Beslutningsprotokol

mandag den 13. september 2021 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Thomas Juhl, Kim Brandt, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-09-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2730, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til det første udkast til beskæftigelsesplan 2022.

   

  Aabenraa Kommunes beskæftigelsesplan udstikker retningen for, hvordan kommunen vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen indeholder centrale mål rettet mod borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.

   

  Ministermål 2022

  Den 9. april 2021 udsendte beskæftigelsesministeren de beskæftigelsespolitiske mål for 2022. Alle 5 mål er en videreførelse af målene for 2021:

  1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
  2. Flere ledige skal opkvalificeres
  3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
  5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

   

  De lokale prioriteringer for 2022 flugter med ministermålene og bidrager til formålet om at få flere med i arbejdsfællesskabet og dermed sikre danske virksomheder den arbejdskraft, de har behov for.

   

  Der henvises til det vedlagte ministerbrev for en uddybende beskrivelse af målene.

   

  Centrale fokusområder

  Nogle af de mest centrale fokusområder i forslaget til beskæftigelsesplan 2022 er:

  • Styrket indsats for uddannelse og opkvalificering, herunder fokus på ordningerne vedr. voksenlærlinge og jobrotation.
  • Fastholdelse og udvikling af indsatsen overfor udsatte borgere, herunder ledige med funktionsnedsættelse, borgere i ressourceforløb samt flygtninge og familiesammenførte.
  • Styrket forebyggende indsats målrettet unge under 18 år.
  • Videreførelse af kommunens investeringsstrategi for jobafklaringsforløb og sygedagpenge, KIJOS.
  • Prioritering af tværgående indsatser og samarbejder.

   

  Input fra Dialogforum 

  Forslaget til beskæftigelsesplan 2022 blev drøftet i Dialogforum på et møde den 19. august 2021. Inputtene til planen havde særligt fokus på uddannelse til unge samt en forbyggende indsats i folkeskolen med vægt på et øget erhvervsfokus.

   

  Udvikling af 4-årig beskæftigelsesplan

  I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplan 2023 planlægger forvaltningen en proces for udviklingen af en 4-årig beskæftigelsesplan. En flerårig plan vil understøtte langsigtede investeringer og målsætninger på beskæftigelsesområdet. Planen vil være gældende i 4 år og udarbejdes i begyndelsen af hver ny udvalgsperiode.

   

  Den videre proces

  Budgettet til beskæftigelsesplan 2022 vil blive indarbejdet efter byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2021.

   

  Det endelige forslag til beskæftigelsesplan 2022 skal godkendes på udvalgets møde i november 2021.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forslaget til beskæftigelsesplan 2022 drøftes med henblik på at indarbejde kommentarer, forslag og ændringer.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-09-2021

  Beskæftigelsesplanen tilrettes med de faldne bemærkninger.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/21463, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune uddeler hvert år CSR-mærke Aabenraa for at anerkende lokale virksomheder, som påtager sig et socialt ansvar. Mærket tildeles virksomheder, som bidrager til at skabe beskæftigelse og uddannelse via forskellige ordninger.

   

  Udvalget skal i denne sag godkende tidsplan og kommunikationsplan for tildelingen af CSR-mærke Aabenraa 2022.

   

  Tidsplan og kommunikationsplan

  Ansøgningsperioden for CSR-mærke Aabenraa 2022 løber fra 15. oktober til 15. december 2021. Udvalget foretager den endelige godkendelse af ansøgerne på januar-mødet i 2022 på baggrund af en indstilling fra forvaltningen. Herefter modtager de godkendte virksomheder CSR-mærket i februar 2022 ved en officiel overrækkelse i byrådssalen.

   

  I perioden op til samt under ansøgningsperioden gennemfører forvaltningen en kampagne for at promovere CSR-ordningen. Ligesom de forrige år vil kampagnen bl.a. indebære aktiviteter i lokale nyhedsmedier samt på de sociale medier via kommunens egne kanaler. Hertil kommer, at socialt ansvar og CSR-ordningen indgår som en naturlig del af virksomhedskonsulenternes opsøgende kontakt og samarbejde med virksomhederne.

   

  Tidsplan og kommunikationsplan er vedlagt punktet som bilag.

   

  CSR-kriterier

  På mødet i april 2021 evaluerede udvalget tildelingen af CSR-mærke Aabenraa 2021. I den forbindelse vurderede forvaltningen, at de eksisterende CSR-kriterier fungerer som en passende vurdering for virksomhedernes sociale ansvar. Kriterierne fastholdes således for tildelingen af CSR-mærke Aabenraa 2022.

