Beslutningsprotokol

mandag den 9. marts 2020 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl, Kim Brandt
Bemærkninger: Der var afbud fra Thomas Juhl
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-03-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2695, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører en orientering om Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat for 2019.

   

  I forhold til Arbejdsmarkedsudvalgets oprindelige budget på i alt 901,380 mio. kr. viser regnskabet for 2019 et mindreforbrug på 13,006 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til en kombination af mindreforbrug på budgetværn på forsikrede ledige samt merforbrug på overførselsudgifterne. Regnskabet viser afvigelser i forhold til det oprindelige budget på alle politikområder. I forhold til overførselsudgifterne er der merforbrug på politikområderne kontanthjælp og førtidspension, mens der på de øvrige politikområder er mindreforbrug. Afvigelserne kan hovedsageligt henføres til afvigelser i antal helårspersoner.

   

  I sommeren 2019 skønnede regeringen mindreudgifter i forhold til aftaleniveauet både på overførselsudgifterne og på udgifter til de forsikrede ledige. Som en del af økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen blev det aftalt, at der ikke kom en negativ midtvejsregulering af overførselsudgifterne. Årets sidste bevillingskontrol viste dog ikke helt samme billede som på landsplan i forhold til overførselsudgifterne. Det var dog muligt at løse udfordringerne inden for en afsat pulje til overførselsudgifter på økonomiudvalgets område.

   

  I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindreforbrug på 20,730 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af 1,587 mio. kr. på Serviceudgifterne, 3,798 mio. kr. på Overførselsudgifterne og 15,345 mio. kr. på Forsikrede ledige. Det er forventningen, at der sker en negativ efterregulering af henholdsvis overførselsudgifterne og beskæftigelsestilskud, hvorfor mindreforbruget på de to ordninger overføres til 2020 med henblik på at kunne imødegå en negativ efterregulering til sommer. Der overføres 14,999 mio. kr. vedr. områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet. På områder omfattet af overførselsudgifterne overføres der 4,690 mio. kr. til en pulje under økonomiudvalgets område samt 0,768 mio. kr. til boligstøtte under Arbejdsmarkedsudvalget. Derudover overføres et merforbrug på 1,313 mio. kr. på indsatser i KIK II til 2020.

   

  Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat er også nærmere beskrevet i sektorbeskrivelsen, som er vedlagt som bilag til sagen. Sektorbeskrivelsen indarbejdes i Aabenraa Kommunes årsberetning, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

   

   

   

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingsområder

  Forbrug

  Opr. Budg.

  Korr. Budg.

  Afvigelse

  Ansøgt over-førsel

  Netto afvig-else

  Serviceudgifter

  15.818

  17.393

  17.405

  1.587

  314

  1.273

  Overførselsudgifter

  775.835

  768.040

  779.633

  3.798

  3.798

  0

   - Overførselsudgifter

  775.835

  768.040

  779.633

  3.798

  4.343

  0

   - Overførselsudgifter boligstøtte

   

   

   

   

  768

  0

   - Overførselsudgifter KIK II

   

   

   

   

  -1.313

  0

  Forsikrede ledige

  96.721

  115.947

  112.066

  15.345

  15.345

  0

   - Beskæftigelsestilskud

  86.165

  103.324

  101.164

  14.999

  14.999

  0

   - Overførselsudgifter

  10.556

  12.623

  10.902

  346

  346

  0

  I alt

  888.374

  901.380

  909.104

  20.730

  19.457

  1.273

   

  Ovenstående tabel viser Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat for 2019 på bevillingsområder.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen om arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat for 2019 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-03-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/837, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på mødet den 18. februar behandlet scenarier til økonomiske rammevilkår for 2021.

  Den økonomiske situation taget i betragtning har Økonomiudvalget besluttet, at der indarbejdes en rammereduktion på 1% af serviceudgifterne.

   

  Økonomiudvalget behandler på mødet den 3. marts forslaget til budgetproceduren for 2021 2024 samt udmelder en ramme til de stående udvalg for budget 2021-2024, der indeholder en reduktion af servicerammen på 1% ligeligt fordelt på udvalg jf. vedlagte bilag.

   

  1% rammereduktion af servicerammen

  Reduktionen udgør i alt 27 mio. kr. og fordeles ligeligt ud på alle udvalg.

  Reduktionen udmøntes af de stående udvalg og skal være indarbejdet i det budgetbidrag, som udvalgene afleverer i juni.

  Øvrige udfordringer i udvalgets serviceramme håndteres parallelt hermed.

   

  For at give retning for forvaltningens videre arbejde med at komme med forslag til reduktioner anbefales det, at udvalget drøfter, om der er områder indenfor udvalgets serviceramme, som skal undtages for reduktioner.

   

  Det anbefales endvidere at udvalget som start på budgetlægningsprocessen drøfter om, der er andre prioriteringer, ændringer eller input indenfor udvalgets ramme, som skal indgå i budgetlægningen.

   

  Der udarbejdes en tidsplan for budgetprocessen, der foreligges udvalget i april. Udvalget skal aflevere deres budgetbidrag senest den 5. juni.

  Økonomi og afledt drift

  Arbejdsmarkedsudvalgets serviceramme fremgår af nedenstående.

  Regnskab 2019 er i 2019 priser, mens budget 2020-2024 er i 2020 priser.

  1.000 kr.

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  Arbejdsmarkedsudvalget

   

   

   

   

   

   

  AM Serviceudgifter i alt

  15.818

  17.434

  17.031

  17.031

  17.031

  17.031

  Gråstenvej 1, Felsted

  304

  407

  407

  407

  407

  407

  Pers.i kom.løntilskud § 55 - forsikrede ledige

  42

  303

  303

  303

  303

  303

  Lægeerkl./tolkebistand - Job og Integration

  540

  536

  536

  536

  536

  536

  SKP-ordning § 99 J&I

  255

  317

  317

  317

  317

  317

  Udgift bonus IGU pladser

  255

  231

   

   

   

   

  Lægeerklæringer - Job og Afklaring

  1.274

  1.395

  1.395

  1.395

  1.395

  1.395

  SKP-ordning § 99 J&A

  522

  565

  565

  565

  565

  565

  Pers.i kom.løntilskud §55 - kt/udd.hj.

   

  88

  88

  88

  88

  88

  Lægeerklæringer - Job og Helbred

  2.050

  2.374

  2.374

  2.374

  2.374

  2.374

  KIS

  8.634

  7.749

  7.749

  7.749

  7.749

  7.749

  Andre sundhedsudgifter

  1.940

  3.468

  3.468

  3.468

  3.468

  3.468

   

   

   

   

   

   

   

  1% rammereduktion

   

   

  -172

  -172

  -172

  -172

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice samt Staben indstiller,

  at udvalget drøfter om der er områder indenfor udvalgets serviceramme, som skal undtages for reduktioner, og

  at udvalget drøfter, om der er andre prioriteringer, ændringer eller input indenfor udvalgets ramme, som skal indgå i budgetlægningen.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-03-2020

  I det omfang det bliver nødvendigt at udmønte rammereduktion på 1 pct., peger udvalget på Andre sundhedsudgifter.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/22721, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  13. januar 2020 godkendte Arbejdsmarkedsudvalget 71 lokale virksomheder til at modtage CSR-mærke Aabenraa 2020. Der var i ansøgningsperioden indkommet i alt 71 ansøgninger, hvoraf 22 virksomheder søgte om mærket for allerførste gang. Den officielle overrækkelse af CSR-mærket fandt sted ved en reception i byrådssalen den 24. februar. Forvaltningen har herefter foretaget en evaluering af tildelingen af CSR-mærke Aabenraa 2020, som fremlægges i det vedlagte notat. Evalueringen indebærer desuden en konkret anbefaling til en justering af CSR-kriteriet.

   

  Sammenlignet med den forrige uddeling i 2019 er der for 2020 sket en lille stigning i antallet af indkomne ansøgninger fra 69 til 71. Det er desuden værd at bemærke, at samtlige virksomheder kunne godkendes. I evalueringen indgår et overblik over ansøgere og modtagere for alle fire uddelinger.

   

  I forhold til CSR-kriteriet vurderer forvaltningen, at det fungerer som en passende standard for virksomhedernes sociale ansvar. Samtidig har forvaltningen observeret, at tidsafgrænsningen for virksomhedernes sociale indsats, som skal ligge indenfor 3 måneder af ansøgningstidspunktet, kan være uhensigtsmæssig. Det vil nemlig ekskludere virksomheder, som har udvist social ansvarlighed i løbet af året, bare ikke på det rigtige tidspunkt. Derfor foreslår forvaltningen, at kriteriet justeres, således at det afspejler det sociale ansvar, virksomhederne påtager sig i hele det indeværende år, hvor virksomheden indsender sin ansøgning.

   

  Således vil kriteriet for at modtage CSR-mærke Aabenraa 2021 lyde således:

   

  Minimum 10 % af virksomhedens medarbejdere (inkl. elever, praktikanter, fleksjobbere mv.) skal i indeværende år have været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

  • Virksomhedspraktik
  • Løntilskud
  • Fleksjob
  • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
  • Ledige ansat i jobrotation
  • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
  • Voksenlærlinge
  • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
  • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
  • Elever under erhvervsuddannelse

   

  Det vil både give et mere retvisende billede af virksomhedernes sociale indsats i det pågældende år, hvor ansøgningsprocessen gennemføres samtidig med, at det vil gøre det lettere for virksomhederne at opfylde kriteriet i forhold til de 10 %.

   

  For de virksomheder, der bliver tildelt CSR-mærke Aabenraa, medfører det primært fordele i forhold til at synliggøre deres sociale indsats samt at dokumentere den i forbindelse med udbudsprocesser, CSR-rapportering mv.

   

  Forvaltningen vurderer, at kommunen med fordel kan gøre en aktiv indsats for at øge fordelene for virksomhederne, og dermed gøre det mere attraktivt for dem at blive en del af CSR-ordningen. I evalueringen ses en række forslag til konkrete tiltag og aktiviteter, som kan danne udgangspunkt for en drøftelse af mulighederne i udvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at evalueringen af tildelingen af CSR-mærke Aabenraa 2020 drøftes,

  at mulighederne for at øge fordelene ved modtagelse af CSR-mærke Aabenraa drøftes, og

  at forslaget til justering af CSR-kriteriet godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-03-2020

  Drøftet.

  Forvaltningen undersøger, om ILO konventionens krav med fordel kan indgå i CSR kriterierne.

   

  Sagen genoptages.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/509, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  I det vedlagte notat har forvaltningen opgjort status for målene i beskæftigelsesplan 2019 primo februar 2020. I Beskæftigelsesplanen var der oprindeligt 7 ministermål samt 6 lokale mål. Ministeren udmeldte i december 2018, at målet om socialt bedrageri udgik, hvorved der i alt er 12 mål, der indgår i opfølgningen.

   

  Samlet set er 5 ud af 6 lokale mål opfyldt, mens det sidste mål ikke nås. I forhold til  Ministerens målsætninger ses det, at målene ikke nås. 

   

  Lokale målsætninger

   

  • Rekrutteringsrapport er udarbejdet.
  • Langtidsledigheden for borgere på a-dagpenge er opfyldt.
  • Målet for reduktionen af borgere på kontant-, uddannelseshjælp og integrationsydelse er opfyldt.
  • Målet for selvforsørgelse blandt borgere på integrationsområdet er opfyldt.
  • Fleksjobledighed ligger lige over målet på 10 %.
  • Målet om at reducere andelene af borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb til niveauet i RAR Sydjylland er nået.

   

  Ministermålene

   

  • Andelen af borgere på offentlig forsørgelse ligger højt, og der har været en svag stigning det seneste år primært på grund af udviklingen for fleksjob og førtidspension. Dermed er ministerens mål ikke nået.
  • Aabenraa når ikke helt målet om, at flere integrationsborgere skal i beskæftigelse.
  • Selvom Aabenraa får en højere andel end landsgennemsnittet på kontanthjælpsområdet i job eller visiteret til bedre målgruppe, så nås målet ikke helt, da andelen er faldet lidt i forhold til samme periode året før. Her spiller det ind, at Aabenraa de senere år har haft store fald i antallet af borgere på kontanthjælpsområdet. Aabenraa har således færre borgere end forventet på ydelsesområdet jf. STAR’s benchmarking-opgørelse for området. 
  • Målet om rekrutteringsproblemer indeholder ikke data for Aabenraa.
  • Der findes ikke data for de to mål om udsatte ledige og handicappede i beskæftigelse.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opfølgningen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-03-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/62627, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  Under dette punkt skal udvalget tage stilling til tidsplanen for beskæftigelsesplan 2021.

  Beskæftigelsesplanen er arbejdsmarkedsudvalgets strategiske styringsværktøj for beskæftigelsesindsatsen, hvormed der fastlægges lokale mål, strategier og indsatser for det kommende år.

   

  I den vedlagte tidsplan ses, at Arbejdsmarkedsudvalget har tre møder, hvor beskæftigelsesplanen er et punkt. På juni-mødet i 2020 vil udvalget således komme med deres input til planen, hvorefter første udkast vil blive drøftet på mødet i september. Den endelige udgave inkl. budget indstilles til godkendelse i november 2020.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at det fortsat er vigtigt at sikre lokalt ejerskab ved at involvere relevante interessenter i processen. Dette varetages i Dialogforum vedrørende beskæftigelsespolitikken i Aabenraa Kommune, hvor arbejdsmarkedets parter i dialog med Aabenraa Kommune drøfter udfordringer og kommer med input til beskæftigelsesplanen.

   

  Når beskæftigelsesplanen er vedtaget af Byrådet i november 2020, skal planen sendes til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering og offentliggøres senest med udgangen af 2020.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at proces- og tidsplan for udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2021 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-03-2020

  Godkendt.

   

  Opmærksomhed på ungeområdet. Der indledes dialog med Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget om ungeindsatsen som input til beskæftigelsesplan 2021.

   

  Input fra virksomhedsbarometer og CSR virksomheder, uddannelsesinstitutioner og skoler afklares nærmere.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8213, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget skal i denne sag afgive høringssvar til det udkast til ny tværgående sundhedspolitik for Aabenraa Kommune, som Social- og Sundhedsudvalget har sendt i høring.

   

  Høringsbrev og høringsudkast er vedlagt som bilag.

   

  Baggrund

  Som en del af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 blev der nedsat et § 17, stk. 4-udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik, der i perioden juni 2018 til december 2019 har arbejdet med emnet, og som på deres afsluttende møde godkendte, at et oplæg til en ny, tværgående sundhedspolitik blev fremsendt til Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Social- og Sundhedsudvalget har i sit møde den 15. januar 2020 drøftet oplægget i sin helhed samt strategiske overvejelser vedrørende sundhedspolitikkens gyldighedsperiode, målsætninger, handlingsforslag og implementering. Høringsbrevets spørgsmål til høringsparterne er formuleret på baggrund af disse drøftelser i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Høringsudkastets struktur og indhold

  I første del af politikken (s. 1-11) opstilles en sundhedspolitisk vision, dernæst beskrives de værdier og principper, som sundhedspolitikken skal bygge på, og udgangspunktet for at arbejde med sundhed i Aabenraa Kommune beskrives: De lovgivningsmæssige krav, synet på sundhed som både et mål i sig selv og en ressource, der kan fremme andre gode formål såsom læring, beskæftigelse og deltagelse i kulturlivet. Endelig beskrives udfordringerne i form af den utilfredsstillende sundhedstilstand for borgerne i Aabenraa Kommune, som Sundhedsprofilen viser.  

   

  I anden del af politikken (s. 12-20) beskrives de fokuspunkter, der i en matrix kombinerer fokus på fysisk sundhed, mental sundhed og samarbejde om sundhed med tre overordnede målsætninger om at Aabenraa Kommune vil skabe gode rammer for sundhed, fremme at kommunens borgere lever sundt og aktivt og hjælpe dem, når de rammes af sygdom. For hvert fokuspunkt opstilles en generel ambition, det beskrives hvordan vi vil arbejde med at nå ambitionen, og der opstilles en målsætning for 2028.

   

  Politikken afsluttes af afsnittet ’Fra politik til praksis’, der er tomt, idet Social- og Sundhedsudvalget ønsker høringsparternes input til spørgsmålet om sundhedspolitikkens implementering, før dette afsnit formuleres.

   

  Spørgsmål til høringsparterne

  Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der i høringssvarene sættes særligt fokus på følgende spørgsmål:

   

  • Hvor lang en gyldighedsperiode bør den kommende sundhedspolitik have?

   

  • Skal politikken alene udtrykke holdninger og ambitioner eller skal den også beskrive mulige handlinger, og hvis ja til dette, hvor ambitiøs skal den så være?
    
  • Hvordan bør den tværgående sundhedspolitik implementeres?

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der afgives høringssvar med udgangspunkt i ovenstående 3 spørgsmål.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-03-2020

  Arbejdsmarkedsudvalget har følgende bemærkninger til de 3 spørgsmål:

   

  • Politikken bør evalueres en gang i hver byrådsperiode.

   

  • Formidlingsmæssigt skal politikken også være tilgængelig online for de medarbejdere, der skal implementere den.

   

  • Opmærksomhed på sammenhæng til de årlige beskæftigelsesplaner.

   

   

  Afbud: Thomas Juhl.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8637, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på mødet den 26. februar at sagen vedr. integrationspolitik sendes tilbage til Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at formulere en integrationspolitik inden udgangen af 2020. §17.stk. 4 udvalgets oplæg vil indgå i integrationspolitikken.

   

  Med henblik på inden årets udgang at tilvejebringe et forslag til en integrationspolitik ønskes en drøftelse af den videre proces i Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  En drøftelse af processen kunne tage udgangspunkt i følgende elementer:

  • Brainstorm og input til indhold
  • Drøftelse af form på politik
  • Hvilke elementer fra 17.4 udvalget oplæg skal medtages
  • Forvaltningen udarbejder et forslag til en eller flere behandlinger i arbejdsmarkedsudvalget
  • Involvering af andre fagudvalg
  • Fremsættelse af forslag til videre politisk behandling

   

   

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at den videre proces for integrationspolitikken drøftes.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-03-2020

  Forvaltningen fremlægger oplæg om integrationsindsats på mødet i Arbejdsmarkedsudvalg 30. marts 2020.

   

  Inden udgangen af april afleveres bidrag til integrationspolitik fra udvalgets medlemmer, hvorefter sagen genoptages.

   

  Afbud: Thomas Juhl.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering om:

  Det Regionale Arbejdsråds kvitteringsskrivelse for Beskæftigelsesplan 2020. Bilag vedlagt.

   

  Udviklingen i antallet af indgåede aftaler om voksenlærlinge-uddannelser:

   

  Økonomi og afledt drift

   

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-03-2020

  Orientering om ovenstående.

   

  Afbud: Thomas Juhl.