Beslutningsprotokol

mandag den 30. november 2020 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Thomas Juhl, Kim Brandt, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger: Der var afbud fra Carina Underbjerg Hansen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/15005, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  ”Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen” er en benchmarkingrapport, der opdateres løbende på Jobindsats. Rapporten viser sigtelinjer og indikatorer fastlagt af STAR og Styrelsen for International rekruttering til at følge op på beskæftigelsesindsatsen. Dermed kan den enkelte kommune identificere områder med særlige udfordringer.

   

  Den seneste rapport fra august 2020 viser, at 22 % af befolkningen i andet kvartal 2020 modtog offentlige ydelser. Aabenraa Kommune har dermed en relativ høj andel på offentlig forsørgelse sammenlignet med hele landet. Det er især førtidspension, fleksjob og efterløn, der trækker andelen op. Omvendt er andelen af arbejdsmarkedsparate borgere lavere, hvilket betyder, at arbejdskraftudbuddet i Aabenraa er mindre end på landsplan. Aabenraa havde i andet kvartal 8.101 personer på offentlig forsørgelse, hvoraf 59 % er på førtidspension, fleksjob eller efterløn.

   

  I lyset af ovenstående er det af stor betydning, at den lokale indsats er velfungerende i forhold til at sikre borgerne en plads på arbejdsmarkedet. Rapporten viser bl.a., at:

   

  • Aabenraa har den syvende højeste andel ressourceforløbsborgere i virksomhedsrettet indsats. Opgørelsen svarer til mål 1 i det landsdækkende projekt Bedre Indsats for Borgere i ressourceforløb, som Aabenraa deltager i.
  • Aabenraa skiller sig ud som nummer 8 i hele landet med 88 % af de fleksjobvisiterede borgere i job. Aabenraa er nummer 24 i landet, hvor 26 % af borgerne i fleksjob har øget deres timetal.
  • I KIK II-projektet er det et mål at reducere antallet på kontant- og uddannelseshjælp. Målet i projektet, der udløber i 2022 er nået, og Aabenraa ligger nummer 30 af landets kommuner i forhold til andel af befolkningen på kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse.
  • I forhold til aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp, som også er en del af KIK II-projektet, er Aabenraa nummer 20 og 11, når det handler om at få borgerne i virksomhedsrettet indsats.
  • Aabenraa har med KIJOS-projektet målrettet indsatsen på sygedagpengeområdet. Rapporten viser, at andelen på sygedagpenge og i jobafklaring er lavere end for et år siden og at Aabenraa ligger tættere på landsgennemsnittet. Aabenraa er dermed nummer 39 blandt de danske kommuner.
  • I forhold til en tidlig virksomhedsrettet indsats på sygedagpenge ligger Aabenraa som nummer 53 blandt kommunerne næsten på niveau med hele landet.
  • Aabenraa er nummer 3 i hele landet til at sikre borgere i jobafklaringsforløb en virksomhedsrettet indsats.
  • Aabenraa ligger trods Covid19-krisen som nummer 26 blandt landets kommuner i forhold til andelen på a-dagpenge.
  • I forhold til at sikre a-dagpengemodtagerne et tidligt og intensivt samtaleforløb har Aabenraa historisk klaret sig godt, og niveauet er forsat højt med 86 % og 87 %.
  • Aabenraa ligger nummer 25 i forhold til at sikre a-dagpengemodtagere en virksomhedsrettet indsats.
  • Beskæftigelsesgraden på integrationsområdet har været vigende, og Aabenraa ligger aktuelt som nummer 69. Det kan oplyses, at langt de fleste integrationsborgere er selvforsørgende (ca. 75 %).

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opfølgningen tages til orientering. 

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36738, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesministeren har i sit brev af. 19 oktober (Bilag 1) opfordret landets jobcentre til at have fokus på seniorenes situation på arbejdsmarkedet særligt på baggrund af COVID-19 situationen.

   

  Ministeren udtrykker sin tiltro og forventning til Jobcentre og a-kasse om at tilrettelægge indsatsen med udgangspunkt i den enkeltes ledighedssituation, herunder at arbejdsmarkedet kan være særlig udfordrende for seniorer.

