Beslutningsprotokol

mandag den 6. december 2021 kl. 16:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Ejler Schütt, Bent Sørensen, Carina Underbjerg Hansen, Dorrit Knudsen, Thomas Juhl, Kim Brandt, Lene Dalsgaard Kræg
Bemærkninger: Der var afbud fra Carina Underbjerg Hansen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2021

  Tillægsdagsorden godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/34206, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret har sammen med Business Aabenraa taget initiativ til at afholde en række ”jobdating” for at imødegå den store arbejdskraftmangel og efterspørgsel efter egnede Jobsøgende. Jobdatingmøder bliver afholdt i form af 5 arrangementer fordelt ud over de første 5 måneder af 2022.

   

  Formålet med Jobdatingarrangementerne er at skabe rammer for, at virksomheder, der står med konkrete job, der skal besættes, får mulighed for at møde jobsøgende og andre, der er interesseret i at få nyt arbejde på en uformel og direkte måde.

   

  Arrangementerne henvender sig til målgrupperne:

  • Jobsøgende (herunder jobcenterets ledige dagpenge og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere)
  • Alle der er interesseret i at skifte job mm.
  • Unge, der har sabbatår og gerne vil arbejde, inden de skal videreuddanne sig.
  • Lokale så vel som virksomheder fra nabokommunerne, der har en konkret stilling, de skal have besat

   

  Deltagelse af ledige i jobcenteret er frivilligt, da der ønskes motiverede og interesserede ledige.

   

  Jobdating finder sted på onsdage fra 9:30 til 11:30 i Sønderjyllandshallens foyer på følgende datoer:

  19. januar

  23. februar

  16. marts

  20. april

  18. maj

   

  En evt. forlængelse af arrangementet afhænger af tilbagemeldinger fra virksomheder.

  Høring/udtalelse

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2021

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/15005, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedskontor Syd har 1. november 2021 sendt brev samt notater om ”Udviklingen på arbejdsmarkedet Sydjylland” og ”Fokusnotat Sydjylland” til Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Udviklingen på arbejdsmarkedet

  Det fremgår, at beskæftigelsen i Sydjylland er i en positiv udvikling efter COVID-19 og generel åbning på det danske arbejdsmarked.

   

  På landsplan faldt lønmodtagerbeskæftigelsen fra februar 2020 til maj 2020, men er siden – med et mindre fald i starten af 2021 – steget igen fra maj 2020 til juni 2021. Samlet set er beskæftigelsen helt på højde med højkonjunkturen før finanskrisen.

   

  Tendensen i den sæsonkorrigerede beskæftigelse i Sydjylland er ens med landsudviklingen. Der er stigende efterspørgsel på arbejdskraft og alle sydjyske kommuner oplever en fremgang i beskæftigelsen.

   

  Sydjylland oplever en fremgang, der er lidt mindre end landsgennemsnittet, men af de sydjyske kommuner ligger Aabenraa blandt dem, som oplever største relative fremgang i beskæftigelsen. Beskæftigelsen forventes fortsat at stige frem til udgangen af 2022.

   

  På trods af COVID-19 har der været stor omsætning på det sydjyske arbejdsmarked i den seneste 12-måneders periode. Det seneste års udvikling i jobomsætningen går frem til år 2020, hvor COVID-19 påvirkede, men kun gav en svag tilbagegang. Og i den seneste årsperiode ser vi igen den stigende trend i jobomsætningen med en stigning på 6 pct. i årsperioden i forhold til året før.


  Med COVID-19 steg ledigheden i Sydjylland kraftigt i marts 2020 med den første nedlukning af dele af arbejdsmarkedet. Efter genåbningen har ledigheden været faldende igennem alle måneder i efteråret frem til og med december 2020. I de første to måneder i 2021 så vi igen en stigende ledighed, men ledigheden har efterfølgende været faldende siden marts/april måned. I RAR Sydjylland ligger Aabenraa blandt de fem kommuner med laveste sæsonkorrigerede ledighed.

   

  Antallet af forgæves rekrutteringer er steget kraftigt efter genåbningen af det danske samfund oven på coronakrisen og med en forgæves rekrutteringsrate (FRR) på 31,2 pct. af virksomhedernes rekrutterings-forsøg nærmer niveauet sig det højeste, der er målt siden højkonjunkturen lige før finanskrisen. Der er således en markant stigende mangel på arbejdskraft på dele af arbejdsmarkedet.

