Beslutningsprotokol

mandag den 10. august 2020 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Jens Bundgaard Nielsen, Thomas Juhl, Kim Brandt
Bemærkninger: Der var afbud fra Jens Bundgaard Nielsen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21830, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Baggrunden for den ekstraordinære bevillingskontrol var en vækst i udgifterne på flere områder. Væksten i udgifterne var på nogle områder, som følge af COVID 19, mens det på andre områder var svært at vurdere om der var tale om en lokal vækst eller en vækst på landsplan.

   

  Byrådet godkendte den 27. maj 2020, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets område skulle udarbejdes en ekstraordinær bevillingskontrol, når resultatet af midtvejsreguleringen forelå.

   

  Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over bevillingskontrollen pr. 30. juni 2020. Tabellen er opdelt på udvalgets bevillingsområder og politikområder.

   

  Den overordnede konklusion på den ekstraordinære bevillingskontrol er, at udfordringerne på overførselsudgifterne og de forsikrede ledige kan finansieres via midtvejsreguleringerne samt en afsat pulje vedr. overførselsudgifter under Økonomiudvalget.

   

  Overførselsudgifterne viser et forventet merforbrug på 36,342 mio. kr. Under bevillingsområdet Forsikrede ledige indgår der også et forventet merforbrug på overførselsudgifterne på 1,571 mio. kr. Samlet for overførselsudgifterne forventes der et merforbrug på 37,913 mio. kr.

   

  Det forventede merforbrug kan delvis finansieres af midtvejsreguleringen af overførselsudgifter på 34,787 mio. kr. Der resterer herefter 3,126 mio. kr. som udfordring. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 blev der overført et mindreforbrug på 4,690 mio. kr. vedr. overførselsudgifterne til en pulje under Økonomiudvalget. Det anbefales, at den resterende udfordring finansieres af puljen vedr. overførselsudgifter under Økonomiudvalget.

   

  På de forsikrede ledige forventes der et samlet merforbrug på 26,304 mio. kr. Dette er sammensat af et forventet merforbrug på 39,732 mio. kr. vedr. udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet, 1,571 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og et forventet mindreforbrug på 14,999 mio. kr. vedr. et budgetværn til imødegåelse af en negativ efterregulering for 2019 af beskæftigelsestilskuddet.

   

  I forhold til udgifterne omfattet af beskæftigelsestilskuddet forventes der merudgifter på 41,632 mio. kr. Hovedparten af det forventede merforbrug kan finansieres af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 39,732 mio. kr. Den resterende udfordring på 1,900 mio. kr. kan finansieres af det afsatte budgetværn, således at dette nedjusteres fra 15,065 mio. kr. til 13,165 mio. kr.

   

  Mindreforbruget på 14,999 mio. kr., som vedr. et budgetværn til at kunne imødegå en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019 anbefales tilført kassebeholdningen. Der er kommet en positiv efterregulering på 4,260 mio. kr., hvorfor der ikke er behov for budgetværnet.

   

  Økonomiudvalget behandler i august en særskilt sag vedr. konsekvenserne af midtvejsreguleringen for 2020.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at der budgetomplaceres 34,787 mio. kr. fra midtvejspuljen for 2020 under Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter,

  at der budgetomplaceres 3,126 mio. kr. fra puljen vedr. overførselsudgifter under Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter,

  at der budgetomplaceres 39,732 mio. kr. fra midtvejspuljen for 2020 under Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalgets Forsikrede ledige, og

  at der søges en negativ tillægsbevilling på 14,999 mio. kr., som tilføres de likvide midler.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Thomas Andresen deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Byrådet den 26-08-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/10840, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalgets budget bygger på følgende forudsætninger:

