Beslutningsprotokol

mandag den 10. januar 2022 kl. 15:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Dorrit Knudsen, Hans-Christian Gjerlevsen, Egon Madsen, Kjeld Hansen, Eivind Underbjerg Hansen, Claus Bruun Jørgensen, Susanne Provstgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37512, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Jf. Styrelsesvedtægten fra 1. januar 2022 har Arbejdsmarkedsudvalget ansvaret for kommunens opgaver vedrørende beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, herunder

   

  • borgerservicecentre
  • CSR
  • sygedagpenge
  • kontanthjælp
  • dagpenge
  • førtidspension
  • ressourceforløb
  • jobafklaringsforløb
  • fleksjob
  • ledighedsydelse
  • revalidering
  • integrationspolitik, herunder danskundervisning for voksne
  • andre sundhedsudgifter, personlige tillæg og boligstøtte
  • godkende vedtægtsændringer for institutioner mv. inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område
  • afgiver høringssvar inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område
  • gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtaget de indledende faser ved udbud jf. 13, stk. 7, samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område
  • vedtagelse af projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende bygge- og anlægsopgaver inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område.

   

  Samtidig udarbejder udvalget forslag og foretager indstilling til byrådet om:

   

  • politikker og beskæftigelsesplaner inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område
  • takster inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område
  • rammeaftaler for danskuddannelse, og
  • anlægsplaner.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget løser sine opgaver i møder. De formelle rammer herfor er fastsat i Styrelsesloven. Forvaltningen giver et kort oplæg om formalia vedrørende:

  • Dagsorden/udvalg
  • Habilitet
  • Standsningsret
  • Tavshedspligt
  • Forvaltningens bistand

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opgaverne drøftes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37512, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterer i denne sag om den administrative organisering af beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa kommune.

   

  Beskæftigelsesindsatsen varetages som udgangspunkt under forvaltningsområdet Jobcenter og Borgerservice.

   

  For flere målgruppers vedkommende er der snitflader til andre forvaltningsområder. Der redegøres herfor i hovedtræk.

   

  Derudover redegøres for organiseringen af indsatsen på jobcenteret.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgervice indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2730, Sagsinitialer: OLD_AKBR

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesplan 2022 blev godkendt på byrådsmødet den 22. december 2021.

   

  Heri præsenteres kommunens plan for, hvordan den vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år.

   

  Centrale fokusområder

  Nogle af de mest centrale fokusområder i beskæftigelsesplan 2022 er:

  • Styrket indsats for uddannelse og opkvalificering, herunder fokus på ordningerne vedr. voksenlærlinge og jobrotation.
  • Fastholdelse og udvikling af indsatsen overfor udsatte borgere, herunder ledige med funktionsnedsættelse, borgere i ressourceforløb samt flygtninge og familiesammenførte.
  • Styrket forebyggende indsats målrettet unge under 18 år.
  • Videreførelse af kommunens investeringsstrategi for jobafklaringsforløb, revalidering og sygedagpenge, KIJOS.
  • Prioritering af tværgående indsatser og samarbejder.

   

  Ministermål 2022

  Beskæftigelsesindsatsen og de lokale målsætninger flugter med ministerens 5 beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2022:

  • Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
  • Flere ledige skal opkvalificeres
  • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

   

  Tilføjelser i planen

  Udvalget behandlede første udkast til beskæftigelsesplan 2022 på mødet i september. Herefter er følgende blevet tilføjet i det endelige forslag til planen:

  • Fremhævelse beskæftigelsesindsatsens to ben i det politiske forord. Her understreges det, at beskæftigelsesindsatsen er målrettet både borgere og virksomheder.
  • Indsats vedr. øget fokus på misbrugsbehandling (side 8).
  • Understøttelse af indsats i Social og Sundhedsforvaltningen for at unge kan gennemføre aktiviteter (fritidsjob) på plejehjem (side 10).
  • Budget 2022.

   

  Opfølgning på planen

  Forvaltningen udarbejder et opfølgningsnotat med en status for de lokale målsætninger samt ministermålene. Notatet forelægges Arbejdsmarkedsudvalget i august 2022 og februar 2023.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/33071, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen udarbejder hvert år i forbindelse med opfølgning på beskæftigelsesplanen en rekrutteringsrapport.

   

  Til og med 22. november 2021 har jobcenteret modtaget 265 jobordre omfattende 396 stillinger fra virksomheder, der ønsker, at jobcenteret skal finde egnede kandidater. 232 af jobordene er fra 196 virksomheder beliggende i Aabenraa Kommune.

   

  2021 er præget af faldende ledighed blandt andet som følge af stor efterspørgsel og mangel inden for bygge og anlæg, lager og logistik, transportområdet og ikke mindst på sundhedsområdet.

   

  For at imødegå denne udvikling har jobcenteret haft fokus på opkvalificering. Jobcenteret har bevilliget 52 uddannelsesløft og 87 forløb under den regionale uddannelsespulje. Ligeledes yder jobcenteret tilskud til mellem 120-140 voksenelevforløb. På voksenelevområdet er det særligt social- og sundhedsområdet, hvor der er udstrakt brug af voksenelevordningen med 61 forløb.

