Beslutningsprotokol

mandag den 4. oktober 2021 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Thomas Juhl, Kim Brandt, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger: Afbud: Lene Dalsgaard Kræg
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/6429, Sagsinitialer: SDJE

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har haft en Ungeindsats siden 2009 for unge mellem 15 og 24 år. Fokus for Ungeindsatsen har været at skabe én indgang til kommunen for de unge og styrke samarbejdet med andre aktører på ungeområdet. Der har løbende været fokus på at justere Ungeindsatsen, blandt andet i forhold til at styrke den fælles kultur og de fælles mål på tværs af arbejdet med forskellige lovgivninger.

   

  Ungeindsatsen består af alle medarbejdere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), alle medarbejdere i Ungeteamet i Børn og Familie og den del af medarbejderne i jobcentret, som arbejder med unge op til 25 år på uddannelseshjælp.

   

  Der arbejdes med et fælles mål for de unge i Aabenraa Kommunes Ungeindsats: ”Som ung i Aabenraa skal jeg i job eller uddannelse”.

   

  Herindunder arbejdes der i Ungeindsatsen ud fra tre strategiske mål for de unge:

  1. At jeg oplever en hurtig sammenhængende og koordinerende indsats
  2. At jeg kan opnå det gode og sunde liv, for mig
  3. At jeg på en enkelt og tilgængelig måde kan finde min vej til job og uddannelse

   

  Disse mål har blandt andet betydet udvikling af flere tværfaglige indsatser i Ungeindsatsen. Vedlagt som bilag er Opfølgning på Ungeindsatsen samt status på den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Herunder opsamles der på udvalgte emner i disse oversigter.

   

  Status på støtte til unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

  Antallet af unge der, på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, modtager socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 er stabil. Der har dog været et lille fald i antallet af unge, som modtager socialpædagogisk støtte i hjemmet.

   

  Samtidig modtager flere unge, der i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse, ekstra støtte efter servicelovens § 82 b. Her investeres der tidligere i unge, gennem et samarbejde i Ungeindsatsen, for at mindske antallet af unge med behov for socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

   

  Status på antal anbringelser, ungekonsulenter og efterværn

  Antallet af anbringelser og kontaktpersoner/ungekonsulenter har været stabil gennem de sidste år. Antallet af unge, der er i efterværn, er derimod faldet gennem de sidste år. Det er primært for unge i alderen 17-18 år, hvor der fra 2020 til 2021 er 14 færre unge i efterværn. Efterværn gives enten ved at videreføre kontaktperson/ungekonsulent eller ved at videreføre en anbringelse.

   

  Faldet i antallet af unge i efterværn kan skyldes, at der har været mere fokus på dette område i Børn og Familie. Ligeledes gør samarbejdet i Ungeindsatsen, at der inden den unges 18. år er et tættere samarbejde om den unge, samt at den unge bliver guidet til de afdelinger, hvor de får den rette støtte. Derudover sættes der tidligere ind med den rette hjælp, således at de unge bliver hjulpet tidligere.

   

  Status på den Kommunale Investeringsstrategi for Kontanthjælpsmodtagere (KIK)

  Der er færre unge på offentlig forsørgelse i Aabenraa Kommune. Heraf er cirka halvdelen på uddannelseshjælp.

   

  De unge på offentlig forsørgelse, der ikke er på uddannelseshjælp, er unge der kræver en mere tilpasset indsats. Vi forsøger i år i jobcenteret via jobcenterets investeringsstrategi (KIK II) at foretage en investering gennem to indsatser. Indsatser som skal understøtte de unge, der er længst fra uddannelse/beskæftigelse, i at komme tættere på uddannelse/beskæftigelse.

   

  De to indsatser: CJU tilbud til sårbare unge som er et individuelt tilbud og Virksomhedspraktik+ (VP+) til unge med behov for en tæt relation, men som er klar til at starte i praktik. Heraf er der ved at blive udarbejdet en midtvejsevaluering af VP+.

   

  Status på den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

  På FGU er der fra maj til august stoppet 63 elever, hvoraf 39 elever har angivet, at de er gået direkte videre til uddannelse eller arbejde.