   

  I Sydjylland var der i september 2021 en forgæves rekrutteringsrate (FRR) på 32,6 pct. og således lidt over niveauet på landsplan.

   

  Der forventes en stigning i beskæftigelsen frem til udgangen af 2022. Det er overvejende den private servicesektor, som tegner sig for denne stigning i beskæftigelsen. Der er størst relativ fremgang i beskæftigelsen i bygge/anlæg efterfulgt af industri og privat service. Der forventes mindre fremgang i offentlig service og landbrug.

  Prognoserne er baseret på, at dansk økonomi er kommet godt ud af COVID-19-krisen. Ser man nærmere på fremskrivningen af ledigheden, så forventes genopretning og vækst i Danmark at få ledigheden til at falde.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,
  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2021

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/33071, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  En gang årligt udarbejder jobcenteret en arbejdsmarkedsanalyse. Analysen har til formål, at belyse udviklingen på arbejdsmarkedet samt beskrive forventningerne til ledigheden og beskæftigelsen de kommende år. Analysen fungerer som baggrundsanalyse til virksomhedsbarometeret, som jobcenteret også udarbejder.

   

  Det går godt på arbejdsmarkedet i Aabenraa. Ledigheden er næsten på samme niveau som før finanskrisen, hvilket vil sige 3 %, tendens faldende, og det er forventningen, at denne udvikling vil fortsætte ind i 2022. Ses der længere frem, så står kommunen over for demografiske udfordringer, som nationale reformer ikke kan forventes at løse.

   

  Rekruttering er, i takt med den faldende ledighed, blevet stigene udfordring. Ud over den almindelige mangel på faglært arbejdskraft er der nu opstået flaskehalse på arbejdsmarkedet inden for særligt, bygge og anlæg, service erhverv og detailhandel. På landsplan er der tale om, at antallet af ledige stilling er steget fra ca. 6.000 i andet kvartal 2019 til ca. 12.000 i andet kvartal 2021. Samme udvikling ses i Aabenraa Kommune, hvor antallet af ledige stillinger er gået fra 300 til 600 i samme periode.

   

  Udfordringer som på længere sigt kan virke som en hæmsko for arbejdsmarkedets positive udvikling, er de demografiske udfordringer, som kommunen står over for i form af et fald på 12 % i andelen af personer i alderen 16-64 år.

   

  Den demografiske udfordring imødegås af en stadig voksende andel af ind-pendling til kommune. Der findes således flere arbejdspladser i kommunen, end der findes lønmodtagere. Antallet af arbejdspladser forventes at stige i 2022, hvor antallet vil nå rekordhøjder på 28.000, hvilket er ca. 1400 højere end inden pandemien satte ind.

   

  En fortsat vækst i arbejdspladser forudsætter, at ind pendlingen fortsat kan øges. Her udgør alene ind-pendlerne fra Tyskland 8,4 % af arbejdsstyrken og er dermed en vigtig kilde til arbejdskraft. Understøtning af ind-pendling til kommunen bliver derfor en vigtig faktor for, at virksomhederne fortsat har adgang til arbejdskraften.

   

  En anden vigtig faktor for at sikre tilstrækkelige kvalificeret arbejdskraft er, at både virksomheder og kommune får opkvalificeret den eksisterende arbejdsstyrke, så den kan varetage fremtidens arbejdsfunktioner.  Virksomheder tager flere elever, og ledige opkvalificere sig. Dette sker særligt igennem brugen af voksenelevordningen og puljerne til opkvalificering. Endvidere viser opgørelser, at 27 % af en årgang vælger en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket er betydeligt over landsniveauet på 19 %.

   

  Samlet set er adgang for pendlere og opkvalificering af eksisterende medarbejdere og ledige vigtige skridt til løsning af de flaskehalse, der er opstået på arbejdsmarkedet, særligt inden for bygge og anlæg, industrien og servicefagene.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at arbejdsmarkedsanalysen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2021

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35488, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget om status på samarbejde mellem Træning & Forebyggelse og Jobcenteret omkring borgere knyttet til Jobcentret, der samtidig har en genoptræningsplan.

   

  Træning & Forebyggelse og Jobcenteret har siden 2014 haft et tæt samarbejde for at styrke indsatsen for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb, der samtidig modtager genoptræning efter sundhedsloven § 140.

