beskæftigelsesplan 2020 kan fremhæves:

   

  • Fokus på opkvalificering og rekruttering i virksomhedssamarbejdet. Herunder øget fokus på jobrotation samt rekruttering og fastholdelse af seniormedarbejdere.
  • Løbende vejledning om mulighederne for repatriering til integrationsborgere.
  • Gennemgående løft af indsatsen overfor borgere med helbredsudfordringer igennem kommunens nye investeringsstrategi KIJOS. Hertil hører et øget fokus på revalidering.
  • Øget indsats for borgere i ressourceforløb.
  • Videreførelse af investeringsstrategien KIK II, der skal nedbringe antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp til under 800.
  • Fortsat fokus på forebyggende og tværgående indsatser overfor udsatte unge samt fokus på alternative veje til uddannelse igennem fx FGU eller ny mesterlære.
  • Fokus på ledige borgere med funktionsnedsættelse.

   

  Forslaget til beskæftigelsesplan 2020 blev drøftet i Dialogforum på et møde den 29. august. Her fremkom følgende input og kommentarer til planen:

   

  • Fokus på kommunikation til borgere på sygedagpengeområdet.
  • Vi skal bevare fokus på unge borgere, som ikke er i stand til at færdiggøre en uddannelse. Herunder et øget fokus på de unges psykiske, personlige og sociale problemer.

   

  Budgettet til beskæftigelsesplan 2020 vil blive indarbejdet efter byrådets anden behandling af budgettet den 30. oktober 2019.

   

  Det endelige forslag til beskæftigelsesplan 2020 skal godkendes på udvalgets møde i november.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forslaget til beskæftigelsesplan 2020 drøftes med henblik på at indarbejde kommentarer, forslag og ændringer.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  Drøftet, idet beskæftigelsesplanen justeres efter de faldne bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/37963, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetlægningen for 2020-2023 er der foretaget foreløbige beregninger i forhold til den forventede udvikling på alle områder under Arbejdsmarkedsudvalgets budget.

   

  De foreløbige beregninger viser p.t. en udfordring på førtidspension i forhold til den nuværende budgetramme (basisramme). Udfordringen er p.t. beregnet til ca. 33 mio. kr. i 2020.

   

  Førtidspensioner hører under Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter. Budgetrammen til overførselsudgifter bliver først reguleret, når økonomiaftalen foreligger. På nuværende tidspunkt kendes resultatet af økonomiaftalen ikke, og det vides ikke, om der er finansiering i aftalen til at kunne dække den nuværende udfordring. På baggrund af dette ønsker forvaltningen at orientere udvalget herom. Økonomiaftalen forventes at foreligge i september måned.

   

  Den nuværende budgetramme for 2020 indeholder budget til en tilgang på 9 førtidspensioner pr. måned, svarende til en årlig tilgang på 108. I de foreløbige beregninger indgår der en tilgang på ca. 15 førtidspensioner pr. måned, svarende til en årlig tilgang på 184.

   

  Generelt oplever de fleste kommuner en stigning i nytilkendelser af førtidspension. Der er dog stor forskel på, hvor stor en stigning, der er tale om. 

   

  I 2013 kom der er en reform af reglerne for førtidspension og fleksjob. Reformen indebar bl.a., at der i stedet skulle tilbydes et ressourceforløb i stedet for en førtidspension. Et ressourceforløb kan vare op til fem år. Reformen betød, at tildelingen af førtidspensioner blev reduceret, og i 2014 nåede man det laveste antal tilkendelser af førtidspensioner. Denne udvikling var også gældende i Aabenraa kommune. I nedenstående ses udviklingen i førtidspensioner for henholdsvis Aabenraa og på landsplan.

   

  Antal tilkendelser af førtidspension

  Aabenraa

  Landsplan

  Andel i %

  2014

  59

  6.371

  0,9%

  2015

  69

  7.433

  0,9%

  2016

  94

  8.545

  1,1%

  2017

  136

  10.047

  1,4%

  2018

  184

  12.778

  1,4%

  2019 (jan-jul)

  148

  8.863

  1,7%

  Kilde: KMD Sociale pensioner

   

  I nedenstående ses udviklingen i antal tilkendelser pr. 1.000 indbyggere.

