Beslutningsprotokol

mandag den 17. februar 2020 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl, Kim Brandt
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  I denne sag drøftes oplæg til en tværgående integrationspolitik, som § 17 stk. 4-udvalget vedr. integration præsenterede på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 13. januar 2020.

   

  Oplæggets struktur og indhold:

  Integrationspolitikken er indledt med et forord vedrørende kursen for integrationsindsatsen i Aabenraa Kommune, en vision for integrationsområdet, der handler om gensidig respekt, ret og pligt og ansvaret for eget liv, samt en beskrivelse af, hvad udgangspunktet for integrationspolitikken er. Politikken er delt op i 3 strategiske spor:

   

  1) Ny i Aabenraa Kommune:

  - modtagelsen

  - boligplacering

  - beskæftigelse

  - danskundervisning

   

  2) Livet i Aabenraa Kommune

  - daginstitution

  - skole

  - uddannelse

  - kultur og fritid

  - ældre og sundhed

   

  3) Repatriering som en mulighed

  - repatriering

   

  Hvert spor har udover en kort tematiseret beskrivelse også en beskrivelse af, hvad Aabenraa Kommune vil lægge vægt på og arbejde for.

   

  Politikken afsluttes med et afsnit om ”Fra politik til Praksis”. Her peger § 17 stk. 4 udvalget på, at det må være op til de enkelte politiske udvalg at udarbejde initiativer og konkrete indsatser, som har sammenhæng til både integrationspolitikken og til udvalgenes øvrige politikker.

   

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i januar blev nedenstående tidsplan drøftet.

   

  13. januar 2020

  Arbejdsmarkedsudvalget

  Forelæggelse af 17.4 udvalgets oplæg

  17. februar 2020

  Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og behandler udkastet til tværgående integrationspolitik

  3. marts 2020

  Økonomiudvalget

  25. marts 2020

  Byrådet

   

  Det blev besluttet, at udvalget på nærværende møde genoptager behandlingen af forslaget til en integrationspolitik og den videre politiske behandling fastlægges.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplægget til en tværgående integrationspolitik drøftes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2020

  Formandens forslag om at forkaste forslaget til en tværgående integrationspolitik bringes til afstemning.

  4 stemmer for (V og O)

  3 stemmer imod (A og Ø)

  A og Ø stemmer imod med begrundelsen om at der foreligger et klart udgangspunkt for at redigere oplægget til en egentlig integrationspolitik.

  A og Ø begærer sagen i byrådet jf. styrelseslovens § 23.

  Beslutning Byrådet den 26-02-2020

  Sagen sendes tilbage til arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at formulere en integrationspolitik inden udgangen af 2020. §17 stk. 4 udvalgets oplæg vil indgå i Integrationspolitikken.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/59631, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 20. januar 2020 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetning om revision af kommunens sociale regnskaber for 2018 på områder med statsrefusion.

   

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører Beskæftigelsesministeriets område.

   

  Resultat af gennemgang på Beskæftigelsesministeriets område

  Det fremgår, at revisors gennemgang af årsregnskabet ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

   

  Styrelsen har noteret sig, at revisors gennemgang alene har fundet få enkeltstående fejl.

   

  Det fremgår, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområderne, og at der administreres i overensstemmelse med disse.

   

  Opfølgning på tidligere beretninger

  Det fremgår, at der ikke er uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2017.

   

  Revisorerklæringer vedrørende de sociale it-systemer

  Det fremgår, at kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD.

   

  Styrelsen forventer, at revisor påser, at kommunen har indhentet en dækkende it-erklæring fra KMD. Revisor har ikke bemærkninger til de indhentede erklæringer.

   

  Særlige gennemgange

  Det fremgår, at der er gennemført en fokusrevision vedrørende mentorstøtte i 2018.

   

  Styrelsen har noteret sig, at kommunen har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på området, og at der administreres i overensstemmelse med disse.

   

  Fravalg af gennemgang af områder, stikprøvestørrelse og tidsfrister

  Der er alene tale om opmærksomhedspunkter, som kommunens revisor skal være opmærksom på.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedr. revisionsberetning for 2018 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/4987, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Konsulentvirksomheden Marselisborg har i september 2019 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesindsatsen for unge i kontanthjælpssystemet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på baggrund af en beslutning truffet af aftalepartierne bag Regelforenklingen af Beskæftigelsesindsatsen, som ønskede en analyse af indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere.

