Beslutningsprotokol

mandag den 10. maj 2021 kl. 16:00

Mødested: KIS, Felsted
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Thomas Juhl, Kim Brandt, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. maj afholdes på KIS (Kommunalt In-house servicekorps) Gråstenvej 1, Felsted, Aabenraa.

   

  Der vil i den forbindelse være en rundvisning og lederen vil orientere om KIS.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/13015, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2021 udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i året pr. 31. marts.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger:

   

  1. Omplaceringer inden for eget udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag omhandler driften. Udvalget har ikke anlægsbevillinger.

   

  Der foreslås i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 ingen tillægsbevillinger med påvirkning af kassebeholdning eller tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg. Der er ikke budgetomplaceringer indenfor udvalget, som udvalget skal tage stilling til. Der er således ingen bevillingsmæssige ændringer til budgettet.

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over bevillingskontrolsagerne vedrørende driften (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Derudover vedlægges noter med status på de enkelte politikområder (bilag i3). Endelig vedlægges en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 31. marts 2021 (bilag i4)

  Økonomi og afledt drift

  Arbejdsmarkedsudvalget har pr. 31. marts 2021 et korrigeret budget på 1.027,117 mio. kr. og et forbrug på 230,272 mio. kr.

   

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen er at budgettet på serviceudgifter forventes overholdt og at der forventes et mindreforbrug på 4,432 mio. kr. på overførselsudgifterne. Der er tale om ret store bevægelser på nogle områder og af forskellige årsager, som vil være beskrevet i bilag til sagen.

   

  I forhold til overførselsudgifterne afventes der ligesom tidligere år midtvejsvurderingen til sommer. Midtvejsvurderingen er et nyt skøn for overførselsudgifterne, og kan give anledning til en midtvejsregulering. Denne midtvejsvurdering giver grundlag for at vurdere om de mer-/mindreudgifter som bevillingskontrollen viser, er generelle tendenser eller om der er tale om lokale forhold.

   

  Det fremgår af budgetvejledningen fra marts 2021, at udviklingen i ledigheden på landsplan i efteråret 2020 ikke har været så dramatisk, som det kunne have været frygtet. Hvis det samme gør sig gældende for 2021, må udgifterne forventes at ligge under aftaleniveauet.

   

  Efter indgåelse af økonomiaftalen, som overførselsskønnet er en del af, er satsreguleringsprocenten nedjusteret som følge af Økonomisk Redegørelse fra august 2020. Det betyder en nedjustering af skønnet på overførselsudgifterne. Det fremgår af budgetvejledningen, at der er tale om en nedjustering med 280 mio. kr. på landsplan. Nedjusteringen vil være en del af det nye skøn ved midtvejsvurderingen. Omregnes nedjusteringen til Aabenraa forhold er der tale om 2,800 mio. kr.

   

  Som følge af COVID-19 er der vedtaget flere lovforslag, som har konsekvenser for kommunernes økonomi. Som udgangspunkt forventes det at kommunerne kompenseres for de ekstraordinære lovgivningsmæssige initiativer der er vedtaget. Det kan på nuværende tidspunkt opgøres til 3,773 mio. kr. DUT-forhandlingerne er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet.

   

  Der er reserveret 16,220 mio. kr. til efterregulering af 2020 (endelig afregning) af det forsikrede område. KL´s foreløbige prognose viser en forventet negativ efterregulering på 6,211 mio. kr. Det betyder, at det må forventes at være et beløb tilbage på budgetværnet. Restbudgetværnet skal tilføres kassen. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 blev der overført 8,476 mio. kr. vedr. overførselsudgifter til 2021 til en pulje under Økonomiudvalget. Da der pt. ikke foreligger nyt overførselsskøn, kan det ikke vurderes på nuværende tidspunkt, om budgetværnet skal anvendes, herunder om det er tilstrækkeligt.

   

  I forhold til investeringsstrategierne er det forvaltningens vurdering, at målene i KIK II indfries. I forhold til KIJOS er det vurderingen, at COVID-19 har påvirket målene i sådan en grad, at forvaltningen vil forelægge en sag om forlængelse af KIJOS med et år.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2021

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2061, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Byrådet godkendte den 25. november 2020 en Integrationspolitik med fokus på Integration, selvforsørgelse og hjemrejse.  

   

  Integrationsindsatsen handler om at give borgerne de bedste muligheder for at blive en aktiv del af og bidrage til de fællesskaber, der er i kommunen. At kunne gå på arbejde, gå i skole eller deltage i de sociale fællesskaber er nogle af grundstenene i Det Gode Liv.