   

  Jobcenteret vil i 2022 fortsætte med at have fokus på uddannelse og opkvalificering særligt inden for social- og sundhedsområdet, byggeri og transport samt lager og logistik.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Rekrutteringsrapporten for 2021 godkendes og herunder,

  at jobcenteret fortsat har fokus på arbejdskraftsbehovet og på opkvalificering i 2022, indenfor rammerne af beskæftigelsesplanen.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/21463, Sagsinitialer: GBHVA

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune uddeler hvert år CSR-mærke Aabenraa for at anerkende lokale virksomheder, som påtager sig et socialt ansvar. Mærket tildeles virksomheder, som bidrager til at skabe beskæftigelse og uddannelse via forskellige ordninger.

  Økonomiudvalget besluttede at indføre mærket den 15. marts 2016 og det fremgår af beslutningen, at Arbejdsmarkedsudvalget tildeler mærket efter indstilling fra forvaltningen.

   

  CSR-kriterier

  På mødet i april 2021 evaluerede udvalget tildelingen af CSR-mærke Aabenraa 2021. I den forbindelse anbefalede forvaltningen, at de eksisterende CSR-kriterier fungerer som en passende vurdering for virksomhedernes sociale ansvar. Kriterierne blev således fastholdt for tildelingen af CSR-mærke Aabenraa 2022.

   

  For at modtage CSR-mærke Aabenraa 2022 skal virksomheden ligge i Aabenraa Kommune og minimum 10 % af virksomhedens medarbejdere (inkl. elever, praktikanter, fleksjobbere mv.) skal i indeværende år have været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

   

  • Virksomhedspraktik
  • Uddannelsespraktik
  • Løntilskud
  • Fleksjob
  • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
  • Ledige ansat i jobrotation
  • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
  • Voksenlærlinge
  • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
  • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
  • Elever under erhvervsuddannelse

   

  Tildeling i 2022

  Ansøgningsperioden løb fra 15. oktober til 15. december 2021 og der er i perioden indkommet i alt 93 ansøgninger. Det er forvaltningens vurdering, at alle 93 virksomheder kan indstilles til at modtage CSR-mærke Aabenraa 2022.

   

  Ved sidste års tildeling af CSR-mærke Aabenraa 2021 kunne Arbejdsmarkedsudvalget godkende i alt 77 ansøgninger.

   

  En sammentælling af samtlige CSR-virksomheder siden den første uddeling i august 2016 viser, at 151 virksomheder har modtaget CSR-mærke Aabenraa en eller flere gange frem til og med uddelingen i 2022. I år tæller listen 23 helt nye virksomheder, som har søgt mærket for første gang. Nedenstående figur viser udviklingen i antal godkendte CSR-virksomheder:

   

   

  Overrækkelse af CSR-mærke Aabenraa 2021

  Den officielle overrækkelse af CSR-mærke Aabenraa 2022 vil finde sted ved en reception i Byrådssalen ultimo februar 2022.

   

  Evaluering af CSR-mærke Aabenraa 2021

  Der vil blive fremlagt en evaluering af tildelingen af CSR-mærke Aabenraa 2022 på udvalgets møde i marts 2022.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at de virksomheder, som fremgår af bilaget til sagen, tildeles CSR-mærke Aabenraa for 2022.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/39315, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 21. december 2021 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetningen af kommunens sociale regnskaber for 2020 på områder med statsrefusion.

   

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører Beskæftigelsesministeriets område.

   

  I henhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ skal decisionsskrivelser uden bemærkninger forelægges til behandling i fagudvalg og orientering for Økonomiudvalg og Byråd. På den baggrund forelægges decisionsskrivelsen til godkendelse i udvalget og til orientering for Økonomiudvalg og Byråd. 

   

  Resultatet af gennemgang på Beskæftigelsesministeriets område

  Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område ud over de generelle forhold, der gør sig gældende for alle landets kommuner. Det generelle forhold vedrører implementeringen af Kommunernes Sygedagpenge System (KSD).

   

  Styrelsen har noteret sig resultatet af revisors gennemgang, og at alle personsagsområder generelt bliver administreret i overensstemmelse med reglerne.

   

  Styrelsen bemærker, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgang på personsagsområderne, og at der administreres i overensstemmelse med disse. Der er systematisk kvalitetskontrol, og revisor oplyser på den baggrund, at der er god dokumentation og journalføring i sagerne samt at konteringen generelt sker i overensstemmelse med gældende regler.

   

  Opfølgning på tidligere års beretninger

  Det fremgår, at der ikke har været bemærkninger vedr. 2019 til opfølgning.

