Beslutningsprotokol

mandag den 4. november 2019 kl. 15:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Kim Brandt, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-11-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56354, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2019 i forhold til driftsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning opdeles bevillingskontrolsagerne i 4 sager: 

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  For Arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende omfatter bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 3 bevillingskontrolsager.

   

  Denne sag vedrører Omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage. Ved denne bevillingskontrol er der ingen budgetomplaceringer, som udvalget skal tage stilling til. Sagen viser ligeledes et samlet overblik over bevillingskontrollen for hele udvalgets område.

   

  Sammenfatning vedrørende bevillingskontrollen på Arbejdsmarkedsudvalgets område:

   

  På Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter viser bevillingskontrollen et forventet merforbrug på 12,940 mio. kr. Merforbruget er hovedsageligt sammensat af forventede merudgifter på politikområderne Kontanthjælp samt Førtidspensioner og forventede mindreudgifter på Integration og Enkeltydelser, Ledighedsydelse og fleksjob, og Øvrige sociale udgifter.

   

  Inden for Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget er det muligt at finde finansiering til en del af det forventede merforbrug. På udvalgets serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 0,428 mio. kr. og på udvalgets område vedr. forsikrede ledige forventes der et mindreforbrug på 1,721 mio. kr. vedr. områder omfattet af budgetgaranti/øvrige overførsler. Herefter resterer der en udfordring på 10,791 mio. kr.

   

  I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 blev et mindreforbrug på 10,791 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter overført til en pulje under Økonomiudvalget. Det foreslås, at denne pulje finansierer udfordringen på 10,791 mio. kr.

   

  Forudsat at ovenstående finansieringsforslag godkendes, forventes der herefter ikke udfordringer.

   

  På Arbejdsmarkedsudvalgets Forsikrede ledige forventes der et mindreforbrug på 34,960 mio. kr., som er sammensat af et mindreforbrug på 1,721 mio. kr. på områder omfattet af budgetgaranti/øvrige overførsler samt et mindreforbrug på 33,239 mio. kr. på områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

   

  Mindreforbruget på 33,239 mio. kr. er igen sammensat af 14,418 mio. kr. vedr. restbudgetværnet for 2018 (endelig opgørelse af beskæftigelsestilskuddet for 2018) samt 18,821 mio. kr. vedr. mindreudgifter for indeværende år.

   

  Mindreforbruget på de forsikrede ledige (områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet) vedrører hovedsageligt et forventet lavere ledighedsniveau.

   

  Forvaltningen anbefaler i forhold til mindreforbruget på 14,418 mio. kr., at beløbet søges overført til 2020 med henblik på genopbygning af budgetværnet i 2020 vedr. beskæftigelsestilskuddet, som blev nedjusteret med 20 mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2020.

   

  Forvaltningen anbefaler i forhold til mindreforbruget på 18,821 mio. kr., at den principielle praksis fra 2016 i forhold til områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet følges. Her blev det besluttet, at mer-/mindreforbrug på områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen, og at mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende år med henblik på at imødegå efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet.

   

   

  Som bilag til sagen indgår en oversigt, som viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 bevillingskontrolsager.

   

  Herudover indgår en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 30. september 2019.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-11-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56354, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

   

  Denne sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

   

  Som bilag er vedhæftet en oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

   

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

   

  Ønsker/ finansierende udvalg

  TB 2019

  TB 2020

  RK 2021

  RK 2022

  RK 2023

  Note

  Ønsker:

   

   

   

   

   

  -

  Serviceudgifter:

   

   

   

   

   

   

  Øvrige sociale udgifter (Bonus IGU)

  -428

  0

  0

  0

  0

  B2: 1

   

   

   

   

   

   

   

  Overførselsudgifter:

   

   

   

   

   

   

  Sygedagpenge og revalidering

  334

  0

  0

  0

  0

  B2: 2

  Kontanthjælp

  6.472

  0

  0

  0

  0

  B2: 3

  Integration og enkeltydelser

  -5.330

  0

  0

  0

  0

  B2: 4

  Ledighedsydelse og fleksjob

  -3.848

  0

  0

  0

  0

  B2: 5

  Førtidspension

  15.973

  0

  0

  0

  0

  B2: 6

  Øvrige Sociale udgifter

  -2.700

  0

  0

  0

  0

  B2: 7

  Besparelsespulje

  2.039

  0

  0

  0

  0

  B2: 8

   