   

  Vejen til god integration går igennem arbejde og selvforsørgelse. Politikken hviler på en forudsætning om, at alle borgere ønsker at yde et meningsfuldt bidrag, hvor netop deres evner og ressourcer kommer i spil og bliver værdsæt. 

   

  Er det ikke tilfældet understreges det, at integrationspolitikken indeholder et styrket fokus på muligheden for repatriering – frivillig tilbagevenden til oprindelseslandet. Erhvervede kompetencer i Danmark kan gøre god gavn i lande med behov for genopbygning, ligesom mange ældre borgere vil sætte pris på muligheden for at leve deres seniorliv i det land, hvor de voksede op. Opbygning af og vedligeholdelse af kompetencer er en vigtig forudsætning for at gribe muligheden for at vende tilbage, når omstændighederne tillader det.

   

  Med henblik på at sondre mellem de forskellige indsatser er der opstillet 3 spor i politikken, der også understøtter, at integrationsopgaven både påhviler den enkelte, kommunen og andre aktører. Aabenraa kommune har et overordnet ansvar for at arbejde for en vellykket integration, der fører frem til selvforsørgelse og et aktivt medborgerskab. Hermed understreges også, at indsatsen er mere massiv i starten, hvorefter der forventes en aftrapning i takt med dybere integration og tilpasning i det danske samfund.

   

  Kommunen kan ikke lykkes alene – derfor er det også afgørende at styrke og udbygge det allerede gode samarbejde om integration med mange forskellige aktører i samfundet. Det er en fælles opgave, og den løses bedst i samspil mellem de nytilkomne borgere, kommunen, virksomheder, boligorganisationer, frivillige foreninger og civilsamfundet.

   

  Politikken skal realiseres ved, at de respektive politiske udvalg, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, tager et ansvar for, at der tænkes den gode integration i alle de sammenhænge, hvor Aabenraa Kommune møder borgere fra andre lande.

   

  De respektive udvalg er på baggrund af integrationspolitikken blevet bedt om at drøfte og beskrive initiativer og konkrete indsatser, som både har sammenhæng til integrationspolitikken, de respektive udvalgs øvrige politikker og på tværgående initiativer mellem forvaltningerne.

   

  Ansvaret for integrationspolitikken er forankret i Arbejdsmarkedsudvalget, der også er ansvarlig for opfølgning. De ovenfor nævnte udvalg har fremsendt deres bidrag og input til inspirationskatalogen. De forskellige input er sammenskrevet til et fælles inspirationskatalog.

   

  Oplæg til inspirationskataloget er vedlagt som bilag.

   

   

   

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forslaget til inspirationskataloget godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2021

  Justeres med de faldne bemærkninger.

   

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2730, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget skal under dette punkt drøfte input til Aabenraa Kommunes beskæftigelsesplan 2022. Som grundlag for drøftelsen anvendes beskæftigelsesplan 2021 samt forvaltningens notat om udfordringer og udviklingspotentialer i Aabenraa Kommunes beskæftigelsesindsats. Notatet giver et overblik over de mest centrale fokusområder i indsatsen samt konkrete tiltag, der kan bidrage til en positiv udvikling. 

   

  COVID-19

  Coronakrisen har haft en kæmpe indvirkning på arbejdsmarkedet og udviklingen i beskæftigelsen. Over hele landet har vi set stigende ledighed og en suspenderet beskæftigelsesindsats.

  I Aabenraa er vi trods alt kommet godt igennem krisen med en forholdsvis lav stigning i ledighed. Allerede i januar 2021 kunne vi konstatere, at ledighedsprocenten nærmede sig samme niveau som året før i januar 2020. Samtidig har vi set, at der fortsat er efterspørgsel på arbejdsmarkedet, og at rekrutteringsproblemerne i andet halvår 2020 ligger på niveau med tiden før COVID-19.

  For en yderligere gennemgang af udviklingen på arbejdsmarkedet i forbindelse med COVID-19 henvises til punkt 6 på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2021.

  Selvom udviklingen i Aabenraa relativt hurtigt har stabiliseret sig, så er det stadig vigtigt, at vi har fokus på at afbøde konsekvenserne af COVID-19 via en målrettet og aktiv beskæftigelsesindsats. Her gælder det om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne bl.a. via opkvalificering, samtidig med at vi fastholder fokus på ledige, der er længst fra arbejdsmarkedet.