   

  Antal tilkendelser pr. 1.000 indbyggere

  Aabenraa

  Landsplan

  Andel i %

  2014

  1,0

  1,1

  88%

  2015

  1,2

  1,3

  89%

  2016

  1,6

  1,5

  107%

  2017

  2,3

  1,7

  132%

  2018

  3,1

  2,2

  141%

  2019 (jan-jul)

  2,5

  1,5

  164%

  Kilde: KMD Sociale pensioner, Jobindsats.dk, Danmarks Statistik

   

  Forskellen mellem kommuner kan bl.a. skyldes forskel i borgernes socioøkonomiske forhold og forskellig praksis i sagsbehandlingen. Det undersøges på hvilke områder forskellighed i praksis ligger.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen indgår i budgetlægningen for 2020-2023.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  Godkendt, idet sagen genoptages, når resultat af økonomiaftalen foreligger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/22721, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. marts 2019 blev det besluttet at justere i kriterierne for tildeling af CSR-mærke Aabenraa fra og med 2020. Det nye kriterie vil i forbindelse med den næste ansøgningsperiode blive meldt ud og virksomhederne blive opfordret til at gå på Aabenraa.dk og her udfylde ansøgning om tildeling af CSR mærke Aabenraa 2020.

   

  Der er udarbejdet oplæg til tidsplan for gennemførsel af ansøgningsproces vedr. CSR-mærke 2020.

   

  Ansøgningsperioden starter i år den 15. oktober og forløber frem til og med den 15. december.

  Forinden periodens start er der en række aktiviteter, som skal gennemføres. Bl.a. gennemføres en pressekampagne og de kendte CSR virksomheder kontaktes systematisk af jobcenteret.

   

  På udvalgsmødet januar 2020 fremlægges oversigt vedrørende de virksomheder, der er godkendt som ansøgere og opfylder de nye kriterier, til udvalgets godkendelse listen. Ved en reception i februar overrækkes CSR-mærke 2020 til virksomhederne.

   

  I forbindelse med kampagnen udvikles en kommunikationsplan og pressekampagne. Plan og kampagne fremlægges til Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at tidsplan for tildeling af CSR-mærke Aabenraa 2020 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39641, Sagsinitialer: TKJAE

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 11. juni 2018 at reservere 0,500 mio. kr. – en del af beskæftigelsesbonussen til flygtninge i 2018 – til en udvidelse af jobcentrets indsatser ind i Ungeindsatsen. Specifikt til en mere håndholdt indsats ude på uddannelsesinstitutionerne overfor de unge, som er i risiko for at droppe ud af uddannelse og særligt dem, der ikke har været kendt i kontanthjælpssystemet forud for de gik i gang med uddannelsen.

   

  Aabenraa Kommune oplever en stigning i antallet af unge under 30 år, som har boglige, sociale, psykiske eller fysiske udfordringer. Unge, som dropper ud af uddannelser, der har brug for en håndholdt og helhedsorienteret indsats for at starte på og gennemføre en uddannelse eller få fodfæste på arbejdsmarkedet.

   

  Det specifikke initiativ skal ses som en hjælp til uddannelsesinstitutionerne i Aabenraa Kommune til at fastholde de unge i en uddannelse – også dem der ikke tidligere har været kendt i kontanthjælpssystemet. Samtidig skal det sørge for de unge, som er i risiko for at droppe ud af uddannelsesinstitutionerne, får hjælp og støtte til at færdiggøre uddannelsen.

   

  Det er forvaltningens vurdering, ikke mindst på baggrund af de tilbagemeldinger vi har modtaget fra flere uddannelsesinstitutioner, at jobcentret med denne særlige individuelle tilgang til de unge ude på skolerne har fat i noget, der kan vise sig at gøre en stor forskel for de unge udfaldstruedes muligheder for i langt højere grad at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Jobcentret vil derfor undersøge de økonomiske muligheder for en fortsættelse af ordningen i 2020 og frem.

   

  Som opfølgning på øvrige indsatser beskrevet i Beskæftigelsesplan 2019 i forhold til jobcentrets arbejde med at få de unge i eller tættere på uddannelse henvises der til bilag 4 - status vedrørende antal påbegyndte praktikforløb for borgere på uddannelseshjælp, brobygningsforløb og mesterlæreforløb.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering, og

  at jobcentret undersøger de økonomiske muligheder for en fortsættelse af ordningen i 2020 og frem.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31062, Sagsinitialer: wkl

  Sagsfremstilling

  I marts 2018 godkendte Arbejdsmarkedsudvalget en nedlæggelse af KIK I pr. 31. maj 2018 og samtidig opstart af KIK II pr. 1. juni 2018. Investeringen i KIK II er på 60,6 mio. kr. i perioden 1. juni 2018 - 31. maj 2022. Målet for KIK II er at nedbringe antallet af det samlede antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra 1130 i 2018 til under 800 i 2022 samt sikre, at andelen af udfaldstruede langtidsledige A-dagpengemodtagere i samme periode skal på niveau med den øvrige del af klyngen eller lavere svarende til, at andelen ikke må overstige 25 %.

   

   

  Overordnet status:

  Det samlede antal af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er den 19. august 2019 reduceret til 885. Målet ved udgangen af 2019 er 975.