   

   

   

   

   

   

  Forsikrede ledige:

   

   

   

   

   

   

  Forsikrede ledige, budgetgaranterede områder

  -1.721

  0

  0

  0

  0

  B2: 9

   

   

   

   

   

   

   

  Ønsker Arbejdsmarkeds-

  udvalget i alt

  10.791

  0

  0

  0

  0

  -

  Finansierende udvalg:

   

   

   

   

   

  -

  Økonomiudvalg

  10.791

  0

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

  Finansierende udvalg i alt

  10.791

  0

  0

  0

  0

  -

  Balance

  0

  0

  0

  0

  0

  -

   

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i bilag til sagen. (se notenr. i tabellen). 

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, i 2019 jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-11-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/56354, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering. 

   

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets tillægsbevillingsansøgninger, samt de hertil hørende noter.

   

  Økonomi og afledt drift

  Nedenstående oversigt viser et overblik over tillægsbevillingsansøgningerne.

   

  Tillægsbevillinger, drift

  TB 2019

  TB 2020

  RK 2021

  RK 2022

  RK 2023

  Note

  Serviceudgifter:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Overførselsudgifter:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Forsikrede ledige:

   

   

   

   

   

   

  Budgetværn - beskæftigelsestilskud 2018

  -14.418

  14.418

  0

  0

  0

  T2: 1

  I alt Arbejdsmarkedsudvalg

  -14.418

  14.418

  0

  0

  0

   

   

  Forsikrede ledige

  Der er afsat et budgetværn til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018.

   

  Den endelige opgørelse af beskæftigelsestilskuddet for 2018 viser en negativ regulering på 5,280 mio. kr. Der er afsat et budgetværn på 19,698 mio. kr. til at imødegå denne negative efterregulering. Der resterer herefter 14,418 mio. kr. på budgetværnet.

   

  I forbindelse med budgetlægningen for 2020 blev budgetværnet vedr. beskæftigelsestilskuddet for 2020 nedjusteret med 20 mio. kr. Med henblik på genopbygning af budgetværnet søges restbudgetværnet på 14,418 mio. kr. overført til 2020.

   

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgning om negativ tillægsbevilling vedr. budgetværnet i 2019 på i alt 14,418 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes, og

  at ansøgning om tillægsbevilling i 2020 på i alt 14,418 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-11-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/50609, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Et fokusområde i beskæftigelsesplanen for 2020 er brugen af jobrotation. Jobrotation er en ordning hvor en virksomhed, der sender en medarbejder på opkvalificering, har mulighed for at ansætte en vikar i den periode hvor medarbejderen er væk. Brugen af ordningen har over årene ændret sig meget og derfor redegøres her for brugen af ordningen siden 2012.

   

  Brug af jobrotationsordningen opgjort i antal fuldtidsmodtagere i jobrotation

  År

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Hele Landet

  1092

  3314

  4727

  2441

  905

  529

  422

  Sydjylland

  84

  360

  462

  263

  105

  56

  30

  Aabenraa

  2

  10

  55

  34

  19

  8

  2

  Kilde: Statistikbanken.dk og egne beregninger. Opgørelsen dækker A-dagpengemodtagere og kontant-hjælpsmodtagere

   

  I 2013 blev der fra Beskæftigelsesministeriet sat fokus på en opprioritering af brugen af jobrotationsordningen for at få flere virksomheder til at åbne dørene for ledige. Baggrunden var, at ordningen indtil da kun var benyttet i meget begrænset omfang på trods af, at ordningen både fremmer efteruddannelse i virksomhederne og har en god jobeffekt. Som en del af opprioriteringen, blev der også meldt ud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), at jobcentrene skulle lægge en mere lempelig fortolkning af reglerne på området ved bevilling af ordningen.

