Beslutningsprotokol

mandag den 2. december 2019 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Erik Uldall Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Der var afbud fra Bent Sørensen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/59631, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 7. november 2019 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetningen af kommunens sociale regnskaber for 2018 på områder med statsrefusion.

   

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

   

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører ministeriets sagsområder.

   

   

  Resultatet af gennemgang på ministeriets område

  Ministeriet finder det tilfredsstillende, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

   

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

   

  Opfølgning på tidligere års beregninger

  Det fremgår, at der ikke ses at være forhold til opfølgning vedr. 2017 eller tidligere år.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Udlændige- og Integrationsministeriet vedr. revisionsberetningen for 2018 godkendes.

   

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/15005, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  RAR Sydjylland har 11. november 2019 sendt brev samt notater om ”Udviklingen på arbejdsmarkedet – RAR Sydjylland” og ”Status på resultater og indsats – RAR Sydjylland” til Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Udviklingen på arbejdsmarkedet

  Det fremgår af notatet om udviklingen på arbejdsmarkedet, at beskæftigelsen næsten er på niveau med 2008, da højkonjunkturen toppede. I forhold til beskæftigelse, jobomsætning og ledighed peges der på, at den gode udvikling fortsætter dog med aftagende styrke. Prognoserne er usikre som følge af usikkerheden om handelskrigen mellem USA og Kina samt et muligt no-deal Brexit.

  Væksten er bredt funderet med hensyn til brancher, hvor 8 ud af 10 går frem. Tre ud af fire sønderjyske kommuner, har en mindre tilbagegang i bopælsbeskæftigelsen, mens Aabenraa fortsat har fremgang, når der ses på lønmodtagere med arbejde i kommunen. Selvom jobomsætningen er høj er den aktuelt faldende. Prognoserne for ledighed og beskæftigelse er fortsat positive, men det ses også, at ledigheden flere steder er stigende herunder også i Aabenraa.

   

  Rekrutteringsproblemer ligger fortsat langt under niveauet i perioden op til finanskrisen og viser, at 19 % af stillingerne ikke kan besættes. Selvom udfordringerne er aftagende, anfører RAR Sydjylland i deres prognose, at der er ”risiko på lidt længere sigt for, at de udbudte kvalifikationer ikke kan følge med efterspørgslen.”

   

  Status på resultater og indsats

  I notatet om resultater og indsats vises et ”overblik over arbejdsmarkedsindsatsen i kommunerne i RAR Sydjyllands område i forhold til beskæftigelsesministerens benchmark-måling samt sammenhængen med kontaktforløbet og aktiv indsats for borgere i forskellige ydelsesgrupper.”

   

  Under punktet får Arbejdsmarkedsudvalget en orientering om opfølgninger iværksat af RAR Sydjylland, STAR og Ministeren.

   

  RAR Sydjyllands opfølgning består nu af 27 målinger fordelt på 3 resultatmålinger og 24 indsatsmålinger. Resultatmålene ser på, om kommunerne ligger over eller under det forventede niveau for antal borgere på forsørgelse og opgøres for sygedagpengeområdet, kontanthjælpsområdet og a-dagpenge.

   

  I forhold til de 3 resultatmål viser RAR Sydjyllands notat, at Aabenraa samlet set har lidt færre borgere på ydelserne end forventet.

   

  Jobcenteret følger månedligt op ved at trække data fra Jobindsats ift. de 24 indsatsmål. Bilaget er vedlagt punktet og viser i flere tilfælde nyere tal for indsatsmålene end seneste opfølgning fra RAR Sydjylland. I forhold til de 24 indsatsmålinger viser jobcenterets opgørelse, at Aabenraa klarer sig bedre end landsgennemsnittet på alle indsatsmål for a-dagpenge samt på 8 af 11 (12) indsatsmål for jobparate og aktivitetsparate på kontanthjælp. I forhold til sygedagpenge ligger Aabenraa under landsgennemsnittet på de fem målinger, mens Aabenraa klarer sig bedre på det ene mål vedr. jobafklaring.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,
  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2019

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/59283, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Benchmarkingrapporten ”Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen” fra Styrelsen for

  Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) opdateres månedligt på Jobindsats.