   

  Analysen omhandler nedenstående temaer:

   

  • Visitationskategorier og visitationspraksis
  • Ydelse til uddannelseshjælpsmodtagere
  • Kontaktforløb og uddannelsespålæg
  • Tilbud til uddannelseshjælpsmodtagere
  • Uddannelse – fastholdelse og frafald

   

  Overordnet viser analysen, at medarbejdere i kommunerne oplever, at det er svært at kategorisere de unge, der befinder sig i gråzonen mellem uddannelsesparat og aktivitetsparat. Kommunerne anvender forskellig screeningspraksis, samt at det kan være forskelligt, hvad der indgår i vurderingsgrundlaget, og hvilken vægt de forskellige elementer får i den endelig visitering.

   

  Der henvises i øvrigt til en sammenfatning af anbefalingerne i analysen, som er vedlagt som bilag.

   

  Udgangspunktet for visitationen i jobcenteret er, at den unge mødes som åbenlyst uddannelsesparat eller øvrig uddannelsesparat. En tidligere analyse fra Finansministeriet viser, at mange af de unge, som mødes med et uddannelsespålæg, og dermed presses til at vælge uddannelse, vender tilbage til jobcenteret igen. Jobcenteret arbejder derfor ud fra at tilpasse trinene, som administrativt skal følges i uddannelsespålægget. Det vil sige, at  hvis det er bedst for den unge at komme i beskæftigelse, så arbejdes dette ind i de trin, der er i pålægget.

   

  Den unge modtager en lav ydelse, som kan/skal være en motivation for, at den unge hurtigere søger mod uddannelse. Dog udfordres de unge af, at når de er henvist til et tilbud, hvor der skal ydes befordring, så har de ikke penge på forhånd til dette. De unge, der på den baggrund, vælger at udeblive fra tilbuddet - som skulle bringe dem tættere på uddannelse eller beskæftigelse - bliver sanktioneret for det manglende fremmøde og bliver trukket i ydelse. Dette skaber den udfordring, at det kan være svært at opnå et positivt samarbejde med den unge.

   

  En af indsatserne i jobcentret er brobygning på EUC. I dette tilbud har jobcentret som et forsøg udbetalt befordring til de unge på forskud, og den unge har derfor penge til at købe bus/togbillet inden opstart og kan dermed ikke undskylde et manglende fremmøde i sit tilbud grundet økonomiske forhold.

   

  På den baggrund foreslår forvaltningen at udvide denne praksis til andre indsatser, så også de unge, som modtager andre indsatser, ud fra en individuel og konkret vurdering, får denne mulighed for at modtage befordring på forskud.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at analysen fra Marselisborg tages til orientering, og

  at forslag om forudbetalt befordringsgodtgørelse i særlige tilfælde og ud fra en individuel vurdering godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2020

  1. at taget til orientering.

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63374, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Denne sag handler om en analyse af tilkendelsespraksis af førtidspensioner i Aabenraa Kommune. Baggrunden for analysen er et stadigt stigende niveau af nytilkendelser af førtidspensioner i Aabenraa Kommune. En stigning af nytilkendelser, der er større i Aabenraa end for gennemsnittet for hele landet. Aabenraa ligger ultimo oktober 2019 således som nr. 72 ud af 94 jobcentre med en andel af førtidspensioner i forhold til befolkningen på 7,1 %.

   

  Det overordnede formål med analysen har været at foretage en vurdering af tilkendelsespraksis af førtidspensioner i Aabenraa Kommune. Kriterierne for opgaven har været at give Aabenraa Kommune indsigt i og viden om kvaliteten i den nuværende tilkendelsespraksis. Endvidere skal Aabenraa Kommune med analysen have indsigt i, hvilke elementer i sagsadministrationen og den forudgående indsats i de gennemgåede sager, der kan have indflydelse på den fremadrettede tilkendelsespraksis.

   

  BDO, der er et rådgivnings- og revisionsfirma, har stået for analysen. BDO har modtaget og gennemgået 20 sager udvalgt efter en forholdsmæssig fordeling af sager i forhold til ydelsestyper. Der har i udvælgelsen været lagt vægt på, at der ikke måtte være åbenlyse formålsløse sager, at der var en ligelig kønsfordeling, samt at der i kontanthjælpsgruppen var 2 modtagere fra ikke vestlige lande.

   

  Overordnet vurderer BDO at:

   

  ?         sagerne som altovervejende hovedregel er veldokumenteret og oplyste i et omfang, der gør det muligt at tage en afgørelse om førtidspension

  ?         der er fokus på at afprøve borgerens arbejdsevne i konkrete arbejdsprøvninger med de rette skånehensyn

  ?         der er i arbejdsprøvningerne fokus på at udvikle arbejdsevnen, og der måles/ vurderes både i forhold til timer og effektivitet

  ?         der er anvendt funktionsvurdering i hjemmet til at belyse funktionsniveau, skånebehov og behov for kompenserende ordninger

  ?         der er fokus på at indhente helbredsoplysninger

  ?         der anvendes i tilstrækkelig omfang helbredsoplysninger til at oplyse sagsgrundlaget

  ?         det ses af den forberedende plan, at borgerne er inddraget i udarbejdelsen

  ?         som alt overvejende hovedregel foregår flowet mellem de nødvendige helbredspapirer og rehabiliteringsteamets behandling i et flow uden unødig ventetid

   

  BDO har ud fra deres gennemgang, vurderet Aabenraa Kommunes praksis for tilkendelse af førtidspension. BDO er enig i 18 af sagerne i forhold til tilkendelse af førtidspension.

   

  BDO har bemærkninger til to af sagerne, hvor de ikke er helt enige i Aabenraa Kommunes vurdering.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/5122, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  RAR Sydjylland har 31. januar 2020 sendt brev samt notater om ”Udviklingen på arbejdsmarkedet – RAR Sydjylland” og ”Status på resultater og indsats – RAR Sydjylland” til

  Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Udviklingen på arbejdsmarkedet

  Notatet om udviklingen på arbejdsmarkedet sætter fokus på den aktuelle rekrutteringssituation i Syddanmark, hvor den seneste Arbejdsmarkedsbalance viser, at godt 6.000 stillinger i Syddanmark ikke kunne besættes i december 2019. Det fremhæves i den forbindelse, at udfordringerne er aftagende. I et tidsmæssigt perspektiv viser RAR Sydjyllands notat, at rekrutteringsproblemer ligger langt under niveauet i perioden op til finanskrisen – aktuelt kan 20 % af stillingerne ikke besættes, mod 21 % i september 2019.

   

  Det fremgår af notatet om udviklingen, at beskæftigelsen fortsat stiger, og der ”forventes også i de kommende år en vækst i beskæftigelsen i Sydjylland.” Selvom vurderingen således er positiv, peger notatet også på, at ”tendensen med mere moderat vækstudvikling i Danmark også viser sig i jobomsætningen på arbejdsmarkedet.” Denne tendens understreges af, at økonomien ”i udlandet er … svækket og usikkerheden høj. Det vil påvirke Danmark. Væksten går ned i tempo, og beskæftigelsen forventes at stige mere moderat.”. 

   

  RAR Sydjylland vurderer, at ledigheden vil stige en smule som følge af ”de moderate forventninger til væksten i Danmark”. Mens hele landet endnu ikke har stigende ledighed, har den været stigende i Aabenraa siden august. Dette skyldes sandsynligvis, at Aabenraa er mere konjunkturfølsom end hele landet.

   

  Status på resultater og indsats

  I notatet om resultater og indsats vises et ”overblik over arbejdsmarkedsindsatsen i kommunerne i RAR Sydjyllands område i forhold til beskæftigelsesministerens benchmarkmåling samt sammenhængen med kontaktforløbet og aktiv indsats for borgere i forskellige ydelsesgrupper.”

   

  RAR Sydjyllands opfølgning på resultater, som er opgjort for 2018, viser, at Aabenraa samlet set har lidt færre borgere på offentlig forsørgelse end forventet.

   

  I forhold til de 24 indsatsmålinger viser opgørelsen, at Aabenraa klarer sig bedre end landsgennemsnittet for 14 indsatsmål, niveauet er under i 9 tilfælde, mens et enkelt er på samme niveau.

   

  Jobcenteret følger månedligt op ved at trække data fra Jobindsats ift. de 24 indsatsmål. Bilaget er vedlagt punktet og viser i flere tilfælde nyere tal for indsatsmålene end seneste opfølgning fra RAR Sydjylland. I forhold til de 24 indsatsmålinger viser jobcenterets opgørelse nogenlunde samme fordeling som anført ovenfor.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Fordeling af kontanthjælpsmodtagere

  Formanden har efterspurgt en opgørelse over fordelingen af kontanthjælpsmodtagere i jobcentret (opgørelsen er fra uge 3, 2020):

   

   

  Følgende målgrupper indgår:

   

   

  RAR Sydjyllands anbefalinger til anvendelse af nytteindsats.
  Der henvises til vedlagte bilag.

   

  CSR-mærke 2020

  En virksomhed mere er godkendt til at modtage CSR-mærke, således at der i alt er 71 modtagere i 2020.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2020

  Godkendt.