   

  De beskæftigelsespolitiske mål for 2022

  Ovenstående prioriteringer er også i fokus for beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards beskæftigelsespolitiske mål for 2022. Her videreføres målsætningerne for 2021:

  1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

  2. Flere ledige skal opkvalificeres

  3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

  4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

  5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

  Med disse målsætninger ønsker ministeren at fastholde fokus på at få flere med i arbejdsfællesskabet og dermed sikre danske virksomheder den arbejdskraft, de har behov for.

  Ministeren påpeger i den forbindelse, at kommunerne bør udnytte den begrænsede aktivitet under coronakrisen til at opkvalificere den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger. Det er kernen i mål 2 og 5, som i høj grad understøttes af regeringens initiativer for netop at skabe bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering[1].

  Ministeren gør desuden opmærksom på risikoen for, at coronakrisen skubber nogle af de svagere målgruppe ud af arbejdsmarkedet. Derfor videreføres mål 3 og 4, som vedrører beskæftigelsen blandt henholdsvis flygtninge og familiesammenførte og personer med handicap.

  Afslutningsvis videreføres også mål 1 om værdig sagsbehandling. Hermed er det fortsat ministerens ambition, at alle ledige skal mødes med tillid, respekt og værdighed i beskæftigelsessystemet.

  Når målene er endeligt fastlagte, vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejde indikatorer for de af målene, hvor det kan lade sig gøre. For en yderligere gennemgang af de beskæftigelsespolitiske mål for 2022 henvises til beskæftigelsesministerens brev.

   

  Input fra Dialogforum

  Dialogforum drøftede den 13. april 2021 beskæftigelsespolitikken i Aabenraa Kommune. Fokus var på COVID-19 samt uddannelse og opkvalificering.

  Medlemmerne var positive overfor kommunens ambitioner for en styrket opkvalificeringsindsats, herunder en øget brug af jobrotationsordningen.

  I forhold til COVID-19 drøftede man erhvervslivets og de faglige organisationers håndtering og aktuelle udfordringer. Her kvitterer medlemmerne for et godt samarbejde og videndeling med kommunen.

  [1] Aftale om styrket opkvalificering (juni 2020)

  Aftale om ekstraordinært løft af ledige (juni 2020)

  Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar (nov. 2020)

  Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked (nov. 2020)

  Aftale om stimuli og grøn genopretning (dec. 2020)

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter de udpegede udfordringer og udviklingspotentialer i Aabenraa Kommunes beskæftigelsesindsats med henblik på at komme input til beskæftigelsesplan 2022, og

  at forvaltningen udarbejder forslag til indsatser og mål på de udpegede områder.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2021

  Drøftet, idet Arbejdsmarkedsudvalget, ud over det anbefalede, fortsat lægger vægt på voksenlærlinge, jobrotation, indsatser for unge og indsatser for personer med funktionsnedsættelse (handicap).

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/12901, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Baggrund

  Der er i 2017 indført pligt til, at kommunalbestyrelserne i hver region udarbejder en regional rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge mindst hvert fjerde år. Den første regionale rammeaftale skal være indgået senest den 1. juli 2021 og gælder dermed frem til 30. juni 2025.

   

  Formålet med rammeaftalen er, at kommunerne koordinerer og samarbejder om at tilbyde omkostningseffektiv danskuddannelse til voksne udlændinge af høj kvalitet.

   

  Med sagen fremlægges den første syddanske rammeaftale. KKR Syddanmark har på sit møde den 20. april godkendt rammeaftalen og anbefaler de syddanske kommunalbestyrelser at tilslutte sig rammeaftalen.

   

  Redegørelse

  Rammeaftalen for KKR Syddanmark beskriver tilbud om danskuddannelse, samt den forventede udvikling, herunder i kursistgrundlaget. Rammeaftalen kortlægger herudover mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen, eksempelvis fælles udbudsrunder.

   

  Udlændinge- og integrationsmisteren har i efteråret 2020 fastlagt tre nationale temaer, som skal indgå i de fem regionale rammeaftaler:

   

  Tema 1: Branche og virksomhedsrettet danskuddannelse

  Tema 2: Det pædagogiske tilsyn

  Tema 3: Udbud af danskuddannelse – med særligt fokus på sikring af undervisningens kvalitet.

   

  Rammeaftalen behandler endvidere supplerende kommunale temaer inden for danskuddannelsesområdet. I Syddanmark er der peget på to temaer, nemlig øget digital undervisning og styrket videndeling i form af tilgængelighed hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI samt styrket vidensniveau i regi af netværk eller kurser.