  Rapporten viser sigtelinjer og indikatorer fastlagt af STAR og Styrelsen for International rekruttering og Integration (SIRI) til at følge op på beskæftigelsesindsatsen.

   

  Den seneste rapport fra august 2019 viser, at 20,5 % af befolkningen i Aabenraa i alderen 16-66 år i andet kvartal 2019 modtog offentlige ydelser som f.eks. kontanthjælp eller efterløn.

  Sammenlignet med hele landet - hvor andelen lå på knap 17,5 % - har Aabenraa en relativ høj andel på offentlige ydelser, hvilket er historisk betinget. De 20,5 % i Aabenraa svarer til 7.535 fuldtidspersoner i andet kvartal 2019. Der hvor Aabenraa skiller sig ud fra landsgennemsnittet er, at der er relativt store andele på jobafklaringsforløb, fleksjob, førtidspension og efterløn. Samtidig ses, at Aabenraa har en lavere andel end på landsplan på ydelser som a-dagpenge, kontanthjælp samt integrationsydelse.

   

  Rapporten viser bl.a. at Aabenraa:

  • er blandt de 10 bedste i landet med 91 % af de fleksjobvisiterede i et fleksjob,
  • har en lavere andel af befolkningen på kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse end hele landet. Aabenraa er placeret som nummer 46 blandt landets kommuner, og gennem KIK II-projektet er det målet at reducere andelen yderligere,
  • har en større andel unge i brobygningsforløb end hele landet, men er noget under de 10 bedste i landet,
  • er blandt de kommuner der har den største andel aktivitetsparate borgere på uddannelseshjælp i virksomhedsrettet aktivitet, hvorimod andelen for aktivitetsparate på kontanthjælp ligger lige under landsgennemsnittet,
  • har en højere andel på sygedagpenge og i jobafklaring end gennemsnittet for hele
  • landet (nr. 57 i landet), hvilket også er baggrunden for investeringsprojektet KIJOS. Det ses i dagsordenspunktet om RAR Sydjyllands opfølgning, at Aabenraa klarer sig som forventet på området,
  • har et forbedringspotentiale for den tidlige indsats på sygedagpenge, men klarer sig blandt de bedste, når det handler om virksomhedsrettet indsats for borgere i jobafklaring og på sygedagpenge,
  • har en lav andel på a-dagpenge (2 %) og har en høj andel (95 % og 80 %), der får en tidlig indsats,
  • har en beskæftigelsesgrad på integrationsområdet på knap 37,5 %, hvilket er lige under landsgennemsnittet. Jobcenterets egen opfølgning viser, at andelen af selvforsørgede er steget til mere end 70 %.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2019

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36558, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på udvalgsmøderne i august og december 2018 brugen af revalidering i Aabenraa Kommune. I februar 2019 godkendte Byrådet den 4 årige investeringsstrategi KIJOS, som udover en investering på sygedagpengeområdet og jobafklaringsforløb også indeholdt øget fokus på revalideringsområdet.

   

  KIJOS projektet blev igangsat i august 2019, hvor en af de tretten nye medarbejdere, blev ansat til at imødekomme en prioritering af revalideringsområdet.

   

  Den seneste udvikling på revalideringsforløb viser, naturligt nok, endnu ikke en effekt af prioriteringen af området, men der er etableret et større fokus på anvendelse af revalideringsmuligheder i samtalerne på jobcentret.

   

  Sideløbende er der igangsat en opkvalificering medarbejdere til at kunne identificere flere potentielle revalidender.

   

  Status på nuværende tidspunkt er, at 32 borgere er i et revalideringsforløb. 23 borgere er i uddannelsesrevalidering, og 9 borgere er i virksomhedsrevalidering. Aldersfordelingen er fra 23 år til 52 år, fordelt på 10 mænd og 22 kvinder. 4 borgere er p.t. sygemeldt i deres revalideringsforløb og 1 borger er på barsel.

  14 af de 32 revalideringsforløb forventes afsluttet i juni måned 2020.