   

  Som det fremgår af ovenstående tabel, steg brugen af ordningen, både på landsplan og i Sydjylland, markant fra 2012 til 2013-2014. Den store stigning i brugen af ordningen betød en tilsvarende stigning i udgifterne til ordningen. Ministeriets og STAR´s ændrede tilgang i 2015 betød et markant fald i brugen af ordningen fra 2015 i en sådan grad, at brugen af jobrotation nu ligger under niveauet før opprioriteringen. Aabenraa Kommune har fulgt samme udvikling således, at kommunen i 2018 lå på samme niveau som i 2012 på 2 fuldtidsmodtager af jobrotation. Der henvises til bilag 1 for en nærmere redegørelse for udviklingen i brugen af jobrotation.

   

  Udviklingen indikerer, at det øgede og omfattende dokumentationskrav har betydet, at ordningen ikke længere er attraktiv, hverken for virksomheder eller jobcentre. Samtidig har de positive konjunkturer betydet, at brugen af ordningen er faldet, da virksomhederne i opgangstider i mindre grad opkvalificerer egne medarbejdere. Samtidig betyder den lave ledighed, at der er færre egnede rotationskandidater.

   

  Der henvises til bilag 2, hvor der redegøres for de administrative byrder, som den strammere tolkning af reglerne har medført.

   

  Senest er Beskæftigelsesministeren kommet med et udspil om igen at øge brugen af jobrotation. Regeringen foreslår i første omgang, at der afsættes en pulje på 30 mio. kr. til, at medarbejdere på virksomhederne kan tage en erhvervsuddannelse gennem jobrotationsforløb. Der er endnu ikke kommet en udmøntning af forslaget. Det er forvaltningens vurdering, at såfremt forslaget også kommer til at omfatte administrative forenklinger, vil det være muligt at øge brugen af ordningen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at jobcenterets fortsatte fokus på indsatsen godkendes og indgår som et bidrag til beskæftigelsesplanen 2020.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-11-2019

  Godkendt, idet en konkret henvendelse til Beskæftigelsesministeren afklares nærmere.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36509, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes beskæftigelsesplanen for 2020.

   

  Med dette års proces er der lagt særlig vægt på at udvikle beskæftigelsesplanen som formidlingsprodukt. Den indeholder således uddybende beskrivelser af indsatserne på beskæftigelsesområdet med vægt på tilgang, holdninger og værdier. Planen henvender sig hermed til en bred læserkreds både i og udenfor kommunen, og den er udtryk for en tydelig tilkendegivelse af, hvad Aabenraa Kommune mener og står for, når det kommer til beskæftigelse.

   

  Beskæftigelsesplan 2020 fremhæver en række fokusområder og indsatser, som er målrettet både borgere og virksomheder. Heraf kan nævnes:

  • Fokus på opkvalificering og rekruttering i virksomhedssamarbejdet. Herunder øget fokus på jobrotation, voksenlærlinge og elever.
  • Løbende vejledning om mulighederne for repatriering.
  • Gennemgående løft af indsatsen overfor borgere med helbredsudfordringer igennem kommunens nye investeringsstrategi KIJOS. Hertil hører et øget fokus på revalidering.
  • Øget indsats for borgere i ressourceforløb.
  • Videreførelse af investeringsstrategien KIK II, der skal nedbringe antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp til under 800.
  • Fortsat fokus på forebyggende og tværgående indsatser overfor udsatte unge samt fokus på alternative veje til uddannelse igennem fx FGU eller ny mesterlære.
  • Fokus på ledige borgere med funktionsnedsættelse.

   

  Beskæftigelsesplanen indeholder forslag til 8 lokale målsætninger, der er fordelt på planens 7 kapitler:

   

  Flere skal med

  1. Aabenraa har en større andel af befolkningen på offentlig forsørgelse end hele landet. Denne forskel skal reduceres

  Samarbejdet med virksomhederne

  1. Der fremlægges årligt en opfølgningsrapport om rekrutteringsindsatsen

  Ledige borgere klar til job

  1. Andelen af langtidsledige på a-dagpenge må ikke overstige 20 %

  Integration og flygtninge

  1. Mindst 70 % af borgerne omfattet af integrationsindsatsen skal være selvforsørgende

  På kanten af arbejdsmarkedet

  1. Antallet på kontant- og uddannelseshjælp reduceres til under 800 inden maj 2022
  2. Ledigheden blandt fleksjobvisiterede må ikke overstige 10 % 

