Beslutningsprotokol

torsdag den 12. november 2020 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Thomas Juhl, Kim Brandt, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Lene Dalsgaard Kræg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29446, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 er årets sidste bevillingskontrol og den behandles i fire sager. Denne sag indeholder omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

   

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2020. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Jf. Økonomiudvalgets tidligere beslutning opdeles bevillingskontrollen i følgende 4 sager: 

  • 1. Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  For Arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende omfatter bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 2 bevillingskontrolsager.

   

  Denne sag indeholder budgetomplaceringer, som udvalget skal tage stilling til.

   

  Sammenfatning vedrørende bevillingskontrollen på Arbejdsmarkedsudvalgets område:

  Drift

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 på Arbejdsmarkedsudvalgets område er, at der samlet set kan konstateres et forventet mindreforbrug på 6,561 mio. kr. i 2020, hvoraf 1,431 mio. kr. anbefales overført til budgetværnspuljen vedr. COVID-19 under Økonomiudvalget.

   

  Generelt for både bevillingsområdet Overførselsudgifterne og Forsikrede ledige gælder, at mer-/mindreforbrug opgøres i forbindelse med årsregnskabet, og overføres til efterfølgende år til henholdsvis en pulje under Økonomiudvalget samt en budgetværnspulje under Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at kunne imødegå efterreguleringer af de forskellige finansieringsordninger. Dette er årsagen til, at mindreforbruget på Overførselsudgifterne og Forsikrede ledige ikke tilføres kassebeholdningen.

   

  Bevillingskontrollen viser, at der er behov for budgetomplaceringen inden for udvalget – både mellem politikområder og inden for politikområder.

   

  Omplaceringer inden for eget udvalg:

  Bevillingskontrollen viser på Overførselsudgifterne et samlet forventet mindreforbrug på 3,755 mio. kr. Der forventes tilført 0,161 mio. kr. til indsatser i KIK II på kontanthjælpsområdet, som følge af et mindreforbrug på indsatser i KIK II på bevillingsområdet Forsikrede ledige. Det resterende mindreforbrug på 3,916 mio. kr. er sammensat af mer-/mindreforbrug på forskellige politikområder. Anbefalingen er, at budgetterne justeres på de enkelte politikområder med modpost på budgetværnspuljen.

   

  Der er fra forvaltningens side en generel opmærksomhed på førtidspensioner, selvom der ved denne bevillingskontrol ikke ses væsentlige afvigelser. Kontanthjælpsområdet har udviklet sig bedre end forudsat, og det er forventningen, at ledigheden stadig vil udvikle sig i positiv retning. Det er forvaltningens vurdering, at en del af den positive udvikling i ledigheden kan tilskrives indsatserne i KIK II.  

   

  Bevillingskontrollen viser på de Forsikrede ledige et samlet forventet mindreforbrug på 2,806 mio. kr., hvoraf 0,161 mio. kr. anbefales overført til bevillingsområdet Overførselsudgifter. Det resterende mindreforbrug på 2,645 mio. kr. vedrører forventede mindreudgifter på indsatser til forsikrede ledige. Ved sidste bevillingskontrol var det ganske vanskeligt at vurdere udviklingen i ledigheden og herunder behovet for indsatser. I forhold til udviklingen i ledigheden er det forventningen, at der vil være tale om en svag stigning siden sidste bevillingskontrol og merudgifter som følge heraf kan finansieres inden for det afsatte budgetværn på området. Det afsatte budgetværn udgør herefter 10,523 mio. kr. Til sommer 2021 sker der en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020. Det er forventningen, at der vil blive tale om en negativ efterregulering, da det er vurderingen, at kommunerne er blevet overkompenseret ved midtvejsreguleringen i sommers.

   

  Derudover viser bevillingskontrollen, at der er behov for at foretage omplaceringer inden for bevillingsområdet Serviceudgifter. Der er tale om budgetomplaceringer inden for et politikområde, og direktøren har kompetencen til at foretage budgetomplaceringerne. Budgetomplaceringerne er dermed kun til udvalgets orientering.

   

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 4 bevillingskontrolsager (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Endvidere vedlægges noter til budgetomplaceringer henholdsvis indenfor og mellem politikområder i eget udvalg (bilag i3N). Der er endvidere vedlagt en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 30. september 2020 (bilag i4). Yderligere er vedlagt bilag i7 vedrørende forventet regnskab 2020 på aftalestyrende enheder.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at omplaceringer indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets egen bevillingsramme (netto 0), i henhold til vedlagte bilag i1, godkendes.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Lene Dalsgaard Kræg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/29446, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillingsansøgninger på driften finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

   

  Af nedenstående oversigt ses tillægsbevillingsansøgningerne.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

   

  Ansøgninger

  TB 2020

  RK 2021

  RK 2022

  RK 2023

  RK 2024

  Note

   

   

   

   

   

   

   

  Forsikrede ledige:

   

   

   

   

   

   

  Forsikrede ledige – indsatser i KIK II

  -161

  0

  0

  0

  0

  B2: 1

   

   

   

   

   

   

   

  Overførselsudgifter:

   

   

   

   

   

   

  Kontanthjælp – indsatser i KIK II

  161

  0

  0

  0

  0

  B2: 2

  Mindreudgifter interne tilbud som følge af COVID-19

  -1.431

   

   

   

   

  B2: 3

   

   

   

   

   

   

   

  Ansøgninger i alt

  -1.431

  0

  0

  0

  0

  -

  *) + = budgetforhøjelse/finansieres af andre udvalg og - = budgetreduktion/omplaceres til andre udvalg 

   

  Der forventes mindreudgifter til indsatser i KIK II på bevillingsområdet Forsikrede ledige på 0,161 mio. kr. Det anbefales, at beløbet overføres til indsatser i KIK II på kontant- og uddannelseshjælp under bevillingsområdet Overførselsudgifter.

   

  Som konsekvens af COVID-19 har der været mindreudgifter i beskæftigelsesindsatsen til indsatser i interne tilbud i kommunen. Mindreudgifterne er opgjort til 1,431 mio. kr. (inkl. refusion). Det anbefales, at beløbet tilføres budgetværnspuljen til COVID-19 under Økonomiudvalget.

   

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i bilag til sagen.  

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2020, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0), godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Lene Dalsgaard Kræg.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/10918, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 21. marts 2018 investeringsstrategien for borgere på kontant- og uddannelseshjælp herunder borgere på integrationsydelse, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet, kaldet KIK II. Denne sag har til formål at belyse, hvorvidt COVID-19-situationen har konsekvenser for investeringsstrategiens målsætninger.

   

   

  Målsætningerne

   

  1. at reducere antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Aabenraa Kommune med 1/3, fra det nuværende niveau ned til under 800
  2. at investeringen giver en besparelse på 45,7 mio. kr. pr. 31. maj 2022

   

  COVID-19 situationen har ikke haft den indflydelse på målsætninger i KIK-II, som man nok kunne have ventet. Antallet af helårspersoner i KIK II-målgruppen er på nuværende tidspunkt meget lavere end forventet, og ligger den 20. oktober på 737 borgere - Målsætningen for antallet i KIK II-målgruppen var 873 borgere med udgangen af september 2020.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at COVID-19, på nuværende tidspunkt, ikke får betydning for målsætningerne i KIK-II-investeringen.

  Økonomi og afledt drift

  I midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne for 2020 er der taget højde for øgede udgifter relateret til COVID-19. Midtvejsreguleringen er indarbejdet i budgetterne, hvorfor det er vurderingen, at økonomiske konsekvenser af COVID-19 er håndteret og dermed ikke påvirker resultatet af investeringsstrategien.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Lene Dalsgaard Kræg.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36558, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 27. februar 2019 investeringsstrategien KIJOS for borgere, som modtager sygedagpenge, eller som er i et jobafklaringsforløb samt et øget fokus på revalidering. Investeringsstrategien løber i perioden den 1. juni 2019 og frem til den 31. december 2022. Denne sag har til formål at belyse, hvorvidt COVID-19 situationen har konsekvenser for investeringsstrategiens målsætninger.

   

  Målsætningerne

  1. at reducere antallet af sygedagpengemodtagere i Aabenraa Kommune med 27 helårspersoner pr. år. (fra 2020) - reducere antallet i 2019 med 12 helårspersoner.
  2. at reducere antallet af jobafklaringsforløb i Aabenraa Kommune med 12 helårspersoner pr. år. (fra 2020) - reducere antallet i 2019 med 9 helårspersoner.
  3. et øget fokus på revalidering.
  4. at investeringen giver en besparelse på 2,8 mio. kr. i 2019 og 5,1 mio. kr. i årene 2020-2022.

   

  Hele COVID-19 situationen har, efter midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne for 2020, kun i begrænset omfang haft indflydelse på vores målsætninger i KIJOS. Det vi p.t. ikke kan opfylde er antallet af helårspersoner på sygedagpenge. Men modsat er antallet af helårspersoner på jobafklaringsforløb meget lavere end forventet. Begge dele kan henføres til den midlertidige COVID-19 lovgivning på området, der gør, at der i øjeblikket ikke kan henvises borgere fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb.

  På revalideringsområdet ses fortsat en vigende tendens til trods for, at der er et øget fokus på området, som bl.a. er udmøntet i ekstra ressourcer og kurser for medarbejderne.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at COVID-19, på nuværende tidspunkt, ikke får betydning for målsætningerne i KIJOS-investeringen.

   

   

  Økonomi og afledt drift

  I midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne for 2020 er der taget højde for øgede eller faldende udgifter relateret til COVID-19. Midtvejsreguleringen er indarbejdet i budgetterne, hvorfor det er vurderingen, at økonomiske konsekvenser af COVID-19 er håndteret og dermed ikke påvirker resultatet af investeringsstrategien.

   

  Ændringer efter midtvejsreguleringen, som f.eks. forlængelser af COVID-19 lovgivningen fra 30. juni 2020 til 31. december 2020, er ikke indarbejdet i budgetterne. Dette forventes at ske i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2020.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Lene Dalsgaard Kræg.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/31030, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  En gang årligt udarbejder jobcenteret en arbejdsmarkedsanalyse. Analysen har til formål at belyse udviklingen på arbejdsmarkedet, samt at beskrive forventningerne til ledigheden og beskæftigelsen de kommende år. Analysen fungerer som baggrundsanalyse til virksomhedsbarometeret, som jobcenteret udarbejder.

   

  Analysen for 2020 viser følgende tendenser for så vidt angår Covid-19:

   

  De seneste års positive udvikling i ledigheden og beskæftigelsen, blev i foråret 2020 sat kraftigt tilbage, som følge af Covid-19. Det er forventningen, at arbejdsmarkedet, herunder ledigheden, vil være påvirket af pandaminen igennem resten af 2020, men at der allerede fra 2021 vil ske en genopretning af økonomi og dermed forbedring af ledighedstallet og antallet af beskæftigede.

   

  Aabenraa ser ud til at have været lidt mindre ramt af Covid-19 end resten af landet. Aabenraas andel i forhold til udbetalte lønkompensationsmidler udgør 0,57 % af landstallet. Andelen for medarbejdere omfattet af ordningen, er i Aabenraa 0,55 % af landstallet. I forhold til berørte virksomheder udgør Aabenraa 0,84 % af antallet af virksomheder på landsplan. Normalt udgør arbejdsmarkedet 1 % af arbejdsmarkedet i Danmark, hvorfor Aabenraa syntes at være kommet lidt bedre igennem Covid-19 på nuværende tidspunkt.

   

  Virksomhedssammensætningen i Aabenraa har spillet en rolle i forhold til, hvor hårdt krisen har påvirket det lokale arbejdsmarked set i forhold til arbejdsmarkedet i hele landet. I Aabenraa er det særligt transport, hotel og restaurations virksomheder, som er ramt. Andelen af beskæftigede i Aabenraa (arbejdssted) inden for hoteller, restauranter samt kultur og fritid, er mindre end i resten af landet. Transportbranchen er forholdsvis hurtigt vendt tilbage til normalt niveau.

   

  Analysen for 2020 i øvrigt:

   

  Indpendlingen, til Aabenraa fra omkringliggende kommuner og fra Tyskland, har de seneste år været stigende. Samtidig er antallet af arbejdssteder i kommunen vokset hurtigere end antallet af beskæftigede. Indpendlingen er således en vigtig faktor for virksomhederne vækstmuligheder.

   

  Af andre faktorer, der kan påvirke virksomhedernes vækstmuligheder, er det forholdsvis lave uddannelsesniveau i kommunen, idet lidt over hver femte kun har grundskolen som den højst afsluttet uddannelse. Ligeledes mindskes arbejdsstyrken, idet antallet af borgere mellem 25 og 64 år vil blive 10 % mindre i perioden 2019-2039.

   

  Slutteligt peger analysen på, at Brexit kun i meget begrænset omfang ser ud til at vil påvirke det lokale arbejdsmarkedet, selvom det for nuværende ser ud til, at der blive tale et hårdt Brexit.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at arbejdsmarkedsanalysen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Lene Dalsgaard Kræg.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1111, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret udarbejder hvert kvartal et jobbarometer til internt brug. Jobbarometeret er jobcenterets skøn for det næste kvartal over jobmuligheder for de ledige. Det danner udgangspunkt for dialogen om jobsøgning og mulighederne for uddannelse og kompetenceløft.

   

  Jobbarometeret er delt op i fire kategorier, og stillingerne står i prioriteret rækkefølge i hver kategori:

  • Mangel på arbejdskraft, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for sundheds- og byggefagene.
  • Gode beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for service-, transport- og håndværksfag.
  • Dårlige beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter medie- og IT-området.
  • Overskud på arbejdskraft, der blandt andet omfatter ufaglært arbejdskraft.

   

  Dette kvartals jobbarometer afspejler ændringerne i arbejdsmarkedet som følge af COVID-19 krisen. Der er fortsat stor efterspørgsel i håndværksfagene og sundhedsområdet – til gengæld ses der et fald i efterspørgslen inden for fag, hvor der typisk beskæftiges ufaglært arbejdskraft.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Lene Dalsgaard Kræg.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/62627, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes beskæftigelsesplan 2021. Planen er kommunens plan for hvordan den vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplan 2021 skal endelig godkendes i Aabenraa Kommunes Byråd.

   

  Fokusområder

  Beskæftigelsesplan 2021 fremhæver en række fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år:

  • Konsekvenserne af COVID-19 for erhvervslivet og beskæftigelsen i Aabenraa Kommune.
  • Styrket indsats for uddannelse og opkvalificering.
  • Fastholdelse og udvikling af indsatsen overfor udsatte borgere, herunder ledige med funktionsnedsættelse og ledige i ressourceforløb.
  • Styrket tværgående samarbejde i Ungeindsatsen.
  • Styrket samarbejde på tværs af beskæftigelses- social- og sundhedsområdet, særligt i forhold til borgere med helbredsudfordringer, som skaber risiko for mistet tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Fokus på værdighed i sagsbehandlingen i jobcenteret.

   

  Målsætninger

  Beskæftigelsesplanen indeholder forslag til 8 lokale målsætninger, der er fordelt på planens 7 kapitler:

  Samarbejdet med virksomhederne

  1. Der fremlægges årligt en opfølgningsrapport om rekrutteringsindsatsen

  Ledige borgere klar til job

  1. Andelen af langtidsledige må ikke overstige 25 %

  Integration og flygtninge

  1. Mindst 70 % af borgerne omfattet af integrationsindsatsen skal være selvforsørgende

  På kanten af arbejdsmarkedet

  1. Antallet på kontant- og uddannelseshjælp reduceres til under 800 inden maj 2022
  2. Ledigheden blandt fleksjobvisiterede må ikke overstige 10 % 
  3. Andelen af borgere i ressourceforløb med praktik, løntilskud og løntimer skal mindst udgøre 35 %

  Den udvidede ungeindsats

  1. Den nuværende lave andel af unge under 30 år på offentlig forsørgelse som minimum fastholdes

  Når sygdom rammer

  1. Antal økonomiske fuldtidspersoner i jobafklaring og på sygedagpenge må ikke overstige henholdsvis 256 og 465 i 2021

   

  Beskæftigelsesindsatsen og de lokale målsætninger flugter med ministerens 5 beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2021:

  1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
  2. Flere ledige skal opkvalificeres
  3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
  5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

   

  Beskæftigelsesplanen kort fortalt

  Beskæftigelsesplanen ledsages i år af en pixiudgave, som giver et kort overblik over indsatsområder og måltal for beskæftigelsesindsatsen i 2021. 