   

  Kommunernes ansvar er uændret

  Kommunerne får med rammeaftalen mulighed for at styrke samarbejdet om danskuddannelse for at sikre de rette tilbud og et tilstrækkelig kursistgrundlag og bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet.

   

  Rammeaftalen ændrer ikke ved, at den enkelte kommune fortsat har ansvaret for at tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge med bopæl i kommunen, ligesom den ikke ændrer ved, at kommunalbestyrelser kun kan overlade danskuddannelsesopgaven til private aktører, hvis der er indgået en driftsaftale, og at den driftsansvarlige kommune har tilsynsansvaret.

   

  Har kommunerne aftaler, der rækker ud over den 1. juli 2021, vil de fortsætte som hidtil.

   

  Den regionale rammeaftale

  Rammeaftalen er formuleret med bidrag fra en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne.

   

  Der er stor forskel på, hvordan de syddanske kommuner har organiseret opgaven omkring danskuddannelse. Størstedelen oplever ikke udfordringer med organiseringen. De udfordringer kommunerne støder på handler typisk om at opretholde en høj kvalitet til en fornuftig pris med det faldende kursisttal samt, at små kommuner har svært ved at sammensætte relevante hold, der matcher det faglige behov. Kommunerne er i den forbindelse fortsat opmærksomme på at fastholde en høj kvalitet i danskuddannelsen og at tilbuddet er relevant og at prisen er fornuftig.

   

  Rammeaftalen har været til kommentering hos kommunernes jobcenterchefer og er tilrettet efterfølgende. Det skal her bemærkes, at rammeaftalen ikke har nogen indvirkning på Jobcenter Aabenraas aftale med AOF Syddanmark om sprogundervisning.

   

  Proces

  Den regionale rammeaftale blev behandlet på møde i kredsen af kommunaldirektører den 7. april og efterfølgende hos KKR Syddanmark. I perioden i perioden maj - juni 2021 vil rammeaftalen blive behandlet hos kommunalbestyrelserne for endeligt at blive sendt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI i juni 2021.

   

  Rammeaftalen er vedhæftet som bilag.

   

   

   

  Indstilling

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Aabenraa Kommune tilslutter sig rammeaftalen.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2021

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/54659, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 31. marts 2021 skrevet til alle landets kommuner om ændring af bekendtgørelsen om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats. Af brevet fremgår det, at kommuner vil blive udvalgt til skærpet tilsyn første gang i april 2022 på baggrund af den gennemsnitlige indsats i 2021. 

   

  I forhold til resultaterne i 2021 og 2022 vil det være kommuner, der har flere borgere på offentlig forsørgelse end forventet ud fra rammevilkårene, som samtidig ikke har opfyldt fokusmålet om 4 samtaler inden for de sidste 12 måneder, der vil blive omfattet af skærpet tilsyn.

   

  Det betyder samtidig, at der for begge år bliver set bort fra manglende opfyldelse af fokusmålet om beskæftigelsesrettede tilbud eller ordinær beskæftigelse, hvilket skal tilskrives, at Covid-19 ikke gør det muligt for kommunerne at gennemføre den forventede beskæftigelsesindsats.

   

  Styrelsen påpeger, at de følger op på indsatsen i 2021 på baggrund af de løbende målinger på Jobindsats (Jobcenterindblik), og at de følge op over for kommuner, der har udfordringer eller utilstrækkelig indsats. Dette vil ske via de regionale arbejdsmarkedskontorer.

   

  Det kan oplyses, at Aabenraa i de offentliggjorte målinger er blevet kategoriseret som inspirationskommune, hvilket betyder, at kommunen opfylder både resultatmål og fokusmål for de seneste 12 måneder. Dette er også tilfældet for den seneste rapport fra december 2020, der er vedlagt denne dagsorden.

   

  Jobcenteret har udtrukket data fra januar og februar 2020 jf. vedlagte bilag om opfølgning på skærpet tilsyn, hvor det fremgår, at Aabenraa fortsat er inspirationskommune i målingerne omfattet af skærpet tilsyn for 2021 og 2022.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/663, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Siden 1. januar 2017 har Jobcenter Aabenraa været projektholder på det fælles grænseoverskridende rekrutteringsprojekt ”Job over grænsen” for de fire sønderjyske kommuner. Projektet blev i gangsat i forbindelse med den forrige regerings Tysklandsstrategi. Projektet er et resultat af den del af strategien, der handler om vækst og erhvervsudvikling i grænseregionen. Her peges der på, at det skal gøres nemmere at tage arbejde og rekruttere på begge sider af grænsen.

