Beslutningsprotokol

torsdag den 11. februar 2021 kl. 16:00

Mødested: HYBRID/LOKALE 412
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Thomas Juhl, Kim Brandt, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-02-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/835, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Der har gennem de seneste år været fokus på brug af opkvalificering som en del af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenteret har blandt andet ansat en uddannelseskonsulent til at vejlede ledige i uddannelsesvalg, gennemført lokale uddannelsesmesser mv. Senest har Covid-19 krisen betydet, at der er indført en række opkvalificeringsordninger ved siden af de allerede eksisterende. Der er til stadighed nye udmeldinger på området, senest to aftaler om henholdsvis praktik og elevpladser og en aftale omkring social- og sundhedsassistentuddannelsen, der i sin udformning indirekte har betydning for jobcenterets opkvalificeringsindsats (se også Arbejdsmarkedsudvalget møde den 11. januar 2021 pkt. 5: ”Orientering om trepartsaftaler omkring erhvervsuddannelser”).

   

  Forvaltningen lægger op til, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter indsatsen, og kommer med input til politiske pejlemærker for området. Som baggrund for drøftelsen har forvaltningen udarbejdet en notat, der redegør for de enkelte ordninger og deres effekter (Bilag 1).

   

  Indsatsmuligheder:

  Jobcenteret har følgende indsatsområder i forhold til opkvalificering:

  • Pulje til uddannelsesløft
  • Uddannelse givet på en jobplan
  • Den regional uddannelsespulje
  • 6 ugers jobrettet uddannelse
  • Voksenlærlinge ordningen
  • Jobrotation

   

  Som det fremgår af redegørelsen  i notatet er rummet for politiske pejlemærker til dels være bestemt af den regionale positivliste i forhold til udbuddet af uddannelser og finansiering af kurserne via midlerne i puljen, til dels af eksterne beslutningsprocesser som det er tilfældet for 6 ugers jobrettet uddannelse og af virksomhedernes efterspørgsel.

   

  Jobcenterets nuværende praksis og indsatser:

  Jobcenterets tilkendelsespraksis styres af en målsætning om, at en uddannelse skal føre til beskæftigelse. For at opnå det, foretages der en konkret vurdering af borgrens muligheder for job, og på områder, hvor det er muligt, forlanges en arbejdsgivererklæring fra arbejdsgiver, hvoraf det fremgår, at vedkommende bliver ansat, såfremt der er gennemført en relevant uddannelse.

   

  Endvidere er der ved den seneste lov om aktiv beskæftigelsesindsats, sat en politisk målsætning om, at virksomhedsrettede tilbud går forud for opkvalificering. Dette betyder også en prioritering i hvilken indsats, der benyttes.

   

  Jobcenteret har som en del af KIK projektet ansat en uddannelseskonsulent. Konsulenten rådgiver særligt nyledige i forhold til uddannelse og bidrager væsentligt til den positive udvikling på uddannelsesområdet. Ved denne indsats arbejdes der med motivation, som et bærende element i at en opkvalificering lykkes.

   

  Kontorleder Nikolaj Stage Jensen, Job og Virksomhed, deltager i dette punkt.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter brug af opkvalificering og kommer med input til politiske pejlemærker.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-02-2021

  Drøftet.

  Arbejdsmarkedsudvalget har et særligt fokus på at hæve arbejdsstyrkens generelle uddannelsesniveau.

  Derudover er der følgende input til pejlemærker for opkvalificering inden for de gældende ordninger:

  • opmærksomhed på jobrotation som opkvalificeringsværktøj herunder fokus på de administrative barrierer i forhold til dokumentation
  • fokus på voksenlærlingeordningen
  • fokus på at arbejde med motivation af den enkelte uddannelsesmodtager
  • fokus på at opkvalificering er målrettet beskæftigelse og er meningsfuld for den enkelte uddannelsesmodtager.
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/3803, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 1. februar 2021 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetningen af kommunens sociale regnskaber for 2019 på områder med statsrefusion.

   

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

   

  I henhold til kommunens kasse og regnskabsregulativ skal decisionsskrivelser uden bemærkninger forelægges til behandling i fagudvalg og orientering for Økonomiudvalg og Byråd. På den baggrund forelægges decisionsskrivelsen til godkendelse i udvalget og til orientering for Økonomiudvalg og Byråd. 