   

  Derudover er 22 elever afsluttet, enten hvor målet i deres uddannelsesplan er opnået, eller hvor det er i samarbejde med Den Kommunale Ungeindsats, at de udskrives. Kun to er udskrevet med anden årsag.

   

  Børne- og Familiechef Iben Hansen deltager i dette punkt.

  Indstilling

  Børn og Kultur, Jobcenter og Borgerservice samt Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Taget til efterretning.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget tager initiativ til en politisk drøftelse med Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget omkring ungeområdet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/28233, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet i september bedt forvaltningen om at redegøre for brugen af konsulentydelser på arbejdsmarkedsområdet.

   

  Baggrunden herfor er en undersøgelse af konsulentydelser i 2020 i Aabenraa Kommune, hvor det fremgik, at ud af de samlede konsulentydelser for hele kommunen på 81,495 mio. kr. for 2019 udgjorde eksterne leverandører på arbejdsmarkedsområdet 48,679 mio. kr.

   

  Eksterne leverandører på arbejdsmarkedsområdet omfatter udgifter til indsatser for borgere dvs. aktivering og tilbud til borgere. De 48,679 mio. kr. er dermed alene udgifter til indsatser for borgere, og ikke en konsulentydelse i den forstand.

   

  Jf. budgetvejledningen for 2021 er definitionen af konsulentydelser følgende:

  • Managementkonsulenter og øvrige rådgivende konsulenter
  • It-konsulenter herunder rådgivende og udførende it-konsulenter vedr. udvikling og drift
  • Juridisk bistand, herunder f.eks. advokatydelser og juridisk rådgivning

   

  Økonomi og afledt drift

  Nedenstående oversigt viser en opdeling af forbruget til indsatser for 2019 opdelt på politikområder.

   

   

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Taget til efterretning, idet der præciseres at arbejdsmarkedsudvalgets udgifter er til lovbundne opgaver på eksterne aktører og ikke konsulentbistand.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/24179, Sagsinitialer: TKJAE

  Sagsfremstilling

  Formålet med et ressourceforløb er at udvikle borgerens arbejdsevne på sigt.

  Borgerene har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

  Det er især borgere, som har så begrænset arbejdsevne, at de vil være i risiko for at få tilkendt førtidspension, hvis der ikke gøres en ekstra tværfaglig koordinerende indsats.

   

  Ændringerne er i hovedtræk følgende:

   

  • Et ressourceforløb kan have en varighed på højst 3 år mod tidligere op til 5 år.

   

  • Der skal ikke iværksættes ressourceforløb for personer, der har mindre end 6 år til folkepensionsalderen, medmindre personen selv ønsker det.

   

  • Personer i ressourceforløb får ret til en personlig jobformidler.

   

  • Kommunen skal forelægge en persons sag om ressourceforløb for rehabiliteringsteamet, når personen ikke er påbegyndt et tilbud senest 6 måneder efter, at ressourceforløbet er påbegyndt.

   

  • En person i ressourceforløb har ret til at få en samtale med en sundhedskoordinator fra regionens kliniske funktion og den koordinerende sagsbehandler, hvis personen mener, at et beskæftigelsesrettet tilbud ikke tager tilstrækkeligt hensyn til personens helbredstilstand.

   

  • Reglerne for fradrag i ressourceforløbsydelse lempes ved lønindtægt.

   

  • Refusionerne bortfalder til mentor- og driftsudgifter.

   

  Forvaltningen vurderer, at de nye regler giver god mening ind i ressourceforløbene, dog vil retten til en personlig jobformidler blive en udfordring i de nuværende rammer.

   

  Vi er med i ”Projekt bedre indsats til borgere i ressourceforløb” hvor ideen er, at alle borgere skal have en jobformilder. Det har vi i dag løst ved hjælp af 5 jobformidlere, der er projektansat indtil 31. december 2021. Derudover købes der en del konsulentydelser ved leverandører til at løse opgaven også.