  Den udvidede ungeindsats

  1. Andelen af unge under 30 år på offentlig forsørgelse må ikke stige

  Når sygdom rammer

  1. Antal økonomiske fuldtidspersoner i jobafklaring og på sygedagpenge må ikke overstige henholdsvis 275 og 443 i 2020

   

  Derudover indeholder beskæftigelsesplanen ministerens 3 udmeldte mål for 2020, der videreføres fra 2019:

   

  1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

   

  Det vedlagte notat gennemgår forslagene til mål for 2020 og vil i august 2020 og februar 2021 blive fremlagt for Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med opfølgning på beskæftigelsesplanens målsætninger.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplan 2020 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-11-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6057, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Status på integrationsområdet

   

  Integrationsområdet er præget af den lave tilstrømning af nye flygtninge og familiesammenførte. Der er i 2019 modtaget 9 nye flygtninge, og vi skal modtage yderligere 1 pr. 1. november.

   

  Der er udmeldt kvoter for 2020. Aabenraa forventes at skulle modtage 8 nye borgere.

   

  Job og Integration er reduceret i antal medarbejdere, da flere borgere er blevet selvforsørgende via arbejde, uddannelse eller ægtefælleforsørgelse. Der er nu tre sagsbehandlere, en fagkoordinator og en virksomhedskonsulent, hvor der tidligere har været op til 12 medarbejdere. 

   

  Vi har lige nu knap 70 borgere på ydelse, og der sagsbehandles på lige under 300 borgere.

   

  Repatrieringsområdet har ressort i kontoret Job og Integration i jobcentret og er gradvist blevet en stor opgave. Der er i år foreløbigt repatrieret 11 personer - 8 til Syrien, 1 til Tyrkiet, 1 Bosnien og 1 til Thailand. Der er flere borgere, hvor vi arbejder med konkret vejledning ud over den lovmæssige vejledning, vi giver hver gang, vi er i kontakt med dem. Hver enkelt repatrieringssag er unik og kræver en del arbejde for at få det til at lykkes. Job og Integration søger pt. en pulje ved SIRI i forhold til vejledning om repatriering.

   

  AOF sprogskole gik konkurs den 29. august i år, men allerede i september kunne vi lave en kontraktoverførsel til en ny leverandør, AOF Sydjylland, med hovedsæde i Esbjerg.

  De har fået lokaler på Ramsherred i Aabenraa og er startet op med undervisning den 1. oktober. Vi har udsendt orientering til alle de 161 kursister, der gik på AOF sprogskole ved lukningen, og ca. 100 borgere er startet op igen på den nye sprogskole.

   

  Den 1. april 2019 fik Arbejdsmarkedsudvalget senest en orientering om status på integrations- og beskæftigelsesambassadørens arbejde pr. d.d. er status:

   

  Integrations- og beskæftigelsesambassadøren er ansat gennem puljemidler udbudt af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Puljen, som er en del af satspuljeaftalen for 2018, har til formål at give 36 kommuner støtte til at ansætte en ambassadør i en periode på 3½ år. Ambassadørerne skal støtte kommunerne i deres indsats med at skabe flest mulige ordinære jobs til flygtninge og familiesammenførte.

   

  Det første år har der været fokuseret på især at forberede kvindelige flygtninge og familiesammenførte, så de i højere grad bliver klar til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Der er etableret løbende holdforløb for 10 deltagere.

   

  Der er lavet tiltag som fælles kursus for de nærmeste samarbejdspartnere. Der er startet et undervisningsforløb, hvor ambassadøren deltager sammen med virksomhedskonsulenter i forhold til en fælles tilgang og service overfor virksomhederne.

