Beslutningsprotokol

mandag den 8. juni 2020 kl. 16:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl, Kim Brandt
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Godkendt.

   

  Carina Underbjerg Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14271, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision Ernst & Young har fremsendt revisionsberetning nr. 19 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2019.

   

  Revisor vurderer, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange og at ledelsestilsynet giver et retvisende billede af kvaliteten i sagsbehandlingen på sagsområderne.

   

  Det er endvidere revisors vurdering, at sagsbehandlingen generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning.

   

  Revisionen for 2019 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. 

   

  Revisionen har afgivet et forbehold i en påtegning af et projektregnskab, som hører under Teknik- og Miljøudvalget, hvorfor den sociale beretning også behandles i dette udvalg.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at revisionsberetning nr. 19, hvad angår Arbejdsmarkedsudvalgets områder, anbefales godkendt.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31062, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Den 21. marts 2018 godkendte Byrådet en nedlæggelse af KIK I pr. 31. maj 2018 og samtidig opstart af KIK II pr. 1. juni 2018. Investeringen i KIK II er på 60,6 mio. kr. i perioden 1. juni 2018 - 31. maj 2022.

  Målet for KIK II er at nedbringe antallet af det samlede antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra 1.130 i 2018 til under 800 i 2022.

   

  Økonomi

  Der er udarbejdet en ny opfølgningsrapport, som er vedhæftet som bilag. Forvaltningen vil gennemgå rapporten under mødet.

   

  Overordnet status:

  Det samlede antal af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er den 5. maj 2020 reduceret til 917. Målet ved udgangen af 2020 er 853.

   

  Generelt ser området et fald i antallet af ansøgninger om kontant- og uddannelseshjælp sammenlignet med samme periode sidste år. Således er antal påbegyndte borgere med målgruppeforløb i perioden 9. marts til 8. maj 2019 199, mens det i 2020 var 149. Det er en ændring på -50 svarende til -25%. På trods af dette har området set en stigning i det samlede antal borgere på ydelse siden nedlukningen af indsatsen i forbindelse med Covid-19.

  Grunden til dette er, at der ses et betydeligt fald i antallet af borgere, der bliver afsluttet i forbindelse med opstart i job og uddannelse. I 2020 er 59 (6 %) borgere afsluttet, hvor det i 2019 for samme periode var 130 (12%) af det samlede antal borgere.

   

  Jobcenteret har fokus på at holde beskæftigelsesindsatsen i gang på trods af, at rådighedsforpligtelsen i forbindelse med Covid-19 har været suspenderet. Der er den 11. maj 2020  ca. 120 borgere frivilligt aktive i et digitalt KIK-forløb gennem jobcenteret med henblik på at komme i ordinært arbejde eller at komme tættere på arbejdsmarkedet.

   

  2.363 borgere har indtil 5. maj 2020 været en del af KIK II, hvis man regner nytilgangen med, og deres status fordeler sig således:

   

  Ydelseskategori

  Andel

  (Afrundet)

  Selvforsørgende

  45 %

  Anden ydelse

  (bl.a. ressourceforløb/fleksjob/førtidspension)

  17 %

  Kontant- og uddannelseshjælp

  39 %

   

   

  Den samlede reduktion (de 45 % samt 17 % angivet ovenfor) fordeler sig således:

   

  Ydelseskategori

  Andel

  (faktisk)

  Andel

  (forventet)

  Selvforsørgende

  73 %

  76 %

  Anden ydelse

  (bl.a. ressourceforløb/fleksjob/førtidspension)

  27 %

  24 %

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at KIK II opfølgningen fremadrettet lægges på den åbne portal, og

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36558, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på udvalgsmødet den 2. december 2019 udviklingen på revalideringsområdet i investeringsstrategien KIJOS. Beslutningen blev, at udvalget ønskede en ny status på revalidering på juni mødet 2020.