  Der er i den ændrede lovgivning givet ca. trekvart årsværk til at løse opgaven, hvilket ikke kan lade sig gøre. For at imødegå noget af denne udfordring er der omlagt opgaver internt i Job & Ressourcer, således at der er to årsværk til jobformidlerindsatsen i 2022.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/25828, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har på baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets anmodning udarbejdet et notat om udviklingen på sygedagpengeområdet (sygedagpenge og jobafklaring). I det vedlagte notat beskrives området siden 2019 med særlig vægt på udviklingen gennem 2020. Notatet viser bl.a., at Aabenraa havde en bedre udvikling end det sydjyske gennemsnit fra KIJOS-projektets vedtagelse og frem til februar 2020. Derved nåede Aabenraa den politiske målsætning i projektet om, at komme på sydjysk niveau i forhold til andelen af borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb. Dette niveau er efterfølgende stort set blevet fastholdt.     

   

  Notatet viser, at ændringerne på sygedagpengeområdet gennem 2020 især ses på sygedagpenge, der efterfølgende analyseres i mere detalje. Notatet viser, at

   

  • Udviklingen i antallet på sygedagpenge kan inddeles i to bølger. Den første bølge kom i forbindelse med coronakrisens udbrud marts 2020 og var kortvarig. I andet halvår 2020 kom anden bølge, der var langstrakt og medførte et generelt højere niveau i andelen af befolkningen på sygedagpenge sammenlignet med tiden forud for coronakrisen.
  • Brancherne er blevet ramt forskelligt af krisen med betydelige stigninger i antal sygemeldte, bl.a. inden for landbrug, industri, bygge og anlæg, handel og hotel samt det offentlige.
  • Alle aldersgrupper rammes af stigningen, men de seneste måneder har vist større vækst for ungegruppen og de 40-49-årige.
  • Væksten er større blandt kvinder end mænd.
  • I Aabenraa udgør mænd generelt set en større andel af de sygemeldte end i hele landet.
  • 75 % af de sygemeldte kommer fra beskæftigelse, og dette niveau ligger ret konstant.
  • Analysen viser, at Aabenraa er blandt de danske kommuner, der har haft færrest bekræftede smittede med Corona, og at virksomhederne med udgangen af juni 2020 kun i begrænset omfang havde støttet lønkompensation. På samme tid steg antal sygemeldte fra a-dagpenge markant i forhold til sammenligningsgrundlaget. Op gennem 2020 havde Aabenraa tillige en svagere udvikling i beskæftigelsen for kommunes borgere end sammenligningsgrundlaget. De sygemeldte fra a-dagpenge fylder mere i Aabenraa. Endelig viser analysen, at Aabenraa generelt set, men mere udtalt i krisetider har en højere afgang fra a-dagpenge til sygedagpenge end sammenligningsgrundlaget.

   

  Sygemeldingsårsager:

  Forvaltningen har foretaget en optælling af sygemeldingsårsager i uge 37 / 2021 for 853 sygemeldte borgere i Aabenraa kommune. 597 borgere på sygedagpenge og 256 borgere i jobafklaringsforløb.

  I optællingen er borgeren kategoriseret efter den lidelse, som er primær årsag til uarbejdsdygtighed på nuværende tidspunkt. Ligeledes er borgerens arbejdsmarkedsstatus registreret på optællingstidspunktet (eks. hvis borgeren var lønmodtager ved sygemeldingen og i løbet af sygeperioden har mistet sit job, er borgeren registreret som ledig).

   

  Der henvises til vedlagte bilag om sygemeldingsårsager, hvoraf bl.a. fremgår:

  • 48 % af alle sygemeldte på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb, er ledige (414 borgere). Det fremgår af databeskrivelsen, at 75 % af de sygemeldte kommer fra beskæftigelse, men mange sygemeldte mister deres job under sygemeldingen
  • Det er forvaltningens vurdering, at mange sygemeldte, har mistet det job, de blev sygmeldt fra i COVID-19 perioden

   

  Borgere i jobafklaringsforløb (sygemeldte overgår til jobafklaringsforløb efter 22 uger på sygedagpenge, og der ikke er forlængelsesmuligheder):

  • Ud af de 256 borgere i jobafklaringsforløb, er 54 % sygemeldt under kategorien: Stress, angst, depression og andre psykiske lidelser, og 24 % er sygemeldt med bevægeapparatlidelser
  • I jobafklaringsforløb er 85 % ledige og 15 % lønmodtagere (herunder 2 selvstændige og 4 i fleksjob)