  • Budgetbidraget er udarbejdet ud fra ”bottom- up” tankegangen og svarer som udgangspunkt til de lokale skøn for områderne
  • Budgetbidraget er kvalificeret ud fra regeringsaftalens indhold
  • Bevillingsområdet Forsikrede ledige nedlægges som konsekvens af at beskæftigelsestilskuddet nedlægges fra 2021 som følge af udligningsreformen
  • De gennemsnitlige refusionssatser i budgetbidraget er skønnet med baggrund i regnskab 2019 og foreløbige satser for 2020
  • Budgetbidraget indeholder en udmøntning af en negativ pulje på 15,571 mio. kr. i 2021, 2,653 mio.kr i 2022, og 1,125 mio. kr. i 2023-2024. Puljen stammer fra budgetbidraget fra 2020, hvor udfordringerne i overslagsårene blev afsat som en negativ pulje
  • Budgetbidraget indeholder et forslag om at udfordringerne på overførselsudgifterne i 2021-2024 løses via et løft af budgetrammerne på 11,335 mio. kr. i alle år
  • Budgetbidraget indeholder en negativ pulje i overslagsårene 2022-2024 på 3,798 mio. kr. i 2022, 4,267 mio. kr. i 2023 og 4,548 mio. kr. i 2024 svarende til størrelsen af de resterende udfordringer på overførselsudgifterne

   

  I nedenstående er der under de enkelte områder kort beskrevet udfordringer og løsningsforslag.

   

  Serviceudgifter

  Der forventes ikke udfordringer på Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter.

   

  Overførselsudgifter

  Budgetberegningerne viser, at der forventes udfordringer på overførselsudgifterne for 2021-2024. Udfordringerne udgør 107,685 mio. kr. i 2021, 94,884 mio. kr. i 2022, 92,276 mio. kr. i 2023 og 95,282 mio. kr. i 2024.

   

  Økonomiaftalen indeholder en vækst på overførselsudgifterne, således at basisbudgettet skal opjusteres med 96,350 mio. kr. i 2021, 79,751 mio. kr. i 2022, 76,674 mio. kr. i 2023, og 79,399 mio. kr. i 2024.

   

  Herefter resterer der en udfordring på overførselsudgifterne, som forvaltningen vurderer ikke kan løses inden for de nuværende budgetrammer. Udfordringerne er opgjort til 11,335 mio. kr. i 2021, 15,133 mio. kr. i 2022, 15,602 mio. kr. i 2023 samt 15,883 mio. kr. i 2024.

   

  Udfordringerne kan henføres til førtidspensioner, hvor der forventes et væsentligt større antal førtidspensioner end der er budgetlagt. Årsagen til dette skal bl.a. søges i større antal tilkendelser i både 2019 samt forventet antal tilkendelser for 2020, som får indvirkning på budget 2021-2024. Forvaltningen har i forbindelse med budgetlægningen nedjusteret det lokale skøn for 2022-2024, således at væksten mellem de enkelte overslagsår nærmer sig væksten i overførselsskønnet på landsplan.

   

  Det stående udvalg skal selv håndtere lokale udfordringer, som en del af budgetlægningen. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt, at løse udfordringerne inden for det eksisterende budget.

   

  Forvaltningen anbefaler derfor, at Arbejdsmarkedsudvalget budgetrammer for 2021-2024 vedr. overførselsudgifter løftes med 11,335 mio. kr. i alle år. Herefter udgør udfordringerne 3,798 mio. kr. i 2022, 4,267 mio. kr. i 2023 og 4,548 mio. kr. i 2024.

   

  Forvaltningen anbefaler, at der afsættes en negativ pulje under Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter svarende til størrelsen af de resterende udfordringer.

   

  Håndtering af den negative pulje i 2022-2024 sker i forbindelse med næste års overførselsskøn i økonomiaftalen.

