Beslutningsprotokol

mandag den 8. november 2021 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Thomas Juhl, Kim Brandt, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-11-2021

  Godkendt

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/31910, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Repræsentanter fra udvalget og forvaltningen deltog den 7. - 8. oktober i Jobcamp 2021.

   

  Hovedtemaerne for konferencen var følgende:

  • Den aktuelle situation på arbejdsmarkedet
  • Reformkommissionens arbejde
  • Årsager til udsathed
  • De unge
  • Ny blikke på beskæftigelsesindsatsen

   

  Der lægges op til en evaluering og drøftelse af relevante tematikker for Arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune.

   

  Program fra konferencen vedlagt.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at deltagelse i Jobcamp 2021 evalueres.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-11-2021

  Positiv evaluering af deltagelsen i Jobcamp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/33112, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2021 udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol pr. 30. september 2021.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger:

   

  • Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), som udvalget selv er bemyndiget til at foretage
  • Tillægsbevillinger, drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  • Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • Tillægsbevillinger anlæg.

   

  Denne sag omhandler driften. Arbejdsmarkedsudvalget har ingen anlæg.

   

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2021 i forhold til driftsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  På udvalgets område er der et korrigeret budget til serviceudgifter på 17,140 mio. kr. og et forbrug på 68 % pr. 30. september 2021. På overførselsudgifterne er der et korrigeret budget på 970,454 mio. kr. og et forbrug på 73 % pr. 30. september 2021.

   

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen for Arbejdsmarkedsudvalget er, at budgettet på serviceudgifter forventes overholdt og at der forventes et samlet merforbrug på 2,640 mio. kr. på overførselsudgifterne. Det samlede merforbrug indeholder et mindreforbrug på 3,682 mio. kr., som skal tilføres kassebeholdningen til finansiering af forlængelsen af KIJOS til 2023 jf. Byrådets beslutning. Det reelle merforbrug på overførselsudgifter er dermed 6,322 mio. kr. Det forventede merforbrug kan finansieres af det afsatte budgetværn vedr. overførselsudgifter under Økonomiudvalget.

   

  Det forventede merforbrug på 6,322 mio. kr. er sammensat af mer- og mindreforbrug på flere forskellige politikområder.

   

  På politikområdet Sygedagpenge og Revalidering forventes et merforbrug på 15,517 mio. kr., som særligt kan henføres til merudgifter på sygedagpenge og mindreudgifter på jobafklaringsforløb.

   

  På politikområdet Kontanthjælp forventes der et mindreforbrug på 0,906 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til mindreudgifter på kontant- og uddannelseshjælp samt merudgifter til driftsudgifter (indsatser m.v.).

   

  På politikområdet Ledighedsydelse og fleksjob forventes et mindreforbrug på 2,955 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til mindreudgifter på ledighedsydelse.

   

  På politikområdet Førtidspension forventes et merforbrug på 0,600 mio. kr., som er sammensat af forventede merudgifter til førtidspension og forventede mindreudgifter til seniorpension.

   

  På politikområdet Forsikrede ledige forventes der et mindreforbrug på 9,181 mio. kr., som hovedsageligt vedrører mindreudgifter på a-dagpenge og driftsudgifter (indsatser).

   

  Ved denne bevillingskontrol udmøntes ligeledes en negativ pulje på 3,246 mio. kr., som blev afsat i forbindelse med udmøntningen af den negative midtvejsregulering for 2021 på 27,009 mio. kr.

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 3 bevillingskontrolsager vedrørende driften (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Derudover vedlægges noter til bevillingskontrolsagerne (T2 og B2 samt i3). Endelig vedlægges en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 30. september 2021 (bilag i4). Ved denne bevillingskontrol vedlægges endvidere en oversigt over forventet regnskab på aftalestyrende enheder (bilag i7).

  Økonomi og afledt drift

  Tillægsbevillinger, drift, med påvirkning af kassebeholdningen:

  Byrådet har den 23. juni 2021 behandlet en sag vedr. forlængelse af investeringsstrategien KIJOS med et år til 2023. Af sagen fremgår det, at merudgiften på 3,682 mio. kr. skal finansieres af efter- og midtvejsreguleringen i økonomiaftalen for 2021. Under Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme har denne finansiering været afsat som budgetværn.

