Beslutningsprotokol

mandag den 4. maj 2020 kl. 16:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl, Kim Brandt
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Godkendt.

  Tidsplan for udarbejdelse af integrationspolitik justeres. Tilkendegivelser fra udvalgsmedlemmer afleveres inden udgangen af maj.

   

   

  Afbud: Thomas Juhl og Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14572, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterer om:

  • Aktuelle ledighedstal
  • Overvejelser for genåbning

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Orienteringen taget til efterretning.

  Når vilkår for genåbning er kendt, kontaktes kommunens virksomheder i et telefonisk servicekald.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12053, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Som input til det videre arbejde med integrationspolitik præsenteres kommunens opgaver på integrationsområdet.

   

  Kontorleder i jobcentret gennemgår på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget vedlagte oplæg om aktuelle fakta på integrationsområdet, herunder hvad der er myndighed, hvad loven siger, og hvad opgaven med integrationslovens personkreds rummer.

   

  Integrationsområdet varetager opgaver på integrationslovens personkreds, dog ikke for EU borgere og EØS borgere. Det er dog sådan, at også EU borgere modtager tilbud om Danskuddannelse.

   

  Borgere, som er ude af integrationsperioden, og som har været selvforsørgende, sagsbehandles på lige fod med kontanthjælpsmodtagere i Job og Afklaring.

   

  De borgere, som er omfattet af et integrationsprogram, er flygtninge og familiesammenførte og kan forlænges i op til 5 år, mens indvandrer tilbydes et introduktionsforløb i højest 3 år.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at jobcentrets gennemgang af integrationsområdet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/9964, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Udlændingestyrelsen har udmeldt det såkaldte landstal - det antal flygtninge, som i 2020 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne.

   

  Landstallet for 2020 er skønsmæssigt fastsat til 600 personer.

   

  Samtidig har Udlændingestyrelsen fastsat kvoterne for de fem regioner, og de fordeler sig således:

   

  Region Hovedstaden 137

  Region Sjælland 108

  Region Syddanmark 170

  Region Midtjylland 161

  Region Nordjylland 24

   

  Aabenraa skal forvente at modtage 8 nye flygtninge i 2020 ud af kvoten for Syddanmark.

   

  Øvrig fordeling: Varde, Haderslev og Esbjerg skal modtage flest flygtninge - hver 16 flygtninge. Laveste antal går til Kerteminde, som er 0 kommune i år. Odense, Ærø og Fanø skal hver modtage 1 flygtning. De øvrige kommuner skal modtage mellem 5 og 14 nye flygtninge.

   

  I 2019 modtog Aabenraa 15 nye flygtninge, ingen familiesammenførte til flygtninge og 6 familiesammenførte til andre.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6057, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Den 4. november 2019 fik Arbejdsmarkedsudvalget senest en orientering om status på integrations- og beskæftigelsesambassadørens (herefter IBA) arbejde.

   

  Integrationsområdet er præget af den lave tilstrømning af nye flygtninge og familiesammenførte. Der er i 2019 modtaget 15 nye flygtninge, ingen familiesammenførte til flygtninge og 6 familiesammenførte til andre.

   

  Der er udmeldt kvoter for 2020. Aabenraa forventes at skulle modtage 8 nye borgere.

   

  Job og Integration er reduceret i antal medarbejdere, da flere borgere er blevet selvforsørgende via arbejde, uddannelse eller ægtefælleforsørgelse. Der er nu tre sagsbehandlere, en fagkoordinator og en virksomhedskonsulent, hvor der tidligere har været op til 12 medarbejdere. 

   

  Vi har lige nu knap 60 borgere på ydelse, og der sagsbehandles på ca. 250 borgere.

   

  IBA’en er ansat gennem puljemidler udbudt af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Puljen, som er en del af satspuljeaftalen for 2018, har til formål at give 36 kommuner støtte til at ansætte en IBA i en periode på 3½ år. IBA’erne skal støtte kommunerne i deres indsats med flygtninge og familiesammenførte med særligt fokus på kvinder og unge i fritidsjob.

   

  Den primære opgave har indtil videre været at tilrettelægge indsatser, der skal være med til at forberede kvindelige flygtninge og familiesammenførte, der vurderes ikke at have effekt af de eksisterende indsatser, så de i højere grad bliver klar til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Der er løbende holdforløb med deltagelse af indtil videre 17 af de nyankomne flygtningekvinder. Tre har opnået ordinære timer, to er tilmeldt VUC og to er i praktik.