   

   

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører ministeriets sagsområder.

   

  Resultatet af gennemgang på ministeriets område

  Ministeriet finder det tilfredsstillende, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

   

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

   

  Opfølgning på tidligere års beregninger

  Det fremgår, at der ikke ses at være forhold til opfølgning vedr. 2018 eller tidligere år.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedr. revisionsberetningen for 2019 godkendes, og

  at decisionsskrivelsen videresendes til Økonomiudvalget og Byråd til orientering.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-02-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2505, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  KL foreslår, at der etableres det, de kalder, et Virtuelt Jobunivers, der skal være hovedvejen for de jobparate ledige, hvor de fleksibelt kan betjene sig selv den første del af ledighedsperioden.

  Jobparate ledige skal som udgangspunkt betjene sig selv 24/7 i et nyt Virtuelt Jobunivers i den første del af ledighedsperioden. Det vil give en beskæftigelsesindsats, der i langt højere grad tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov, og hvor der er bedre mulighed for at give ledige med størst behov en mere håndholdt indsats.

   

  Forslaget er det første i en række forslag til, hvad en nærhedsreform på beskæftigelsesområdet bør indeholde, som KL vil præsentere i løbet af foråret 2021.

   

  Det Virtuelle Jobunivers skal understøttes af en visitation- og screeningsmodel, der sikrer, at alle får den rette indsats, samt at ingen falder igennem og overlades til sig selv. Som udgangspunkt skal alle nyledige indkaldes til en personlig visitationssamtale for at vurdere, hvorvidt der er behov for en tidlig håndholdt indsats. Og så skal der løbende ske screening, hvor medarbejdernes faglighed og samarbejdet med borgerne kommer i centrum. Forslaget gør bl.a. op med det nuværende tætte styring af samtaler, aktiveringer, bechmarking, aktivitetskrav mv.

  KL lægger op til, at ressourcerne i jobcentrene skal bruges klogere. Forslaget bygger på tillid til de ledige og på, at alle ønsker at komme i arbejde. De ledige skal med andre ord mødes af et jobcenter i øjenhøjde (med værdighed), der er tidssvarende og giver mening for den enkelte. Samtidig skal medarbejdernes faglighed i langt højere grad i spil i forhold til at vurdere, hvordan, hvornår og med hvilket indhold den enkelte ledige bedst kommer videre.

   

  I et Virtuelt Jobunivers er det muligt for de ledige selv at sammensætte et individuelt målrettet forløb, hvor der vil være digitale jobsøgnings- og vejledningsmoduler, med konkret og strategisk rådgivning 24 timer i døgnet. Det virtuelle univers kan f.eks. føre den ledige igennem alle aspekter af jobsøgningen. Det gælder alt fra, hvordan man laver en god ansøgning og tilhørende CV til, hvordan man strategisk planlægger sin jobsøgning og forbereder den vigtige jobsamtale.

   

  Forslaget set i en landspolitisk kontekst

  Forslaget ses at være i tråd med udmøntningen af ”Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats”, som den daværende regering indgik med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 23. august 2018, hvori der lægges op til at udbygge og samle de allerede eksisterende digitale selvbetjeningsløsninger til én digital indgang til beskæftigelsesindsatsen - Det Virtuelle Jobcenter: Én digital kontakt i beskæftigelsesindsatsen, datadrevet beslutningsstøtte og en åben platform for deling af data, hvilket blandt andet giver mulighed for målrettet selvbetjeningsløsninger for de ledige.

   

  Ligeledes har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, været ude med en vision om optimering af arbejdsprocesser og mere tilgængelighed i beskæftigelsesindsatsen, som bygger på empowerment, bedre jobmatch og data- og evidensbaseret indsigt – det taler KL’s forslag også lige ind i.

   

   

  Forslaget set i en Aabenraa kontekst

  Med forslaget løber KL, så at sige, en åben dør ind på det forsikrede område og i forhold til de jobparate kontanthjælpsmodtagere i Aabenraa Kommune. Det er den vision jobcentret har for indsatsen, og den er kun blevet bestyrket af den udvidede digitalisering, der er sket de seneste år bl.a. obligatorisk selvbooking, CV og Min Plan på Jobnet, Vitas-blanketter. Denne digitalisering er yderligere accelereret som følge af Covid-19 krisen, hvor næsten al borgerkontakt i Aabenraa Jobcenter i øjeblikket er digital.