   

  Revisorerklæringer vedrørende de sociale it-systemer

  Det fremgår, at der i kommunerne har været udfordringer i forbindelse med implementeringen af Kommunernes Sygedagpenge System (KSD) i 2020 og at der meget sent er afgivet en revisorerklæring vedr. udvalgte applikations-kontroller i relation til KSD. Revisorerklæringen har indeholdt forbehold, idet kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, da der er konstateret fejl i beregningerne i KSD. Det fremgår, at det ikke umiddelbart har været muligt for revisorerne at konkludere, hvorvidt disse fejl eller eventuelle andre fejl i applikationskontrollerne har medført fejl i udbetalingsgrundlaget.

   

  Det fremgår endvidere, at Styrelsen er opmærksom på, at der som følge af udfordringerne med implementeringen har været og pågår dialog om samarbejdet mellem kommunerne og udbyderen af KSD med henblik på at få rettet op og afhjulpet fejlene.

   

  Styrelsen beder revisor medtage en status på forholdet i næste års beretning, såfremt der måtte være anledning hertil.

   

  Fravalg af gennemgang af områder, stikprøvestørrelse og tidsfrister

  Det fremgår, at Styrelsen skal bede om, at revisor i forbindelse med revisionen for 2021 begrunder fravalg af personsagsgennemgang, og at revisor er opmærksom på størrelsen af stikprøver på samtlige sagsområder samt tidsfrister i sagsbehandlingen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedr. revisionsberetningen for 2020 godkendes, og

  at decisionsskrivelsen videresendes til Økonomiudvalget og Byråd til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/39315, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 23. december 2021 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetningen af kommunens sociale regnskaber for 2020 på områder med statsrefusion.

   

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

   

  I henhold til kommunens kasse og regnskabsregulativ skal decisionsskrivelser uden bemærkninger forelægges til behandling i fagudvalg og orientering for Økonomiudvalg og Byråd. På den baggrund forelægges decisionsskrivelsen til godkendelse i udvalget og til orientering for Økonomiudvalg og Byråd. 

   

   

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører ministeriets sagsområder.

   

  Opfølgning på tidligere års revisionsberetninger

  Det fremgår, at der ikke ses at være forhold til opfølgning vedr. 2019 eller tidligere år.

   

  Resultatet af gennemgang på ministeriets område

  Ministeriet har noteret sig, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger.

   

  Derudover har ministeriet noteret sig, at det er revisors vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, og at ledelsestilsynet giver et retvisende billede af kvaliteten i sagsbehandlingen.

   

  Ministeriet har endvidere noteret sig, at revisor har kontrolleret anmodninger om refusion, og at refusionen i alt væsentlighed kommer til udtryk i regnskabet.

   

  Ministeriet har yderligere noteret sig, at der ikke er fundet væsentlige fejl og mangler ved personsagsgennemgangen.

   

  Ministeriets konklusion

  Ministeriets konklusion er, at det er tilfredsstillende, at revisor ikke har fundet væsentlige fejl og mangler og at der generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

   

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedr. revisionsberetningen for 2020 godkendes, og

  at decisionsskrivelsen videresendes til Økonomiudvalget og Byråd til orientering.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/38918, Sagsinitialer: GBHVA

  Sagsfremstilling

  RAR Sydjylland er et af de otte regionale arbejdsmarkedsråd, der understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner.

   

  RAR Sydjylland har fremsendt nyhedsbrev Nyt fra RAR Sydjylland, december 2021.

  Der henvises til vedlagte bilag.

   

  I nyhedsbrevet sætter RAR Sydjylland fokus på:

   

  • Corona-situationen og konsekvenserne for arbejdsmarkedet; stigende smittetal og restriktioner aflyser ikke manglen på kvalificeret arbejdskraft. Erfaringerne viser, at arbejdsmarkedet hurtigt er tilbage, når smittetallene falder og restriktionerne ophæves.
  • Flere borgere med handicap i job – en overset ressource; andelen af borgere med handicap i beskæftigelse er faldet på landsplan, men der er potentiale – især nu hvor der er mangel på arbejdskraft.

   

  RAR Sydjylland fremhæver, at forebyggelse af rekrutteringsproblemer i år har været højt prioriteret – og at det også bliver det i 2022.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at RAR Sydjyllands nyhedsbrev drøftes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37512, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  På arbejdsmarkedsudvalgets første møde den 11. januar gives en indledende introduktion til arbejdsmarkedsudvalgets opgaver.

   

  Introduktionen tager udgangspunkt i den formelle opgavebeskrivelse jf. styrelsesvedtægten, en orientering om organisering af beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune samt en gennemgang af beskæftigelsesplanen for 2022, der rammesætter både nationale og lokale mål for beskæftigelsesindsatsen.

   

  På den baggrund involveres udvalget i planlægningen af den videre introduktion.

   

  Der lægges op til en drøftelse af udvalgsmedlemmernes forventninger og prioritering af emner på beskæftigelsesområdet med henblik på, at forvaltningen kan planlægge en nærmere introduktion på de efterfølgende møder.

   

  Drøftelsen kan også indeholde forslag til dialogparter og inspiration.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at arbejdsmarkedsudvalget drøfter emner og prioritering af den videre introduktion.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  Prioritering af den videre introduktion af udvalget planlægges.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2677, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på

  ”Godkend”.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  Godkendt.