   

  I februar 2020 reviderede Træning & Forebyggelse og Jobcenteret deres arbejdsgange omkring disse tværgående borgere med henblik på en yderligere styrkelse af indsatsen og strømlinede forløbene for den enkelte borger. Arbejdsgangene var senest revideret i 2016, og det havde vist sig, at der var behov for en opdatering, da det havde vist sig, at de ikke i alle tilfælde foregik på den tiltænkte måde. 

   

  De opdaterede arbejdsgange er indskrevet i en samarbejdsaftale, der har fokus på en tidlig identifikation af borgere tilknyttet begge områder. Dette muliggør at der tidligt i forløbet sættes beskæftigelsesrettede mål i genoptræningen, ligesom der identificeres begrænsninger i borgeres muligheder for at vende tilbage til tidligere branche. Disse målsætninger og identifikation af begrænsninger er vigtige faktorer i forhold til at få borgere tilbage på arbejdsmarkedet og forudsætter et tæt samarbejde mellem borger, sagsbehandler og træningsterapeut.

   

  Implementeringen af den reviderede samarbejdsaftale med de opdaterede arbejdsgange blev dog forsinket i 2020 pga. Covid-19, hvorfor de først fungere i praksis i løbet af efteråret 2020. Implementeringsprocessen gav anledning til yderligere justeringer og effektiviseringer af arbejdsgangene og Træning & Forebyggelse og Jobcenteret reviderede derfor arbejdsgangsbeskrivelsen igen i april 2021.

   

  Der har i hele 2021 været fokus på tidlig identifikation af fælles borgere. I perioden 1. januar 2021 – 30. september 2021 er der registreret 108 borgere der var tilknyttet både Træning & Forebyggelse og Jobcenteret. Som udgangspunkt har alle borgere i den arbejdsdygtige alder beskæftigelsesrettede mål, hvilket også er gældende for de fælles borgere.

   

  Træning & Forebyggelse oplever, at der er kommet en tættere dialog med Jobcenteret om fælles borger, ligesom terapeuter jævnligt inviteres til og deltager i møder hos Jobcenteret, hvor drøftelserne tager udgangspunkt i den enkelte borgers mål. Endvidere oplever terapeuterne, at der er en øget dialog med borgerne omkring, hvad der skal til for at vende tilbage til arbejdsmarkedet – også selvom det kan være i en anden branche.

   

  Træning & Forebyggelse ser fortsat udviklingspotentiale i forhold til i højere grad at formulere borgerens mål for genoptræning med et beskæftigelsesrettet sigte. Det er altid en målsætning at få borgere tilbage i beskæftigelse, men det er ikke altid eksplicit formuleret. Derfor fortsætter det tætte samarbejde mellem Træning & Forebyggelse og Jobcentret, så det sikres, at træningsterapeuterne arbejder med beskæftigelsesrettede mål i alle de tilfælde, hvor det vurderes at være meningsfuldt.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice samt Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/27149, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om temahandleplan for mental sundhed.

   

  Det fremgår af sundhedspolitikken, at implementeringen er tværgående og synliggøres gennem temahandleplaner, der udarbejdes med en varighed på mellem 1 og 3 år. I 2021 er bl.a. udarbejdet en temahandleplan for mental sundhed, hvori der vurderes et fortsat behov for opmærksomhed på koblingen mellem borgernes mentale sundhed og beskæftigelsesindsatsen.

   

  Temahandleplanen for mental sundhed er opdelt i forskellige spor efter målgrupperne børn, unge, voksne og ældre samt borgere påvirket af kronisk sygdom. Særligt relevant for arbejdsmarkedsudvalget er derfor temahandleplanens spor 3 vedr. målgruppen af voksne.

  Indstilling

  Jobcenter & Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2021

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2730, Sagsinitialer: AKBR

  Sagsfremstilling

  I denne sag godkendes beskæftigelsesplan 2022. Heri præsenteres kommunens plan for, hvordan den vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år.

   

  Centrale fokusområder

  Nogle af de mest centrale fokusområder i beskæftigelsesplan 2022 er:

  • Styrket indsats for uddannelse og opkvalificering, herunder fokus på ordningerne vedr. voksenlærlinge og jobrotation.
  • Fastholdelse og udvikling af indsatsen overfor udsatte borgere, herunder ledige med funktionsnedsættelse, borgere i ressourceforløb samt flygtninge og familiesammenførte.
  • Styrket forebyggende indsats målrettet unge under 18 år.
  • Videreførelse af kommunens investeringsstrategi for jobafklaringsforløb, revalidering og sygedagpenge, KIJOS.
  • Prioritering af tværgående indsatser og samarbejder.