   

  På baggrund af en henvendelse fra Regions Sønderjylland Schleswig om, hvordan man agtede at iværksætte disse tiltag bad STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering) de fire sønderjyske jobcentre og Regionskontoret for Sønderjylland Schleswig om at igangsætte projektet ”Job over grænsen”.

   

  Projektet havde til opgave at formidle job på begge sider af grænsen. Der har i projektperioden været formidlet omkring 100 stillinger pr. år. Der har både fra STAR, de deltagende jobcentre og de virksomheder og borgere, der har benyttet tilbuddet løbende været udtrykt stor tilfredshed med projektet.

   

  I stedet for den planlagte støtte til projektet fra EURES / EaSI programmerne, blev det valgt at bruge ESF midler (Den Europæiske Socialfond) fra myndighedens side. Projektet blev finansieret via en socialfondsbevilling, der primært er brugt til WorkInDenmark, hvor STAR er projektansøger.

   

  Den første projektperiode var 1. januar til 31. december 2017. Derefter en 2 årig bevilling fra 1. januar 2018 til 31. december 2019 med lovning på en yderligere 1 årig forlængelse i 2020. Der har løbende været usikkerhed om bevillinger, f.eks. kom bevillingen for den 2 årige periode først over et halvt år inden i projektperioden (august 19). I de mellemliggende perioder dækkede de deltagende kommuner de løbende omkostninger, indtil bevillingerne forelå. Senest meddelte STAR den 27. oktober 2020, at der ikke kunne udbetales støtte for 2020 med tilbagevirkende kraft. Derfor bliver de deltagende kommuner nødt til at dække omkostningerne, selvom man havde tiltro til støtte fra STAR. Styrelsen har sidenhen bekræftet, at man ikke kan eller vil støtte projektet. Efter at Haderslev i 2020 trak sig, har nu også Tønder og Sønderborg trukket sig. På baggrund af det har Jobcenter Aabenraa valgt at lukke projektet med udgangen af maj.

   

  En grænseoverskridende virksomhedsservice ligger ikke inden for rammerne af, hvad jobcentrene kan forventes at løfte inden for eget budget. Som eksempel er den grænseoverskridende jobformidling er i Øresundregionen lagt over i et eget Cross Border program. Dette er ikke tilfældet langs den Tyske grænse og heller ikke noget, som man fra centralt hold ønsker at understøtte, som det fremgår af et svar på en henvendelse om sagen fra Regions Sønderjylland Schleswig. Her svarer beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, at kommunerne er velkomne til at søge ”de nye EU-strukturfondsprogrammer for 2021-2027 og eventuelle nye støttemuligheder i den sammenhæng, eksempelvis i regi af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

   

  STAR vil desuden fortsætte samarbejdet om grænseoverskridende mobilitet igennem EURES-vejlederne og EURES-kontaktpersonerne i jobcentrene i Sønderjylland.” (hele svaret i bilag 1)

   

  Strukturprogrammerne kræver en vis grad af medfinansiering og kræver, at der findes finansiering til en opgave, der, som nævnt, ikke ligger inden for rammerne af jobcentrets normale opgaver. I forhold til EURES programmet, som nævnes af ministeren, har der ikke været aktivitet i 2020. Medmindre, der ikke fra STARs side tages initiativ til nye indsatser, er det svært at se, at dette skulle kompensere for bortfald af projektet. Samtidig med er WorkInDenmarks aktiviteter beskåret meget kraftigt fra 2020.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at der fortsat er behov for at arbejde med den grænseoverskridende formidling, særligt i betragtning af at ca. 9 % af alle arbejdspladser i kommunen besættes af arbejdskraft, der pendler ind fra Tyskland. Ligeledes vil det kunne understøtte kommunens tiltag omkring bosætning og erhverv. Senest er der et projekt om oprettelse af et stort centrallager i Padborg, hvor det forventes, at store dele af arbejdskraften er ind pendlere fra Tyskland. Det er derfor forvaltningens vurdering, at mulighederne for at benytte de, af ministeren nævnte EU-strukturfondsprogrammer, skal afsøges sammen med andre mulige løsninger.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering,

  at forvaltningen undersøger mulighederne for at opretholde en grænseoverskridende jobformidling.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   

  Orientering om:

  • Forlængelse af bekendtgørelser i forbindelse med Covid-19
  • Tilsagn fra minkpuljen på 463.400 kr.
  • Kommende sag til arbejdsmarkedsudvalget om KIS i et fremtidsperspektiv

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2021

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”Godkend”.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2021

  Godkendt.