   

  Borgere på sygedagpenge:

  • Ud af de 597 borgere på sygedagpenge, er 29 % sygemeldt med udgangspunkt i psykiske årsager, og 40 % er sygemeldt med bevægeapparatlidelser
  • 4 % er sygemeldt med COVID-19 eller senfølger efter COVID-19
  • På sygedagpenge er 33 % ledige og 67 % lønmodtagere (herunder 17 selvstændige, 38 i fleksjob

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/24692, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Ankestyrelsen udsender en halvårlig og en årlig ankestatistik med en opgørelse af klagesager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I bilag 1 ses den samlede ankestatistik over klager behandlet i 1. halvår 2021 for Aabenraa Kommune.

   

  Ankestyrelsen er mere end en klage- og tilsynsmyndighed. Ankestyrelsens opgave er også at fastlægge retningslinjer om fortolkning og anvendelse af reglerne. Dette sker bl.a. via principafgørelser og praksisundersøgelser.

  Principmeddelelser offentliggøres blandt andet, når der er behov for fortolkning af ny lovgivning, eller når konkrete sager har generel betydning og kan bruges som rettesnor for andre afgørelser.

   

  I jobcentret er implementeret en procedure, hvor alle afgørelser deles på tværs af kontorer og målgrupper og gennemgås af fagkoordinatorer til læring og vidensdeling.

   

  Ankestyrelsen tilbyder også kurser til formidling af viden og uddybning af bl.a. principafgørelser og fortolkning af regelsæt.

   

  Den 28. oktober 2021 afholder Ankestyrelsen et kursus på jobcentret, for sagsbehandlerne på sygedagpengeområdet, jobafklaringsforløb og i ressourceforløb.

   

  Ankestyrelsen har i 1. halvår 2021 modtaget i alt 160 klagesager over Aabenraa Kommunes afgørelser, og i samme periode er 202 klagesager blevet afgjort og 12 sager afvist. Til sammenligning modtog Ankestyrelsen 191 klagesager i 1. halvår 2020 og afgjorde i samme periode 219 sager.

  I indeværende sag redegøres kun for afgørelserne i de klagesager, som vedrører lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet. Disse udgør 143 sager ud af det samlede antal på 202 afgjorte klagesager i perioden. 

   

  Nedenstående tabel angiver det samlede antal behandlede sager og afgørelser i 1. halvår 2021 for hele landet og for Aabenraa Kommune på områderne for ydelse, førtidspension, sygedagpenge og beskæftigelse. Omgørelsesprocenten angiver andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises opgjort i forhold til af alle klager eksklusiv de afviste sager.

   

   

  1. halvår 2021

  Hele landet

  Aabenraa

   

  I alt (antal)

  I alt (%)

  I alt (antal)

  I alt (%)

  Stadfæstelse

  4410

  77%

  98

  69%

  Ændring/ophævelse

  711

  13%

  19

  13%

  Hjemvisning

  560

  10%

  26

  18%

  I alt

  5681

   

  143

   

  Omgørelsesprocent

   

  23%

   

  31%

  Afviste sager

  545

   

  9

   

   

   

  Ses der på det samlede antal afgjorte sager for Aabenraa Kommune eksklusiv de afviste sager, så er 69% blevet stadfæstet, mens 31% er blevet enten ændret eller hjemvist. På landsplan er 77% af sagerne blevet stadfæstet og 23% ændret eller hjemvist. Stadfæstelserne for Aabenraa Kommune ligger 8 % under niveauet i forhold til stadfæstelserne på landsplan i 1. halvår 2021 men 8 % over i forhold til hjemvisninger – kommunen skal i forhold til hjemvisninger genbehandle sagen og træffe afgørelse en gang til. I de 13 % af sagerne, hvor Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse, er Aabenraa Kommune på niveau med hele landet.

   

  Det skal bemærkes, at antallet af klagesager, der er sendt til Ankestyrelsen i 1. halvår af 2021, er relativt lavt set i forhold til, at der på årsbasis behandles mere end 9.000 sager i jobcentret. Det svarer årligt i gennemsnit til, at ca. 4 % af alle behandlede sager sendes til Ankestyrelsen. Under 0,5 % af alle behandlede sager får deres sag omgjort i Ankestyrelsen, og godt 0,5 % får deres sag hjemvist til genbehandling i kommunen.

   

  I bilag 2 ses en opgørelse over afgørelser i klagesagerne for Aabenraa Kommune i perioden 2017 – 1. halvår 2021. Opgørelsen viser afgørelser og omgørelsesprocent på de lovområder, der er relevante for udvalget, det vil sige ydelse, førtidspension, sygedagpenge og beskæftigelse.

   

  Afgørelsestyper

   

  Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen, eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.

   

  Hjemvisning: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være, fordi Ankestyrelsen mener, at der er tale om sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse. Hjemvisning resulterer ofte i samme afgørelse, da der ofte er tale om, at Ankestyrelsen har brug for uddybende dokumentation.

   

  Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

   

  Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.

   

  Ankestyrelsens afgørelser, uanset udfaldet, drøftes på et fagligt møde i de respektive kontorer i jobcentret, så afgørelsen kan danne praksis i sammenlignelige sager.

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opgørelse over klager til Ankestyrelsen tages til orientering.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1111, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret udarbejder hvert kvartal et jobbarometer til internt brug. Jobbarometeret er jobcenterets skøn for det næste kvartal over jobmuligheder for de ledige. Det danner udgangspunkt for dialogen om jobsøgning og mulighederne for uddannelse og kompetenceløft.

   

  Jobbarometeret er delt op i fire kategorier, og stillingerne står i prioriteret rækkefølge i hver kategori:

  • Mangel på arbejdskraft, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for sundheds- og byggefagene, men denne gang også fag inden for gastronomi, som følge af genåbningen.
  • Gode beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for service-, og håndværksfag.
  • Dårlige beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter butiksfag.
  • Overskud på arbejdskraft, der blandt andet omfatter ufaglært arbejdskraft.

   

  Dette kvartals jobbarometer viser stor efterspørgsel inden for håndværksfag, produktion og sundhedsområdet, men også inden for fag, hvor der typisk beskæftiges ufaglært arbejdskraft. Samlet set vurderes det, at beskæftigelsesmulighederne er gode.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24550, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet 5. oktober 2020, at forvaltningen indgik et samarbejde med Den Sociale Kapitalfond og Business Aabenraa om udvikling af socialøkonomiske virksomheder.

   

  Formålet med Kickstarter er at skabe arbejdspladser til udsatte mennesker og udvikle sociale virksomhedsrollemodeller via en kommerciel styrkelse af de deltagende lokale virksomheder. I første omgang arbejdes der med 10 virksomheder fordelt på to pilotforløb.

   

  Ambitionen er, at virksomhederne efter projektets ophør stadig samarbejder med det lokale jobcenter om rekruttering fra kanten af arbejdsmarkedet.

   

  Business Aabenraa har i samarbejde med jobcenteret fundet frem til fem virksomheder, der gerne vil deltage i det første pilotforløbet. Det drejer sig om virksomhederne indenfor forskellige brancher.

   

  Forløbet forgår over ca. 16. måneder bestående af:

  • ”Sprint” fase i 16 uger - sparring en dag om ugen fra den Sociale Kapitalfond
  • ”Advisory” fasen over 12 mdr.- rådgivning om handlingsplaner mv.

   

  Opstarten på forløbet forgik som en fælles Bootcamp 15 juni med 17 deltagere fra de fem virksomheder. Efter sommerferien er Sprintfasen påbegyndt.

   

  Forventningen er, at der i løbet af projektperioden kan skabes mellem 10-20 nye jobs blandt de deltagende 5–10 virksomheder. Pr. 1. september er der indgået 4 jobordre til jobcenteret på ordinære job og fleksjob.

   

  Anden del af pilotprojektet igangsættes i løbet af oktober med fem nye virksomheder. Ved afslutningen af det andet forløb evalueres der på det samlede forløb med henblik på en mulig fortsættelse af indsatsen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forvaltningens orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   

  • Orientering om undersøgelse vedrørende kommunernes sanktionsniveauer – Link

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”Godkend”.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Protokollen er godkendt.