   

  Ministermål 2022

  Beskæftigelsesindsatsen og de lokale målsætninger flugter med ministerens 5 beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2022:

  • Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
  • Flere ledige skal opkvalificeres
  • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

   

  Tilføjelser i planen

  Udvalget behandlede første udkast til beskæftigelsesplan 2022 på mødet i september. Herefter er følgende blevet tilføjet i det endelige forslag til planen:

  • Fremhævelse beskæftigelsesindsatsens to ben i det politiske forord. Her understreges det, at beskæftigelsesindsatsen er målrettet både borgere og virksomheder.
  • Indsats vedr. øget fokus på misbrugsbehandling (side 8).
  • Understøttelse af indsats i Social og Sundhedsforvaltningen for at unge kan gennemføre aktiviteter (fritidsjob) på plejehjem (side 10).
  • Budget 2022.

   

  Opfølgning på planen

  Forvaltningen udarbejder et opfølgningsnotat med en status for de lokale målsætninger samt ministermålene. Notatet forelægges Arbejdsmarkedsudvalget i august 2022 og februar 2023.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplan 2022 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-11-2021

  Genoptages.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2538, Sagsinitialer: JMPL

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget skal i denne sag godkende visitationskriterier for misbrugsbehandling i privat regi, der ikke er dækket af behandlingsgarantien.

   

  I Budget 2022-2025 er der afsat 1,25 mio. kr. i 2022 og 2023 til køb af misbrugsbehandlingsforløb i privat regi, svarende til 10 årlige forløb. Midlerne er afsat, da der løbende opstår behov for misbrugsbehandling, der ikke nødvendigvis er dækket af den nuværende behandlingsgaranti. Midlerne er afsat under forudsætning af, at rusmiddelområdet og beskæftigelsesområdet fremlægger visitationskriterier med henblik på at kunne målrette tilbuddene til borgere, der er i fare for at falde ud af enten beskæftigelse eller uddannelse som følge af misbrug.

   

  Aabenraa Kommunes Jobcenter anvender som styringsredskab bl.a. en årlig beskæftigelsesplan. I beskæftigelsesplanen for 2022 omtales det øgede fokus på misbrugsbehandling for at sikre behandling til borgere med misbrugsproblemer, hvor misbrug er en barriere for uddannelse og beskæftigelse. Da der bl.a. gennem servicelovens § 101 gives mulighed for anonym stofmisbrugsbehandling har Jobcentret ikke altid viden om, hvorvidt nogle af de borgere, som er i kontakt med Jobcentret, samtidig er i forløb i Rusmiddelcentret, og Rusmiddelcentret har ikke lovhjemmel til at oplyse Jobcentret herom. Jobcentret og Rusmiddelcentret er dog løbende i dialog om, hvordan det sikres, at borgere i kontakt med Jobcentret, der har behov for og er motiveret til misbrugsbehandling er bekendt med behandlingstilbuddene i Rusmiddelcentret.

   

  Jobcenteret og Rusmiddelcentret har i fællesskab udarbejdet visitationskriterier til privat misbrugsbehandling for borgere i beskæftigelse eller uddannelse, som er i fare for at falde ud af disse som følge af misbrug. Visitering til private ophold sker i Rusmiddelcenterets regi.  Målgruppen omfatter både alkohol-, stof-, og blandingsmisbrug. I forlængelse af dette arbejde foreslår Jobcentret og Rusmiddelcentret, at der også åbnes for en mulighed for omsorgs- og stabiliseringsophold. Dvs. ophold som har til formål at stabilisere borgeren gennem et længerevarende ophold på et behandlingstilbud, hvor der også er fokus på andre områder end selve misbrugsbehandlingen.

