Beslutningsprotokol

mandag den 8. marts 2021 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Thomas Juhl, Kim Brandt, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/15005, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  ”Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen” er fra en benchmarkingrapport, der løbende har været en del af Arbejdsmarkedsudvalgets dagsorden. Oprindeligt blev den udviklet af STAR til brug for opfølgning på en række reformer. Rapporten giver kommunerne et samlet overblik over alle ydelsesområder med sigtelinjer og indikatorer for beskæftigelsesindsatsen.

   

  Beskæftigelsesministeriets fokus fremadrettet er, om kommunerne giver alle borgere samtaler og tilbud. Rammerne er fastlagt i bekendtgørelse nr. 1409 om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats, der blev vedtaget 16. december 2019, og på nuværende tidspunkt har effekt fra og med 2021, og hvor afrapporteringen forventes at ske i april 2022.

   

  Den vedlagte nøgletalsrapport er fra oktober 2020. Den viser, at 21,5 % af befolkningen mellem 16 og 66 år i tredje kvartal 2020 modtog en offentlige ydelse. Det er noget højere end de 18,9 % for landet som helhed. Det er især førtidspension, fleksjob og efterløn, der trækker andelen op. Omvendt er andelen af arbejdsmarkedsparate borgere lavere, hvilket betyder, at arbejdskraftudbuddet i Aabenraa er mindre end på landsplan. Aabenraa havde i tredje kvartal 7.895 personer på offentlig forsørgelse, hvoraf 61 % er på førtidspension inkl. seniorpension, fleksjob eller efterløn.

   

  I forhold til de enkelte områder viser rapporten bl.a., at:

  • Aabenraa er nummer 70 i forhold til andelen af borgere, der er defineret som den udsatte gruppe. Her har Aabenraa en andel på 18 % på ydelse, hvor det for hele landet er godt 14 %.
  • Aabenraa er med 24 % af ressourceforløbsborgere i virksomhedsrettet indsats nummer 12 af landets kommuner. Opgørelsen svarer til mål 1 i det landsdækkende projekt Bedre Indsats for Borgere i ressourceforløb, som Aabenraa deltager i.
  • Aabenraa er nummer 9 i hele landet med 90 % af de fleksjobvisiterede borgere i job, og nummer 21 i forhold til at sikre progression i de små fleksjob (figur 5).
  • I KIK II-projektet er det et mål at reducere antallet på kontant- og uddannelseshjælp. Målet i projektet, der udløber i 2022 er nået, og Aabenraa ligger nummer 30 af landets kommuner i forhold til andel af befolkningen på kontant- og uddannelseshjælp samt selvforsørgelses-, hjemrejse, og overgangsydelse for borgere uden for integrationsprogrammet.
  • I forhold til brobygningsforløb for borgere på uddannelseshjælp ligger Aabenraa nummer 17.
  • I forhold til aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp, som også er en del af KIK II-projektet, er Aabenraa nummer 53 og 28, når det handler om at få borgerne i virksomhedsrettet indsats.
  • Aabenraa har med KIJOS-projektet målrettet indsatsen på sygedagpengeområdet. Rapporten viser, at andelen på sygedagpenge og i jobafklaring er lidt højere end for hele landet. Aabenraa er nummer 35 blandt de danske kommuner.
  • I forhold til en tidlig virksomhedsrettet indsats på sygedagpenge ligger Aabenraa som nummer 23 og 64 blandt kommunerne omkring niveauet for hele landet.
  • Aabenraa er nummer 14 i hele landet til at sikre borgere i jobafklaringsforløb en virksomhedsrettet indsats.
  • Aabenraa ligger trods Covid19-krisen som nummer 25 blandt landets kommuner i forhold til at have en lav andel på a-dagpenge.
  • I forhold til at sikre a-dagpengemodtagerne et tidligt og intensivt samtaleforløb har Aabenraa historisk klaret sig godt, og niveauet er forsat højt med 87 % og 86 %.
  • Aabenraa ligger nummer 25 i forhold til at sikre a-dagpengemodtagere en virksomhedsrettet indsats.
  • Beskæftigelsesgraden på integrationsområdet har været vigende, og Aabenraa ligger aktuelt som nummer 68. Det kan oplyses, at langt de fleste integrationsborgere er selvforsørgende (ca. 75 %).