   

  Budgetværnet tilføres kassebeholdningen i 2021 og er finansieringen til, at der kan afsættes budget i 2023 med henholdsvis 3,106 mio. kr. på Økonomiudvalgets område og 0,576 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

   

  Tabel 1. Oversigt over de ansøgte tillægsbevillinger/rammekorrektioner (i 1.000 kr.):

  Emne

  2021

  2022

  2023

  2024

  2025

  Forlængelse af investeringsstrategien KIJOS til 2023

  -3.682

   

  576

   

   

   

   

   

   

   

   

  I ALT

  -3.682

  0

  576

  0

  0

  + = budgetforhøjelse/tillægsbevilling og - = budgetreduktion/negativ tillægsbevilling

   

  Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0):

  Der forventes et samlet merforbrug på overførselsudgifterne på 6,322 mio. kr.

  Forvaltningen kan ikke anvise finansiering af det samlede forventede merforbrug på 6,322 mio. kr. inden for egne budgetrammer. Forvaltningen anbefaler, at merforbruget finansieres af budgetværnet vedr. overførselsudgifter under Økonomiudvalget.

   

  Tabel 2. Oversigt over de ansøgte tillægsbevillinger/rammekorrektioner (i 1.000 kr.):

  Emne (modpost udvalg)

  2021

  2022

  2023

  2024

  2025

  Forventet merforbrug på overførselsudgifter (fra ØU)

  6.322

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I ALT

  6.322

   

   

   

   

  + = budgetforhøjelse/tillægsbevilling og - = budgetreduktion/negativ tillægsbevilling

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2021, jf. ovenstående tabel 2, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0), godkendes, og

  at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger i 2021 og rammekorrektioner i 2023, jf.

  ovenstående tabel 1, der tilføres og finansieres af de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-11-2021

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2730, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes beskæftigelsesplan 2022. Heri præsenteres kommunens plan for, hvordan den vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år.

   

  Centrale fokusområder

  Nogle af de mest centrale fokusområder i beskæftigelsesplan 2022 er:

  • Styrket indsats for uddannelse og opkvalificering, herunder fokus på ordningerne vedr. voksenlærlinge og jobrotation.
  • Fastholdelse og udvikling af indsatsen overfor udsatte borgere, herunder ledige med funktionsnedsættelse, borgere i ressourceforløb samt flygtninge og familiesammenførte.
  • Styrket forebyggende indsats målrettet unge under 18 år.
  • Videreførelse af kommunens investeringsstrategi for jobafklaringsforløb, revalidering og sygedagpenge, KIJOS.
  • Prioritering af tværgående indsatser og samarbejder.

   

  Ministermål 2022

  Beskæftigelsesindsatsen og de lokale målsætninger flugter med ministerens 5 beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2022:

  • Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
  • Flere ledige skal opkvalificeres
  • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

   

  Tilføjelser i planen

  Udvalget behandlede første udkast til beskæftigelsesplan 2022 på mødet i september. Herefter er følgende blevet tilføjet i det endelige forslag til planen:

  • Fremhævelse beskæftigelsesindsatsens to ben i det politiske forord. Her understreges det, at beskæftigelsesindsatsen er målrettet både borgere og virksomheder.
  • Indsats vedr. øget fokus på misbrugsbehandling (side 8).
  • Understøttelse af indsats i Social og Sundhedsforvaltningen for at unge kan gennemføre aktiviteter (fritidsjob) på plejehjem (side 10).
  • Budget 2022.

   

  Opfølgning på planen

  Forvaltningen udarbejder et opfølgningsnotat med en status for de lokale målsætninger samt ministermålene. Notatet forelægges Arbejdsmarkedsudvalget i august 2022 og februar 2023.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplan 2022 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-11-2021

  Genoptages.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/32344, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet i oktober 2021 at tage initiativ til en politisk drøftelse med Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget om ungeområdet.

   

  Temadrøftelsen afholdes ultimo november, og formålet er at komme med idéer til en styrket forebyggende indsats målrettet børn og unge med henblik på, at flere unge opnår uddannelse og beskæftigelse.

