Beslutningsprotokol

mandag den 13. januar 2020 kl. 14:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Kim Brandt, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Afbud: Kim Brandt
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Godkendt.

   

  Jens B. Nielsen deltog ikke i behandlingen.

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/22721, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune uddeler hvert år CSR-mærke Aabenraa for at anerkende lokale virksomheder, som udviser et socialt ansvar i kommunen. Mærket tildeles virksomheder, som bidrager til at skabe beskæftigelse og uddannelse for kommunens borgere via forskellige ordninger.

   

  Økonomiudvalget besluttede at indføre mærket den 15. marts 2016, og det fremgår af beslutningen, at Arbejdsmarkedsudvalget tildeler mærket efter indstilling fra forvaltningen.

   

  CSR-kriteriet blev justeret i 2019

  På mødet den 4. marts 2019 besluttede udvalget at justere CSR-kriteriet på baggrund af en evaluering af tildelingen af CSR-mærke Aabenraa 2019. Ændringen medførte, at AUB-ordningen ikke længere indgår i kriteriet, og at kriteriet nu omfatter 10 % af virksomhedens ansatte frem for 5 %. Kriteriet for at modtage CSR-mærke Aabenraa 2020 er dermed som følger:

  Minimum 10 % af virksomhedens ansatte skal i de seneste 3 måneder have været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

  • Virksomhedspraktik
  • Løntilskud
  • Fleksjob
  • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
  • Ledige ansat i jobrotation
  • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
  • Voksenlærlinge
  • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
  • Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
  • Elever under erhvervsuddannelse

   

  Tildeling i 2020

  Ansøgningsperioden løb fra 15. oktober til 15. december 2019, og der er i perioden indkommet i alt 70 ansøgninger.  Det er forvaltningens vurdering, at alle 70 virksomheder kan indstilles til CSR-mærke Aabenraa 2020.

   

  Ved sidste års tildeling af CSR-mærke Aabenraa 2019 modtog kommunen i alt 69 ansøgninger, hvoraf 67 virksomheder blev godkendt.

   

  En sammentælling af samtlige CSR-virksomheder siden den første uddeling i august 2016 viser, at 97 virksomheder har modtaget CSR-mærke Aabenraa en eller flere gange igennem årene. Og i år kan vi tilføje 21 helt nye virksomheder til listen, som har søgt mærket for første gang. Hvis de indstillede virksomheder til CSR-mærke Aabenraa godkendes, vil i alt 118 virksomheder have modtaget mærket i den periode, det har eksisteret. 

   

  Den officielle overrækkelse af CSR-mærke Aabenraa 2020 vil finde sted den 24. februar 2020 ved en reception i Byrådssalen.

   

  Der vil blive fremlagt en evaluering af ansøgningsprocessen på udvalgets møde i marts 2020.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at de virksomheder, som fremgår af bilaget til sagen, tildeles CSR-mærke Aabenraa for 2020.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31062, Sagsinitialer: wkl

  Sagsfremstilling

  Den 21. marts 2018 godkendte Byrådet nedlæggelsen af KIK I pr. 31. maj 2018 og samtidig opstart af KIK II pr. 1. juni 2018. Investeringen i KIK II er på 60,6 mio. kr. i perioden 1. juni 2018 - 31. maj 2022.

  Målet for KIK II er at nedbringe antallet af det samlede antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra 1130 i 2018 til under 800 i 2022.

   

   

  Overordnet status:

  Det samlede antal af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er den 9. december 2019 reduceret til 876. Målet ved udgangen af 2019 er 975.

   

  I alt har 2252 borgere været en del af KIK II, hvis man regner nytilgangen med, og deres status fordeler sig således:

   

  Selvforsørgende:

  48 %

  Anden ydelse:

  (Ressourceforløb/fleksjob/førtidspension

  14 %

  Kontant- og uddannelseshjælp

  38 %

   

   

  Den samlede reduktion i 2019 (de 48+14 % angivet ovenfor) fordeler sig således:

   

  Selvforsørgende:

  78 %

  Forventet 76 %

  Anden ydelse:

  (Ressourceforløb/fleksjob/førtidspension)

  22 %

  Forventet 24 %

   

   

  For 2019 er der i alt godkendt otte beskæftigelsesindsatser indenfor rammen af KIK-II, hvoraf syv er for kontant- og uddannelseshjælp og en indsats er for udfaldstruede a-dagpengemodtagere, og status den 9. december 2019 er:

   

  Leverandør indsats 2019

  Afsluttede borgere fra KIK indsatser 2019

  Selvforsørgelse (OBS. status 9. december)

  Anden ydelse (OBS. status 9. december)

  Uændret grundlag (OBS. status 9. december)

  Kontant- og uddannelseshjælp:

  569

  48 % (274)

  3 % (16)

  49 % (279)

  A-dagpenge

  105

  41% (43)

  17% (18)

  42% (44)

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36558, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 27. februar 2019 en ny investeringsstrategi for jobafklaringsforløb, sygedagpenge og revalidering (KIJOS).

  Investeringen på 16,7 mio. kr. over de næste 4 år, muliggør en strategisk oprustning på disse områder med fokus på en tidlig og proaktiv indsats for sygemeldte i Aabenraa kommune.

   

  I den vedlagte KIJOS-rapport ses status på projektet. De væsentligste resultater, indtil nu, er:

   

  • Ansættelse af 13 nye medarbejdere, som startede i august måned 2019. Dette har medført færre sager pr. sagsbehandler og mere tid og ressourcer til at udføre en langt mere proaktiv og håndholdt indsats i de enkelte sager.
  • Det faktiske ydelsesforbrug på sygedagpenge ligger lidt højere end forventet i budgettet for KIJOS (side 3).
  • Målet om rettidig opfølgning på sygedagpengesager er nået med 95 % (side 4).
  • Andelen i virksomhedsrettet aktivering for borgere på sygedagpenge ligger over målet, p.t. på 45 % (side 4).
  • Tidlig indsats for samtaler på sygedagpenge er markant forbedret og bedre end hele landet og RAR Sydjylland (side 5). 
  • Det faktiske ydelsesforbrug for jobafklaringsforløb ligger lidt højere end forventet i budgettet for KIJOS (side 6).
  • Rettidigheden for jobafklaringsforløbene er nået op på 82 % (side 7).
  • Andelen i virksomhedsrettet aktivering for borgere i jobafklaringsforløb ligger over målet, p.t. på 44 % (side 7),
  • Varigheden i jobafklaringsforløbene er reduceret mere end målsætningen på 2 uger (side 8).
  • Der er sket en reduktion af medarbejdernes gennemsnitlige sagsstammer med ansættelsen af de nye medarbejdere (side 9).
  • Det er et mål i Beskæftigelsesplan 2019, at andelen på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb kommer ned på samme niveau som i RAR Sydjylland. Dette er lykkedes med oprustningen i KIJOS-projektet (side 10 og 11).
  • Første sygefraværssamtale med sygemeldte lønmodtagere på deres arbejdsplads i den udstrækning, det er muligt, er igangsat

   

   

  Etablering af virksomhedscentre og tættere samarbejde med virksomheder:

  Der er siden virksomhedskonferencen, den 17. september etableret virksomhedscentre og udarbejdet samarbejdsaftaler med 15 virksomheder, hvor der p.t. er plads til 21 borgere.

   

  Den 30. oktober blev der afholdt dialogmøde, inviteret af Dansk Handicap forbund, hvor Jobcentrets Fastholdelsesteam holdt oplæg om virksomhedscenter konceptet.

   

  Den 20. februar 2020 er der planlagt fyraftensmøde for mentorerne i virksomhedscenter.

   

  Etablering af Internt Ressourceteam

  De 5 nye medarbejdere i Internt Ressourceteam understøtter beskæftigelsesindsatsen med: Vejledning og støtte, motiverende coachsamtaler, fungerer som ”systemguide” og er brobygger til uddannelse og/eller job.

   

  Udvikling af et CV Værksted er det sidste nye koncept fra det Interne Ressourceteam. Her får borgerne hjælp til CV og inspiration til temaer som jobvalg, CV skrivning, jobåbninger, og de introduceres  til nyttige jobsøgningsportaler.

   

  Øget fokus på revalidering

  Den seneste udvikling på revalideringsforløb viser, naturligt nok, endnu ikke en effekt af prioriteringen af området, men der er etableret et større fokus på anvendelse af revalideringsmuligheder i samtalerne på jobcentret. Den 15. august startede en ny sagsbehandler på revalideringsområdet. Arbejdsmarkedsudvalget blev orienteret om uddybende status på revalideringsområdet på mødet den 2. december 2019.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/62304, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  DA har i november 2019 offentliggjort en pjece, der viser DA’s vurdering af kommunernes beskæftigelsesindsats. Jammerbugt udpeges som Danmarks bedste beskæftigelseskommune, mens Aabenraa er nummer 34, og Dragør som nummer 94 klarer sig dårligst af kommunerne. 4 små kommuner udelades af opgørelsen.

   

  DA’s vurdering er baseret på en opgørelse af 10 indikatorer, som sammenfattes til et mål for, hvor vellykket beskæftigelsesindsatsen er i den enkelte kommune. Herunder ses indikatorer og Aabenraa Kommunes placering:

   

   Nummer

  Placering

  1. Det gennemsnitlige antal uger inden ledige kommer i beskæftigelse

  57

  2. Andel langtidsledige personer ift. bruttoledige personer

  67

  3. Jobsøgning blandt ledige kontanthjælpsmodtagere

  80

  4. Andel langtidsforsørgede, der får en virksomhedsrettet indsats

  29

  5. Andel kontanthjælpsmodtagere med første samtale inden for den første uge

  20

  6. Samarbejdsgrad med virksomheder

  13

  7. Andel ledige fleksjobbere

  13

  8. Andel jobparate kontanthjælpsmodtagere

  3

  9. Andel kontanthjælpsmodtagere i småjobs

  69

  10. Beskæftigelsesministeriets benchmarking af offentligt forsørgede i kommunerne

  62

   

  DA vurderer selv, at rammebetingelserne i lyset af den gode arbejdsmarkedsudvikling ikke har en væsentlig betydning for, hvordan kommunerne klarer sig og indgår derfor kun i måling nummer 10.

   

  DA vurderer på baggrund af undersøgelsen, at ”der er et betydeligt potentiale for flere i beskæftigelse, hvis jobcentrene blev mere effektive.” Det handler om øget jobfokus. DA anfører, at ”det kræver, at kommunerne aktivt bruger de beskæftigelsespolitiske redskaber, som har en dokumenteret positiv beskæftigelseseffekt, herunder samtaler og troen på, at den enkelte kan komme i job. Frem for alt, skal indsatsen i langt højere grad foregå i samspil med virksomhederne. Derfor skal kommunerne styrke samarbejdet med virksomhederne og tilbyde virksomhedsservice i topklasse.”

   

  Som nummer 34 ud af 94 kommuner klarer Aabenraa Kommune sig bedre end gennemsnittet af kommunerne. Aabenraa klarer sig godt i forhold til måling 4 til 8, der handler om samarbejdet med virksomhederne, ledighed blandt fleksjobvisiterede, langtidsforsørgede med virksomhedsrettet indsats, første samtale for kontanthjælpsmodtagere samt andel jobparate kontanthjælpsmodtagere.

   

  Forvaltningen kan knytte følgende bemærkninger til de fem øvrige målinger, hvor klarer Aabenraa klarer sig mindre godt:

   

  • Måling 1 ”viser den gennemsnitlige varighed af ledighedsforløb blandt dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.” Her ligger Aabenraa over landsgennemsnittet med en beskeden placering til følge. Dette til trods for en historisk god udvikling på arbejdsmarkedet og det faktum, at Aabenraa står stærkt på dagpengeområdet i forhold til samtaler og også i forhold til første samtale med kontanthjælpsmodtagere. 
  • Måling 2 viser, at Aabenraa klarer sig mindre godt i forhold til andelen af ledige, der bliver langtidsledige. Dette kan hænge sammen med, at en stor del af de ledige ikke har kompetencer, der efterspørges af virksomheder, hvilket også er dokumenteret i de virksomhedsbarometre, der løbende følger udviklingen på arbejdsmarkedet i Aabenraa. Det kan oplyses, at jobcenterets egen opgørelse af måling 2 for de sidste 12 år viser, at Aabenraa med undtagelse af 2017 følger landsplansudviklingen i forhold til andelen, og at denne ligger over andelen på landsplan.
  • Måling 3 viser, at Aabenraa fortsat har en høj andel af de jobparate kontanthjælpsmodtageres uden jobsøgning. Det har ført til, at der er hentet inspiration i en anden kommune og nye arbejdsgange er implementeret i december 2019. Det er forvaltningens forventning, at det nye tiltag styrker jobsøgningen.
  • Måling 9 viser, at Aabenraa klarer sig mindre godt i forhold til småjob for kontanthjælpsmodtagere. Jobcenteret har lavet en opgørelse, der viser, at Aabenraa fra 2015 til 2017 gik fra at ligge noget under landsgennemsnittet til at ligge over, mens 2018 viser, at Aabenraa igen er under landsgennemsnittet. Det lave niveau har ført til, at småjob er udpeget som fokusområde i KIK-projektet i 2020 og frem.
  • Måling 10 viser, at kommunen fortsat har mange borgere på offentlig forsørgelse, hvilket primært er historisk betinget.

   

  I forhold til DA’s anbefalinger kan det oplyses, at Aabenraa traditionelt har haft et tæt samarbejde med virksomhederne og stærk fokus på virksomhedsrettet indsats for borgerne. På dagpengeområdet har Aabenraa ligeledes stået stærkt i forhold til samtaler med borgerne, hvilket inden for det seneste år har bredt sig til de øvrige ydelsesområder.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/10852, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret har et ønske om at give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. For at kortlægge de aktuelle behov udarbejder jobcenteret hvert halvår et virksomhedsbarometer, der forelægges Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Barometeret er en systematisk undersøgelse af virksomhedernes behov og forventninger til fremtiden og understøtter bl.a. beskæftigelsesplanens mål om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

   

  I undersøgelsen for andet halvår 2019 har 218 virksomheder i Aabenraa Kommune deltaget i undersøgelsen. Virksomhederne i barometeret omfatter tilsammen 3984 medarbejdere svarende til 16,1 % af arbejdspladserne i kommunen.

   

  Barometeret for andet halvår 2019 viser følgende tendenser:

   

  Afdæmpet optimisme til fremtiden.

  • Andelen af virksomheder, der forventer øget omsætning er på 34 procent, hvilket er 15 procent point lavere end målingen fra andet halvår 2018. Og 4 procent point lavere end første halvår 2019. Andelen, der forventer lavere omsætning ligger på 13 procent, hvilket er 2 procent point højere end ved sidste måling, og 7 procent point højere end målingen i andet halvår 2018.

   

  Forventning om fortsat let faldende rekruttering.

  • Andelen af virksomheder, som forventer at ansætte medarbejdere ligger en smule under andelen for samme periode sidste år, og 4 procent point lavere end første halvår 2019. Der er dog fortsat flere virksomheder, som forventer at ansætte nye medarbejdere i forhold til andel af virksomheder, som forventer færre medarbejdere.

   

  Virksomhederne oplever fortsat udfordringer med at rekruttere arbejdskraft.

  • Andelen af virksomheder, som har ansat nye medarbejdere inden for de sidste seks måneder er faldet fra 45 procent i 2. halvår 2018 til 37 procent i 2. halvår 2019. I forhold til første halvår 2019, er der tale om et fald på 1 procent point. Andelen af de virksomheder, som har ansat nye, og som har haft vanskeligheder i forbindelse hermed, er på niveau med andet halvår 2018.

   

  Uændret andel af virksomheder, der vil ansætte elever.

  • Andelen af virksomheder, der forventer at ansætte elever de kommende seks måneder er stort set på niveau med undersøgelsen fra både andet halvår 2018 og første halvår 2019. Således forventer 12 procent af virksomhederne at ansætte en elev indenfor de næste seks måneder, hvilket er 2 procent point lavere end andet halvår 2018.

   

  Virksomhederne er fortsat tilfredse med jobcenterets service

  • På en skala fra 1-7, hvor 7 er bedst, er den gennemsnitlig score 5,8 i forhold til tilfredsheden med serviceniveauet på jobcentrets kerneydelser. I første halvår 2019 lå den gennemsnitlige tilfredshed på 5,5.

   

  Virksomhedsbarometeret er et vigtigt bidrag til det jobbarometer, som jobcenteret udarbejder. Jobbarometeret er jobcenterets skøn, for det næste kvartal, over jobmuligheder for de ledige, og danner udgangspunkt for dialogen om mulighederne for uddannelse og kompetenceløft.

   

  Jobbarometeret er delt op i fire kategorier:

  • Mangel på arbejdskraft, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for sundheds- og byggefagene.
  • Gode beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for service-, transport- og håndværksfag.
  • Dårlige beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter medie- og IT-området.
  • Overskud på arbejdskraft, der blandt andet omfatter ufaglært arbejdskraft.

   

  Jobbarometeret udarbejdes hvert kvartal og den aktuelle udgave for 1. kvartal 2020 foreligges Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med det halvårlige virksomhedsbarometer.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/5143, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Valget i Storbritannien den 12. december 2019 betyder, at Storbritannien forventeligt kan forlade EU den 31. januar 2020. Udtræder Storbritannien den 31. januar 2020, så venter en 11 måneders overgangsperiode og forhandlinger om en handelsaftale.

   

  Denne type forhandlinger er meget omfattende og komplicerede, så der kan forventes enten en begrænset aftale med efterfølgende forhandlinger eller en hård Brexit. For en nærmere redegørelse henvises til bilag 1.

   

  Hvilken betydning en Brexit konkret får for arbejdsmarkedet og for beskæftigelsen i Aabenraa Kommune er vanskeligt at vurdere konkret, da der ikke foreligger tal for, hvilke virksomheder der har eksport til Storbritannien. Eksporten til Storbritannien udgør ca. 7 % af den samlede danske eksport. Omsat til beskæftigelse vurderes det at berøre 2 % af alle beskæftigede enten direkte eller indirekte. Under forudsætning af, at Aabenraa Kommune udgør næsten 1 % af den samlede beskæftigelse i Danmark, vil det svare til, at næsten 600 lønmodtagere i Aabenraa Kommune er direkte eller indirekte beskæftigede med eksport til Storbritannien.

   

  Ses der nærmere på vareeksporten til Storbritannien i forhold til varegruppens samlede eksport, er den mest relevante varegruppe i et Aabenraa perspektiv kød og kødvarer. Grundet at Aabenraa kommune har en del landbrug og fødevarevirksomheder.

   

  I forhold til tjenesteydelser herunder transport, ser det ud til, at eksporten til Storbritannien for lastbiltransport udgør under 5 % af den samlede eksport for lastbiltransport. Til denne branche bør det bemærkes, at det kan forventes at selve toldbehandlingen vil skabe nogle arbejdsplader i Aabenraa Kommune. Toldbehandling vil typisk være en service som transportvirksomhederne vil tilbyde eks- og importøre

   

  Samlet set er det vanskeligt at vurdere, hvor hårdt beskæftigelsen i Aabenraa på kort sigt vil blive ramt, muligvis vil beskæftigelsen umiddelbart falde en smule grundet Brexit. Det er dog forvaltningens vurdering, at Brexit, over tid, ikke vil have afgørende betydning for beskæftigelsen i Aabenraa. Dette skyldes omfanget af berørte beskæftigede - hvis f.eks. 10 % af de ca. 600 personer, der vurderes, at arbejde direkte eller indirekte med eksport til Storbritannien bliver afskediget, så vil der være tale om 60 personer.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/60779, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenter Aabenraa er netværkspartner i Interreg-projektet KursKultur 2.0. hvor Region Sønderjylland-Schleswig er projektholder. Projektet har til formål at fremme den interkulturelle, dansk-tyske forståelse i Interreg-programregionen.

   

  Overordnet støtter projektet dansk-tyske mikroprojekter og styrker det gensidige kendskab til nabosprog og kultur på tværs af grænsen. KursKultur 2.0 udarbejder desuden aktiviteter, som synliggør vores fælles dansk-tyske kulturarv. Og med fokus på børn, unge og børnefamilier vil projektet derudover fremhæve de særlige muligheder, der er forbundet med at bo i et grænseland. Se også projektbeskrivelsen i bilaget.

   

  Interreg-projektet KursKultur 2.0 startede den 1. juli 2019 og slutter den 30. juni 2022. Interreg-tilskuddet er på 2.200.000 Euro, og det samlede budget udgør 3.172.162 Euro.

   

  Jobcenter Aabenraa deltager som netværkspartner. Jobcenteret bidrager med deltagelse i en Workshop inden udgange af 2022 om brugen af nabosprog i forhold til arbejdsmarkedet. Workshoppen har til formål at afklare, om der børe være særlige tiltag på området.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/64150, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret har i de sidste måneder af 2019 ansøgt nedenstående forskellige puljer og projekter og har modtaget følgende svar i december 2019.

   

  Job- & Integration har ansøgt Styrelsen for International Rekruttering og Integration om 399.968 kr. fra puljen vedr. styrkelse af repatrieringsindsatsen. Der er meddelt afslag på ansøgningen.

   

  Job- & Afklaring har ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om 1.958.000 kr. fra puljen ”Flere skal med 2” til aktivitetsparate borgere over 30 år. Der er meddelt afslag på ansøgningen (nærmere uddybning fremgår af særskilt punkt på dagsordenen).

   

  Job- & Virksomhed og Job- & Afklaring har ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om 442.800 kr. fra Regional uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere. Beløbet er bevilget.

   

  Job- & Virksomhed har ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om:

   

  169.800 kr. fra Jobrotation til erhvervsuddannelse. Beløbet er bevilget.

   

  105.500 kr. fra opkvalificering inden for mangelområder (mangelpuljen). Beløbet er bevilget.

   

  302.600 kr. fra Pulje til grundforløb til erhvervsuddannelse. Beløbet er bevilget.

   

  1.346.000 kr. fra Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år.  Der er meddelt afslag på ansøgningen.

   

  104.640 kr. fra pulje til implementering af LAB lov. Der er meddelt afslag på ansøgningen.

   

  Job- & Helbred har ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om 2.941.171 kr. fra puljen Bedre Ressourceforløb. Beløbet er bevilget.

   

  Der er samlet bevilget 3,96 mio. kr.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55496, Sagsinitialer: TKJAE

  Sagsfremstilling

  Den 3. juni 2019 behandlede Arbejdsmarkedsudvalget en sag, hvor jobcentret fik mandat til, at ansøge puljen ”Flere skal med 2”. Jobcenteret fandt puljen forenelig med KIK-II strategien, og med baggrund i brevet fra beskæftigelsesministeren af 8. maj 2019, hvor i han opfordrede de kommuner, som ikke deltog i ”Flere skal med 1”, til at ansøge, har jobcenteret sendt en ansøgning i oktober 2019.

   

  Puljen omhandler de aktivitetsparate borgere over 30 år, hvor der med ”Flere skal med 2”, skal arbejdes med at etablere lønnede timer i virksomhederne i kommunen.

   

  Der er i projektansøgningen lagt op til, at der arbejdes med processen vedrørende de aktivitetsparate på en sådan måde, at de hurtigere skal sættes i forbindelse med en virksomhed, hvor man kan arbejde mod lønnede timer, så snart myndighedssagsbehandleren har afklaret de sociale og lægelige aspekter, som evt. skal afklares før, der etableres et forløb i en virksomhed.

   

  Jobcenteret har her i december måned modtaget et afslag på ansøgningen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR. Afslaget er bl.a. begrundet med, at Aabenraa Kommunes resultater ligger på et tilfredsstillende niveau, hvilket vil sige, at kommunens igangværende indsats på området allerede ses at have den ønskede effekt.

   

  Jobcenteret arbejder på den baggrund videre ud fra strategien i KIK II og indsatserne beskrevet i Beskæftigelsesplan 2020, hvor et af fokusområderne er, at der skal arbejdes hen imod, at flere kontanthjælpsmodtagere opnår lønnede timer.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Denne sag handler om forslag til en integrationspolitik for Aabenraa Kommune. I forbindelse med konstitueringsaftalen for indeværende byrådsperiode blev der nedsat et § 17 stk. 4 udvalg vedrørende integration. Byrådet godkendte på deres møde den 25. april 2018 et kommissorium for § 17 stk. 4 udvalgets opgave og virksomhed. Kommissoriet er vedlagt som bilag. I kommissoriet er det fastlagt, at udvalget skulle udarbejde et oplæg til en tværgående integrationspolitik.

   

  Udvalget har bestået af 11 medlemmer. 1 udvalgsformand samt 4 medlemmer udpeget af byrådet, der sikrer repræsentation fra følgende fagudvalg:

   

  • Arbejdsmarkedsudvalget
  • Børne- og Uddannelsesudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Social- og Sundhedsudvalget

   

  Udover de politisk udpegede medlemmer, har udvalget bestået 1 repræsentant fra:

   

  • Boligforening
  • Idrætsforening
  • En etnisk forening
  • Daginstitutionsområdet
  • Skoleområdet
  • Bydelsrådet på Høje Kolstrup

   

  De 2 sidstnævnte repræsentanter trådte ud af udvalget i løbet af efteråret 2019.

   

  Ved opstart af udvalgets arbejde blev der udarbejdet en tids- og procesplan, der har været styrende for udvalgets arbejde. Udvalget har afholdt 8 møder. Til hvert møde har der været 1 – 2 temaer på dagsordenen. Derudover har der været afholdt et temamøde, hvor deltagere fra forskellige etniske foreninger og deltagere fra udstillingen 100 % fremmed var inviteret til at komme med input til integrationspolitikken.

   

  Udvalget har på baggrund af de forskellige temadrøftelser og input udarbejdet vedlagte oplæg til en integrationspolitik. Integrationspolitikken tager udgangspunkt i de borgere, der har brug for en indsats for at kunne interagere i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked.

   

  Udvalget peger på, at det vil være op til de enkelte fagpolitiske udvalg at udarbejde initiativer og konkrete indsatser, som både har sammenhæng til integrationspolitikken og til udvalgenes øvrige politikker. Samtidig peger § 17 stk. 4 udvalget på, at integrationspolitikken skal evalueres efter 1 år i forhold til, om der på de enkelte fagområder er igangsat initiativer, der er udsprunget af integrationspolitikken.  

   

  Forvaltningen anbefaler, at Arbejdsmarkedsudvalget tager imod 17.4 udvalgets oplæg til en tværgående integrationspolitik og igangsætter den politiske behandling af politikken.

   

  Forslag til tidsplan:

   

  13. januar 2020

  Arbejdsmarkedsudvalget

  Forelæggelse af 17.4 udvalgets oplæg

  17. februar 2020

  Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og godkender udkastet til tværgående integrationspolitik

  3. marts 2020

  Økonomiudvalget

  25. marts 2020

  Byrådet

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplægget til en integrationspolitik drøftes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Forslag til ny integrationspolitik fra § 17 stk. 4 udvalget vedrørende Integration modtaget. Arbejdsmarkedsudvalget genoptager behandlingen af forslaget den 17. februar og fastlægger herefter den videre politiske behandling.

   

  Afbud: Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   

  • Opfølgning på Jobcamp 2019

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  • Invitation 17. april til regionalt møde med KL’s Arbejdsmarked og Borgerserviceudvalg.
  • Opfordring til at koordinere deltagelse og efterbehandling af input til Jobcamp.
  • Henvendelse til Jobcenter.

   

  Afbud: Kim Brandt