   

  Det er jobcentrets erfaring, at denne type tilbud er gode til stærke ledige. Der skal derfor være indbygget nogle mekanismer, der giver de ledige, der kan have vanskeligt ved at manøvre digitalt, adgang til fysisk samtale. Jobcentret vil gerne kunne fastholde den personlig opfølgning senest i 22. uge, da der nogle gange er behov for at se og vurdere den lediges progression hen imod job og eller evt. kompetenceløft.

   

  Det er også vigtigt at gøre op med forestillingen om, at bare fordi man ikke er blandt de stærkeste ledige, eller er en ældre borger, så kan man ikke betjene digitale løsninger – jobcenterets erfaring er, at det kan de fleste borgere. Hvordan et virtuelt jobunivers kan anvendes på de få ledige, der trods alt ikke kan benytte digitale løsning, det skal der selvfølgelig findes en løsning på.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter KL’s forslag til et nyt virtuelt jobunivers til jobparate ledige.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-02-2021

  Taget til orientering og drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2061, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Integrationspolitikken for Aabenraa Kommune blev godkendt i Byrådet den 25. november 2020. Med godkendelsen blev der lagt vægt på, at integrationspolitikken skal realiseres ved, at de respektive politiske udvalg, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget skal tage et ansvar for, at der tænkes den gode integration i alle de sammenhænge, hvor Aabenraa Kommune møder borgere fra andre lande. Det være sig ved modtagelsen af de nye borgere, ved den undervisning, der tilbydes både til børn og voksne, gennem arbejde og uddannelse, i de kultur og fritidstilbud, der er, og inden for ældre og sundhedsområdet.

   

  Det er op til de respektive udvalg at beskrive initiativer og konkrete indsatser, som både har sammenhæng til integrationspolitikken og de respektive udvalgs øvrige politikker. I den forbindelse må udvalgene gerne pege på tværgående initiativer mellem forvaltningerne. Ansvaret for integrationspolitikken forankres i Arbejdsmarkedsudvalget, der også er ansvarlig for opfølgning. Der ønskes en tilbagemelding fra de ovenfor nævnte udvalg med henblik på at synliggøre ejerskabet i de enkelte stående udvalg.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget har endvidere ansvaret for at udarbejde et inspirationskatalog om god integration på baggrund af tilbagemeldinger fra de enkelte fagudvalg, eksterne interessenter og samarbejdspartnere på integrationsområdet.

   

  Input til inspirationskataloget fra fagudvalg, udarbejdelse af inspirationskatalog og godkendelse ved Byrådet følger tidsplanen her under:

   

  26. januar 2021: Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde

  Behandling af nærværende sag

  3. februar 2021: Kultur- og Fritidsudvalgsmøde

  3. februar 2021: Social og Sundhedsudvalgsmøde

  11. februar 2021: Arbejdsmarkedsudvalgsmøde

  April:

  Behandling i de respektive udvalg af de beskrevne initiativer og konkrete forslag og eventuelle forslag til inspirationskatalog.

  30. april 2021

  Deadline for fremsendelse af beskrevne initiativer og konkrete indsatser, samt eventuelt yderligere forslag til et inspirationskatalog

  7. juni 2021: Arbejdsmarkedsudvalgsmøde

  Behandling af det indsendte fra de respektive udvalg.

  15. juni 2021: Økonomiudvalgsmøde

  Behandling af forslag i økonomiudvalget

  23. juni 2021: Byrådsmøde

  Godkendelse af forslag til inspirationskatalog i Byrådet.

   

  For uddybning af ovenstående henvises der til det sidste afsnit i integrationspolitikken – ”Fra politik til praksis”. Integrationspolitikken er vedlagt som bilag.

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice, Børn og Kultur og Social & Sundhed indstiller,

  at udvalgene drøfter initiativer og konkrete indsatser på integrationsområdet indenfor fagudvalgets område med henblik på at fremsende beskrivelser heraf til Arbejdsmarkedsudvalget som input til inspirationskatalog.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-02-2021

  Drøftet, idet der udarbejdes en ramme for at give input/eksempler til inspirationskataloget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36509, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  I november 2019 blev beskæftigelsesplanen for 2020 godkendt, og af beslutningen fremgår det, at en opfølgning på målene i beskæftigelsen skal fremlægges for Arbejdsmarkedsudvalget

  i februar 2021.

   

  Forvaltningen har udarbejdet vedlagte opfølgningsnotat, hvoraf det fremgår, at 5 ud af 8 lokale mål er opfyldte. Målene om andelen af borgere på offentlig forsørgelse (1), langtidsledige på a-dagpenge (3) og borgere på sygedagpenge og i jobafklaring (8) er ikke opfyldte. Den primære årsag til den manglende målopfyldelse er Covid-19 krisen, der henover foråret medførte en stigning i bl.a. antallet af forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere.

   

  I den vedlagte rekrutteringsrapport for 2020 ses det, at selvom antallet af borgere tilknyttet jobcenteret samlet set er faldet i forhold til året før, er det en udfordring, at antallet af langtidsledige vokser på tværs af alle grupper på a-dagpenge. Stigningerne er størst for mænd og borgere i alderen fra 25 til 39 år. Det stiller krav om en indsats, der i særlig grad er målrettet at sikre udsatte borgere veje ind på det ordinære arbejdsmarked. Konklusionen i notatet er, at arbejdsmarkedet har klaret sig bedre, end man kunne frygte, da pandemien satte ind bl.a. takket været hjælpepakkerne. En anden konklusion er, at der fortsat er rekrutteringsproblemer på arbejdsmarkedet, hvor det er vigtigt at understøtte, at de ledige besidder kompetencer, der efterspørges. Notatet viser bl.a., at dette sker via en række opkvalificeringsforløb og voksenlærlingeforløb bl.a. inden for sundhedsområdet.

   

  I forhold til de 3 ministermål, er kun målet om flere integrationsborgere i beskæftigelse, der kan opgøres for Aabenraa. Her ses det, at Aabenraa lever op til målet ved at have en stigende andel i beskæftigelse.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opfølgningen på beskæftigelsesplan 2020 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-02-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/15005, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  ”Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen” er fra en benchmarkingrapport, der løbende har været en del af Arbejdsmarkedsudvalgets dagsorden. Oprindeligt blev den udviklet af STAR til brug for opfølgning på en række reformer. Rapporten giver kommunerne et samlet overblik over alle ydelsesområder med sigtelinjer og indikatorer for beskæftigelsesindsatsen.

   

  Beskæftigelsesministeriets fokus fremadrettet er, om kommunerne giver alle borgere samtaler og tilbud. Rammerne er fastlagt i bekendtgørelse nr. 1409 om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats, der blev vedtaget 16. december 2019, og på nuværende tidspunkt har effekt fra og med 2021, og hvor afrapporteringen forventes at ske i april 2022.

   

  Den vedlagte nøgletalsrapport er fra oktober 2020. Den viser, at 21,5 % af befolkningen mellem 16 og 66 år i tredje kvartal 2020 modtog en offentlige ydelse. Det er noget højere end de 18,9 % for landet som helhed. Det er især førtidspension, fleksjob og efterløn, der trækker andelen op. Omvendt er andelen af arbejdsmarkedsparate borgere lavere, hvilket betyder, at arbejdskraftudbuddet i Aabenraa er mindre end på landsplan. Aabenraa havde i tredje kvartal 7.895 personer på offentlig forsørgelse, hvoraf 61 % er på førtidspension inkl. seniorpension, fleksjob eller efterløn.

   

  I forhold til de enkelte områder viser rapporten bl.a., at:

  • Aabenraa er nummer 70 i forhold til andelen af borgere, der er defineret som den udsatte gruppe. Her har Aabenraa en andel på 18 % på ydelse, hvor det for hele landet er godt 14 %.
  • Aabenraa er med 24 % af ressourceforløbsborgere i virksomhedsrettet indsats nummer 12 af landets kommuner. Opgørelsen svarer til mål 1 i det landsdækkende projekt Bedre Indsats for Borgere i ressourceforløb, som Aabenraa deltager i.
  • Aabenraa er nummer 9 i hele landet med 90 % af de fleksjobvisiterede borgere i job, og nummer 21 i forhold til at sikre progression i de små fleksjob (figur 5).
  • I KIK II-projektet er det et mål at reducere antallet på kontant- og uddannelseshjælp. Målet i projektet, der udløber i 2022 er nået, og Aabenraa ligger nummer 30 af landets kommuner i forhold til andel af befolkningen på kontant- og uddannelseshjælp samt selvforsørgelses-, hjemrejse, og overgangsydelse for borgere uden for integrationsprogrammet.
  • I forhold til brobygningsforløb for borgere på uddannelseshjælp ligger Aabenraa nummer 17.
  • I forhold til aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp, som også er en del af KIK II-projektet, er Aabenraa nummer 53 og 28, når det handler om at få borgerne i virksomhedsrettet indsats.
  • Aabenraa har med KIJOS-projektet målrettet indsatsen på sygedagpengeområdet. Rapporten viser, at andelen på sygedagpenge og i jobafklaring er lidt højere end for hele landet. Aabenraa er nummer 35 blandt de danske kommuner.
  • I forhold til en tidlig virksomhedsrettet indsats på sygedagpenge ligger Aabenraa som nummer 23 og 64 blandt kommunerne omkring niveauet for hele landet.
  • Aabenraa er nummer 14 i hele landet til at sikre borgere i jobafklaringsforløb en virksomhedsrettet indsats.
  • Aabenraa ligger trods Covid19-krisen som nummer 25 blandt landets kommuner i forhold til at have en lav andel på a-dagpenge.
  • I forhold til at sikre a-dagpengemodtagerne et tidligt og intensivt samtaleforløb har Aabenraa historisk klaret sig godt, og niveauet er forsat højt med 87 % og 86 %.
  • Aabenraa ligger nummer 25 i forhold til at sikre a-dagpengemodtagere en virksomhedsrettet indsats.
  • Beskæftigelsesgraden på integrationsområdet har været vigende, og Aabenraa ligger aktuelt som nummer 68. Det kan oplyses, at langt de fleste integrationsborgere er selvforsørgende (ca. 75 %).

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opfølgningen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-02-2021

  Taget til orientering og genoptages som tema på kommende møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1111, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret udarbejder hvert kvartal et jobbarometer til internt brug. Jobbarometeret er jobcenterets skøn for det næste kvartal over jobmuligheder for de ledige. Det danner udgangspunkt for dialogen om jobsøgning og mulighederne for uddannelse og kompetenceløft.

   

  Jobbarometeret er delt op i fire kategorier, og stillingerne står i prioriteret rækkefølge i hver kategori:

  • Mangel på arbejdskraft, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for sundheds- og byggefagene.
  • Gode beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for service-, transport- og håndværksfag.
  • Dårlige beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter medie- og IT-området.
  • Overskud på arbejdskraft, der blandt andet omfatter ufaglært arbejdskraft.

   

  Dette kvartals jobbarometer afspejler stadig ændringerne i arbejdsmarkedet som følge af Covid-19 krisen. Der er fortsat stor efterspørgsel inden for håndværksfag, produktion og sundhedsområdet – til gengæld ses der et fald i efterspørgslen inden for fag, hvor der typisk beskæftiges ufaglært arbejdskraft.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-02-2021

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31062, Sagsinitialer: wkl

  Sagsfremstilling

  Den 21. marts 2018 godkendte Byrådet nedlæggelsen af KIK I pr. 31. maj 2018 og samtidig opstart af KIK II pr. 1. juni 2018. Investeringen i KIK II er på 60,6 mio. kr. i perioden 1. juni 2018 - 31. maj 2022.

  Målet for KIK II er at nedbringe antallet af det samlede antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra 1130 i 2018 til under 800 i maj 2022.

   

   

  Overordnet status 2020

  Det samlede antal af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er den 19. januar 2021 reduceret til 724. Målet ved udgangen af 2020 er 853.

   

  I alt har 2.646 borgere været en del af KIK II, hvis man regner nytilgangen med, og deres status fordeler sig således:

   

  Selvforsørgende:

  52 %

  Anden ydelse:

  (Ressourceforløb/fleksjob/førtidspension

  21 %

  Kontant- og uddannelseshjælp

  27 %

   

  Den samlede reduktion (de 52 %+21 % angivet ovenfor) fordeler sig således pr. 19. januar 2021:

   

  Selvforsørgende:

  72 %

  Forventet 76 %

  Anden ydelse:

  (Ressourceforløb/fleksjob/førtidspension)

  28 %

  Forventet 24 %

   

  I forhold til økonomien kan det oplyses, at KIK II er foran den forudsætning der er for investeringsstrategien.