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opfølgningen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/5459, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  RAR Sydjylland (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd) har fremsendt deres seneste anbefalinger for anvendelse af nytteindsats, som blev vedtaget på deres møde den 20. januar 2021. Anbefalingerne er:

   

  • Hensigten med nytteindsats er at motivere borgeren til at søge ordinær uddannelse eller beskæftigelse.

   

  • Der skal i perioden, hvor borgeren er i nytteindsats, følges op, motiveres og gives mulighed for, at borgeren kan søge ordinært job og/eller uddannelse.

   

  • Der tages aktivt stilling til, at nytteindsatsen ikke er konkurrenceforvridende.

   

  • Der er en klar procedure for at sikre, at nytteindsatsen ikke erstatter ordinære driftsopgaver eller opgaver, der er budgetteret med i kommunen.

   

  • Rimelighedskravet skal være opfyldt, og det sikres, at kravet fortløbende er opfyldt, eller der søges dispensation hos RAR.

   

  Anbefalingerne er identiske med RAR’s anbefalinger tilbage i 2016.

   

  Med kontanthjælpsreformen fra den 1. januar 2014 blev nytteindsats indført som et nyt aktiveringsredskab. Nytteindsats er en form for virksomhedspraktik hos en offentlig arbejdsgiver med det formål, at borgeren skal arbejde for sin ydelse. Der skal være tale om samfundsnyttige opgaver, der ligger ud over det normerede niveau for opgaveløsningen i den offentlige institution. Det konkrete indhold i nytteindsatsen er op til kommunerne at beslutte.

   

  Målgruppen for nytteindsats er især åbenlyst uddannelsesparate unge, jobparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere, som venter på at begynde på en uddannelse eller efter en periode fortsat er ledige.

   

  Nytteindsats kan herudover gives til øvrige uddannelsesparate unge og aktivitetsparate på uddannelseshjælp eller kontanthjælp, men her vil nytteindsats formodentlig sjældent være det rette tilbud. Der vil typisk være behov for andre mere understøttende indsatser.

   

  Nytteindsats kan kun gives til dagpengemodtagere som rådighedsafprøvende tilbud.

   

  Varigheden af et nyttejob kan være op til 13 uger. Desuden skal rimelighedskravet med hensyn til forholdet mellem antal ansatte uden tilskud og med tilskud være overholdt, og nyttejob må ikke være konkurrenceforvridende. RAR kan dispensere fra rimelighedskravet vedrørende forholdet mellem antal ansatte uden tilskud og med tilskud efter ansøgning fra kommunerne.

   

  Organisering af nytteindsatsindsatsen I Aabenraa Kommune

   

  Nytteindsatsen i Aabenraa Kommune (KINA) blev behandlet og godkendt i Byrådet den 27.11.2013.

   

  Aabenraa Kommune har fra starten valgt at organisere og styre nytteindsatsen i en struktur med én central projektenhed, Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa, i daglig tale KINA, som en enhed under KIS. Da der ved denne organisering er tale om en projektorganisering af nytteindsatsen, skal der ikke søges om dispensation fra rimelighedskravet, så længe nytteaktiveringen sker i regi af KINA. Hvis nytteaktiveringen derimod foregik ude på en decentral institution, så skal rimelighedskravet sikres opfyldt, og det kan betyde, at der skal søges om dispensation via RAR.

   

  KINA varetager den daglig koordinering af nytteindsatsopgaverne, eksempelvis møder med borgere visiteret til nytteindsats samt tilbagemeldinger til jobcentrets medarbejdere blandt andet i forhold til udeblivelser.

   

  Nytteindsatsen i Aabenraa Kommune består primært af forefaldende opgaver på kommunens skoler, biblioteker, plejehjem og daginstitutioner samt naturpleje/naturforskønnelse.

   

  Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) behandlede den 24. september 2014 Strategi for anvendelse af nytteindsatsen i Aabenraa Kommune - en strategi, der er udarbejdet i dialog med de faglige organisationer, og er vedlagt sagen som bilag.

   

  LBR og RBR, blev fra 2015 erstattet af RAR, som i dag overvåger nytteindsatsen.

   

  På arbejdsmarkedsudvalgets møde i april, som forventes afholdt på KIS i Felsted, får udvalget en mere detaljeret gennemgang af og status for KINA.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at den nuværende organisering i KINA fastholdes, og

  at RAR´s anbefalinger tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Godkendt og taget til orientering.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/5178, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører en orientering om arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat for 2020.

   

  For Arbejdsmarkedsudvalget viser resultatet for 2020 et samlet mindreforbrug på 25,969 mio. kr. Dette svarer til 2,6 % af udvalgets nettodriftsbudget på 986,642 mio. kr.

   

  Resultatet dækker over variationer på de enkelte områder under udvalget, hvor de væsentlige afvigelser er et mindreforbrug på politikområdet Forsikrede ledige på 19,199 mio. kr., som kan henføres til et lavere antal ledige end forudsat ved midtvejsreguleringen.

   

  Arbejdsmarkedsudvalgets oprindelige budgetramme er i 2020 blevet løftet med netto 89,403 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på 77,645 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter på flere områder som følge af COVID-19 samt merudgifter på førtidspension. Finansieringen af tillægsbevillingerne er hovedsagligt sket via midtvejsreguleringerne for både overførselsudgifterne og forsikrede ledige. Dertil kommer, at der vedrørende forsikrede ledige er overført mindreforbrug fra 2019 på i alt 29,186 mio. kr. Kassen er tilført 14,999 mio. kr. vedrørende efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for forsikrede ledige for 2019. Derudover er der budgetomplaceret 2,429 mio. kr. til andre udvalg, som særligt vedrører mindreudgifter til interne indsatser og ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

   

  Der overføres i alt 25,500 mio. kr. til 2021, hvoraf 8,476 mio. kr. vedr. overførselsudgifter (budgetgaranti/øvrige overførsler) overføres til en pulje under Økonomiudvalget samt 16,220 mio. kr. vedr. forsikrede ledige (beskæftigelsestilskud) overføres til Arbejdsmarkedsudvalget. Begge overførsler er med henblik på at kunne imødegå reguleringer af de forskellige finansieringsordninger. Derudover overføres 0,427 mio. kr. vedr. KIK II indsatser samt 0,378 mio. kr. vedr. garantioverførsler til Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Arbejdsmarkedsudvalgets driftsresultat er også beskrevet i en note 2, som er vedlagt som bilag til sagen. Note 2 indarbejdes i Aabenraa Kommunes årsberetning, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

   

  Økonomi og afledt drift

   

   

  Ovenstående tabel viser Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat for driften for 2020 på bevillingsområder.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen om Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat for 2020 tages til efterretning.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/32393, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Aabenraa Kommunes eksterne revision Ernst og Young har fremsendt en revisionsrapport vedrørende forvaltningsrevision 2020, der omhandler jobcenterets anvendelse af private beskæftigelsestilbud.

   

  Forvaltningsrevisionen omfatter en undersøgelse af økonomistyringen, hvor der har været fokus på, hvorvidt der er en klar sammenhæng mellem de overordnede beskæftigelsespolitiske mål og de mål, der er opstillet i det udførende led, dvs., at der er en rød tråd i styringsgrundlaget. Der har endvidere været fokus på, at de enkelte ledelsesniveauer har relevant og forståelig styringsinformation (økonomi, aktivitet, service og kvalitet) til deres rådighed.

   

  Revisionen vurderer, at Aabenraa Kommune har en velfungerende anvendelse af private beskæftigelsestilbud på kontant- og uddannelseshjælpsområdet.  De vurderer, at der er etableret et solidt styringsgrundlag og styringsinformation i form af arbejdsgangsbeskrivelser, tilbudsvifte, opfølgning mv.

   

  Revisionen har stikprøvevis gennemgået ledelsestilsyn og øvrige opfølgninger. De har endvidere gennemgået konkrete kontant- og uddannelseshjælpssager med henblik på at vurdere anvendelsen af private leverandører og generel opfølgning.

   

  Revisionen vurderer, at der er etableret et velfungerende ledelsestilsyn, og deres stikprøvevise sagsgennemgang har ikke givet anledning til kommentarer.

   

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at revisionsrapport vedr. forvaltningsrevision 2020 tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/10852, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret har et ønske om at give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. For at kortlægge de aktuelle behov udarbejder jobcenteret hvert halvår et virksomhedsbarometer, der forelægges Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Barometeret er en systematisk undersøgelse af virksomhedernes behov og forventninger til fremtiden og understøtter bl.a. beskæftigelsesplanens mål om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

   

  I undersøgelsen for andet halvår 2020 har 211 virksomheder i Aabenraa Kommune deltaget hvilket er på niveau med de foregående barometre.

   

  Trods Covid-19, er der en fornuftig udvikling i det lokale arbejdsmarked:

  • Antallet af fuldtidsledige fortsatte med at falde igennem andet halvår, så der i november var næsten 300 færre fuldtidsledigheden end i maj måned. Med en ledighed ved udgangen af 2020 på 3,5 %, var ledighed tilbage på samme niveau, som udgangen af 2019. Og ledigheden er lavere end i landsdelen og på landsplan.

   

  • Næsten hver fjerde virksomhed forventer lavere omsætning, hvilket er på niveau med første halvår, dog forventer næsten hver femte virksomhed at udvide antallet af medarbejdere, det er mere end dobbelt så højt end andelen, der forventer færre medarbejdere (9%).

   

  • 40 % har ansat nye medarbejdere inden for det sidste halve år, det er 13 procent point højere end første halvår 2020, og 3 procent point højere end samme periode i 2019.

   

  • Det er særligt de ufaglærte, som har oplevet konsekvenserne af Covid-19. 22 % af virksomhederne har ved seneste ansættelse ansat en ufaglært, mens 77 % er enten faglært (37 %), kort videreuddannet (12 %) eller har mellemlang uddannelse (28 %).

   

  Andelen af virksomheder, der oplever udfordringer med rekruttering er på samme niveau som andet halvår 2019:

  • Andelen af virksomheder, som har oplevet udfordringer med at få besat en opslået stilling steget fra 24 % i første halvår til 31 % i andet halvår 2020, hvilket er på niveau med andet halvår 2019.

   

  Virksomhederne ønsker igen at udvise social ansvarlighed, og andelen som forventer at tage elever er stigende:

  • Usikkerheden i foråret, betød at færre virksomheden havde overskud, til at hjælpe ledige, som havde brug for en særlig indsats. Dette er vendt i andet halvår, og andelen som ønsker at hjælpe, er på 60 % mod 29 % i foråret.

   

  • Både andelen af virksomheder som har elever, og andelen som forventer at tage elever ind de kommende seks måneder, har været stigende siden andet halvår 2019. 44 % har elever, medens 33 % forventer at tage en elev.

   

  Virksomhederne er tilfredse med jobcentrets service på kerneydelserne:

  På en skala fra 1-7, hvor 7 er bedst, er den gennemsnitlig score 5,9 i forhold til tilfredsheden med serviceniveauet på jobcentrets kerneydelser, hvilket er på niveau med de foregående barometre.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Taget til orientering.

   

  Kim Brandt deltog ikke i behandlingen.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/5915, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 17. februar 2020 orienteret om en analyse af førtidspensionsområdet, som rådgivnings- og revisionsfirmaet BDO, havde udarbejdet.

   

  BDO havde gennemgået 20 sager, udvalgt efter en forholdsmæssig fordeling af sager i forhold til ydelsestyper.

   

  Konklusionen af analysen var, at BDO, ud fra deres gennemgang, var enige i 18 af sagerne i forhold til tilkendelse af førtidspension. I de sidste to sager, vurderede BDO, at kommunen kunne have bevilget førtidspension med kontrol. Hvilket i praksis betyder, at samtidig med tilkendelse af førtidspension kan det besluttes, at en sag skal genoptages til vurdering på et senere tidspunkt.

   

  Fakta tal:

  I 2020 fik 298 borgere i Aabenraa kommune tilkendt førtidspension. 49 af disse førtidspensioner er tilkendt som en åbenbar formålsløs sag, som ikke skal forelægges Rehabiliteringsteamet, men afgøres direkte i kommunens Førtidspensionsnævn. I disse sager er der tale om alvorlig sygdom uden mulighed for at udvikle arbejdsevnen. 9 af disse tilkendelser er ”18 års førtidspensioner”, hvor borgerne kommer fra Børn og Unge.

   

  Derudover fik 112 borgere tilkendt en seniorpension. Fra 2020 blev det muligt for borgere, med nedsat arbejdsevne, og med højest 6 år til folkepensionsalderen, at søge seniorpension. Ordningen afløste den daværende seniorførtidspensionsordning.

   

  Administration af seniorpensionsordningen er pr. 1. januar 2021 overgået til ATP.

   

  I december 2020 modtog i alt 2.806 borgere førtidspension i Aabenraa Kommune. Antallet af førtidspensionister er steget med 14 % de seneste to år og med en tilgang på 298 nye førtidspensioner i 2020, har Aabenraa Kommune den femtehøjeste stigning i antallet af borgere på førtidspension blandt landets 98 kommuner.

   

  Aabenraa har historisk haft en relativ høj andel af befolkningen på førtidspension i forhold til hele landet, og denne forskel er især øget fra januar 2019.

   

  Stigningen i Aabenraa ses for alle aldersgrupper, undtagen de 45-49 årige. Stigningen blandt de unge under 30 er over 21 % fra 2019 til 2020, mod knap 4 % på landsplan, og for de 60 årige og ældre er stigningen på 16 %, mod 10 % på landsplan. Sidstnævnte kan især tilskrives, at Aabenraa har flere over 60 år. I forhold til ny tilkendelser lå tilkendelserne i 2019 og 2020 over 50 % højere end i 2018.

   

  Knap halvdelen af ny tilkendelserne omfatter borgere med hoveddiagnosen psykiske lidelser. Set på tværs af de 9 diagnosegrupper, har Aabenraa Kommune en lidt større andel end hele landet i forhold til psykiske lidelser, medfødte misdannelser og sygdomme i åndedrætsorganer.

   

  Kvindernes andel af førtidspensionerne udgør 53 % i seneste årsperiode mod 58 % i 2004.

   

  I forhold til førtidspensionisternes (inkl. seniorpension) forudgående ydelseshistorik, viser lokale data, at sygedagpenge- og kontanthjælpsområderne udgør 67 % af nye tilkendelserne, mens fleksjobvisiterede og ressourceforløb udgør 31 %.

   

  Skærpet fokus og kvalificeringstiltag

  Udviklingen i antallet af førtidspensionister har det seneste år skærpet ledelsens fokus på om-rådet. Området følges tæt i den månedlige ledelsesinformation med en række indikatorer, der viser, at udviklingen i Aabenraa afviger i forhold til nabokommuner og landet som helhed.

   

  Den 10. december 2020 var repræsentanter fra forvaltningerne: Jobcenter og Borgerservice, Social- og Sundhedsforvaltningen og Børn og Kultur forvaltningen, kommunens Rehabiliteringsteam samt analyse og økonomi samlet til en temadag om kommunens udfordringer på førtidspensionsområdet.

   

  Der henvises til vedlagte forvaltningsnotat om bl.a. konklusioner fra temadagen.

   

  Derudover henvises til vedlagte uddybende notat af 19. februar 2021 om status, tal og tendenser for førtidspension i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status på førtidspension 2020 tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Taget til orientering.

   

  Kim Brandt deltog ikke i behandlingen.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”godkend”.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Protokol godkendt.