   

  Kriterierne er som følger:

  • At borger er motiveret for behandling. Det er således ikke tilstrækkeligt at pårørende ønsker behandlingen
  • At borger har gode forudsætninger for det frie valg ved at kunne vælge mellem dag-/eller døgnbehandling, hvorfor det er vigtigt, at fordele og ulemper ved begge behandlingsformer tydeliggøres for borger
   • Dagbehandling skal leve op til det mindst indgribende princip, samt at borger skal kunne bevare tilknytningen til beskæftigelse/uddannelse og sit netværk i nærområdet.
   • Døgnbehandling skal sikre, at borger kommer væk fra sit nærmiljø og afskærmes fra negative kontakter.
  • At der er god evidens for behandlingen og/eller god erfaring med behandlingsstedet. Derudover er det et krav, at der er et konstruktivt samarbejde mellem behandlingsstedet, borgeren og Rusmiddelcenter/Jobcenter om planen for borgerens afrusning og løbende statusmøder parterne imellem med henblik på, at der sker udvikling i f.t. borgerens afhængighed og tilstand
  • At der benyttes tilbud, der forefindes på tilbudsportalen. Der er erfaring for, at brug af andre private tilbud kan blive betragtet som godkendte, når en kommune gør brug af dem. 
  • At behandlingssted, borger og Rusmiddelcenter/Jobcenter forpligter sig til samarbejde om en plan for det videre forløb efter borgerens ophold i behandlingsstedet. I forhold til servicelovens §101, er det et krav at lave en grundig udredning og helhedsorienteret plan for borgerens forløb samt tilbyde borgeren en handleplan efter servicelovens §141. Det medfører, at der skal laves en samlet plan og indsats for de livsområder, der udfordrer borgeren, også efter endt døgnbehandling

   

  Hovedforskellene på dagbehandling og døgnbehandling er: 

  • Dagbehandling indebærer, at borgerens netværk kan inddrages intensivt og medvirke til at gamle mønstre brydes. Relationen til behandler kan opbygges og vedligeholdes gennem lang tid. En ulempe ved dagbehandling, er at der er mulighed for at borger møder de negative kontakter i nærområdet og herved bevarer de negative relationer.
  • Døgnbehandling giver bedre mulighed for intensiv observation af borger og for at gribe ind og arbejde med risikosituationer, når disse opstår. Samtidig er der mulighed for omsorg hele døgnet og for at fastholde borger i behandling, samt stabilisere borgers ernæringstilstand. Ulemperne ved døgnbehandling er, at behandlingen er mere indgribende i borgerens hverdag, herunder i forhold til beskæftigelse eller uddannelse. De opnåede resultater og kompetencer er ikke afprøvet i borgerens eget hjem og nærområde. Desuden daler omfanget af støtte efter borgers hjemkomst og relationen til behandleren afbrydes efter opholdets slutning.

   

  Som udgangspunkt oplever Rusmiddelcenteret og Jobcenteret ikke, at der er borgere, der falder uden for behandlingsgarantien. Der er borgere, som på eget initiativ ”falder ud” af misbrugsbehandling. Ligeså er der borgere, som ikke er opsporet i forhold til behov for hjælp til deres merforbrug. Opsporingsgabet dækker over, at der i Danmark er ca. 140.000 borgere med alkoholafhængighed og ca. 585.000 borgere med et skadeligt forbrug, mens der ifølge Det Nationale Alkoholbehandlingsregister kun var 17.600 patienter i alkoholbehandling (tal fra 2018).

  Indstilling

  Social & Sundhed og Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at visitationskriterier til misbrugsbehandling i privat regi godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2021

  Godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35864, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Jf. Styrelsesvedtægtens § 21 har Arbejdsmarkedsudvalget følgende opgaver og ansvar.

   

  § 21. Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer.

   

  Stk. 2. Udvalget har ansvaret for kommunens opgaver vedrørende beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, herunder

  • sygedagpenge,
  • kontanthjælp,
  • dagpenge,
  • førtidspension,
  • ressourceforløb,
  • revalidering,
  • integrationspolitik, herunder danskundervisning for voksne,
  • Andre sundhedsudgifter, personlige tillæg og boligstøtte
  • gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtaget de indledende faser ved udbud jf. 13, stk. 7. samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område. ? Godkende vedtægtsændringer for institutioner mv.
  • Afgiver høringssvar inden for udvalgets område
  • Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om
  • politikker og beskæftigelsesplaner inden for udvalgets område,
  • anlægsplaner,
  • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, samt
  • takster inden for udvalgets område.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget har igennem de 4 år afholdt i alt 43 møder og har haft ca. 400 sager på dagsordenen.