   

  Den samlede reduktion fordeler sig således:

   

  Selvforsørgende:

  78 %

  Forventet 76 %

  Anden ydelse:

  (Ressourceforløb/fleksjob/førtidspension)

  22 %

  Forventet 24 %

   

  Status for udfaldstruede a-dagpengemodtagere, der hver måned overgår fra a-dagpenge til kontant- og uddannelseshjælp, er:

   

   

  Gns. antal borgere pr. måned

  Andelen den 8. august 2019

  2018 (hele året)

  32

   

  2019 (januar – juli)

  23

  15 %

   

  Der er i alt godkendt otte beskæftigelsesindsatser for 2019, hvoraf syv er for kontant- og uddannelseshjælp og en indsats er for udfaldstruede a-dagpengemodtagere, og status den 15. august 2019 er:

   

  Leverandør indsats 2019

  Afsluttede KIK forløb

  Selvforsørgelse

  Anden ydelse

  Uændret grundlag

  Kontant- og uddannelseshjælp:

  435

  40 % (174)

  1 % (4)

  59 % (257)

  A-dagpenge:

  Det har her været nødvendigt at justere indsatsen i forhold til de aftalte måltal, og den nye indsats starter op i september

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39641, Sagsinitialer: TKJAE

  Sagsfremstilling

  Unge på Toppen 3 er en del af KIK II investeringsstrategien, hvor jobcenteret har overført erfaringerne fra 2017 og 2018-turene til henholdsvis Alpe d’huez i Frankrig og til Skagen i udviklingen af et koncept, hvor der sættes ind i forhold til en bredere målgruppe.

   

  Projektet henvender sig til borgere på både uddannelses- og kontanthjælp, som er aktivitetsparate eller er i risikogruppen for at blive aktivitetsparate. Denne gang skulle deltagerne ud på et fjorten dage lang cykeltur til Alpe d’huez i lighed med første tur i 2017.

   

  I begyndelsen af 2019 startede processen op med udvælgelsen af de deltagere, som skulle cykle med i Unge på Toppen 3. Der blev udvalgt 22 deltagere til projektet, hvoraf 18 endte med at cykle afsted.

   

  Den 3. juni 2019 blev deltagerne sendt afsted fra rådhuset i Aabenraa. Turen var inddelt i tolv etaper med start i Aabenraa ned igennem Tyskland mod Frankrig.

   

  De unge har i løbet af projektet tanket mod og selvtillid igennem personlig udviklingssamtaler, kost og er kommet i god fysisk form. I dag er de fleste i job eller uddannelse eller er kommet tættere på arbejdsmarkedet.

   

  Der er blevet samarbejdet tæt med flere forskellige virksomheder i kommunen om at få de unge ud i ordinær beskæftigelse i forbindelse med projektet.

   

  År

  Antal deltagere

  Antal i job

  Antal til uddannelse

  Under afklaring

  Succesrate

  2017

  19

  11

  7

  1

  95 %

  2018

  19

  14

  2

  3

  84 %

  2019

  22

  15

  4

  3

  86 %

   

  Med en succesrate på 86 % i år må indsatsen i 2019 betegnes som en succes. 19 unge er igennem deltagelse i projektet gået fra en passiv tilværelse på uddannelses- og kontanthjælp til at blive selvforsørgende og en aktiv del af arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

   

  Samlet set må alle tre cykelture anses for at være en succes, og leverandøren er klar til at gentage indsatsen endnu engang med Aabenraa Kommune som samarbejdspartner.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/47893, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Den 1. januar 2020 træder Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Nr. 548 af 7. maj 2019 i kraft. Loven er en udmøntning en politisk aftale fra august 2018 mellem Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti

   

  Hensigten med den nye lov er at give kommunerne større frihed til at planlægge indsatsen overfor de ledige. Fremover bliver der nogle simple minimumsregler på tværs af målgrupper, så kommunerne selv kan tilrettelægge indsatsen med udgangspunkt i den enkelte. Det skal ikke længere være centrale krav, der i detaljer styrer kommunernes valg af indsats - den skal styres af den enkeltes behov. For borgerne og virksomhederne vil den nye lov også betyde mindre bureaukrati og mere smidige regler.

   

  Forenklingerne i loven bygger på tre hovedområder

  • Færre og mere enkle proceskrav
  • Ens regler på tværs af målgrupper
  • Flere digitale løsninger

   

  Det har også været et ønske, at den nye lov skal være lettere for borgerne at forstå og lettere at administrere efter for kommuner og a-kasser. Den nye hovedlov er udformet, så loven i videst muligt omfang kan understøttes digitalt.

   

   

  A-kasseforsøget

  Som en del af udmøntning af aftalen bliver der pr. 1. januar 2020 igangsat et 4-årigt forsøg for dagpengemodtagere i udvalgte a-kasser. Forsøget betyder at udvalgte a-kasser får ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første 3 måneder af ledighedsforløbet.

   

  For Aabenraa Kommunes vedkommende drejer det sig om a-kasserne: Faglig Fælles (3F) A-kasse, Metalarbejdernes A-Kasse, FOA - Fag og Arbejdes og Socialpædagogernes landsdækkende A-Kasse. Forvaltningen forventer, at forsøget vil berøre ca. 15-20 samtaler pr. uge.

   

  For uddybning af de væsentligste ændringer i den nye LAB lov henvises til bilag 3.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8399, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen udsender en halvårlig og årlig ankestatistik med en opgørelse over klagesager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I bilag 1 ses den samlede ankestatistik over klager behandlet i 1. halvår 2019 for Aabenraa Kommune.

   

  Ankestyrelsen har i 1. halvår 2019 modtaget 186 klagesager over Aabenraa Kommunes afgørelser, og i samme periode er 182 klagesager blevet afgjort. Til sammenligning modtog Ankestyrelsen 204 klagesager i 1. halvår 2018 og afgjorde i samme periode 216 sager.

   

  Nedenstående tabel angiver det samlede antal behandlede sager og afgørelser i 1. halvår 2019 for hele landet og for Aabenraa Kommune på områderne for ydelse, førtidspension, sygedagpenge og beskæftigelse. Omgørelsesprocenten angiver andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste sager.

   

  1 halvår. 2019

  Hele landet

  Aabenraa

   

  I alt (antal)

  I alt (%)

  I alt (antal)

  I alt (%)

  Stadfæstelse

  5007

  72%

  92

  71%

  *Ændring/ophævelse

  1236

  18%

  26

  20%

  *Hjemvisning

  695

  10%

  12

  9%

  Afgjorte sager i alt

  6938

   

  130

   

  *Omgørelsesprocent

   

  28%

   

  29%

  Afviste sager

  600

   

  11

   

   

  Ser vi på det samlede antal afgjorte sager for Aabenraa Kommune eksklusiv de afviste sager, så er 71% blevet stadfæstet, mens 29% er blevet enten ændret eller hjemvist. På landsplan er 72% af sagerne blevet stadfæstet og 28% ændret eller hjemvist. Afgørelserne for Aabenraa Kommune ligger altså stort set på samme niveau som afgørelserne på landsplan i 1. halvår 2019.

   

  Når klagesager afvises i Ankestyrelsen er det typisk, fordi borgeren ikke har overholdt klagefristen. Når Ankestyrelsen hjemviser en sag, betyder det, at den afgørelse, som kommunen har truffet ophæves, og der skal træffes en ny afgørelse. Ankestyrelsen tager ikke stilling til, om afgørelsen er korrekt eller ej. Hjemvisning sker typisk, hvis der mangler oplysninger i sagen, eller hvis der er sket en sagsbehandlingsfejl. Efter revurdering i kommunen kan den nye afgørelse derfor godt føre til samme resultat som den afgørelse, der i første omgang blev anket.

   

  I bilag 2 ses en opgørelse over afgørelser i klagesagerne for Aabenraa Kommune i perioden 2016 – 1. halvår 2019. Opgørelsen viser afgørelser og omgørelsesprocent på de lovområder, der er relevante for udvalget, dvs. ydelse, førtidspension, sygedagpenge og beskæftigelse.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opgørelse over klager til Ankestyrelsen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/49284, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i august 2019 blev status på projektet KIJOS, der er målrettet sygedagpengeområdet, drøftet. I den forbindelse bad Udvalget om en analyse af sygedagpengeområdet. Forvaltningen har derfor udarbejdet vedlagte populationsanalyse, der  giver en kort statistisk beskrivelse af udviklingen på sygedagpenge, borgernes anciennitet på sygedagpenge samt køn, alder og status forud for sygedagpenge. Formålet med notatet er at få et indblik i kendetegn for sygemeldte borgere i Aabenraa samt at se på, hvordan Aabenraa skiller sig ud i forhold til et sammenligningsgrundlag, der består af landsgennemsnittet samt RAR Sydjylland.

   

  Væsentlige pointer

  Notatet viser, 

  • At Aabenraa har en større andel i jobafklaring eller på sygedagpenge end sammenligningsgrundlaget.
  • At antallet af fuldtidspersoner ligger relativt stabilt.
  • At ancienniteten – dvs. varigheden på sygedagpenge - ligger lavere i Aabenraa end hos sammenligningsgrundlaget.          
  • At 80 % er lønmodtagere eller beskæftigede.
  • At Aabenraa skiller sig ud ved at have en stigende andel kvinder på sygedagpenge.
  • At andelen af 50 årige eller ældre, der udgør omkring 50 %, er stigende i lighed med den generelle udvikling på arbejdsmarkedet.
  • At der er en svagt stigendende andel af unge under 30 år.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  AOF Syd konkurs.

   

  Godkendt.