   

  Ministeren peger på en række muligheder og ideer til indsatser:

  • Samarbejde med lokale seniornetværk
  • Anbefalinger fra Seniortænketanken (bilag 2)
  • Fokus på mulighederne for opkvalificering og kompetenceudvikling

   

  Ministeren oplyser også, at man vil understøtte jobcentrenes indsats ved at udvikle flere målinger på jobindsats.dk.

   

  I det efterfølgende gøres der kort status på indsatsen om seniorer på arbejdsmarkedet i forhold til ministerens brev, det skal bemærkes, at der er forskellige definitioner af, hvornår en borger regnes i kategorien senior, bla. arbejder Seniortænketanken med tre forskellige definitioner, men som udgangspunkt defineres en senior som en person, der er 55 år og mere.

   

  Jobcenterets indsatser:

  Anbefalinger fra Seniortænketanken, der særligt vedrører jobcentrenes indsats findes i følgende anbefalinger (s. 18-19 i bilag 2):

  • Anbefaling 8: Seniorer skal have tidlige samtaler i jobcentret og a-kassen med øget fokus på ordinær jobformidling
  • Anbefaling 9: Jobcentre skal have bedre mulighed for at give seniorer med særlige behov bevis på deres kompetencer og tilbud om opkvalificering
  • Anbefaling 10: Seniorer langt fra arbejdsmarkedet skal have en virksomhedsrettet indsats

   

  Som udgangspunkt har jobcenteret ikke en specifik seniorindsats. Årsagerne til at være udsat på arbejdsmarkedet er typisk af helbredsmæssig eller social karakter, alder som sådan er ikke en risikofaktor, men funktionsnedsættelser kombineret med alder har en høj negativ indflydelse på mulighederne for at få job. Jobcenterets indsats tager derfor udgangspunkt i en vurdering af, om borgeren er udsat i forhold til at kunne få og fastholde beskæftigelse.

   

  Alle ledige har fra første kontaktsamtale fokus på jobsøgning. Jobcenteret har gennem KIK II udviklet en indsats, der fokuserer på ledige, der er i risiko for at falde ud af dagspengesystemet. Indsatsen består i en screening af ledige i 22. uge af ledigheden, hvor ledige i målgruppen visiteres til forskellige målrettede indsatser. Senest er der etableret en indsats målrettet borgere med funktionsnedsættelser.

   

  En del af KIK II indsatsen består af en indsats omkring uddannelse hvor en uddannelsesvejleder, taler opkvalificering og efteruddannelse med alle ledige, herunder også seniorer. De seneste initiativer om uddannelsesløft i forbindelse med Covis-19 har yderligere styrket denne indsats.

   

  Jobcenteret har et samarbejde med Senior Erhverv Sønderjylland her i byen, hvor vi opfordre ledige i målgruppen til at deltage i Senior Erhverv Sønderjyllands aktiviteter.

   

  Ledigheden blandt seniorer i Aabenraa Kommune:

  Seniorerne på arbejdsmarkedet i Aabenraa, her defineret som 60 år og mere, har de seneste mange år oplevet en positiv beskæftigelsesudvikling, som er drevet frem af positive konjunkturer og en række reformer, der har bidraget til at øge arbejdskraftudbuddet for gruppen (bilag 3).

   

  Seniorer fra 60-65 år illustrerer de markante forskydninger. Antallet på efterløn, fleksydelse og førtidspension er faldet med 48 % siden 2004, antallet i job er øget 8%. Gruppen er et eksempel på, at formålet med reformerne om at øge arbejdskraftsudbuddet er lykkedes. Samtidig med den gode udvikling, ses der et stigende antal på f.eks. ledighedsydelse og sygedagpengeområdet. Det betyder også, at der på trods af den gode udvikling er en del seniorer, som kommer i berøring med beskæftigelsessystemet.

   

  Og hvis først seniorerne er ledige, går der typisk længere tid, inden de er tilbage i job igen. Historisk set har der derfor været en større andel af gruppen, der er langtidsledige

   

  Når borgerne kommer i berøring med jobcenteret, er det afgørende med en tidlig indsats og tæt opfølgning. I forhold til den indsats Jobcenter Aabenraa gennemfører, er andelen af borgere i seniorgruppen, der får samtaler og tilbud, på samme høje niveau eller højere end den indsats alle ledige modtager.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status på seniorer i beskæftigelse tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Taget til orientering, idet målgruppen indgår i dialog om næste års beskæftigelsesplan.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36833, Sagsinitialer: KJOER

  Sagsfremstilling

  Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har offentliggjort analysen ”Arbejdsmarkedstilknytning blandt ikke-vestlige indvandrerkvinder med længere ophold i Danmark”. Formålet med analysen er, at ”give de enkelte kommuner viden om arbejdsmarkedstilknytningen blandt denne gruppe af indvandrerkvinder i egen kommune sammenlignet med andre kommuner”.

   

  Social- og Indenrigsministeriet fremhæver en række konklusioner:

   

  Beskæftigelse eller uddannelse

   

  På landsplan er ca. 60 procent af de ikke-vestlige indvandrerkvinder i beskæftigelse eller uddannelse i januar 2019 mod knap 55 pct. I 2014. Der peges på, at andelen i kommunerne varierer fra 48,3 procent til 80,0 procent.

   

  I Aabenraa er der ifølge analysen 516 ikke-vestlige indvandrerkvinder i gruppen, som har været i Danmark i mindst 10 år. Ser man bort fra fleksjob, efterløn og førtidspension, er der 308 i gruppen, heraf er 194 i beskæftigelse eller uddannelse, hvilket svarer til 63 %.

   

  Aabenraa klarer sig dermed lidt bedre end forventet.

   

  Offentlig forsørgelse

   

  På landsplan var omkring en fjerdedel af de ikke-vestlige indvandrerkvinder i januar 2019 på offentlig forsørgelse. Knap 70 procent af gruppen havde modtaget offentlig forsørgelse i størstedelen af tiden de sidste tre år. Blandt kommunerne ligger andelen på 29,6 til 79,3 procent.

   

  I Aabenraa er 75 ud af de 308 i gruppen på offentlig forsørgelse, hvilket svarer til 24 %. Af de 75 er 46 langvarigt offentligt forsørget svarende til 61 %, hvor andelen for hele landet er knap 70 %.

   

  Aabenraa klarer sig dermed bedre end forventet.

   

  De øvrige 39 ud af gruppen på 308 er bl.a. selvforsørgende og på førtidspension.

   

  Udviklingen

   

  Siden 2014 er andelen i beskæftigelse eller uddannelse steget, mens andelen af offentligt forsørgede er faldet med omkring 8,5 procentpoint. Omvendt er andelen af langvarigt offentligt forsørgede ikke-vestlige indvandrerkvinder steget med knap 5 procentpoint. 

   

  Udviklingen i Aabenraa svarer nogenlunde til landsplan, men der er en marginal bedre udvikling, hvilket betyder at lidt flere er i uddannelse eller beskæftigelse, mens færre er på langvarig offentlig forsørgelse.

   

  Indsatser i Aabenraa

   

  For Aabenraa gælder, at vi har haft et særligt tilbud til ægtefællesforsørgede kvinder, hvor der har været fokus på afklaring af job- og uddannelsesmuligheder. Forløbet, der er en del af indsatsen som er knyttet op på integrationsambassadøren, og som udvalget senest fik en status på i maj måned 2020, har haft karakter af et nyt netværk for kvinder, i hvilket der er blevet sikret småjobs, som er formidlet til kvinderne - og efterfølgende også blandt kvinderne, således hvis en af kvinderne forlod et job til fordel for andet, blev der rekrutteret til jobbet blandt andre kvinder i forløbet.

   

  For de kvinder, der har været i kommunen i længere tid og ikke har været selvforsørgende gennem job eller uddannelse i 6 måneder eller mere, gælder, at de fortsat er tilknyttet integrationsafdelingen. Uagtet de overgår til andre ydelser, forbliver de tilknyttet sagsbehandler i integrationsafdelingen, således vi i arbejdet med dem, kan stå på ryggen af den viden, vi opbygger. Der er tilmed ansat jobkonsulenter direkte i integrationsafdelingen for at sikre et særligt tæt samarbejde om tilknytning eller afklaring i forhold til arbejdsmarkedet. Integrationspolitikken, som Arbejdsmarkedsudvalget anbefalede godkendt på mødet i november, skal ligeledes fremadrettet understøtte, at borgerne får de bedste muligheder for at blive en aktiv del af arbejdsmarkedet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at rapporten tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/42910, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Repatriering, er en mulighed for kommunerne til at yde økonomisk støtte til personer med lovligt ophold i Danmark, der frivilligt ønsker at repatriere til hjemlandet.

   

  Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har i september 2020 foretaget eftersyn af implementeringen af de seneste ændringer i repatrieringsloven. Det drejer sig om vejledningspligten ved alle kontaktforløb, som blev indført den 1. juli 2018 samt nedenstående ændringer fra 1. marts 2019:

   

  Danmark har en gruppe borgere, som kun har en midlertidig beskyttelse. De fik mulighed for at søge om støtte til frivillig tilbagevenden efter et års ophold i Danmark.

  Nogle af disse borgere får inddraget deres midlertidige opholdstilladelse, og de har ligeledes mulighed for at søge om repatriering.

  Aabenraa har haft 1 inddragelsessag.

   

  Mulighed for at danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab kan søge om repatrieringsstøtte mod at blive betinget løst fra det danske statsborgerskab.

  Ingen har søgt i Aabenraa.

   

  Mulighed for at kommunerne kan tilbyde vejledning og opkvalificering i Danmark til alle personer i målgruppen for repatriering, når det vurderes at være relevant i forhold til varig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Der vil være tale om korterevarende opkvalificerende kurser.

  Ingen har søgt i Aabenraa.

   

  Pligt til at kommunerne – som en fast del af den lokale beskæftigelsesplan – skal beskrive, hvordan den enkelte kommune arbejder med rådgivning og information om repatriering

  Er beskrevet i beskæftigelsesplanen.

   

  I Aabenraa Jobcenter er kontoret Job & Integration ansvarlige for at sætte personmarkering om vejledningspligt på de borgersager, der er omfattet af repatrieringsloven. Pt. er der 370 borgersager, der er registreret med en markering. Job & Integration er ligeledes til rådighed for dem, der har spørgsmål til repatrieringsmulighederne. Og det er Job & Integration, der overtager det praktiske, hvis en borger ønsker at repatriere.

   

  Jobcentret samarbejder med Dansk Flygtningehjælp, hvis der er særlige spørgsmål, der er brug for hjælp til. Jobcentret har endnu ikke haft brug for SIRI´s repatrieringskoordinatorer.

  Jobcentret har samarbejdet med Hjemrejsestyrelsen i begrænset omfang, men oplever, at de har lange svartider, og søger derfor så vidt muligt svar andre steder.

   

  Jobcenter Aabenraa har repatrieret følgende borgere de sidste 3 år:

   

  2018: 3 personer

   

  2019: 13 personer, heraf 8 med fortrydelsesret, som de ikke har gjort brug af.

   

  2020: 7 personer, heraf 4 med fortrydelsesret, som de ikke har gjort brug af.

   

   

  Jobcentret har således ikke i de sidste 3 år oplevet borgere, der er kommet retur, men hvis det skulle ske, vil der selvfølgelig blive stillet krav om tilbagebetaling af ydelsen, hvilket borgerne nøje er gjort opmærksom på i forbindelse med sagsbehandlingen.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19944, Sagsinitialer: AHAV

  Sagsfremstilling

  Den 1. januar 2018 trådte Praktikplads-Arbejdsmarkedsuddannelsesbidraget (Praktikplads-AUB) i kraft som en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2016 om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft samt praktikpladser. Trepartsaftalens overordnede intention er at afhjælpe manglen på faglært arbejdskraft ved at skabe flere praktikpladser, og formålet med bidraget er at belønne arbejdsgivere, der ansætter nok elever. I november 2019 blev Direktionen, Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og HMU præsenteret for årsopgørelsen for Praktikplads-AUB for 2018. I denne sagsfremstilling præsenteres årsopgørelsen for Praktikplads-AUB for 2019.