   

  Indsatser 2021

   

  Det samlede beløb der er til rådighed til indsatser per anno, reduceres planlagt fra 10,5 mio. kr. til 4,8 mio. kr. i 2021. Som følge heraf, er der i styregruppen godkendt fire indsatser for 2021 – tre indsatser for kontant- og uddannelseshjælp og en indsats for udfaldstruede dagpengemodtagere. Der er herudover indsatser, som videreføres i den ordinære drift.

   

  Der er i 2021 øget fokus på det tværfaglige samarbejde omkring de unge med henblik på at flere svage unge bliver klar til at starte på en ordinær uddannelse.

   

  Indsatser:

  • Unge på Toppen: Indsatsen tager udgangspunkt i fysisk træning, individuel/fælles coaching og virksomheds-praktik – med målet at gentage Alpe D’Huez turen, hvis rejsevejledningerne tillader det. Målet er, at 75% bliver selvforsørgende.
  • VP+: Virksomhedsrettet, tværfaglig indsats for svage unge mellem 15 og 24 år. Indsatsen er forankret i ungeindsatsen. Målet er, at 60% bliver klar til en ordinær uddannelse.
  • Individuelt tilrettelagt forløb: Praktiske værkstedsaktiviteter, arbejdsprøvning og praktik i det lokale erhvervsliv. Indsatsen er tværfaglig og ligeledes forankret i ungeindsatsen og er målrettet de svageste unge borgere mellem 15 og 25 år. Målet er, at 50 % bliver klar til ordinær uddannelse.
  • Indsats for udfaldstruede A-dagpengemodtagere: Indsatsen skal hjælpe udfaldstruede a-dagpengemodtagere i job og dermed forhindre, at de søger om kontanthjælp. Målet er, at 25 % bliver selvforsørgende.  

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-02-2021

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31062, Sagsinitialer: wkl

  Sagsfremstilling

  For at styrke uddannelsesniveauet i Aabenraa kommune, har Jobcenter Aabenraa og VUC Syd indledt et samarbejde fra den 1. marts 2020. Målgruppen er alle borgere uanset alder, der har brug for støtte og motivation til at starte på et uddannelsesforløb.

   

  Formålet med forløbet er, at styrke deltagernes basale kompetencer eller kvalificere sig til en uddannelse indenfor områder, hvor der i fremtiden kommer til at mangle arbejdskraft.

  Forløbet skal skabe et socialt fællesskab, som kan bringes videre ind i et længerevarende skoleforløb. Der er fokus på, at deltagerne får en social tilknytning, som også gør, at de i de første skoledag ikke føler sig alene, men fra start er en del af holdet og dermed bibringe den unge en positiv oplevelse af at være en del af et uddannelsesmiljø.

   

  Der har til dags dato været afholdt 3 hold, hvor der i alt har været tilknyttet 36 deltagere. Forløbet har en varighed af 12 uger.

   

  Det første hold havde planlagt opstart i marts 2020, men på grund af Covid nedlukningen blev opstarten udskudt til primo juni med slut ultimo juni. Forvaltningen vurderer, at dette har vanskeliggjort mulighederne for målopfyldelsen.

   

  Målet med forløbet er, at 60 % af deltagerne går i uddannelse efter endt forløb. Resultatet til dato er, at 33% af deltagerne er afsluttet til selvforsørgelse. Derudover er 6 % efter endt forløb vurderet i målgruppen for Forberedende Voksen Undervisning (FVU). Disse borgere forventes at starte i uddannelse efter endt FVU forløb.

   

  Forvaltningen planlægger, at næste hold starter i foråret 2021. På trods af, at forløbet ikke opfylder målsætningen, så vurderes forløbet at klargøre borgere til uddannelse, der normalt ikke ville overveje at starte på en uddannelse. Derudover vurderes nedlukningen også har haft indflydelse på resultaterne.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-02-2021

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-02-2021

  Orientering om:

  • Jobcamp 2021 er fastlagt til 7.- 8. oktober 2021
  • Status på COVID-19 bekendtgørelser på beskæftigelsesområdet