  Økonomi og afledt drift

  I nedenstående ses basisbudgettet, det beregnede budget samt de opgjorte udfordringer. Ligeledes er angivet løsningsforslag samt afvigelse. Nedenstående er opdelt på serviceudgifter og overførselsudgifter. For uddybning af områderne henvises til vedlagte budgetnotat samt bilag til budgetnotat.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller, 

  at Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme på overførselsudgifterne løftes med 11,335 mio. kr. i 2021-2024,

  at Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag for 2021-2024 godkendes, og

  at de specielle bemærkninger for Arbejdsmarkedsudvalget tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  1. at anbefales godkendt.

  2. og 3. at godkendt.

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36509, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  I november 2019 blev beskæftigelsesplanen for 2020 godkendt og af beslutningen fremgår det, at en opfølgning på målene i beskæftigelsen skal fremlægges for Arbejdsmarkedsudvalget i august 2020. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte opfølgningsnotat, hvoraf det fremgår, at

   

  • 4 ud af 8 lokale mål er opfyldt, mens målene om andelen af borgere på offentlig forsørgelse (1), ledigheden blandt fleksjobvisiterede (6), unge på offentlig forsørgelse (7) og borgere på sygedagpenge og i jobafklaring (8) ikke er opfyldte. En medvirkende årsag er COVID-19-krisen, der har medført en stor stigning i antallet af forsikrede ledige herunder også unge.
  • I forhold til de 3 ministermål, er kun målet om flere integrationsborgere i beskæftigelse, der kan opgøres for Aabenraa. Her ses det, at Aabenraa lever op til målet ved at have en stigende andel i beskæftigelse. 

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opfølgningen tages til orientering. 

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19882, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har indgået to aftaler, der har til formål at forebygge den øgede ledighed som følge af COVID19, særligt for de grupper af ledige, der har sværest ved at få og fastholde et nyt arbejde. Aftalerne har til formål at sikre ufaglærte får en erhvervsuddannelse, og virksomhederne får adgang til kvalificeret arbejdskraft.

   

  I det efterfølgende redegøres der for de væsentligste tiltag og ændringer i lovgivningen. Det er primært ændringer, der vedrører uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen, men der er også en række mindre ændringer og justeringer på uddannelsesområdet. Aftalen er planlagt til at være implementeret i lovgivningen med virkning fra 1. august 2020. Aftale om styrket opkvalificering kan findes i bilag 1 og aftale om ekstraordinært uddannelsesløft i bilag 2 og en detaljeret redegørelse i bilag 3.

   

  Aftale om styrket opkvalificering

  Aftalepartierne er enige om at justere uddannelsesløftet, så flere ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse får mulighed for at tage en erhvervsuddannelse.

   

  Uddannelsesløft:

  • Man behøver ikke at færdiggøre erhvervsuddannelsen inden for dagpengeperioden. Hermed kan uddannelsen efter ophør af dagpengeperioden fortsætte gennem voksenlærlingeordningen eller den ydelse, som den ledige er berettiget til (fx SU eller kontanthjælp).
  • Man kan tage særskilte dele af en erhvervsuddannelse, fx et grundforløb, og man kan tage alle erhvervsuddannelser. Det gælder også uddannelser, som ikke udbyder skolepraktik.
  • Jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, og enten er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, kan tage et grundforløb gennem puljen til uddannelsesløftet.

   

  Faglært gennem voksenlærlingeordningen:  

  Aftalepartierne er enige om, at virksomhederne i 2020-2021 skal have tilskud til at betale voksenelevløn i praktikperioden til flere målgrupper:

  • Beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse kan blive voksenlærlinge. (Hvis uddannelsen ikke har være brugt de sidste 5 år)  
  • Faglærte ledige kan blive voksenlærlinge allerede efter tre måneders ledighed – og ikke først efter seks måneder, som det er tilfældet i dag.

   

  Derudover er der initiativer i forhold til videreførelse af en ordning omkring jobrotation, øgede midler og lettere adgang til korte erhvervsrettede kurser, samt initiativer på forberedende voksenundervisning (FVU). Jobcentrene får derudover mulighed for at søge midler til ansættelse af uddannelsesambassadører i 2020-21.