   

  Revalidenderne målretter deres kompetencer mod mange forskellige brancher og fag, hvilket selvfølgelig også har betydning for de efterfølgende beskæftigelsesmuligheder.  Blandt de borgere, der aktuelt er i revalideringsforløb, ses følgende fordeling på fagområder:

   

   

  Branche

  Antal:

  Socialrådgiver

  5

  IT tekniker (AspIT)

  3

  Pædagog

  3

  SOSU hjælper / assistent

  4

  Butik (elev)

  3

  Frisør

  2

  Mekaniker / Automatiktekniker

  2

  Bygningskonstruktør / bygningsmaler

  3

  Cater

  1

  Kontor / finansøkonomi

  2

  Kørelærer

  1

  Pedel

  2

  Rengøringsassistent

  1

   

  Der henvises til vedlagte og uddybende bilag om status for brugen af revalidering i Aabenraa Kommune 

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2019

  Taget til orientering.

  Opgørelse forelægges igen til juni 2020.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/59963, Sagsinitialer: TKJAE

  Sagsfremstilling

   

  Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 14. januar 2019 orienteret om, at Folketinget har vedtaget en forsøgsordning, som skal træde i kraft 1. januar 2019, hvor borgere med særlige sociale problemer kan blive visiteret til et socialt frikort. Ordningen løber i perioden fra 01.01.2019 til 31.12.2020.

   

  Frikortet består i, at en udsat borger, som er langt fra arbejdsmarkedet eller uddannelse, har mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår i ordinært, ustøttet arbejde.

   

  Der er i forbindelse med forsøgsordningen forudsat, at man skal opfylde nedenstående kriterier for, at man kan opnå et socialt frikort:

  -          Man skal være omfattet af servicelovens kapitel V, som omfatter voksne med nedsat funktionsevne.

  -          Borgeren må hverken have været under uddannelse eller har haft en arbejdsindkomst over 10.000 kr. indenfor det seneste år.

   

  Social og Sundhed samt Jobcenter og Borgerservice har undersøgt, hvordan status er i de øvrige sønderjyske kommuner. Resultatet ses nedenfor:

   

  -          Tønder  66 tildelte sociale frikort, heraf 25 taget i brug i en virksomhed.

  -          Haderslev 38 tildelte sociale frikort – har ikke kunne oplyse antal taget i brug.

  -          Sønderborg 5 tildelte sociale frikort, heraf 0 taget i brug i en virksomhed.

  -          Aabenraa 6 tildelte sociale frikort, heraf 0 taget i brug i en virksomhed.

   

  Tallene er indhentet ved kommunernes fagpersoner.

   

  Ordningen har nu snart kørt i et år, og tildelingen af sociale frikort i Aabenraa Kommune har trods flere forsøg ikke været muligt at udbrede til flere borgere på baggrund af ovenstående to kriterier.

   

  Social og Sundhed samt Jobcenter og Borgerservice har på den baggrund undersøgt erfaringerne i Tønder Kommune for at få et kendskab til, hvordan de har udbredt det sociale frikort. Endvidere har der været dialog med Socialstyrelsen.

  Jobcenteret arbejder videre med den erfaring.

  Indstilling

  Social og sundhed og Jobcenter og borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2019

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/45335, Sagsinitialer: AHAV

  Sagsfremstilling

  Den 1. januar 2018 trådte Praktikplads-Arbejdsmarkedsuddannelsesbidraget (Praktikplads-AUB) i kraft, som en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2016 om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft samt praktikpladser. Trepartsaftalens overordnede intention er at afhjælpe manglen på faglært arbejdskraft ved at skabe flere praktikpladser, og formålet med bidraget er at belønne arbejdsgivere, der ansætter nok elever. I marts 2018 blev Direktionen, Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og HMU præsenteret for en foreløbig beregning vedrørende elevforpligtigelsen. I denne sagsfremstilling præsenteres årsopgørelsen for Praktikplads-AUB for 2018.

   

  Antal elever

  Måltallet for elever opgøres i elevpoint og i antallet af helårselever. Elevpoint er en omregning af antallet af elever i forhold til deres uddannelse som vægter forskelligt. Antallet af helårselever er en opgørelse af elever i indeværende år set i forhold til de seneste tre år.

   

  For Aabenraa Kommune er opgørelsen følgende:

   

  Elevpoint

  Helårselever

  Mål 2018

  105,38

  152,33

  Faktisk niveau 2018

  115

  120,69

  Difference

  9,62

  -31,64

   

  Aabenraa Kommune har haft overskud på elevpoint med 9,62 point, men antallet af  helårselever er -31,64. Når elevpoint stiger, men antal helårselever falder, så udligner det hinanden, og kommunen modtager hverken gevinst eller straf. Det betyder at Aabenraa Kommune hverken skal betale straf på 27.000 kr. pr. elev eller kan modtage bonus på 25.000 kr. pr. elev. Der er i de senere år sket et fald i dimensioneringen af SOSU-praktikpladser. I 2020 sker en markant øgning af dimensioneringen på området. På PAU-området var dimensioneringen i Aabenraa Kommune 19 praktikpladser i 2016 mod 6 pladser i 2018.

   

  Aabenraa Kommune modtager dog en form for overskudsdeling.

   

  Udbetaling af Praktikplads-AUB til Aabenraa Kommune

  Praktikplads-AUB skal gå i 0 kr. hvert år samlet set for kommuner og regioner. Det betyder, at hvis der bliver indbetalt mere i bidrag, end der bliver udbetalt i bonus udbetales overskuddet til arbejdsgiverne og omvendt. Fordelingsnøglen sker ud fra antallet af erhvervsuddannede i virksomheden, og det gives som en nedsættelse i det beløb der skal indbetales til Praktikplads-AUB. I 2018 har der været overskud i Praktikplads-AUB, og det beløb Aabenraa Kommune får udbetalt er 240.645,97 kr.

   

  Sagen sendes også til orientering i Økonomiudvalget og HMU.

   

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at sagen tages til orientering.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2019

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Høje Kolstrup Bydelsråd havde på et tidligere møde et oplæg vedrørende status på udviklingen på Høje Kolstrup. I oplægget var der nogle forslag til tiltag for området. Chresten Hedegaard, Høje Kolstrup Bydelsråd, uddybede oplægget i forhold til nogle at de udfordringer, Bydelsrådet oplever for Høje Kolstrup Skole, daginstitutionsområdet og for området som helhed. På baggrund af drøftelserne blev det besluttet, at der ikke kan medtages konkrete forslag til indsatser i en integrationspolitik. Forslagene til konkrete indsatser vil derimod kunne behandles i fagudvalgene.

   

  Der blev på mødet evalueret et temamøde, der har været afholdt den 23. oktober 2019. På temamødet deltog der 2 af deltagerne fra udstillingen 100 % fremmed, repræsentanter fra 6 foreninger med i alt 11 personer, 8 af medlemmerne fra 17,4 udvalget, samt 4 personer fra forvaltningen. Formålet med temamødet var at få input til en integrationspolitik fra de personer, integrationspolitikken vedrører, samt at høre på deres erfaringer. Temamødet blev afholdt med skiftevis oplæg fra de forskellige deltagere og borddrøftelser ud fra nogle af de temaer, der skal indgå i integrationspolitikken. Der var i udvalget enighed om, at det havde været en god og spændende dag med mange gode input til en integrationspolitik. Der var også enighed om, at der var store kulturelle forskelle i forhold til integration, hvor også hvor længe, man havde været i Danmark spiller en stor betydning.

   

  Forvaltningen har på baggrund af de input og drøftelser, der har været på udvalgsmøderne og temamødet udarbejdet et 1. udkast til en integrationspolitik. Udkastet blev drøftet med en række bemærkninger, der vil blive indarbejdet i et 2. udkast til en integrationspolitik, som skal drøftes på møde den 17. december.

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at punktet tages til orientering.  

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2019

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Bent Sørensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2019

  • Orientering om AT påbud på jobcentret.
  • Opfølgning på jobCAMP 2019 som punkt på næste møde.