Beslutningsprotokol

mandag den 7. februar 2022 kl. 15:30

Mødested: Lokale N7, Kallemosen
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Dorrit Knudsen, Hans-Christian Gjerlevsen, Egon Madsen, Kjeld Hansen, Eivind Underbjerg Hansen, Claus Bruun Jørgensen, Susanne Provstgaard
Bemærkninger: Der var afbud fra Hans-Christian Gjerlevsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Mødet den 7. februar 2022 afholdes på Aabenraa Jobcenter.

   

  Der vil i den forbindelse være en rundvisning, og forvaltningen giver en uddybende præsentation af jobcentret.

  Indstilling

  Jobcenter- og Borgerservice indstiller,

  at præsentationen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/137, Sagsinitialer: GBHVA

  Sagsfremstilling

  Jobcenter og Borgerservice har udarbejdet to dokumenter “ordbøger” indeholdende centrale begreber for beskæftigelsesområdet, som kan anvendes som opslagsværk.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at centrale begreber for beskæftigelsesområdet tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37512, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget har på det første møde fået en indledende introduktion til beskæftigelsesområdet gennem præsentation af

  • Arbejdsmarkedsudvalgets opgaver
  • Organisering af beskæftigelsesindsatsen
  • Orientering om beskæftigelsesplan 2022

   

  Ud over dagens besøg på jobcenteret planlægges et introduktionsbesøg på KIS i Felsted på et af de kommende møder.

   

  Den videre introduktion tager først og fremmest afsæt i konkrete sager og aktuelle emner med fokus på det politiske råderum.

   

  Konkret foreslås det jf. anden sag på dagsordenen, at de lokale mål i beskæftigelsesplanen gøres til genstand for en enkeltvis tematisk drøftelse på de kommende møder.

   

  Derudover er det oplagt at genbesøge investeringsstrategierne KIK II og KIJOS.

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at plan for videre introduktion godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/62627, Sagsinitialer: GBHVA

  Sagsfremstilling

  I november 2020 blev beskæftigelsesplanen for 2021 godkendt, og af beslutningen fremgår det, at opfølgning på målene i beskæftigelsesplanen skal fremlægges for Arbejdsmarkedsudvalget i februar 2022.

   

  Overordnet set vurderer forvaltningen, at resultaterne af beskæftigelsesindsatsen er tilfredsstillende på trods af de udfordringer coronakrisen har medført. Forudsætningerne for at lykkes er gode på et arbejdsmarked, hvor ledigheden meget lav og beskæftigelsen høj.

   

  Forvaltningens opfølgningsnotat viser, at 6 ud af 8 lokale mål er opfyldte. Det er lykkedes, at indfri målsætningen for KIK II-projektet (4) med blot 584 tilmeldte på kontanthjælpsområdet (4). Ledigheden blandt fleksjobvisiterede (5) er den laveste i landet med 4,6 % og i BIR-projektet (Bedre indsats for borgere i ressourceforløb) er det lykkedes at indfri målsætningen om at få 35 % af borgerne i praktik, løntilskud eller at opnå løntimer (6). Endelig er andelen af unge på offentlig forsørgelse faldende (7), og en høj andel af integrationsborgerne er selvforøgende (3).

   

  Opfølgningen viser dog også, at coronakrisen har betydet, at det ikke er lykkedes at indfri målsætningerne for langtidsledighed (2) og sygedagpenge (8). I kølvandet på krisen ses en stigende langtidsledighed og et generel højere niveau for sygedagpenge. I forhold til langtidsledigheden bør det dog anføres, at antallet er faldet. Den stigende andel langtidsledige skyldes, at den generelle ledighed falder endnu mere. Både i forhold til langtidsledighed og sygedagpengeområdet er der særlig fokus på at vende udviklingen bl.a. gennem KIJOS-projektet for sygemeldte borgere. Byrådet godkendte en forlængelse af dette projekt med et år i juni 2021, så det nu løber frem til udgangen af 2023.

   

  I forhold til de 5 ministermål, er der opgørelser på Jobindsats af målene om, at flere skal opkvalificeres, og at flere integrationsborgere skal i beskæftigelse. Aabenraa lever op til begge mål. I forhold til målene om rekruttering (måles alene for regionen) og opkvalificering henvises til udvalgets behandling i januar 2022 af punktet om rekrutteringsrapporten for 2021. I forhold til handicapområdet og værdig sagsbehandling kan det oplyses, at der ikke foreligger en måling på Jobindsats, der muliggør en kvantitativ opfølgning - Handicapområdet var på som punkt på Arbejdsmarkedsudvalgets møde i juni 2021.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opfølgningen på beskæftigelsesplan 2021 godkendes

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2730, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til opfølgningen på Beskæftigelsesplan 2022 i Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Praksis har været, at udvalget har fået en status på beskæftigelsesplanen i august og februar. Det vil for 2022 planen betyde udvalgsbehandling den 22. august og på februar mødet i 2023.

   

  Udvalget bedes drøfte, om der skal være en løbende opfølgning på beskæftigelsesplanen, og hvilket fokus en sådan opfølgning skal have.

   

  Det foreslås, at de lokale mål i beskæftigelsesplanen behandles enkeltvis og tematisk på de efterfølgende møder både som led i introduktion af udvalget og som konkret opfølgning på mål i beskæftigelsesplanen.

   

  Derudover foreslås det at fastholde en samlet opfølgning på planen efter hhv. et halvt og et helt år til politisk behandling i hhv. august 2022 og februar 2023

   

  Beskæftigelsesplan 2022 er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udvalget godkender plan for opfølgning på Beskæftigelsesplan 2022.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2687, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalg har i den foregående periode inviteret til en tværgående politisk drøftelse af ungeområdet i Aabenraa Kommune.

   

  Formålet er at komme med idéer til en styrket forebyggende indsats målrettet børn og unge med henblik på, at flere unge opnår uddannelse og beskæftigelse.

   

  Potentiale

  Studier peger på, at parallelle indsatser samt helhedsorienterede indsatser over tid understøtter udsatte unge bedst til at komme i uddannelse og beskæftigelse. Af den grund mener Arbejdsmarkedsudvalget, at det er relevant at lægge op til en tværgående politisk drøftelse af ungeområdet i Aabenraa Kommune.

   

  Det afgåede Arbejdsmarkedsudvalget inviterede Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget (nu Senior- og Socialudvalget) til en fælles drøftelse/indsats i første halvår 2022.

   

  For nuværende

  Aabenraa Kommune har siden 2009 haft en Ungeindsats for unge mellem 15 og 24 år. Fokus for Ungeindsatsen har været at skabe én indgang til kommunen for de unge og styrke samarbejdet med andre aktører på ungeområdet.
  Der har løbende været fokus på at justere Ungeindsatsen, blandt andet i forhold til at styrke den fælles kultur og de fælles mål på tværs af arbejdet med forskellige lovgivninger.

  Ungeindsatsen arbejder med et fælles mål for de unge i Aabenraa Kommune: ”Som ung i Aabenraa skal jeg i job eller uddannelse”.

  Herunder arbejder Ungeindsatsen ud fra tre strategiske mål for de unge:

  • At jeg oplever en hurtig sammenhængende og koordinerende indsats
  • At jeg kan opnå det gode og sunde liv for mig
  • At jeg på en enkel og tilgængelig måde kan finde min vej til job og uddannelse

   

   

  Som grundlag for temadrøftelsen har forvaltningen udarbejdet et notat om udsatte unge, der giver en status for ungeområdet i Aabenraa Kommune samt belyser, hvad der kendetegner gruppen af unge uden uddannelse eller beskæftigelse.

   

  Oplægget er godkendt i Arbejdsmarkedsudvalget den 8. november 2021.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller, 

  at oplægget til en tværgående politisk drøftelse godkendes, og

  at tager initiativ til at invitere Senior- og Socialudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget til en fælles drøftelse i første halvår 2022.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/2408, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Jobcenter Aabenraa har siden 2009 haft en praksis for at anvende leverandører til at varetage beskæftigelsesindsatsen. Leverandørerne er gennem årene blevet udvalgt gennem udbud, tilbudsindhentning, modtagne tilbud og direkte henvendelse til leverandørerne.

   

  Som offentlig myndighed følges udbudsloven, hvor procedurerne for offentlige indkøb er fastlagt. Formålet er at sikre, at der gennem en effektiv konkurrence opnås den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler.

   

  Da næsten alle jobcentrets aftaler udløb med udgangen af 2021, efter at de var blevet forlænget med et år, var det oplagt at se på nye muligheder for at indhente tilbud. Derfor er der igennem det seneste år sammen med Aabenraa Kommunes Udbudsenhed arbejdet på at få etableret et dynamisk indkøbssystem, der skal imødekomme jobcentrets behov for at indhente tilbud på beskæftigelsesområdet

   

  Et dynamiske indkøbssystem er kort fortalt en elektronisk indkøbsproces til indkøb af ydelser. Et dynamisk indkøbssystem er en form for åben rammeaftale, idet alle der opfylder minimumskravene til egnethed, og ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, skal optages i systemet, hvis de ønsker det. Det vil sige, at der er en forpligtelse til løbende at optage nye deltagere i hele systemets løbetid.

   

  16. juli 2021 blev 1. del af processen igangsat.  Det vil sige, at det nu blev muligt at blive optaget i det dynamiske indkøbssystem. Til dato har 13 leverandører søgt om og fået optagelse i det dynamiske indkøbssystem.

   

  Medio oktober 2021 blev indhentelse af tilbud via miniudbud i det dynamiske indkøbssystem iværksat. Der blev i alt gennemført 35 miniudbud, hvoraf de 3 udbud efterfølgende blev annulleret. Det vil sige, at der blev gennemført og indgået kontrakt på 32 indsatser. Der vil herefter løbende blive udbudt indsatser.

   

  Jobcentret modtog på de 32 miniudbud i alt 123 tilbud fra 10 af de leverandører, der er optaget i det dynamiske indkøbssystem. 6 af tilbuddene var ukonditionsmæssig, hvilket vil sige, at tilbuddet ikke opfylder kriterierne. Den typiske årsag hertil er, at der var uploadet dokumenter, der ikke hørte til det aktuelle tilbud.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgervice indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/3085, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Regeringen og aftaleparterne (Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne) har indgået to aftaler i forlængelse af regeringens udspil Danmark kan mere 1. Det drejer sig om en ”En ny reformpakke for dansk økonomi” (Bilag 1) og ” Styrket international rekruttering på rimelige arbejdsvilkår og målrettet mangel på arbejdskraft” (Bilag 2).

   

  En ny reformpakke for danske økonomi

  Parterne ønsker med aftalen at forbedre arbejdsmarkedet, styrke innovationen og virksomheder, forbedre uddannelserne og ændre dele af dagpengesystemet.

   

  Samlet set vurderes aftalen at forbedre arbejdsudbuddet med 12.000 personer og forbedre BNP med 17 milliarder kroner frem mod 2030. For nærmere detaljer om konsekvenser se bilag 3

   

  Arbejdsmarkedet i Aabenraa udgør ca. 1 % af arbejdsmarkedet i Danmark. Det kan således forventes, at arbejdsudbuddet i Aabenraa vil blive forbedret med ca. 120 personer frem mod 2030, såfremt aftalen udmøntes i tilhørende lovgivning.

   

  De fleste af punkterne i aftalen forventes at træde i kraft fra den 1. oktober 2022. Særligt punkterne om dagpenge kræver dog, at partierne bag tidligere forlig – blandt andet forliget om ”Et tryggere dagpengesystem”, er enige i punkterne i aftalen om ”En ny reformpakke for dansk økonomi.”

   

  Af punkter i aftalen, som kan forventes at have betydning for jobcenterets arbejde, kan der nævnes følgende:

  • Ændringer i dagpengesystemet herunder
   • forhøjelse af den ordinære sats de første tre måneder af ledigheden,
   • dimittender kan modtage dagpenge i ét år i stedet for to år som nu 
  • Styrket indsats for borgere med handicap via IPS-Metoden
   • Aabenraa er ved at uddanne tre konsulenter, som skal arbejde med metoden
  • Uddannelsesløft på 110% af dagpengene gøres permanent
  • Midlertidig jobpræmie på 5.000 kr. til kontanthjælpsmodtagere, der er seks måneder i beskæftigelse

   

  Styrket international rekruttering på rimelige arbejdsvilkår og målrettet mangel på arbejdskraft

   

  Regeringen og aftaleparterne (Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne) er enige om, at det skal være lettere for virksomheder at rekruttere medarbejdere uden fra Danmark.

   

  Aftalen indeholder en række tiltag, der skal gøre det lettere for virksomhederne at rekruttere international arbejdskraft inden for mangelområder bl.a. nedsættelse af beløbsgrænsen. Aftalen forventes ikke at have betydning for Jobcenter Aabenraa i det daglige arbejde.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Orienteringen taget til efterretning.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering om:

   

  • Flygtningekvote 2022
  • CSR uddeling
  • Jobcamp 3.-4. november 2022 i  Aalborg.
  • Håndtering af henvendelser fra borgere.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Hans-Christian Gjerlevsen.