   

  Udover en række løbende orienteringssager og aktuelle enkeltsager, så har udarbejdelse af den årlige beskæftigelsesplan haft en betydelig plads på udvalgets dagsordener gennem årene. Hertil kommer naturligvis de årligt tilbagevendende sager omkring budget, budgetopfølgning og regnskab.  

   

  Arbejdsmarkedsudvalget har på den baggrund ønsket at evaluere sit virke i perioden 2018-2021 med henblik på at videregive sager, emner og ikke mindst anbefalinger til et nyt Arbejdsmarkedsudvalg.

  Indstilling

  Jobcenter & Borgerservice indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalget evaluerer sit virke i perioden 2018-21.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2021

  Udvalgets virke evalueret med fokus på:

   

  • Balance mellem beslutnings- og orienteringspunkter

   

  • Involvering af arbejdsmarkedets parter

   

  • Tværfaglige opgaver

   

  • Input til introduktion af ny Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   

   

  Nyhedsbrev fra RAR Sydjylland KLIK HER

   

   

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2021

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”Godkend”.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2021

  Protokol godkendt.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37104, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Udlændingestyrelsen opjusterer landstallet for flygtninge for 2022.

   

  Den 29. april 2021 meddelte Udlændingestyrelsen, at de vurderede, at der i 2022 ville blive visiteret 500 personer til boligplacering i kommunerne på landsplan.

   

  I forbindelse med at lovforslaget om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. blev vedtaget af Folketinget den 11. november 2021 og er trådt i kraft den 18. november 2021, kommer Udlændingestyrelsen med et nyt skøn for det forventede antal visiteringer.

   

  Skønnet er erfaringsmæssigt vanskeligt for Udlændingestyrelsen at foretage, men på baggrund af vedtagelsen af den nye lov forventes det, at op mod 900 evakuerede afghanske statsborgere skal boligplaceres på landsplan. Heraf forventer styrelsen at op mod 1/3 vil få deres sag behandlet i indeværende år og skønner, at der i 2022 vil skulle visiteres 600 evakuerede afghanere, således der i 2022 vil blive visiteret i alt ca. 1100 personer til boligplacering på landsplan, svarende til de oprindelige 500 flygtninge + 600 evakuerede afghanere.

   

  I forlængelse af opjusteringen af landstallet har kommunerne mulighed for frivilligt at ønske flere visiterede til kommunen end den matematiske fordeling tilsiger.

   

  Udlændingestyrelsen gør opmærksom på, at fordelingen af de frivillige ønsker vil ske forud for den øvrige fastsættelse af ændrede regions- og kommunekvoter og vil blive meldt ud samtidig med det nye ændrede landstal og de nye ændrede kommunekvoter.

   

  Efter modtagelse af evt. frivillige ønsker, vil det samlede antal ønsker blive fratrukket det forhøjede antal på 600 og det resterende antal vil sammen med de oprindelige 500 flygtninge på ny blive fordelt på regioner og kommuner efter den almindelige matematiske model.

   

  Hvis der eksempelvis meldes samlet ønsker ind om 200 flere flygtninge. Disse vil blive taget ud af regnestykket og de resterende 400 (af det forhøjede antal) + de oprindelige 500 = 900 vil hermed blive fordelt i en ny beregning. Herefter vil de enkelte kommuners frivillige ønsker blive lagt sammen med det antal, den matematiske model viser og det samlede antal forventede visiteringer vil fremgå af den fordeling, som Udlændingestyrelsen forventer at udsende ultimo december.

   

  Aabenraa Kommune anmodes på den baggrund at tilkendegive, om man ønsker frivilligt at modtage flere flygtninge i 2022 end den beregnede kvote.

   

  Indmeldelse herom skal ske til KKR (Kommunekontaktråd) inden 17. december 2021.

  Såfremt Udlændingestyrelsen via KKR ikke inden 17. december modtager meddelelse om frivillig fordeling, vil Aabenraa Kommune stå til at skulle modtage 14 kvoteflygtninge ifølge de beregnede kommunekvoter for 2022.

  Indstilling

  Jobcenter & Borgerservice indstiller,

  at Aabenraa Kommune ikke anmoder om at modtage et antal kvoteflygtninge frivilligt ud over kvoten.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2021

  Anbefales godkendt.

   

  Lene Dalsgaard Kræg stemte imod.

   

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen.