Beslutningsprotokol

mandag den 5. oktober 2020 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Thomas Juhl, Kim Brandt, Gert Nordklitgaard
Bemærkninger: Afbud: Gert Nordklitgaard
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Gert Nordklitgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/15005, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Benchmarkingrapporten ”Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen” fra Styrelsen for

  Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) opdateres månedligt på Jobindsats. Rapporten viser

  sigtelinjer og indikatorer fastlagt af STAR og Styrelsen for International rekruttering og

  Integration (SIRI) til at følge op på beskæftigelsesindsatsen.

   

  Den seneste rapport fra juni 2020 viser, at 21,4 % af befolkningen i Aabenraa i alderen 16-

  66 år i første kvartal 2020 modtog offentlige ydelser som f.eks. kontanthjælp eller efterløn.

  For hele landet er andelen i første kvartal på 18,3 %. Det lokale mål 1 i beskæftigelsesplan 2020 er, at forskellen i andelen skal reduceres. Fra 2016 til udgangen af 2018 blev forskellen reduceret for siden at stige svagt igen.

   

  Aabenraa havde i første kvartal 7.856 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Aabenraa skiller sig ud fra landsgennemsnittet ved at have større andele i forhold til sygedagpenge, jobafklaringsforløb, fleksjob, førtidspension og efterløn. Omvendt er andelen lavere for a-dagpenge, kontanthjælp og integrationsydelse.

   

  Rapporten viser bl.a.:

  • At Aabenraa har en relativ høj andel borgere på offentlig ydelse. 
  • At Aabenraa skiller sig ud ved at have en høj andel fleksjobvisiterede borgere, der er i fleksjob (88 %), og at andelen (27 %) der øger timetallet i fleksjob ligger over landsgennemsnittet.
  • At Aabenraa har en lavere andel af befolkningen på kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse end hele landet (Nr. 33 blandt landets kommuner). KIK II-projektet er kommunens proaktive indsats på området.
  • At der for aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp er en større andel i virksomhedsrettet aktivitet end landsgennemsnittet.
  • At andelen på sygedagpenge og i jobafklaring er lidt højere end gennemsnittet for hele landet (nr. 38 i landet), hvilket også er baggrunden for investeringsprojektet KIJOS
  • At den tidlige indsats på sygedagpenge ligger på niveau med hele landet, mens Aabenraa er bedst i landet i forhold til, at give borgere i jobafklaring en virksomhedsrettet indsats.
  • At andelen på a-dagpenge ligger lavt med 3 %, hvilket er noget lavere end for hele landet. Samtidig ses, at ledigheden er steget som følge af Covid-19-krisen.
  • At en høj andel af a-dagpengemodtagerne (87 %) får en tidlig indsats.
  • At beskæftigelsesgraden på integrationsområdet har været faldende. Den lokale opfølgning viser, at 84 % af integrationsborgerne er selvforsørgede jf. dagordenspunktet om opfølgning på beskæftigelsesplan 2020 fra august 2020.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ”Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen” tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Taget til efterretning, idet næste afrapportering gennemgås på møde i Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Afbud: Gert Nordklitgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8399, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen udsender en halvårlig og årlig ankestatistik med en opgørelse af klagesager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I bilag 1 ses den samlede ankestatistik over klager behandlet i 1. halvår 2020 for Aabenraa Kommune.

   

  Ankestyrelsen har i 1. halvår 2020 modtaget i alt 191 klagesager over Aabenraa Kommunes afgørelser, og i samme periode er 219 klagesager blevet afgjort. Til sammenligning modtog Ankestyrelsen 186 klagesager i 1. halvår 2019 og afgjorde i samme periode 182 sager.

   

  I indeværende sag redegøres kun for afgørelserne i de klagesager, som vedrører lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet. Disse udgør 155 sager ud af det samlede antal på 219 afgjorte klagesager i perioden. 

   

  Nedenstående tabel angiver det samlede antal behandlede sager og afgørelser i 1. halvår 2020 for hele landet og for Aabenraa Kommune på områderne for ydelse, førtidspension, sygedagpenge og beskæftigelse. Omgørelsesprocenten angiver andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises opgjort i forhold til af alle klager eksklusiv de afviste sager.

   

  1. halvår 2020

  Hele landet

  Aabenraa

   

  I alt (antal)

  I alt (%)

  I alt (antal)

  I alt (%)

  Stadfæstelse

  5.148

  76%

  113

  77%

  Ændring/ophævelse

  927

  14%

  17

  12%

  Hjemvisning

  659

  10%

  16

  11%

  I alt

  6.734

   

  146

   

  Omgørelsesprocent

   

  24%

   

  23%

  Afviste sager

  699

   

  9

   

   

  Ser vi på det samlede antal afgjorte sager for Aabenraa Kommune eksklusiv de afviste sager, så er 77% blevet stadfæstet, mens 23% er blevet enten ændret eller hjemvist. På landsplan er 76% af sagerne blevet stadfæstet og 24% ændret eller hjemvist. Afgørelserne for Aabenraa Kommune ligger altså stort set på samme niveau som afgørelserne på landsplan i 1. halvår 2020.

   

  Afgørelsestyper

   

  Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.

   

  Hjemvisning: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.

   

  Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

   

  Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.

   

  I bilag 2 ses en opgørelse over afgørelser i klagesagerne for Aabenraa Kommune i perioden 2016 – 1. halvår 2020. Opgørelsen viser afgørelser og omgørelsesprocent på de lovområder, der er relevante for udvalget, dvs. ydelse, førtidspension, sygedagpenge og beskæftigelse.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opgørelse over klager til Ankestyrelsen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Orientering taget til efterretning.

   

  Afbud: Gert Nordklitgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40999, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 14. januar 2019 orienterede forvaltningen om, at Jobcenter Aabenraa har fået tilsagn fra STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - til projektet ”Flere handicappede i job” under puljen ”Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap, 2018-2020”. Projektets varighed var fra 1. januar 2019 til 30. september 2020. Der var bevilliget et samlet budget på 1.810.700,00 kr. Projektet gennemførtes i samarbejde med Dansk Handicap Forbund. I alt har 11 kommuner modtaget midler fra puljen.

   

  Projektet bidrager til opfyldelse af det 3. ministermål i beskæftigelsesplanene for 2020: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

   

  Projektets målgruppe var ledige med en selvopfattet funktionsnedsættelse i Aabenraa Kommune, som enten modtog kontant- eller uddannelseshjælp, ledighedsydelse eller dagpenge. Målgruppen i projektet omfattede alle typer af funktionsnedsættelser, både fysiske, psykiske, kognitive og sensoriske, dog skulle der være tale om en varig funktionsnedsættelse.

   

  Projektets formål var, ud fra en helhedsbetragtning af målgruppens jobmål, ønsker og ressourcer, at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for mennesker med handicap. Den overordnende intention i puljen var at udvikle en screeningsmetode, der gjorde det muligt at identificere målgruppen.

   

  Projektets indsats bestod i en række tiltag i de eksisterende arbejdsgange i kommunen:

  • Screeningsmodel for at identificere relevante borgere til projektet
  • Brug af personlige jobformidlere for deltagerne i projektet
  • Målrettet tilpasning af borgerens CV og brug af MinPlan
  • Fast-track ordning for de kompenserende ordninger

   

  Projektets resultater (uddrag af bilag til sagen)

  Aktivitet

  Mål

  Resultat

  Opsporingssamtaler

  910

  1109

  Gennemført en visitationssamtale

  -

  304

  Gennemført et forløb med jobformidler

  156

  180

  Gns. Antal samtaler med borgerne

  7,4

  Brug af handicapkompenserende ordninger

  2

  Antal borgere er kommet i beskæftigelse, fleksjob eller SU

  87

   

  Projektet har, på trods af at fokus var på funktionsnedsættelser, kun brugt kompenserende ordninger til to borgere. Aabenraa er til gengæld den af de 11 kommuner, der har fået flest bragt i beskæftigelse, fleksjob eller SU. Det er projektets opfattelse, at det for mange, der oplever en funktionsnedsættelse i lige så høj grad handler om at søge over i brancher og job, hvor en evt. funktionsnedsættelse ikke har nogen betydning for erhvervsevnen. Som eksempler kan nævnes to pædagoger, der henholdsvis er blevet lastbilchauffør og elektrikerlærling og en salg- og marketingassistent, der har fået job som museumsassistent.

   

  Som en følge af de positive resultater videreføres screening og jobformidlerforløb i sagsbehandlingen af forsikrede ledige

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Orientering taget til efterretning.

   

  Afbud: Gert Nordklitgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24550, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Den Sociale Kapitalfond (DSK) har henvendt sig til Aabenraa Kommune med et projektkoncept, ”Kickstarter”, hvor de ønsker at indgå samarbejde med Aabenraa Kommune, jobcentret og op til 10 virksomheder i kommunen med det formål, at de deltagende virksomheder eller dele af deres virksomhed kan blive socialøkonomiske virksomheder, der skaber nye arbejdspladser til udsatte mennesker i Aabenraa Kommune og samtidig at et eventuelt overskud reinvesteres.

  Ambitionen er, at virksomhederne gennem projektet udvikler sociale virksomhedsrollemodeller og i samarbejde med jobcentret fremadrettet kan og vil rekruttere ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.

   

  Projektet er bygget op om fire sammenhængende hovedaktiviteter:

   

  1)     Lokal dialog, scope af projekt samt rekruttering af virksomheder i Kommunen

  2)     4 måneders individuelt forretningsudviklingsforløb + 12 måneders advisory-forløb

  3)     Overlevering af social rollemodel og forankring af indsatsen lokalt

  4)     Løbende opgørelse og afregning af projektets resultater

   

  Igennem projektet finansieres 50.000 kr. for hver deltagende virksomhed i det fire måneders indledende individuelle forretningsudviklingsforløb.

  Business Aabenraa er partner og en vigtig aktør i forbindelse med rekruttering af virksomheder til projektet.

   

  En afprøvet vækstmodel

  Små og mellemstore private virksomheder, hvor ejeren ofte selv står ved roret, udgør flertallet af særligt sociale virksomheder, hvor mange har et stærkt vækstpotentiale, og her har mulighed for at kanalisere hele eller dele af denne vækst over i en socialøkonomisk virksomhed.

   

  Tidligere udsatte ledige kan her hjælpe vækstvirksomheder med at besætte de stillinger, der ellers kan være svære at besætte. De udgør ofte en dedikeret og loyal medarbejdergruppe, når først de er blevet en del af arbejdspladsen, fordi de oplever, at virksomheden har investeret i dem. Det har vi bl.a. set her i Aabenraa i forbindelse med Corona-krisen, hvor ledigheden blandt kontanthjælpsmodtagere ikke steg i samme omfang som i andre kommuner, hvilket tilskrives vores KIK-investeringsprojekt, hvor mange kontanthjælpsmodtagere i de seneste 3-4 år har oplevet og opnået at få en fast tilknytning til en arbejdsplads.

   

  Når det gælder udvikling af de sociale virksomheder, har Den Sociale Kapitalfond udarbejdet en model med tre grundelementer, der er udviklet og testet gennem mere end 55 konkrete forløb:

   

  Første del handler om at optimere virksomhedens forretning, herunder at se på økonomistyringen, driften og salgsindsatsen. Det resulterer typisk i en vækststrategi for, hvordan virksomheden kan styrke sin bundlinje og opnå vækst.

   

  Anden del arbejder med, hvordan virksomheden kan udvikle sin sociale indsats så den matcher forretningsmodellen. Her er der især fokus på udvikling af intern træning, medarbejderuddannelse, opbygning af kompetencer samt samspillet med og støtte fra offentlige ordninger og effektivt samarbejde med kommunerne.

   

  Tredje del fokuserer på implementering og støttefunktioner, herunder særligt i forhold til at styrke virksomhedens bestyrelse og sparring med ledelsen, styrke virksomhedens branding og markedsføring samt sikre systematisk finansiel og social rapportering.

   

  Den Sociale Kapitalfond har forfinet denne tilgang siden starten af fondens arbejde, så den matcher de behov, danske sociale virksomheder typisk har – naturligvis med udgangspunkt i den enkeltes behov.

   

  Det lægges op til, såfremt projektet iværksættes, at virksomhederne, via jobcentret, rekrutterer blandt modtagere af kontant– og uddannelseshjælp, ledighedsydelse og fleksløntilskud og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge.

   

  Økonomi og afledt drift

  DSK honoreres ud fra en payment by result-mekanisme.

  Kommunen finansierer 50.000 kr. i opstartsgebyr for hver deltagende virksomhed.

  Der skal betales 20.000 kr. for hver af de to første jobordre i en deltagende virksomhed (Jobordre defineres som bindende tilsagn fra virksomheden om ansættelse af en ledig).

  Endvidere betales 60.000 kr. for hvert etableret job, som er blivende i minimum 6 måneder.

  Der kan maksimalt faktureres 300.000 kr. pr. deltagende virksomhed.

   

  Udgiften til et fuldt gennemført forløb for en ledig borger vil være i den dyre ende sammenlignet med de forløb, som jobcentret i øvrigt benytter i dag.

   

  Det der taler for alligevel at afprøve DSK´s koncept er, at vi formentlig vil kunne ramme en række virksomheder, min. 5-10, som jobcentret med de nuværende tilbud og indsatser ikke umiddelbart vil kunne indfange, og derfor ikke vil kunne få udsatte ledige på kanten af arbejdsmarkedet beskæftiget hos.

   

  Vækstpotentialet hos disse virksomheder er ukendt. Det er også svært at spå om, hvor mange nye jobs projektet vil kunne generere. men DSK´s erfaringer peger på, at der især er et stort både socialt og kommercielt potentiale i mange danske virksomheder, som allerede i dag tager eller ønsker at tage et væsentlig socialt ansvar lokalt – men som kan og vil gøre meget mere, hvis de får hjælp til at forene social- og forretningsmæssig succes og en eksplicit målsætning om at tage et særligt socialt ansvar, og hvor væksten omsættes til nye arbejdspladser og andre muligheder for udsatte mennesker. Forventningen er, at der i løbet af projektperioden kan skabes mellem 10-20 nye jobs blandt de deltagende 5–10 virksomheder.

   

  Finansiering skal ske indenfor eksisterende budgetramme.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningen får mandat til at indgå samarbejdet med Den Sociale Kapitalfond.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Gert Nordklitgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/62627, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  På mødet den 7. september 2020 drøftede Arbejdsmarkedsudvalget første udkast til beskæftigelsesplan 2021. Udvalget besluttede at få udarbejdet en pixiudgave af planen, som skal give et kort overblik over beskæftigelsesindsatsen i 2021. Beskæftigelsesplanen forelægges i sin fulde udgave til godkendelse på udvalgets november møde.

   

  På indeværende møde skal udvalget tage stilling til forvaltningens forslag. Pixiudgaven er udarbejdet som en A5-folder under overskriften ”Beskæftigelsesplan 2021 – Kort fortalt”. I folderen præsenteres et samlet overblik over indsatsområderne for 2021 med samme overskrifter, som kapitlerne i beskæftigelsesplanen. Hvert indsatsområde opsummeres helt kort med en beskrivelse af den overordnede linje og indhold for området. Herudover er der indsat en faktaboks med ”Projekter og investeringer” i 2021. På folderens bagside listes måltallene for 2021.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forslaget til en pixiudgave af beskæftigelsesplan 2021 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Godkendt, idet mål nr. 7 justeres.

   

  Afbud: Gert Nordklitgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17213, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget drøftede den 7. september 2020 oplæg til integrationspolitik og besluttede, at revideret oplæg forelægges udvalget på møde i oktober.

   

  Der er på baggrund af ovennævnte drøftelse udarbejdet et oplæg til Integrations-, selvforsørgelses- og hjemsendelsespolitik, som foreslås drøftet på mødet.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplæg til Integrations-, selvforsørgelses- og hjemsendelsespolitik drøftes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Drøftet.

   

  Afbud: Gert Nordklitgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21158, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget skal i denne sag godkende tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression.

   

  Forløbsprogrammet er en af indsatserne i Sundhedsaftalen 2015-2018, som stadig implementeres. Sundhedsstrategisk Forum (SSF) og Det Administrative Kontaktforum (DAK) har godkendt, at forløbsprogrammet sendes til politisk godkendelse i de enkelte kommuner.

   

  Forløbsprogrammet har til formål at styrke den samlede indsats for borgere i målgruppen og bidrage til borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Forløbsprogrammet beskriver de forskellige aktørers opgaver i forhold til forebyggelse, tidlig opsporing og det tværsektionelle forløb, der følger efter udredning af borgere med depression.

   

  Vedlagt sagen er det fulde forløbsprogram, kommunikationspakke, implementeringsplan, beskrivelse af koordinerende kontaktperson, og notat om udgifter.  

   

  Forløbsprogrammet nævner en række tiltag i indsatsen, hvor to specifikt fremhæves herunder:

   

  1) Koordinerende kontaktperson

  Den koordinerende kontaktperson skal tilbydes til de borgere, der er diagnosticeret med en depression og som samtidig har komplekse behov, herunder indsatser inden for arbejdsmarkedsområdet og øvrige kommunale områder. Konkret betyder dette, at kontaktpersonen som minimum sikrer, at der afholdes et fælles møde med relevante aktører, hvor der lægges en fælles plan for den videre indsats for den pågældende borger.

   

  Funktionen kan deles ud på flere medarbejdere, hvilket vurderes hensigtsmæssigt for at understøtte borgerens forløb bedst muligt. For borgere tilknyttet den regionale psykiatriindsats lægger funktionen i regionalt regi. For borgere uden tilknytning til den regionale psykiatri vurderes det mest hensigtsmæssigt, at funktionen ligger i Aabenraa Kommune. Funktionen udfyldes af en fuldtidsstilling, der deles mellem kommunens sundhedsområde og Jobcenteret. Jobcenteret vil være indgang for de borgere med depression, der modtager ydelser efter Aktiv-loven, mens kommunens sundhedsområde vil være indgang for øvrige borgere.

   

  Den regionale arbejdsgruppe bag forløbsprogrammet, vurderer at den koordinerende kontaktperson vil bidrage til mere systematiske og effektive borgerforløb, og derfor ikke nødvendigvis vil bidrage med øgede kommunale udgifter. Social & Sundhed samt Jobcenter og Borgerservice vurderer dog, at de økonomiske gevinster ved den koordinerende kontaktperson ikke kan opnås de første år, hvorfor der må påregnes udgifter til ansættelsen. En fuldtidsstilling til funktionen svarer til en udgift på ca. 0.500 mio. kr. årligt.