   

  Aftale om ekstraordinært løft af ledige

  Uddannelsesløft:

  Fra 1. august 2020 og i 2021 får ledige, der påbegynder en erhvervsuddannelse inden for områder med behov for arbejdskraft ret til 110% af den hidtidige dagpengesats. På de øvrige områder bibeholdes satsen svarende til 80% af dagpengesatsen.

   

  Voksenlærlinge:

  I perioden 2020-21 suspenderes positivlisten for voksenlærlinge, så det bliver muligt at blive voksenlærling i alle fag, dog under forudsætning af at der er en arbejdsgiver i den anden ende.

   

  Derudover øges bevillingerne og adgangen til korte erhvervsrettede uddannelser herunder kurser under 6 ugers jobrettet uddannelse.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1111, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret udarbejder hvert kvartal et jobbarometer til internt brug. Jobbarometeret er jobcenterets skøn, for det næste kvartal, over jobmuligheder for de ledige. Det danner udgangspunkt for dialogen om jobsøgning og mulighederne for uddannelse og kompetenceløft.

   

  Jobbarometeret er delt op i fire kategorier:

  • Mangel på arbejdskraft, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for sundheds- og byggefagene.
  • Gode beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for service-, transport- og håndværksfag.
  • Dårlige beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter medie- og IT-området.
  • Overskud på arbejdskraft, der blandt andet omfatter ufaglært arbejdskraft.

   

  Dette kvartals jobbarometer afspejler ændringerne i arbejdsmarkedet som følge af COVID-19 krisen. Der er fortsat stor efterspørgsel i håndværksfagene og sundhedsområdet – til gengæld ses der et fald i efterspørgslen inden for fag, hvor der typisk beskæftiges ufaglært arbejdskraft.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21018, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har 10. juni 2020 offentliggjort en ny måling af kommunernes sanktionspraksis over for kontanthjælpsmodtagere m.m. STAR oplyser, at ”formålet er at skabe transparens og understøtte en ensartet sanktionspraksis på tværs af kommuner.”

   

  Data er opgjort for kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt modtagere af selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse og overgangsydelsesmodtagere. Datagrundlaget er det samme, som ligger på hjemmesiden jobindsats.dk.

   

  STAR oplyser, at ”målingen følger af ’aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger’ fra november 2018”, hvor det blev besluttet at offentliggøre sanktionsdata. Derudover skal målingen ses som ”led i moderniseringen af rådighedstilsynet” samt ses i samspil med ”benchmarking af jobparate kontanthjælpsmodtagers registrerede jobsøgning.” 

   

  STAR understreger, at et højt eller lavt niveau ikke i sig selv kan tages som ”udtryk for god eller dårlig administration i en kommune.” Hvis kommunen er god til at vejlede om rådighedsreglerne, kan niveauet være lavt, fordi borgerne overholder dem, mens et lavt niveau omvendt kan være udtryk for, at kommunen ikke sanktionerer, hvor den burde gøre det. Ved forvaltningen i Aabenraa Kommune er det opfattelsen, at det høje sanktionsniveau i kommunen skyldes, at der sanktioneres, når der er grund til det.

   

  De seneste data omfatter 4. kvartal 2019 og viser, at Aabenraa er den femte mest sanktionerende kommune i landet. 13,3 % af 1.081 borgere blev sanktioneret i det kvartal. Gennemsnittet for hele landet lå lige under 8 %.  I forhold til de forskellige sanktionstyper ses, at Aabenraa anvender periodesanktion ved udeblivelse fra tilbud og punktsanktion, hvorimod der ikke er data for ophør af ydelse, periodesanktion ved manglende tilmelding/CV, periodesanktion ved udeblivelse fra samtale samt skærpet rådighed.  

   

  Man kan via Jobindsats se udviklingen over tid. Herunder ses for de enkelte målgrupper

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3178, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetforliget for 2018 blev der truffet beslutning om, at disponere 1 mio. kr. af budgetrammen vedr. indsatser i KIK projektet på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2018 og 2019 til anonym psykologisk rådgivning til unge op til og med 25 år.

  I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. 9. 2018 er der givet 0,6 mio. kr. til således at  anonym psykologisk rådgivning kunne fortsætte i 2020. Fra 2021 er der ikke afsat budget til projektet.

  Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkendte i marts/april 2018, at tilbuddet om anonym psykologisk rådgivning til unge til og med 25 år blev forankret i Ungeindsatsen med organisatorisk placering under PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

   

  Tilbuddets indhold

  Målgruppen for tilbuddet er alle unge til og med 25 år, der henvender sig om psykologbistand.

  Den unge kan få op til 5 gratis rådgivende psykologsamtaler, hvis den unge:

  • Er færdig med folkeskolen.
  • Er under 26 år.
  • Har adresse i Aabenraa Kommune.
  • Har psykiske problemer, der påvirker den unges hverdag (f.eks. tristhed, bekymringer, stress, social mistrivsel, sorg efter tab, identitetsvanskeligheder, familieproblematikker og skole- og arbejdsrelaterede problemer).
  • Ikke allerede modtager psykologbistand et andet sted.

   

  Målet med tilbuddet er, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

  Information om tilbuddet er tilgængelig på kommunens hjemmeside, hos praktiserende læger, på ungdomsuddannelsesinstitutioner og lignende.

   

  Den indledende kontakt foretages via en vagttelefon, der betjenes af en ungdomspsykolog i tidsrummet kl. 9-16 mandag til fredag. Via kontakten med psykologen kan der laves konkret aftale om personlige samtaler til den unge. Den fysiske placering af samtalen aftales med den unge. Der ydes ikke samtaleforløb i private hjem.

  Samtalerne er anonyme, og psykologen har tavshedspligt. Hvis den unge er under 18 år, skal den unge orientere sine forældre om, at den unge taler med en psykolog. Forløbene foretages under reglerne for anonym rådgivning, der er organiseret af offentlige myndigheder, og er således ikke omfattet af journalpligt, jf. bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser § 1, stk. 4.

  Da tilbuddet omhandler åben anonym psykologrådgivning, henvises borgere, hvor det viser sig nødvendigt med en behandlingsindsats, til behandling i det ordinære behandlingssystem.

   

  Status

  Tilbuddet dækker et behov hos de unge om et hurtigt tilgængeligt, fleksibelt og gratis psykologisk tilbud, der understøtter den kommunale ungeindsats. Fra 1.juni 2018 til 1. februar 2020 har psykologerne været i kontakt med 223 unge og haft 592 samtaler. De primære temaer for samtalerne har været angst, belastningsreaktioner, stress, familieproblemer, depressioner, sociale problemer, tristhed og uro. Hovedparten af de unge henvises til tilbuddet af egen læge. En stor del er unge, der ligger på grænsen til at have behov et regionalt psykiatrisk behandlingstilbud, men hvis vanskeligheder endnu ikke er svære og tunge nok. Dermed taler tilbuddet også ind i projekt Fremskudt funktion fra psykiatrien, hvor PPR i Aabenraa Kommune og de øvrige 21 kommuner i Region Syddanmark indgår i et samarbejde med Regionens børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger.

  I februar 2019 blev de tre udvalg orienteret om evalueringen af tilbuddet, som blev foretaget ultimo 2018.

   

  Effekt

  Tilbuddet er af anonym karakter, hvortil der ikke er journalpligt og derfor ej heller været muligt at føre systematisk kvantitativ statistik på den indsats der er givet, og derved en viden om effekten af støtten. En kvalitativ vurdering fra Ungdomspsykologerne er, at ca. 75% af de unge, der har benyttet tilbuddet, har følt sig hjulpet indenfor rammen af de max 5 samtaler.  Ca. 25 % af de unge har haft så omfattende behov for støtte, at disse er blevet henvist videre i systemet til videre udredning og/eller behandling.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2020

  - Taget til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på deres møde den 12. maj 2020  inspirationskataloget fra  §17, stk. 4 udvalget – Ung i Aabenraa.

  Udvalget besluttede at inspirationskataloget sendes til  inspiration i de andre stående udvalg.

  Det blev samtidig besluttet, at Børne- og Uddannelsesudvalget arbejder videre med inspirationskatalogets generelle anbefaling.

   

  Som en del af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 blev der nedsat et §17 stk. 4 udvalg, Ung i Aabenraa, som har arbejdet med emner relateret til det at være Ung i Aabenraa. Udvalget har udarbejdet et inspirationskatalog, som forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget, der er referenceudvalg for §17, stk. 4 udvalget.

   

  Aabenraa Byråd har udarbejdet en ambitiøs vækststrategi ”Sund Vækst”, der gælder frem til 2030 med den overordnede mission ”Det Gode Liv”. Et af fokuspunkterne er, at Aabenraa skal være en aktiv studie by med et stærkt ungdomsmiljø.

   

  Med Sund Opvækst, som er Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik er der formuleret en fælles tværgående politik, som sikrer generelle gode vilkår for kommunens børn, unge og familier.

  Udgangspunktet for Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes ambition om, at skabe de bedst mulige opvækst- trivsels- og vækstmuligheder til gavn for kommunens borgere. Denne ambition udfoldes omkring en række temaer, hvoraf det ene tema er ”Unge”.

  Der sættes med temaet ”Unge” i ”Sund Opvækst”, mål op for hvad Aabenraa Kommune vil på området og hvordan disse mål skal opnås, for at skabe de bedste betingelser for unges liv og udvikling.

   

  Med Ung i Aabenraa har Byrådet i Aabenraa Kommune ønsket, at styrke forholdene for unge i Aabenraa Kommune i målgruppen 15 – 25 år.

   

  Byrådet har med nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalget også godkendt et kommissorium, der sætter rammer og retning for udvalget.

   

  For at opnå et så bredt et perspektiv som muligt, på det at være ung i Aabenraa Kommune blev der forud for arbejdet med kommissoriet afholdt et brainstorm-møde, hvor der kom idéer til temaer til §17, stk. 4-udvalgets arbejde.

  I brainstorm-mødet deltog repræsentanter fra Det Fælles Elevråd, Campusrådet samt ungdomsmedlemmer fra de politiske partier.

  Med udgangspunkt i de foreslåede emner har §17, stk. 4 - Ung i Aabenraa behandlet følgende temaer:

  1. Nattelivet

  2. Transport/trafik

  3. Rådgivning til unge i Aabenraa

  4. Ungdomsboliger i Aabenraa Kommune

  5. Lokaler til afholdelse af møder

  6. Grænseoverskridende samarbejde

  7. Flere kultur- og sportstilbud, også mere alternative.

   

  Medlemmerne i §17, stk. 4 udvalget – Ung i Aabenraa har været unge, der er blevet udpeget af de forskellige ungdomsuddannelser i Aabenraa Kommune. Udvalget har i perioden oktober 2018 til februar 2020 afholdt 6 møder.

  Da de unge i løbet af perioden har afsluttet deres ungdomsuddannelse, har der været udskiftning af stort set alle medlemmer, således at det har været en gruppe, der har behandlet punkterne 1-5, og en anden gruppe punkterne 6-7 samt det samlede inspirationskatalog. 

   

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen om inspirationskataloget fra §17, stk. 4 udvalget – Ung i Aabenraa tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Taget til efterretning, idet der opfordres til at fastholde en struktur, hvor der er dialog med de unge.

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 03-09-2020

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

   

  • jobCAMP 5. - 6. november 2020 i Aalborg
   På grund af Covid-19 deltager Arbejdsmarkedsudvalget ikke.
   Alternativ hertil undersøges.

   

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.