   

  For at modtage CSR-mærke Aabenraa 2022 skal virksomheden ligge i Aabenraa Kommune, og minimum 10 % af virksomhedens medarbejdere (inkl. elever, praktikanter, fleksjobbere mv.) skal i indeværende år have været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

  • Virksomhedspraktik
  • Uddannelsespraktik
  • Løntilskud
  • Fleksjob
  • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
  • Ledige ansat i jobrotation
  • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
  • Voksenlærlinge
  • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
  • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
  • Elever under erhvervsuddannelse

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at tidsplan for tildeling af CSR-mærke Aabenraa 2022 godkendes, og

  at kommunikationsplan for CSR-mærke Aabenraa 2022 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-09-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/26078, Sagsinitialer: TKJAE

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget har den 9. august 2021 behandlet en sag, hvor der blev orienteret om indholdet af en ny ungeaftale samt de overordnede konsekvenser heraf.

   

  Udvalget skal i denne sag udmønte ungeaftalen og træffe beslutning om, hvordan besparelsen skal udmøntes.

   

  Det er med aftalen intentionen, at der skabes mere fleksible rammer for indsatsen, og at kravene til intensiv og kontinuerlig aktivering for uddannelseshjælpsmodtagere lempes. Det betyder, at der med aftalen lægges op til, at behovet for indsatser til denne målgruppe bliver mindre.

   

  Der er på landsplan tale om en besparelse på indsatser på 324 mio. kr. i 2022. Fra 2023 er der tale om en varig besparelse på 351 mio. kr. Omregnes dette til Aabenraa forhold, er der tale om en besparelse i 2022 på ca. 3,2 mio. kr. og 3,5 mio. kr. fra 2023 og frem.

   

  Besparelsen på landsplan svarer til omkring 30% af driftsudgifterne til uddannelseshjælpsmodtagere. For Aabenraa svarer en besparelse på 30% af driftsudgifterne til uddannelseshjælpsmodtagere alene til mellem 1,5 og1,8 mio. kr. og dermed ikke til den fulde besparelse. I budgetbidraget for 2023-2025 er forskellen op til den fulde besparelse finansieret inden for det samlede budgetbidrag.

   

  Nedenstående tabel viser budgettet til driftsudgifter til uddannelseshjælpsmodtagere i budgetbidraget for 2022-2025.

   

   

   

  Indsatserne indeholdt i budgettet til målgruppen er:

   

  • EUC - Brobygningsforløb
  • Integro - virksomhedsrettet indsats
  • Marselisborg - virksomhedsrettet indsats
  • VUC – klargøring til uddannelse
  • Derudover er der en række enkeltkøbspladser til unge med særlige behov.

   

  Der lægges op til en drøftelse i udvalget om, hvor besparelsen for 2022 på 3,2 mio. kr. skal findes - på driftsudgifterne for uddannelseshjælpsmodtagere eller inden for den samlede budgetramme for udvalget, herunder på forsørgelsesudgifterne.

   

   

  Forvaltningen anbefaler, at besparelsen udmøntes på forsørgelsesudgifterne fremfor på driftsudgifterne. Det er forvaltningens vurdering, at det fortsat er vigtigt at have tilbud og aktiviteter til de unge og at lempelsen i aftalen ikke vil føre til flere uddannelsesparate i uddannelse men nærmere det modsatte. 

   

  Såfremt noget af besparelsen skal tages på driftsudgifterne, er det forvaltningens anbefaling, at Brobygning for uddannelseshjælpsmodtagere ophører med udgangen af år 2021. Indsatsen er placeret hos EUC og er værkstedsbaseret. Indsatsen koster 1,6 mio. kr. årligt for i alt 40 pladser, som er fordelt på et forårshold og et efterårshold med 20 pladser på hvert hold.

  Kun 10 unge har i foråret 2021 deltaget i brobygningsforløbet, og resulterede i, at 6 unge efterfølgende påbegyndte uddannelse eller beskæftigelse svarende til 60 %.

  Det lave antal gør, at prisen pr. kursist er forholdsvis høj i forhold til andre tilbud.

   

  Konsekvensen af ophør af denne indsats vil være, at de unge, der måtte være i tvivl om, hvilken erhvervsfaglig uddannelse de skal vælge, ikke får mulighed for at snuse til de forskellige uddannelsesretninger EUC tilbyder.

   

   

   

  Økonomi

  Ungeaftalen blev indgået efter økonomiaftalen for 2022, og dermed også efter skønnet for overførselsudgifter for 2022 blev aftalt. Det betyder, at der i budgetbidraget for 2022-2025 ikke er indregnet en besparelse for 2022. Besparelsen på landsplan for 2022 vil indgå i midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne for 2022, som kommer til sommer 2022. For 2023 og frem er der indregnet en besparelse i budgetbidraget, da der i skønnet for overførselsudgifterne for overslagsårene var indregnet konsekvenserne af ungeaftalen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter, hvordan besparelsen vedr. ungeaftalen skal udmøntes

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-09-2021

  Besparelsen udmøntes på forsørgelsesudgifter i 2022 og frem. Budget til driftsudgifter til uddannelseshjælpsmodtagere fastholdes.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9646, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet 12. april 2021, at forvaltningen fremsendte ansøgning om igangsættelse af forsøg under udfordringsretten vedrørende brug af udfordringsretten på jobrotationsområdet.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget blev efterfølgende på mødet 9. august 2021 orienteret om ministerens afslag, dateret 5. juli 2021 og ønskede, at der fremsendes et svar på ministerens brev. Ministerens afslag samt udkast til svar findes i vedlagte bilag.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udvalget godkender henvendelsen til Beskæftigelsesministeren.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-09-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Kim Brandt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/1192, Sagsinitialer: MKGA

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget skal i denne sag drøfte, om udvalget har nogle bemærkninger til udkastet til ny handicappolitik ’Lige muligheder og trivsel’ generelt og/eller beskrivelsen af indsatsområdet ’uddannelse og arbejdsliv’ specifikt.

   

  Baggrund

  Social- og Sundhedsudvalget har i sit møde den 11. august 2021 behandlet udkastet til ny handicappolitik og har i den forbindelse besluttet, at man ønsker, at beskrivelsen af udvalgte indsatsområder sendes i høring i de relevante politiske udvalg.

   

  Ønsket er begrundet i hensynet til handicappolitikkens kobling til andre kommunale politikker samt et ønske om at skabe et fælles politisk ejerskab til den kommende handicappolitik.

   

  Politikkens indhold

  Udkastet til handicappolitik indeholder visionen ’Lige muligheder og trivsel for alle’, hvilket betyder, at borgere med nedsat funktionsevne så vidt muligt kompenseres for deres funktionsnedsættelse, så de kan leve det gode og aktive liv på lige fod med andre.

   

  Politikken beskriver hvilke grundantagelser Aabenraa Kommune har i forhold til borgernes ønsker. Fx antager vi, at alle ønsker at udfolde deres potentiale og leve et aktivt, sundt og produktiv liv med høj livskvalitet og at alle ønsker at være noget for andre og blive opfattet som en ressource.

   

  Inden for de 6 indsatsområder ’kommunikation og tilgængelighed’, ’uddannelse og arbejdsliv’, ’sundhed og trivsel’, ’kultur- og fritidsliv, ’bolig og lokalsamfund’ samt ’borgerinddragelse og samarbejde’ opstilles målsætninger.

   

  Afslutningsvis beskrives overvejelser om politikkens implementering.

   

  Høringen

  Beskrivelsen af indsatsområdet ’uddannelse og arbejdsliv’ samt det samlede udkast til ny handicappolitik er vedlagt.

   

  Det bemærkes, at politikken vil blive bearbejdet af en grafiker, så den designmæssigt kommer til at ligne de øvrige tværgående politikker.

   

   

  Jobcenter og Borgerservices vurdering:

  Det vurderes, at en kommende udmøntning af afsnittet i den nye Handicappolitik

  omhandlende Uddannelse og Arbejdsliv er omfattet af Aabenraa Kommunes Beskæftigelsesplan 202, der indeholder en målsætning om at skabe bedre vilkår for beskæftigelse og uddannelse af ledige med funktionsnedsættelse.

   

  Det sker via indsatser, der fokuserer dels på den ledige via screening, gruppeforløb og en

  målrettet jobsøgningsindsats. Dels fokuseres på virksomhederne med information,

  der nedbryder barrierer og øger viden om mulighederne for at bruge de

  handicapkompenserende ordninger. Det kan f.eks. være i form af særlige hjælpemidler

  og personlig hjælp.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter, om der er nogle bemærkninger til udkastet til ny handicappolitik generelt eller specifikt til beskrivelsen af indsatsområdet ’uddannelse og arbejdsliv’.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-09-2021

  Godkendt uden yderligere bemærkninger.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/10852, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret har et ønske om at give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. For at kortlægge de aktuelle behov udarbejder jobcenteret hvert halvår et virksomhedsbarometer, der forelægges Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Barometeret er en systematisk undersøgelse af virksomhedernes behov og forventninger til fremtiden og understøtter bl.a. beskæftigelsesplanens mål om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

   

  I undersøgelsen for 1. halvår 2021 har 217 virksomheder i Aabenraa Kommune deltaget hvilket er på niveau med de foregående barometre.

   

  Fortsat positiv og optimistisk udvikling på arbejdsmarkedet og blandt virksomhederne

  • Ledigheden falder fortsat. I juni måned var ledigheden på 2,6 %. Det vil sige, at ledigheden nærmer sig niveauet fra før finanskrisen, hvor ledigheden i juni 2008 var 2,3 %. I juni 2021 var der 697 fuldtidsledige jobparate tilmeldt jobcenteret. I juni 2020 var der 1196 fuldtidsledige.

   

  • 36 % af virksomhederne forventer større omsætning, mens blot 8 % forventer en mindre omsætning. I samme periode sidste år forventede 17 % en større omsætning, mens 24 % forventede en lavere omsætning.

   

  • 25 % af virksomhederne forventer at ansætte nye medarbejdere de kommende seks måneder. I første halvår 2020 var dette tal 14 %. 42 % har ansat nye medarbejdere i løbet af de sidste seks måneder. Det er en stigning på to procentpoint fra andet halvår 2020 og en stigning på otteogtyve procentpoint fra første halvår 2020.

   

  Andelen af virksomheder, der oplever udfordringer med rekruttering er fortsat stigende. Øget risiko for flaskehalse på arbejdsmarkedet

  • Andelen af virksomheder, som har oplevet udfordringer med at få besat en opslået stilling er steget fra 24 % i første halvår 2020 til 52 % i første halvår 2021.

   

  • I februar var der ca. 3 fuldtidsledige pr. opslået stilling på jobnet.dk, i juni 2021 var der ca. 1,2 fuldtidsledig pr. opslået stilling.

   

  Virksomhederne ønsker igen at udvise social ansvarlighed, og andelen som forventer at tage elever er stigende.

  • I første halvår 2020, hvor den første coronabølge ramte, var der 47 % af de adspurgte virksomheder, som var klar til at give en hånd til udsatte ledige. I første halvår 2021 er andelen steget markant, således svarede 71 % af virksomhederne, at de er klar til at hjælpe ledige, som har udfordringer ud over ledighed.

   

  • 48 % af virksomhederne tilkendegiver, at de har elever. Det er en stigning på 13 procentpoint i forhold til samme periode sidste år. Samtidig svarer 39 %, at de forventer at tage elever ind inden for de kommende seks måneder, det er således næsten en fordobling i forhold til samme periode året før, hvor 20 % af de adspurgte virksomheder forventede at tage elever ind.

   

   

  Virksomhederne er tilfredse med jobcentrets service på kerneydelserne

  På en skala fra 1-7, hvor 7 er bedst, er den gennemsnitlig score 5,8 i forhold til tilfredsheden med serviceniveauet på jobcentrets kerneydelser. Det er et fald på 0,1 procentpoint i forhold til andet halvår 2020.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-09-2021

  Orientering taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/15810, Sagsinitialer: JRPED

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om evalueringen af Headspace 2019 og årsrapporten for Headspace Aabenraa 2020, herunder tilknytningen til Ungeindsatsen.

   

  I Aabenraa Kommune har der i 2020 været 147 unge i Headspace, og der er blevet afholdt 418 personlige samtaler. I 2019 var der 441 unge i Headspace, og der blev afholdt 872 samtaler. Covid-19 har betydet, at centeret måtte lukke ned i perioder i 2020, samt at kapaciteten har været mindsket, da ikke alle mødelokaler kunne tages i brug, hvilket har påvirket aktivitetsniveauet i 2020. Knap halvdelen af de unge brugere i Headspace Aabenraa har 1-3 samtaler i forløbet, mens 29% har 4-9 samtaler, og 22% har over 10 samtaler i et forløb. 

   

  I evalueringen af Headspace 2019 og årsrapporten for Headspace Aabenraa 2020 fremgår det, at 74% af de unge oplever, at det har hjulpet dem meget eller rigtig meget at være kommet i Headspace. De unge føler sig set og hørt i Headspace, og det emne som fylder mest i samtalerne er håndtering af hverdagen.

   

  Det fremgår ligeledes, at der er en statistisk signifikant udvikling i, at de unge bliver mindre ensomme mellem den første og den seneste registrerede måling. Der er 48% unge, som ved den sidste registrerede måling har en høj livskvalitet, hvilket er 10%-point flere end ved den første måling, og 50% vurderer, at de har høj self efficacy (livsmestring), hvilket er 15%-point flere end ved første måling. 31% af de unge har lav trivsel ved den seneste måling sammenlignet med 39% ved første måling, men 55% af de unge oplever fortsat at have lavere trivsel end gennemsnittet af resten af befolkningen ved den seneste måling.