   

  2) Kommunalt rehabiliteringstilbud til borgere med let til moderat depression

  Der skal tilbydes et kommunalt rehabiliteringstilbud til borgere med let til moderat depression, der ikke behandles i psykiatrien. Ansvaret for den konkrete udformning af indsatsen ligger ved kommunen, men arbejdsgruppen har beskrevet et muligt forløb, der indeholder en afklarende samtale, patientskole, holdtræning, samt en afsluttende samtale.

   

  I Region Syddanmark estimeres der, at antallet af nye tilfælde af let til moderat depression per år ligger på 2.350-2.850. Dette svarer i snit til 130 nye tilfælde årligt i Aabenraa Kommune. I forløbet udarbejdet af arbejdsgruppen er der en beregnet pris på 3.250 kr. per forløb, svarende til en årlig udgift for Aabenraa Kommune på 0,423 mio. kr., såfremt alle borgere takker ja til tilbuddet.

   

  Det bemærkes at kommunen allerede på nuværende tidspunkt har en række tilbud i henholdsvis Jobcenter-, Sundhedscenter-, og Socialpsykiatriregi, der tilbydes borgere med depression. Disse tilbud kan med fordel tænkes ind i forløbsprogrammet. Såfremt der er overlap eller mulighed for kombination af tilbud, kan dette nedbringe kommunens samlede udgifter i forbindelse med forløbsprogrammet. Tilbuddene fremgår af vedlagte bilag.

   

  Samlet set vurderes en fuld implementering af forløbsprogrammet at kunne medføre øgede kommunale udgifter på op til 0,923 mio. kr. årligt. Da en del af de borgere, der er målgruppe for forløbsprogrammet i forvejen har et kommunalt forløb, vil den fulde meromkostning ikke udgøre ovenstående beløb. Det vil dog først være muligt at estimere den kommunale meromkostning i forbindelse med udarbejdelse af en konkret implementeringsplan. Meromkostningen ligger uden for de økonomiske rammer i de to forvaltninger, hvorfor udgiften skal indgå i prioriteringen i forbindelse med Budget 2022. Af samme årsag er det ikke muligt at implementere forløbsprogrammet fuldt ud før starten af 2022. Målsætningen fra SSF og DAK er, at implementeringsperioden skal løbe fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021, såfremt forløbsprogrammet godkendes i regionens kommuner.

   

  Forvaltningerne foreslår endvidere, at indsatsen evalueres to år efter påbegyndelse, for at se på om de økonomiske gevinster ved f.eks. den koordinerende kontaktperson opvejer udgifterne forbundet hermed. Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt at evaluere på overlap mellem eksisterende indsatser og det kommunale rehabiliteringstilbud, for at se om der er skabt synergier til gavn for den enkelte borgers forløb og kommunens omkostninger i forbindelse med indsatsen.

   

  Indstilling

  Social & Sundhed og Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Tværsektoriel forløbsprogram for mennesker med depression godkendes,

  at der udarbejdes en implementeringsplan, der nærmere skal fastlægge de kommunale udgifter ved fuld eller delvis implementering af forløbsprogrammet, og

  at de estimerede merudgifter hertil indgår i prioriteringen i forbindelse med Budget 2022.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Gert Nordklitgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30025, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   

  Forslag til mødeplan 2021:

   

  Mandag 11. januar

  Torsdag 11. februar

  Mandag 8. marts

  Mandag 12. april

  Mandag 10. maj

  Mandag 7. juni

  Mandag 9. august

  Mandag 13. september

  Mandag 4. oktober

  Mandag 8. november

  Mandag 6. december

   

  Alle møder afholdes kl. 16 på Aabenraa Rådhus.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at mødeplanen godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Godkendt, idet der findes et nyt tidspunkt for februarmødet.

   

  Afbud: Gert Nordklitgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  • Status på ”Job Sønderjylland” og ”Job over grænsen”
  • Opfølgning på ”Unge på toppen”
  • Varsel om masseafskedigelse på lokale virksomheder
  • Status COVID-19

   

  Afbud: Gert Nordklitgaard