   

  Aabenraa Kommune har haft en Ungeindsats siden 2009 for unge mellem 15 og 24 år. Fokus for Ungeindsatsen har været at skabe én indgang til kommunen for de unge og styrke samarbejdet med andre aktører på ungeområdet. Der har løbende været fokus på at justere Ungeindsatsen, blandt andet i forhold til at styrke den fælles kultur og de fælles mål på tværs af arbejdet med forskellige lovgivninger.

   

  Ungeindsatsen arbejder med et fælles mål for de unge i Aabenraa Kommune: ”Som ung i Aabenraa skal jeg i job eller uddannelse”.

   

  Herunder arbejder Ungeindsatsen ud fra tre strategiske mål for de unge:

  • At jeg oplever en hurtig sammenhængende og koordinerende indsats.
  • At jeg kan opnå det gode og sunde liv for mig.
  • At jeg på en enkel og tilgængelig måde kan finde min vej til job og uddannelse.

   

  Studier peger på, at parallelle indsatser samt helhedsorienterede indsatser over tid understøtter udsatte unge bedst til at komme i uddannelse og beskæftigelse. Netop derfor er det relevant at lægge op til en tværgående politisk drøftelse af ungeområdet i Aabenraa Kommune.

   

  Som grundlag for temadrøftelsen har forvaltningen udarbejdet et notat om udsatte unge, der giver en status for ungeområdet i Aabenraa Kommune samt belyser, hvad der kendetegner gruppen af unge uden uddannelse eller beskæftigelse.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at oplægget til en tværgående temadrøftelse i november godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-11-2021

  Oplægget godkendes og fremsendes til behandling i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på at etablere et afsæt for en fælles drøftelse/indsats i første halvår 2022. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35746, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Der er evidens i international forskning for, at en person, der gennemgår et IPS (Individual Placement and Support - Individuelt Planlagt job med Støtte) forløb, har dobbelt så stor chance for at komme i job. I Danmark har undersøgelser vist, at ca. 60% af personerne i IPS opnår lønnede timer eller SU understøttet uddannelse. Indsatsmetoden anbefales af både STAR og Beskæftigelsesministeren.

   

  IPS er anvendt som arbejdsmetode i jobcentret for borgere med psykiske diagnoser.

  Diagnoserne er som oftest skizofreni, bipolar, depression samt angst, stress, ADHD, misbrug (dobbeltdiagnose) samt generel psykisk sårbarhed. Jobcentret har udvalgt borgersager, hvor der har været overhængende risiko for en førtidspension.

  Formålet er at kortlægge samtlige kandidaters muligheder på arbejdsmarkedet og igangsætte en ambitiøs og realistisk plan for den enkelte med henblik på beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller uddannelse.

   

  På grund af corona pandemien i samme periode, som har medført lidt forsinkelser i borgerforløbene, helt enkelt, fordi jobcentret ikke har kunnet starte praktikker i virksomhederne. Men jobcentret har i den tid ikke afbrudt dialog og motivationsperioden med borgerene, og det kan måske vise sig at være en fordel senere, at indledningen til praktikkerne har været længere.

   

  Det er forventningen, at et IPS forløb varer minimum et år i gennemsnit.

   

  Der går i gennemsnit 19 uger fra start til der er etableret i en virksomhedspraktik

   

  Status på de 26 igangværende ressourceforløb og forløb på kontanthjælp er følgende:

  • 1 er i ordinært fleksjob
  • 1 i lønnede timer
  • 7 er på vej i lønnede timer (aftaler med arbejdsgivere)
  • 9 er i praktik
  • 3 er på vej i praktik eller har afbrudt praktik
  • 2 forløb er nystartede
  • 1 har søgt ind på uddannelse
  • 1 arbejdes der fortsat støttende med
  • 1 er afsluttet pga. svær sygdom

   

  Konklusionen er derfor, at IPS er en farbar metode til at øge beskæftigelses- og uddannelsesgraden blandt personer med alvorlig psykisk sygdom, og som potentielt er i risiko for at ende på en varig passiv forsørgelse.