   

  Såfremt de unge har gavn af eller interesse i at blive støttet af andre aktører, har Headspace til opgave at være brobygger til disse. Årsrapporten for Headspace Aabenraa 2020 viser, at i knap hvert 5. forløb hjælper Headspace med at skabe bro til øvrige indsatser, herunder kommunen. Brobygningen til kommunens ungeindsats kan skabe en merværdi, hvor den unge bliver hjulpet videre fx gennem mentorstøtte, hjælp til at søge SU, ansøge om hjælpemidler og skift af skole. Headspace er en del af den samlede indsats for de unge, og de har en vigtig funktion i forhold til opsporing og tidlig hjælp.

   

  Efter drøftelser imellem Jobcenter, Børn og Kultur, PPR og Social & Sundhed er man enige om, at den organisatoriske forankring til Headspace skal ske til Ungeindsatsen. Økonomien forbliver i Social & Sundhed.

  Økonomi og afledt drift

   

  Der er i 2021 samlet set afsat 0,790 mio. kr. til Headspace, finansieret af Social- & Sundhedsudvalget, Børne- & Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Beløbet dækker over et tilskud på 0,6 mio. kr. og 0,195 mio. kr. til lokaler og forbrug.

   

  Herudover bidrager Aabenraa Kommune med en kommunal medarbejder, der er tilstede i et omfang svarende til en halv stilling og en udgift på 0,25 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Børn og Kultur samt Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen om den nationale evaluering for Headspace 2019 og årsrapport for Headspace Aabenraa 2020 tages til efterretning, og

  at orienteringen om Headspace tilknytning til Ungeindsatsen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-09-2021

  Orientering taget til efterretning.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Kim Brandt.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25220, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet i august bedt forvaltningen om at udarbejde et notat med en beskrivelse af arbejdsmarkedsudviklingen i kommunen kombineret med en gennemgang af resultater af indsatsen i perioden 2018-21.

   

  I det vedlagte notat fremgår det, at:

   

  • Befolkning og arbejdsstyrke er faldende i Aabenraa Kommune, hvilket adskiller sig fra udviklingen for hele landet.
  • Beskæftigelsen er bl.a. steget inden for det offentlige, bygge og anlæg, finansiering og serviceerhverv. Omvendt er der bl.a. tilbagegang i industrien og hotel- og restaurationserhvervet.
  • Der er en stigende andel på offentlige ydelser bl.a. drevet af tilgang til førtidspension og coronakrisen. 
  • Godt 4.200 fuldtidspersoner er tilknyttet jobcenteret, hvilket er 10 % lavere end da udvalget tiltrådte.
   • Antallet på kontant- og uddannelseshjælp ligger lavere end forventet i KIK-II-projektet.
   • Der er meget lav ledighed blandt fleksjobvisiterede.
   • Andelen af arbejdsmarkedsparate i restgruppen af borgere tilknyttet jobcenteret er vigende. 
  • Nettoudgifterne til forsørgelse og indsatser for 2021 forventes at ligge 18 % højere end i året forud for udvalgets tiltræden, hvoraf mere end 5 % kan tilskrives takstreguleringer og ændrede refusionsregler.
   • Med arbejdsmarkedsudvalgets KIK-indsats forventes udgifterne i 2021 at ligge 39 % lavere på kontanthjælpsområdet.
   • Årsagen til den samlede stigningen kan dels findes i Coronakrisen, der på trods af de gode konjunkturer stadig vil sætte sit præg på økonomien i 2021 i form af stigninger på 14 % for forsikrede ledige samt 6 % på sygedagpengeområdet
   • En anden årsag ligger i en markant stigning på førtidspension, der forventes at ligge knap 50 % højere end i 2017.
   • Dertil kommer en forventet udgiftsstigning på 28 % for fleksjobområdet, som en naturlig følge af, at der i dag er flere fleksjobvisiterede.  
  • 21 ud af 27 lokale beskæftigelsespolitiske mål er blevet opfyldt, mens 4 ikke er opfyldt og 2 er delvist opfyldte.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at notatet tages til orientering.    

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-09-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   

  • KL's nyhedsmail på beskæftigelses- og integrationsområdet (vedlagt)
  • Formanden orienterede om møde med formanden for KL’s beskæftigelsesudvalg)

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-09-2021

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Kim Brandt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”Godkend”.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-09-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Thomas Juhl og Kim Brandt.