   

  I et samarbejde med de frivillige blev der etablevet en Kvindecafé, der i 2019 fik bevilget 12.500 kr. fra Servicelovens § 18. Grundet logistiske udfordringer blev arrangementet sat i bero. De frivillige har fået bevillingen overført til 2020, hvor caféen genoptages.

   

  UngAabenraa er indgået i et samarbejde med IBA’en om de unge og har udbudt det første hold omkring fritidsjob, som blev afholdt i januar-februar og havde syv tilmeldte. Forløbet er blevet evalueret og forventes implementeret med to årlige forløb. IBA’en underviser dem på aftenhold.

   

  Der er afholdt et undervisningsforløb gennem Marselisborg, hvor IBA’en har deltaget sammen med virksomhedskonsulenter i forhold til en fælles tilgang og service overfor virksomhederne. Forløbet har affødt nye procedurer for afdækning og formidling af jobmuligheder

   

  Andre tiltag under udarbejdelse:

  • Genetablering af Projekt Netværk i kommunalt regi
  • Informationskampagne i foreninger og lign.; håndkøbsmedicin, fritidsjob og fritidsliv
  • Forløb for mænd, der er langt fra arbejdsmarkedet

   

   

   

   

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller

  at status på integrationsområdet og Integrations- og beskæftigelsesambassadøren tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29982, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

   

  Den 9. september 2019 fik Arbejdsmarkedsudvalget en orientering om forenklingen af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I denne sag får udvalget en orientering om de foreløbige konsekvenser af loven.

   

  Den 1. januar 2020 trådte Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Nr. 548 af 7. maj 2019 i kraft. Loven er en udmøntning en politisk aftale fra august 2018 mellem Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

   

  Hensigten med den nye lov er at give kommunerne større frihed til at planlægge indsatsen overfor de ledige. Mere simple minimumsregler på tværs af målgrupper gør, at kommunerne selv kan tilrettelægge indsatsen med udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Det skal ikke længere være centrale krav, der i detaljer styrer kommunernes valg af indsats - den skal styres af den enkelte borgers behov. For borgerne og virksomhederne vil den nye lov også betyde mindre bureaukrati og mere smidige regler. Forenklingerne i loven bygger på tre hovedområder:

   

  • Færre og mere enkle proceskrav
  • Ens regler på tværs af målgrupper
  • Flere digitale løsninger

   

  Det har også været et ønske, at den nye lov skal være lettere for borgerne at forstå og lettere at administrere for kommuner og a-kasser. Den nye lov er udformet, så loven i videst muligt omfang kan understøttes digitalt. Derudover skal forbedringer og udvidelser af digitale løsninger bidrage til at understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats.

   

  I det vedlagte notat ”Konsekvenser af regelforenklingen af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats” fremlægges forvaltningens foreløbige konsekvensvurdering af den forenklede lovgivning.

   

  Lovgrundlag

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lov nr. 548 af 07/05/2019

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen om de foreløbige konsekvenser af forenklingen af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tages til efterretning.

   

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8399, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen udsender en halvårlig og årlig ankestatistik med en opgørelse over klagesager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I bilag 1 ses den samlede ankestatistik over klager behandlet i 2019 for Aabenraa Kommune.

   

  Ankestyrelsen har i 2019 modtaget 390 klagesager over Aabenraa Kommunes afgørelser, og i samme periode er 393 klagesager blevet afgjort. Til sammenligning modtog Ankestyrelsen 393 klagesager i 2018 og afgjorde i samme periode 421 sager.

   

  Nedenstående tabel angiver det samlede antal behandlede sager og afgørelser i 2019 for hele landet og for Aabenraa Kommune på områderne for ydelse, førtidspension, sygedagpenge og beskæftigelse. Omgørelsesprocenten angiver andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste sager.

   

  2019

  Hele landet

  Aabenraa

   

  I alt (antal)

  I alt (%)

  I alt (antal)

  I alt (%)

  Stadfæstelse

  10.095

  73%

  183

  69%

  Ændring/ophævelse

  2.257

  16%

  54

  20%

  Hjemvisning

  1.453

  11%

  28

  11%

  Afgjorte sager i alt

  13.805

   

  265

   

  Omgørelsesprocent

   

  27%

   

  31%

  Afviste sager

  1.336

   

  28

   

   

  Ser vi på det samlede antal afgjorte sager for Aabenraa Kommune eksklusiv de afviste sager, så er 69% blevet stadfæstet, mens 31% er blevet enten ændret eller hjemvist. På landsplan er 73% af sagerne blevet stadfæstet og 27% ændret eller hjemvist. Afgørelserne for Aabenraa Kommune ligger altså stort set på samme niveau som afgørelserne på landsplan i 2019.

   

  Afgørelsestyper

  Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til førsteinstansen, for eksempel kommunen, der skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at Ankestyrelsen hjemviser en sag, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.

   

  Ændring/ophævelse betyder, at afgørelsen er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet afgørelsen.

   

  Stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i førsteinstansens afgørelse.

   

  Afvisning/henvisning betyder, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.

   

  I bilag 2 ses en opgørelse over afgørelser i klagesagerne for Aabenraa Kommune i perioden 2016 –2019. Opgørelsen viser afgørelser og omgørelsesprocent på de lovområder, der er relevante for udvalget, dvs. ydelse, førtidspension, sygedagpenge og beskæftigelse.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opgørelse over klager til Ankestyrelsen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/9977, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres i denne sag om styrket samarbejde mellem Træning & Forebyggelse (T&F) og Jobcenteret (JC).

   

  I 2014 blev der udarbejdet en samarbejdsbeskrivelse mellem T&F og JC med henblik på at styrke samarbejdet omkring sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb, der samtidig modtager genoptræning efter sundhedsloven § 140.

   

  Formålet med at indgå et nærmere samarbejde mellem enhederne, var at øge kendskabet til hinandens faglighed, arbejdsopgaver, lovgivning der arbejdes under m.v. Denne vidensdeling skulle medvirke til at sikre mere strømlinede forløb til gavn for borgerne i ovennævnte forløb.

   

  I januar 2020 udgav Social- og Indenrigsministeriet rapporten “Fastholdelse eller tilbagevenden til arbejde i forbindelse med almen genoptræning”. Rapporten redegør for, i hvor høj grad og hvor hurtigt kommunerne lykkedes med at få borgere med muskel-skeletlidelse tilbage i arbejde. Rapporten beror på data fra 2016 og 2017.

   

  Rapporten tager højde for en række kommunale rammevilkår, som f.eks. demografisk sammensætning, beskæftigelsesgrad, uddannelsesniveau, diagnoser blandt borgere m.v., der alle har indflydelse på, hvor svært det er at hjælpe borgerne til en hurtig tilbagevending til arbejdsmarkedet. Ud fra dette defineres et forventet niveau for den kommunale indsats.

   

  Rapporten viser, at Aabenraa Kommune stort set rammer det forventede resultat af indsatsen. Ud fra de opstillede rammevilkår, forventes 29,5 % af de berørte borgere at være på offentlige ydelser tre måneder efter opstart af genoptræningsforløb. Den faktiske andel er 31 %, hvorved Aabenraa Kommune ligger 1,5 procentpoint ringere end forventet.

   

  Andelen på 31 % er markant over landsgennemsnittet på 22 %, hvilket dog ikke er udtryk for en ringere indsats i Aabenraa Kommune, men derimod udtryk for sværere rammevilkår. Dette billede går igen, når der ses på andel af borgere på offentlige ydelser seks måneder efter opstart på genoptræningsforløb.

   

  Samarbejdet mellem T&F og JC forløber overordnet planmæssigt, hvilket afspejles i, at Aabenraa Kommune i vid udstrækning ligger på niveau med hvad der kan forventes. Løbende udskiftning i personale på de to institutioner har dog bevirket, at fokusset på vidensdeling er blevet mindre, og rapporten giver derfor anledning til at skærpe det lokale samarbejde. Derfor har T&F og JC har været i dialog om fremtidige optimeringer og handlemuligheder. Dette er sket med udgangspunkt i den eksisterende samarbejdsaftale.

   

  Der har i aftalen blandt andet været retningslinjer for at identificere fælles borgere, da dette er udgangspunktet for en effektiv fælles indsats. Dialogen mellem T&F og JC har vist, at der er potentiale i hurtigere at identificere disse borgere, således at den fælles indsats kan igangsættes tidligere.

   

  Derfor er samarbejdsaftalen blevet revideret, således at der nu er større fokus på netop at  identificere disse fælles borgere tidligere i forløbet. En tidlig identifikation af fælles borgere er vigtigt i forhold til at få borgere tilbage på arbejdsmarkedet, da det gør det muligt at sætte beskæftigelsesrettede mål i genoptræningen samt tidligt identificere begrænsninger i borgeres muligheder for at vende tilbage til tidligere branche.

   

  Der arbejdes endvidere med udvikling af informationsdeling mellem T&F og JC omkring borgerforløb, således at deling af informationer ikke bliver en flaskehals i det enkelte forløb.

  Der kan læses mere detaljeret om det konkrete samarbejde i vedlagte notat.

   

  Hovedkonklusioner og dataark er vedlagt sagen.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed og Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Taget til efterretning, idet betydningen af arbejdet på tværs anerkendes.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/10840, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Arbejdsmarkedsudvalget om tidsplanen for den kommende budgetlægning for 2021-2024.

   

  Økonomiudvalget har den 3. marts 2020 godkendt forslag til budgetprocessen for 2021-2024.

   

  Der udmeldes en budgetramme til de stående udvalg svarende til det vedtagne budget for overslagsårene 2021-2023 reduceret med 1%. Der udmeldes ikke en budgetramme til overførselsudgifter og forsikrede ledige, idet budgetterne her afventer resultatet af økonomiaftalen.

   

  I forhold til 1% rammereduktion udmøntes denne i de stående udvalg og skal indgå i det budgetbidrag, som skal afleveres i starten af juni 2020.

   

  Der igangsættes ingen proces i de stående udvalg i forhold til engangsønsker.

   

  Investeringsforslag er ikke en del af budgetlægningen, men udvalget kan rejse forslag som enkeltsag.

   

  Evt. udfordringer håndteres inden for udvalget og udmøntes i budgetbidraget.

   

  I forhold til Arbejdsmarkedsudvalget reguleres budgetrammerne vedr. overførselsudgifter og forsikrede ledige med ændringerne jf. økonomiaftalen. Økonomiaftalen kendes formentlig først i medio/slutningen af juni måned.

   

  Budgetbidraget behandles i udvalget den 10. august, hvor økonomiaftalen forventes at være kendt.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14479, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 er årets første bevillingskontrol og den behandles i fire sager. Denne sag indeholder omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

   

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2020. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Jf. Økonomiudvalgets tidligere beslutning opdeles bevillingskontrollen i følgende 4 sager: 

  • 1. Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  For Arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende omfatter bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 2 bevillingskontrolsager.

   

  Denne sag indeholder ikke budgetomplaceringer, som udvalget skal tage stilling til.

   

  Sammenfatning vedrørende bevillingskontrollen på Arbejdsmarkedsudvalgets område:

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen er et mindreforbrug på serviceudgifter på 0,369 mio. kr., hvoraf 0,600 mio. kr. overføres til Økonomiudvalget til et budgetværn vedr. COVID19. Derudover et forventet merforbrug på overførselsudgifter og forsikrede ledige på i alt 35,636 mio. kr. som forventes at blive kompenseret via midtvejsregulering.

   

  Tages der udgangspunkt i årets 2 første måneder var området samlet set på rette spor dog med en opmærksomhed på omfanget af førtidspensioner som ligger betydeligt over forventningen. Under normale omstændigheder ville merudgifterne i bevillingskontrollen kunne modsvares af de budgetværn som er hensat til regulering på området.

   

  COVID19 situationen påvirker imidlertid i uset grad vurderingen af udgiftsudviklingen resten af året. Det er vanskeligt at forudsige dels konsekvenserne af en stigende ledighed, manglende jobåbninger og eventuelle kompensationsordninger.

   

  Som udgangspunkt forventes det at kommunerne kompenseres for de ekstraordinære lovgivningsmæssige initiativer der er vedtaget. Det kan på nuværende tidspunkt opgøres til 7,629 mio. kr. Derudover forventes der kompensation for tilkendelse af seniorførtidspension svarende til i alt 4,807 mio. kr.

   

  Endeligt er der reserveret 14,999 mio. kr. til efterregulering af 2019 (endelig afregning) af det forsikrede område og 4,690 mio. kr. vedr. budgetgarantien som vil kunne bringes i spil til finansiering af de samlede forventede merudgifter.

   

  Det skal dog understreges at en fortsat udvikling af COVID19 situationen kan medføre yderligere udgiftsbehov som Arbejdsmarkedsudvalget ikke har mulighed for at pege på løsninger for. Det vil i givet fald blive løftet som en problemstilling for Byrådet.

   

  På baggrund af den ekstraordinære situation vurderes det at der er behov for at udarbejde en ekstra bevillingskontrol/opfølgning  på arbejdsmarkedsudvalgets område når resultatet af den aftalte midtvejsregulering foreligger til sommer.

   

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 4 bevillingskontrolsager (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Endvidere vedlægges noter til budgetomplaceringer henholdsvis indenfor og mellem politikområder i eget udvalg (bilag i3N). Der er endvidere vedlagt en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 31. marts 2020 (bilag i4).

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning, og

  at der udarbejdes ekstra bevillingskontrol på arbejdsmarkedsudvalgets området, når resultat af midtvejsregulering foreligger.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14479, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillingsansøgninger på driften, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

   

  Af nedenstående oversigt ses tillægsbevillingsansøgningerne.

   

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

   

  Ansøgninger

  TB 2020

  RK 2021

  RK 2022

  RK 2023

  RK 2024

  Note

   

   

   

   

   

   

   

  Serviceudgifter:

   

   

   

   

   

   

  Øvrige sociale udgifter (Reduktion af lønbudgetterne til finansiering af barselspulje)

  -19

  0

  0

  0

  0

  B2: 1

  Øvrige sociale udgifter (Andre sundhedsudgifter)

  -600

   

   

   

   

  B2: 2

   

   

   

   

   

   

   

  Overførselsudgifter:

   

   

   

   

   

   

  Sygedagpenge og revalidering (nulstilling af reduktion vedr. initiativer til nedbringelse af sygefravær)

  250

  250

  250

  250

  250

  B2: 3

   

   

   

   

   

   

   

  Ansøgninger i alt

  -369

  250

  250

  250

  250

  -

  *) + = budgetforhøjelse/finansieres af andre udvalg og - = budgetreduktion/omplaceres til andre udvalg 

   

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i bilag til sagen.  

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger i 2020 på 0,369 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0), godkendes og

  at ansøgninger om rammekorrektioner i 2021-2024 på 0,250 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, finansieret af andre udvalg (netto 0), godkendes.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/22721, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med evalueringen af tildelingen af CSR-mærke Aabenraa 2020 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget at få undersøgt, om ILO-konventionerne med fordel kan indgå i CSR-kriteriet. Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et notat, der undersøger, hvordan ILO’s konventioner relaterer sig til CSR-mærke Aabenraa, samt hvilke muligheder der er for en eventuel integrering af konventionerne i CSR-kriteriet.

   

  Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) er FN’s faglige organ for arbejdsmar-kedsspørgsmål. ILO-konventionerne omhandler grundlæggende arbejdstagerrettigheder og arbejdsvilkår, såsom organisationsret, afskaffelse af tvangsarbejde og børnearbejde, diskrimination, bekæmpelse af arbejdsløshed mv.

   

  Af største relevans for Aabenraa Kommunes CSR-ordning er konvention nr. 122 om beskæftigelsespolitik. Med denne konvention forpligter medlemsstaten sig til at udarbejde og gennemføre en aktiv politik for at fremme fuld og produktiv beskæftigelse på grundlag af et frit valg. De virksomheder, der yder en social indsats ved at bidrage til øget beskæftigelse og uddannelse i kommunen, er via deres indsats også med til at understøtte konvention nr. 122.

   

  Selvom der således kan siges at være en kobling imellem ILO-konventionerne og CSR-mærke Aabenraa, er det forvaltningens vurdering, at det vil være vanskeligt at omforme og administrere ILO’s konventioner, således at de kan indgå i CSR-kriteriet på en meningsfuld måde. Følgende forhold ligger til grund for denne vurdering:

   

  • ILO-konventionerne har til formål at opstille krav, standarder og retningslinjer for arbejdstageres rettigheder og vilkår på arbejdsmarkedet. Således er de ikke i tråd med CSR-mærkets intention om at anerkende virksomheder, der tager et socialt ansvar og yder en ekstraordinær social indsats.
  • Det vil være vanskeligt at opstille et krav om virksomhedernes overholdelse af ILO’s konventioner, som kan administreres og dokumenteres.

   

  Hermed er det forvaltningens anbefaling, at ILO-konventionerne ikke integreres i CSR-kriteriet.

   

  Frem for at integrere konventionerne i CSR-kriteriet, er det muligt at synliggøre og formidle viden om konventionerne via kommunens kommunikation om CSR-mærke Aabenraa. Dette kan dog få konsekvenser for virksomheder og borgeres opfattelse af CSR-mærke Aabenraa som en lokalt forankret ordning med betydning for det lokale samfund og arbejdsmarked.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ILO-konventionerne ikke indgår konkret i kriteriet for tildeling af CSR-mærke Aabenraa.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Sagen genoptages med henblik på indarbejdelse af en forventning om overholdelse af ILO- konventionerne.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  -

   

  Afbud: Thomas Juhl og Carina Underbjerg Hansen.