   

  Der skal for kommuner og regioner under ét være balance mellem ind- og udbetalinger i Praktikplads-AUB, så regnskabet går i nul hvert år. Det betyder, at hvis der bliver indbetalt mere i bidrag, end der bliver udbetalt i bonus og nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere, bliver overskuddet udbetalt til arbejdsgiverne. Modsat bliver der opkrævet et ekstra bidrag fra arbejdsgiverne, hvis der er underskud.

   

  For 2019 er der et underskud i den kommunale sektor, og da AUB for kommuner og regioner under ét skal gå i nul, bliver Aabenraa Kommune opkrævet et bidrag til dækning af underskuddet. Det betyder, at Aabenraa Kommune inkl. selvejende institutioner skal betale 0,213 mio. kr. til Praktikplads-AUB for 2019 på trods af, at målet for elevpoint og antal helårslever er opfyldt i Aabenraa Kommune.

   

  Aabenraa Kommune fik i 2019 udbetalt netto 0,216 mio. kr. fra ordningen på baggrund af årsopgørelsen for 2018. Beløbet blev tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen for 2019.

   

  Antal elevpoint og helårselever

  Årsopgørelsen viser, at Aabenraa Kommune har opfyldt måltallet for elevpoint og helårselever i 2019, jf. tabel 1 nedenfor:

   

  Tabel 1: Elevpoint og helårslever 2019:

   

   

  Elevpoint

  Helårselever

  Mål 2019

   68,08

  131,78

  Faktisk niveau 2019

  137,23

  134,48

  Difference

   69,15

      2,70

   

  Beregning af Praktikplads-AUB for Aabenraa Kommune

  Beregningen af Praktikplads-AUB sammensættes af følgende:

  • Praktikbonus for overholdelse af mål ift. elevpoint[1] og helårselever[2]
  • Bidrag til udligning af under/overskud på tværs af den kommunale sektor
  • Nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere

   

  Nedenfor fremgår opgørelsen for Aabenraa Kommune 2019, jf. tabel 2:

  Tabel 2: Opgørelse for Aabenraa Kommune 2019:

   

  Årsopgørelse fra Arbejds-givernes Uddannelsesbidrag

  Beregningsgrundlag

  Beløb i 1.000 kr.

  Aabenraa Kommunes bidrag for underskud i den kommunale sektor

  1.543,22 erhvervsuddannede x 363,75 kr.

  -561

  Praktikbonus i Aabenraa Kommune

  2,70 helårselever x 25.000 kr.

    68

  Nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere i Aabenraa Kommune

  1.543,22 erhvervsuddannede x 210,85 kr.

  325

  Bidrag vedrørende selvejende institutioner

   

  -45

  Praktikplads-AUB til betaling

   

  213

   

  Det fremgår af tabel 2, at de selvejende institutioners andel af den samlede udgift i alt udgør 0,045 mio. kr. i 2020.

   

  Staben indstillede til direktionen, at udgiften til Praktikplads-AUB på i alt 0,213 mio. kr. i 2020 medtages i bevillingskontrollen pr. 30. september 2020. Direktionen godkendte indstillingen på sit møde den 9. oktober 2020 med bemærkning om, at der rettes henvendelse til KL omkring styringsdilemmaet mellem AUB-bidrag og dimensioneringen af elev og praktikforløb.

   

  Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget og HMU.

   

  [1] Elevpoint er en omregning af antallet af elever i forhold til deres uddannelse, som vægter forskelligt.

  [2] Antallet af helårselever er en opgørelse af elever i indeværende år set i forhold til de seneste tre år.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/38066, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget om status på samarbejde mellem Træning & Forebyggelse og Jobcenter.

   

  Træning & Forebyggelse og Jobcenteret har siden 2014 haft et tættere samarbejde omkring en styrkelse af indsatsen for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb, der samtidig modtager genoptræning efter sundhedsloven § 140.

   

  I februar 2020 revidere Træning & Forebyggelse og Jobcenteret deres arbejdsgange omkring disse tværgående borgere med henblik på en yderligere styrkelse af indsatsen og strømlinede forløb for den enkelte borger.

   

  Den reviderede samarbejdsaftale fokuserer på en tidlig identifikation af borgere tilknyttet begge institutioner. Dette muliggør at der tidligt i forløbet sættes beskæftigelsesrettede mål i genoptræningen, ligesom der identificeres begrænsninger i borgeres muligheder for at vende tilbage til tidligere branche. Disse målsætninger og identifikation af begrænsninger er vigtige faktorer i forhold til at få borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

   

  Opstarten af den reviderede samarbejdsaftale og arbejdsgange blev forsinket i sin implementering pga. Covid-19.

   

  For at sikre implementering af arbejdsgangene er det aftalt, at alle relevante medarbejdere igen bliver informeret omkring de nye arbejdsgange, ligesom det vil være et fast punkt på teammøderne hos Træning & Forebyggelse. Forventningen er derfor at arbejdsgangene vil være fuldt implementeret ved årets udgang.

   

  Der vil fra årsskiftet blive foretaget registrering af hhv. antallet af fælles borgere og progression ift. de opstillede beskæftigelsesrettede mål, der vil blive brugt i dialog mellem Jobcenter og Træning & Forebyggelse i forbindelse med opfølgning på implementeringen og på forløbene. Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om status igen i juni 2021. 

   

  Indstilling

  Social & Sundhed og Jobcenter og Borgerservice indstiller,

   

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27608, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til ansøgninger til Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje, hvorfra der kan søges tilskud til initiativer, der bidrager til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune. Der kan søges tilskud til indsatser, aktiviteter og projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter som beskrevet i ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2025”.

   

  Der er tale om anden uddelingsrunde fra bæredygtighedspuljen, der er forankret i Økonomiudvalget, der træffer endelig beslutning om tildeling af tilskud. Ansøgninger prioriteres forinden i de relevante fagudvalg, der oversender udvalgte ansøgninger til Økonomiudvalget.

   

  Økonomi

  Efter første uddelingsrunde i Økonomiudvalget den 18. september 2020 resterer 3,709 mio. kr. i Bæredygtighedspuljen. Der er i anden runde indsendt 43 ansøgninger for samlet 12,647 mio. kr. Der er tale om en betydelig fremgang ift. første uddelingsrunde, hvor der indsendtes 8 ansøgninger hvoraf syv blev godkendt.

   

  Puljekriterier

  Økonomiudvalget har fastsat en række puljekriterier. Der stilles krav om medfinansiering på minimum 25 procent på ansøgninger. I de tilfælde, hvor projektansøger ikke har mulighed for at stille med 25 procent medfinansiering, ansøges det relevante fagudvalg om at bidrage med medfinansiering til ansøgningen. Endvidere skal projekterne bidrage til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter, og der lægges op til, at projekterne er nytænkende, realiserbare, vil komme mange til gode og ikke vil kunne etableres uden støtte fra puljen.

   

  Den videre proces

  De 43 ansøgninger skal behandles i de relevante fagudvalg, dvs. Teknik- og Miljøudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Vækstudvalget for Land og By, Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, inden behandling i Økonomiudvalget i januar 2021. I nogle tilfælde vil det endelige tilsagn om bevilling til projektet forudsætte en dialog med ansøger om de nødvendige tilladelser eller om projektets konkrete udformning og/eller placering. Denne dialog sker efter Økonomiudvalgets behandling. Det skal understreges, at projekter, som Aabenraa Kommune ikke har hjemmel til at støtte, er tydeligt markeret i det vedlagte materiale.

   

  Ansøgninger til Arbejdsmarkedsudvalget

  Fagudvalgene skal vurdere og prioritere ansøgninger efter fastsatte puljekriterier. Det vedlagte dokument ”Vurderinger og beskrivelser af ansøgninger” indeholder en visuel fremstilling, der viser en vurdering af hver ansøgning, som udvalget skal behandle, ift. puljekriterierne og faglig vurdering af øvrige kriterier, herunder sammenhæng med udviklings- og lokalplaner, lovlighed og øvrige forudsætninger.

   

  Vurderingen udmøntes i en samlet score til hver ansøgning, ligesom forvaltningens indstilling til, om ansøgningen anbefales imødekommet, fremgår.

   

  Det vedlagte dokument sammenfatter endvidere hver ansøgning, herunder i forhold til ansøgte midler, evt. medfinansiering, samt hvilke verdensmål der understøttes.

   

  Endvidere vedlægges et dokument med ansøgningsmateriale og bilag for det samlede antal ansøgninger til behandling i udvalget.

   

  Der er indsendt i alt to ansøgninger, der hører under Arbejdsmarkedsudvalgets område.

   

  Første ansøgning:

  Bæredygtige Høns Aps/Blå Kors ansøger Bæredygtighedspuljen om 1.200.000 kr. til projekt Bæredygtige Høns Aps, der beskrives som en socialøkonomisk virksomhed med salg af bæredygtige æg.

   

  Formålet med projektet vurderes at adressere alle tre dimensioner af bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune, om end det umiddelbart vurderes svært realiserbart ift stort finansieringsbehov samt i sin beskrevne form som socialøkonomisk virksomhed, ligesom der savnes økonomisk plan for driftsfasen.

   

  Der foreligger ikke planer for indsatser i jobcenterregi, som projektet vil understøtte i den beskrevne form, ligesom der ikke vurderes at der er borgere i målgruppen, for hvem dette projekt vil kunne bringe dem nærmere arbejdsmarkedet.

   

  Kommunen kan ikke lovligt yde den ansøgte støtte. Begrundelsen herfor er, at kommunen ikke selv lovligt vil kunne etablere en virksomhed med henblik på produktion og afsætning af æg, og derfor kan kommunen heller ikke yde støtte til, at private etablerer en virksomhed med samme formål.

   

   

  Anden ansøgning

  Foreningen for unge nydanskere i Sønderjylland ansøger Bæredygtighedspuljen om 187.500 kr. til kursusaktivitet om udvikling af kompetencer inden for vedvarende energi, og søger Arbejdsmarkedsudvalget om 62.500 i medfinansiering.

   

  Projektet vurderes ikke umiddelbart at biddrage til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune, da der er tale om udvikling af kompetencer til brug i 3. verdenslande, ligesom projektet ikke vurderes realiserbart i forhold til at opnå mål om udvikling af kompetencer, der kan bringe borgere nærmere arbejdsmarkedet inden for dette område i Aabenraa Kommune.

   

  Det er forvaltningens vurdering, der ikke foreligger planer for indsatser i jobcenterregi, som projektet vil understøtte i den beskrevne form, ligesom der ikke vurderes, at der er borgere i målgruppen, for hvem dette projekt vil kunne bringe dem nærmere arbejdsmarkedet.

   

  Indstilling

  at ansøgningen fra Bæredygtige Høns APS / Blå Kors om Bæredygtige Høns APS ikke anbefales godkendt, og

  at ansøgningen fra Foreningen for Unge Nydanskere i Sønderjylland om Projekt om vedvarende energi ikke anbefales godkendt og ikke tildeles medfinansiering.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Taget til orientering.

   

  1. at: Da sagen ikke omhandler medfinansiering fra Arbejdsmarkedsudvalget, behandles sagen ikke. Ejler Schütt stemte imod med begrundelse om at følge forvaltningens indstilling.

   

  2. at: Ansøgningen fra foreningen for Unge Nydanskere i Sønderjylland anbefales ikke godkendt.

   

  Bent Sørensen deltog ikke i behandlingen af ansøgning fra Bæredygtige Høns/Blå Kors ApS på grund af inhabilitet.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  -