   

  Udviklingen på revalideringsområdet viser endnu ikke en effekt af prioriteringen af området. Siden marts måned har en yderligere medvirkende faktor også været en midlertidig suspendering af beskæftigelsesindsatsen på grund af COVID 19. Nogle har været hjemsendt fra deres praktik og uddannelse, og for nogle, har jobcentret ikke kunnet etablere en praktik i suspensionsperioden. Dette vil medføre, at nogle jobplaner i revalideringsforløbet, efter en individuel vurdering, vil blive forlænget.

   

  Status på nuværende tidspunkt er, at 27 borgere er i et revalideringsforløb. 20 borgere er i uddannelsesrevalidering, og 7 borgere er i virksomhedsrevalidering. Aldersfordelingen er fra 23 år til 53 år, fordelt på 9 mænd og 18 kvinder. 3 borgere er p.t. sygemeldt i deres revalideringsforløb og 1 borger er på barsel.

   

  6 af de 27 revalideringsforløb forventes afsluttet med udgangen af juni måned 2020 (afslutter uddannelse).

   

  Der er etableret et større fokus på anvendelse af revalideringsmuligheder i samtalerne på jobcentret, ligesom der i efteråret 2020 vil blive planlagt møder med de forskellige teams på jobcentret for at kvalificere og øge anvendelsen af revalidering i beskæftigelsesindsatsen.

   

  Set i forhold til alle forløb på landsplan, har Aabenraa Kommune haft en nogenlunde konstant andel af revalideringsindsatsen.

   

  Revalidendernes jobplan er målrettet mod mange forskellige brancher og fag, hvilket også har betydning for de efterfølgende beskæftigelsesmuligheder.  Blandt de borgere, der aktuelt er i revalideringsforløb, ses følgende fordeling på fagområder

   

   

  Branche

  Antal:

  Socialrådgiver

  3

  IT tekniker (AspIT)

  3

  Pædagog

  3

  SOSU hjælper / assistent

  3

  Butik (elev)

  2

  Frisør

  1

  Mekaniker / Automatiktekniker

  2

  Bygningskonstruktør / bygningsmaler

  3

  Cater

  1

  Kontor / finansøkonomi

  2

  Kørelærer

  1

  Pedel

  2

  Rengøringsassistent

  1

   

  Der henvises til vedlagte og uddybende bilag om status for brugen af revalidering i Aabenraa Kommune

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Godkendt, idet der forelægges en ny sag i januar 2021.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/13888, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i april offentliggjort ”Evaluering af ordningen med personlig assistance”, udgivet af Marselisborg Consulting i december 2019 (bilag 1). På baggrund af evalueringen har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat (bilag 2), hvor jobcenterets brug af ordningen sammenlignes med de fundne resultater i Marselisborgs evaluering. Fokus i notatet er på anvendelsen af ordningen. Det er ikke alle resultaterne, som Marselisborg har udarbejdet, der kan genskabes hos jobcenteret, derfor indgår kun de resultater, hvor det er muligt.

   

  Ordningen:

  Reglerne for brug af personlig assistance findes i Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Formålet med ordningen, er at fastholde medarbejdere eller selvstændige, som har en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Samt at hjælpe personer med fysisk eller psykisk handicap ind på arbejdsmarkedet.

   

  Opsummering af resultater:

  I evalueringen fra Marselisborg, der undersøger brugen af ordningen indtil 2018, fremhæves det, at der er stor forskel på kommunerne. Aabenraa Kommune karakteriseres ved at have forholdsvis mange gamle sager over 9 år med en høj enhedspris. Dette betyder, at det fremhæves i rapporten s. 20,: ”Aabenraa, der har den niende største samlede omkostning til trods for i fjerde kvartal 2018 at være den 27. største by i Danmark.” Dette sammenholdes med, at kommunen har færre sager i 2018, end man kunne forvente ud fra kommunens størrelse.

   

  Forvaltningens egne undersøgelser af området viser følgende karakteristika for brugen af personlig assistance:

  -         Andelen af mænd med personlig assistance bevilling er i Aabenraa (65 %) højere end i resten af landet (55 %) og højere end blandt sagerne fra de jobcentre, der indgår i Marselisborgs evaluering (53 %).

  -         Andelen af bevillingshavere over 40 år er højere i Aabenraa (77 %) end i resten af landet (73 %) og højere end blandt sagerne fra de jobcentre, der indgår i Marselisborgs evaluering (69 %)

  -         Andelen, der bevilliges over 10 timer pr. uge i personlig assistance, er højere i Aabenraa (39 %), end blandt sagerne fra de jobcentre der indgår i Marselisborgs evaluering (35 %)

  -         Størstedelen af bevillingerne i Aabenraa gives til personer i beskæftigelse (39 %) efterfulgt af personer i fleksjob (37 %). For resten af landet er de tilsvarende andele 30 % og 21 %.

  -         Over halvdelen af arbejdsopgaver, der bevilliges personlig assistance til, er i Aabenraa fysisk aflastning (53 %), i resten af landet er den tilsvarende andel på 39 %.

  -         I Aabenraa udgør landbrug 14 % af bevillingerne, og de er i gennemsnit bevilliget 15 timers personlig assistance. For resten af bevillingerne i Aabenraa er gennemsnittet 10 timer.

   

  Sammenfattende viser undersøgelsen, at udgifterne til personlig assistance for Aabenraa Kommune ligger lidt højere end landsgennemsnittet. Udgiften til personlig assistance udgjorde i 2018 10,542 mio. kr.  Samtidig viser undersøgelsen, at niveauet af tilkendelser af personlige assistance i 2018 er lidt lavere end landsgennemsnittet. Årsagen til forskellen ligger i en række ældre sager, der er har en høj enhedspris. Undersøgelsen giver derfor ikke anledning til at ændre i jobcenterets nuværende praksis

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/62627, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2021 skal Arbejdsmarkedsudvalget på dagens møde drøfte mål, indsatser og strategier i Aabenraa Kommunes beskæftigelsesindsats i 2021. Som grundlag for drøftelsen anvendes beskæftigelsesplan 2020 samt forvaltningens notat om udfordringer på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune.

   

  COVID-19

  Coronakrisen vil i høj grad komme til at påvirke beskæftigelsesindsatsen i den kommende tid, hvor arbejdsmarkedet er præget af kriseramte virksomheder og et stigende antal nyledige. For jobcenteret vil det betyde et øget borgerflow end tidligere, hvor fokus i indsatsen bl.a. vil være på opkvalificering og brancheskift. Derudover skal vi forsøge at afbøde konsekvenserne af coronakrisen for de grupper, som er længst væk fra arbejdsmarkedet. Selvom der er flere jobparate i ledighedskøen, skal vi fortsat have fokus på at opretholde og forbedre arbejdsevnen hos de borgere, som har problemer ud over ledighed.

   

  Input fra Dialogforum

  Dialogforum drøftede den 19. maj 2020 udfordringer og konsekvenser som følge af coronakrisen. I relation til beskæftigelsesområdet udtrykte medlemmerne bekymring over det faldende antal lærlinge- og elevpladser samt konsekvenserne af nedlukningen for særligt sårbare unge.

   

   

  Centrale strategiske områder for beskæftigelsesindsatsen

  • Samarbejdet med virksomhederne: De strategiske drøftelser handler om jobcenterets indsats for at skabe balance imellem virksomhedernes behov for arbejdskraft og borgernes muligheder for beskæftigelse og uddannelse. Her handler det om at skabe et holdbart match imellem de kompetencer, der efterspørges, og den arbejdsstyrke, der er til rådighed i kommunen.
  • Når sygdom rammer: De strategiske drøftelser drejer sig om muligheder og barrierer for et øget tværgående samarbejde i kommunen om syge borgere. Jobcenterets grundholdning er, at sygdom og mistet tilknytning til arbejdsmarkedet er en fælles udfordring, som både jobcenter, virksomheder og det samlede sundheds- og behandlingsområde har ansvar for.

  Dernæst blev der sat fokus på en øget prioritering af den aktive indsats. Hermed ønsker jobcenteret at praktisere en mere differentieret tilrettelæggelse af indsatser, hvormed vi investerer intensivt i de borgere, som har størst udbytte af et aktivt forløb i jobcenteret. Der skal i højere grad være fokus på kvalitet i indsatserne frem for kvantitet.

  • På kanten af arbejdsmarkedet: De strategiske drøftelser omhandler udviklingen af et mere aktivt samarbejde om udsatte borgere. Samarbejdet omfatter både den enkelte borger, virksomhederne og de øvrige forvaltninger i kommunen.

  Vi skal arbejde målrettet for at nedbryde barrierer for øget inklusion og tilknytning til arbejdsmarkedet for udsatte borgere – både hos borgeren selv, på arbejdsmarkedet og i jobcenteret – og vi skal have fokus på en tidlig og langsigtet indsats.

  • Den udvidede ungeindsats: De strategiske drøftelser handler om, hvordan jobcenteret kan bidrage til at løfte indsatsen overfor udsatte unge, både i kraft af vores deltagelse i kommunens samlede Ungeindsats, men også i en udvidet forstand, der hvor vi møder de unge på tværs i jobcenteret.

   

  De beskæftigelsespolitiske mål for 2021

  Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år sine beskæftigelsespolitiske mål for kommunerne.

  Der er endnu ikke udsendt nogen officiel udmelding, men ministeren har udtalt, at kommunerne bl.a. vil blive målt på, om de formår at få flere flygtninge, familiesammenførte og personer med handicap i job, samt om de får flere til at opkvalificere sig. Herudover løfter han sløret for et helt nyt krav om, at borgerne får en værdig behandling i jobcentrene. Ministerens udmelding er vedlagt som bilag.

   

  I Aabenraa Kommune gør vi allerede en aktiv indsats for at sikre en værdig behandling af ledige. På det politiske niveau har vi gennemført investeringsstrategier, som indebærer, at sagsbehandlere får lavere sagsstammer og dermed mere tid til borgerne. Derudover er der i jobcenteret konstant ledelsesmæssigt fokus på at give ledige en værdig behandling med fokus på individuelt tilrettelagte forløb.

   

  Forvaltningen forventer at kunne indarbejde de officielt udmeldte beskæftigelsesmål i første

  udkast til beskæftigelsesplanen, som udvalget vil drøfte på sit møde i september.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter de udpegede udfordringer på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune med

  henblik på at komme input til beskæftigelsesplan 2021, og

  at forvaltningen udarbejder forslag til indsatser og mål på de udpegede områder.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Input til beskæftigelsesplan drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17213, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde den 9. marts 2020 besluttet at den videre proces for udarbejdelse af et forslag til en tværgående integrationspolitik skal tage afsæt i dels oplæg fra forvaltningen og dels bidrag fra udvalgets medlemmer.

   

  På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020 fik udvalget, som input til det videre arbejde med integrationspolitik, et faktuelt oplæg om integrationsområdet i en kommunal kontekst.

   

  Der lægges i denne sag op til en drøftelse af rammerne for en integrationspolitik i Aabenraa Kommune.

   

  Drøftelsen tager udgangspunkt i et oplæg fra forvaltningen.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerserviceindstiller,

  at forvaltningens oplæg drøftes og danner input til integrationspolitikken.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Input til integrationspolitikken givet med henblik på indarbejdelse.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Orientering om

  • Genåbning i forbindelse med Covid-19
  • Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder

   

  Sag om seniorpension forelægges til august.