   

  De to kontorområder – ressourceforløb og kontanthjælp - fortsætter med IPS indsatsen i 2022, idet det fagligt er vurderet, at det matcher behovet for indsatser. Der uddannes sideløbende hermed 3 medarbejdere internt i jobcentret  til IPS konsulenter, så jobcentret i fremtiden selv kan løse noget af opgaven.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-11-2021

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/14541, Sagsinitialer: TKJAE

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Jobcenter har afsluttet udbuddet af danskundervisning til voksne udlændinge m.fl. udbudsfristen var den 8. september 2021. Der var en tilbudsgiver, der bød på opgaven.

   

  Tilbuddet er blevet vurderet ud fra udbudsmaterialets krav om tilbudt undervisning, tilbudt samarbejde med jobcenteret, tilbudt samarbejde med øvrige samarbejdspartnere, fysiske rammer og den tilbudte pris.

   

  Tilbudsgiver, AOF Center Sydjylland, har den 23. september 2021 præsenteret deres tilbud og svaret på spørgsmål.

   

  Jobcentret oplever, at AOF Center Sydjylland, som overtog danskundervisningen, efter at AOF Syd gik konkurs, har haft nogle udfordringer både i forhold til personale, Corona, lokaler osv., som har ramt undervisningen, så der ikke har opnået den undervisningskvalitet, som der var ønsket, hvilket har afspejlet sig i gennemløbshastigheder og karaktere.

   

  De er dog nu kommet med et godt bud på en frisk start, som vurderes har det rigtige fokus ind i undervisningen, og som også rummer et større arbejdsmarkedsperspektiv. Desuden har AOF Center Sydjylland vundet danskundervisningen i nu 12 kommuner i Syddanmark – senest hele Fyn.

   

  Der er i Aabenraa fokus på at tilrettelægge onlineundervisning, ansætte personale med de rigtige kompetencer og oprette studiecenter. Da de også har andre former for undervisning i Aabenraa som forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) og forskellige aftenskoleforløb, har de brug for større lokaler.  Dette engagement betrygger jobcentret i, at AOF Center Sydjylland er den rigtige aktør på dette område.

   

  Der vil blive indgået en ny aftale med tilbudsgiveren AOF Center Sydjylland, der løber fra 1. januar 2022 til den 31. december 2025 med to års option.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-11-2021

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9646, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesministeren har den 8. oktober 2021 besvaret udvalgets henvendelse om brugen af jobrotation.

  Ministeren har taget udvalgets forslag om forbedringer af ordningen til efterretning, og de vil indgå i det fremtidige arbejde med at justere ordningen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,
  at ministerens besvarelse tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-11-2021

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/22500, Sagsinitialer: AHAV

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Den 1. januar 2018 trådte Praktikplads-Arbejdsmarkedsuddannelsesbidraget (Praktikplads-AUB) i kraft som en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2016 om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft samt praktikpladser. Trepartsaftalens overordnede intention er at afhjælpe manglen på faglært arbejdskraft ved at skabe flere praktikpladser, og formålet med bidraget er at belønne arbejdsgivere, der ansætter nok elever.

   

  Der skal for kommuner og regioner under ét være balance mellem ind- og udbetalinger i Praktikplads-AUB, så regnskabet går i nul hvert år. Det betyder, at hvis der bliver indbetalt mere i bidrag, end der bliver udbetalt i bonus og nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere, bliver overskuddet udbetalt til arbejdsgiverne. Modsat bliver der opkrævet et ekstra bidrag fra arbejdsgiverne, hvis der er underskud.

   

  I efteråret 2020 blev direktionen, Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og HMU præsenteret for årsopgørelsen for Praktikplads-AUB for 2019. I denne sagsfremstilling præsenteres årsopgørelsen for Praktikplads-AUB for 2020.

   

  Status 2020

  På baggrund af årsopgørelsen for 2019 fik Aabenraa og de selvejende institutioner en opkrævning på sammenlagt 0,213 mio. kr. i 2020 på trods af, at målet for elevpoint og antal helårslever var opfyldt. Udgiften blev medtaget i bevillingskontrollen pr. 30. september 2020.

   

  I den kommunale sektor har udbetalingerne af praktikbonus i 2020 været større end budgetteret, hvilket har ført til et underskud i sektoren. Det er derfor besluttet, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag giver tilskud til dækning af størstedelen af dette underskud.

   

  I Aabenraa Kommune er målet for elevpoint1 og antal helårselever2 opfyldt. Sammenholdt med AUB’s tilskud til dækning af det samlede underskud i den kommunale sektor får Aabenraa kommune en udbetaling fra Praktikplads-AUB på netto 0,877 mio. kr. i indtægt.

   

  Antal elevpoint og helårselever

  Årsopgørelsen viser, at Aabenraa Kommune har opfyldt måltallet for elevpoint og helårselever i 2020, jf. tabel 1 nedenfor:

   

  1 Elevpoint er en omregning af antallet af elever i forhold til deres uddannelse, som vægter forskelligt.

  2 Antallet af helårselever er en opgørelse af elever i indeværende år set i forhold til de seneste tre år

   

  Tabel 1: Elevpoint og helårslever 2020:

   

   

  Elevpoint

  Helårselever

  Mål 2020

   111,35

  154,15

  Faktisk niveau 2020

   152,57

  125,58

  Difference

    41,22

    28,57

   

   

  Beregning af Praktikplads-AUB for Aabenraa Kommune

  Beregningen af Praktikplads-AUB sammensættes af følgende:

  • Praktikbonus for overholdelse af mål ift. elevpoint og helårselever
  • Bidrag til udligning af under/overskud på tværs af den kommunale sektor
  • Nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere

   

  Nedenfor fremgår opgørelsen for Aabenraa Kommune 2020, jf. tabel 2:

   

  Tabel 2: Opgørelse for Aabenraa Kommune 2020:

  Årsopgørelse fra Arbejds-givernes Uddannelsesbidrag

  Beregningsgrundlag

  Beløb i 1.000 kr.

  Aabenraa Kommunes bidrag for underskud i den kommunale sektor

  1.551,74 erhvervsuddannede x 65,57 kr.

     102

  Praktikbonus i Aabenraa Kommune

  28,57 elevpoint x 25.000 kr.

    -714

  Nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere i Aabenraa Kommune

  1.551,75 erhvervsuddannede x 180,70 kr.

    -281

  Bidrag vedrørende selvejende institutioner

   

       59

  Praktikplads-AUB til udbetaling

   

    -834

  +=udgift/-indtægt

   

  Det fremgår af tabel 2, at de selvejende institutioner samlet skal betale 0,059 mio. kr. i 2020. Heraf vedrører i alt 0,043 mio. kr. Brand & Redning Sønderjylland og Aabenraa Havn, som vil blive opkrævet for deres andel. Aabenraa Kommunes andel udgør herefter netto 0,877 mio. kr.

   

  Staben foreslår, at indtægten på netto 0,877 mio. kr. vedrørende årsopgørelsen for 2020 medtages i bevillingskontrollen pr. 30. september 2021 på Økonomiudvalgets område.

   

  Ændrede regler fra 2021

  Med virkning fra 1. januar 2021 er reglerne ændret, hvilket medfører en forenkling af Praktikplads-AUB. Reglerne indebærer, at der modtages et elevtilskud, hvis målet for elevpoint er opfyldt. Hvis målet ikke bliver nået, skal der stadig betales et bidrag. Endvidere betyder ændringerne, at nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere, praktikbonus og fordelsbonus udgår. Med virkning fra 2021 skal der ikke længere være balance mellem ind- og udbetalinger i det samlede praktikpladsregnskab, hvorfor de respektive kommuner/regioner ikke skal bidrage til at dække et eventuelt underskud i den kommunale sektor. 

   

  Indtægten fra Praktikplads-AUB på i alt netto 0,877 mio. kr. vedrørende årsopgørelsen for 2020 medtages i bevillingskontrollen pr. 30. september 2021 på Økonomudvalgets område

  Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget og HMU.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at sagen tages til orientering.

   

   

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-11-2021

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  • Orientering om JobGateDenmark – link: www.JobGateDenmark.dk

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-11-2021

  • Etablering af Jobdating.
  • Efterspørgsel/udbud af arbejdskraft i landbruget.
  • Overenskomst for ungarbejdere på plejecentre.
  • DA’s undersøgelse om Danmarks bedste beskæftigelseskommune viser, at Aabenraa Kommune er nummer 13.
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”Godkend”.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-11-2021

  Protokollen er godkendt.