   

  Andre tiltag under udarbejdelse:

   

  • Fritidsjob – tværfagligt samarbejde i kommunen og særligt i ungeindsatsen
  • Kvindecafé - samarbejde med de frivillige
  • Barselscafé - samarbejde med Tidlig Forebyggelse
  • Udkast til ansøgning om idrætspulje – samarbejde med Kultur og Fritid
  • Opkvalificering af CV gennem udbredelse af Guide2Know

   

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-11-2019

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/37963, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Den 9. september 2019 behandlede Arbejdsmarkedsudvalget en sag (nr. 66) vedrørende udviklingen på førtidspensioner og de umiddelbare udfordringer set i forhold til budgetlægningen for 2020-2023. Det blev på mødet besluttet, at sagen skulle genoptages, når økonomiaftalen forelå.

   

  Økonomiaftalen forelå i september måned. Den 7. oktober 2019 behandlede Arbejdsmarkedsudvalget deres budgetbidrag for 2020-2023. Budgetbidraget viste, at der var udfordringer på udvalgets overførselsudgifter, som blev løst via finansiering fra budgetværnet vedr. beskæftigelsestilskuddet (forsikrede ledige), merindtægter i 2020 på tilskudssiden og etablering af negative puljer i overslagsårene 2021-2023.

   

  Ovenstående finansieringsforslag løser som udgangspunkt udfordringen på førtidspensioner. Det er forventningen, at der lokalt forventes en større vækst på førtidspensioner end forudsat i økonomiaftalen.

   

  Budgetrammen indeholder i 2020 budget til en tilgang på 15 førtidspensioner pr. måned, svarende til en årlig tilgang på 184. For 2021-2023 indeholder budgetrammen budget til en tilgang på 9 førtidspensioner pr. måned, svarende til en årlig tilgang på 108.

   

  Forvaltningen følger udviklingen nøje – både i forhold til antallet af nytilkendelser samt udviklingen i forhold til landsplan.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-11-2019

  Taget til orientering, idet udvalget løbende orienteres om udviklingen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24908, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Indsatskatalog 2020 og skal godkende udvælgelsen af egne indsatser heri.

   

  Det fremgår af Sundhedsplan 2018-2020, at denne udmøntes gennem årlige indsatskataloger, der udarbejdes af styregruppen vedr. sundhedspolitikkens tværgående implementering. Styregruppen behandlede og godkendte bilagte katalog den 24. oktober 2019.

   

  Indsatskatalog 2020 er ikke en udtømmende liste over alle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i Aabenraa Kommune. Formålet med indsatskataloget er at synliggøre de enkelte forvaltningers igangværende udførelse af Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik og Sundhedsplan 2018-2020.

   

  Indsatskataloget indeholder derfor en række udvalgte igangværende og godkendte indsatser, der bidrager til at løfte på målsætningerne for Sundhedsplan 2018-2020. Der er med indsatskataloget for 2020 særligt fokus på at vise Aabenraa Kommunes fortsatte indsats omkring borgernes mentale helbred samt børn og unges livsstil.

   

  Nedenfor fremgår en oversigt, som i grove træk viser den primære forankring af de særligt udvalgte indsatser. Det skal pointeres, at mange af de udvalgte indsatser er tværgående og afhænger af bidrag og samarbejde mellem forvaltningerne. Dette gælder eksempelvis indsatserne tilknyttet SundSkole 2020, tobaksforebyggelse, Cyberhus, forbedring af overgang fra patientuddannelse til aktiv i foreningslivet, senioridræt, bevægelse på erhvervsskolerne mv.

   

  Primær forankring

  Indsats nr.

  Arbejds­markeds­udvalget:

  21, 22, 23, 24

  Børne- og Uddannelses­udvalget:

  13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  

  Kultur- og Fritidsudvalget:

  8, 9

  Social- og Sundheds­udvalget:

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

   

  Indsatskatalog 2020 godkendes endeligt i Social- og Sundhedsudvalget.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Børn og Skole, Jobcenter og Borgerservice samt Kultur, Miljø & Erhverv

  indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning, og

  at udvalgets bidrag til Indsatskatalog 2020 godkendes.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-11-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   

  • Henvendelse fra leverandør

   

  • jobCamp 6.-8. november

   

  • Status på CSR

   

  • Møde mellem de 4 sønderjyske arbejdsmarkedsudvalgsformænd

  Lovgrundlag

   

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-11-2019

  Taget til orientering.