   

  Opfølgning på planen

  Forvaltningen udarbejder et opfølgningsnotat med en status for de lokale målsætninger samt ministermålene. Notatet forlægges Arbejdsmarkedsudvalget i august 2021 og februar 2022.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplan 2021 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Lene Dalsgaard Kræg.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/17213, Sagsinitialer: SLOR

  Sagsfremstilling

  Byrådet drøftede den 26. februar 2020 oplæg til en tværgående integrationspolitik, som § 17 stk. 4 udvalget vedrørende integration havde udarbejdet.

   

  Byrådet besluttede at sende sagen tilbage til arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at formulere en integrationspolitik inden udgangen af 2020. § 17 stk. 4 udvalgets oplæg skulle indgå i integrationspolitikken.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget fremlægger på baggrund af en række drøftelser igennem 2020 vedlagte oplæg til en Integrationspolitik med fokus på Integration, selvforsørgelse og hjemrejse.  

   

  Integrationsindsatsen handler om at give borgerne de bedste muligheder for at blive en aktiv del af og bidrage til de fællesskaber der er i kommunen. At kunne gå på arbejde, gå i skole eller deltage i de sociale fællesskaber er nogle af grundstenene i Det Gode Liv.

   

  Ret og pligt går hånd i hånd med ansvaret for eget liv – det gælder også integrationsindsatsen i Aabenraa kommune. Der er tydelige krav og forventninger til nye medborgere, og vi vil ikke have borgere, der er fastlåst i en passiv rolle eller bliver en del af parallelsamfund.

   

  Det forventes, at alle respekterer de værdier og normer, der præger det danske samfund og det danske arbejdsmarked. Vejen til god integration går igennem arbejde og selvforsørgelse. Politikken hviler på en forudsætning om, at alle borgere ønsker at yde et meningsfuldt bidrag, hvor netop deres evner og ressourcer kommer i spil og bliver værdsæt. 

   

  Er det ikke tilfældet understreges det, at integrationspolitikken indeholder et styrket fokus på muligheden for repatriering – frivillig tilbagevenden til oprindelseslandet. Erhvervede kompetencer i Danmark kan gøre god gavn i lande med behov for genopbygning, ligesom mange ældre borgere vil sætte pris på muligheden for at leve deres seniorliv i det land, hvor de voksede op. Opbygning af og vedligeholdelse af kompetencer er en vigtig forudsætning for at gribe muligheden for at vende tilbage, når omstændighederne tillader det.

   

  Med henblik på at sondre mellem de forskellige indsatser er der opstillet 3 spor, der også understøtter, at integrationsopgaven både påhviler den enkelte, kommunen og andre aktører. Aabenraa kommune har et overordnet ansvar for at arbejde for en vellykket integration, der fører frem til selvforsørgelse og et aktivt medborgerskab. Hermed understreges også at indsatsen er mere massiv i starten, hvorefter der forventes en aftrapning i takt med dybere integration og tilpasning i det danske samfund.

   

  Kommunen kan ikke lykkes alene – derfor er det også afgørende at styrke og udbygge det allerede gode samarbejde om integration med mange forskellige aktører i samfundet. Det er en fælles opgave, og den løses bedst i samspil mellem de nytilkomne borgere, kommunen, virksomheder, boligorganisationer, frivillige foreninger og civilsamfundet.

   

  Politikken skal realiseres ved, at de respektive politiske udvalg, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, samt Social- og Sundhedsudvalget, tager et ansvar for, at der tænkes den gode integration i alle de sammenhænge, hvor Aabenraa Kommune møder borgere fra andre lande. Det være sig ved modtagelsen af de nye borgere, ved den undervisning, der tilbydes både til børn og voksne, gennem arbejde og uddannelse, i de kulturelle og fritidstilbud, der er, og inden for ældre og sundhedsområdet.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Integrationspolitikken med fokus på integration, selvforsørgelse og hjemrejse godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Lene Dalsgaard Kræg.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   

  • Fastholdelse af dato for februar mødet 2021 til den 11. februar 2021
  • Henvendelse fra Beskæftigelsesministeren om at ledige seniorer skal hjælpes hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet – bilag vedlagt.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen og Lene Dalsgaard Kræg.