Beslutningsprotokol

mandag den 7. marts 2022 kl. 15:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Dorrit Knudsen, Hans-Christian Gjerlevsen, Egon Madsen, Kjeld Hansen, Eivind Underbjerg Hansen, Claus Bruun Jørgensen, Susanne Provstgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2022

  Godkendt.

   

  Kjeld Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/5826, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  På mødet den 7. februar i Arbejdsmarkedsudvalget blev det besluttet, at Beskæftigelsesplan 2022 behandles enkeltvis og tematisk på de efterfølgende møder både som led i introduktion af udvalget og som konkret opfølgning på mål i beskæftigelsesplanen.

   

  Temaet på dette møde er ”Ledige borgere klar til job”. Planen for den styrkede indsats, som fremgår af beskæftigelsesplanen er følgende:

   

  Bekæmpelse af langtidsledighed:

  Formål: Reducere antallet af langtidsledige.

  Indsats:

  • Systematisk visitation af alle forsikrede ledige i 22. ledighedsuge med henblik på at fastlægge den fremtidige indsats.
  • Særlig indsats overfor ledige på kontanthjælp.

  Målsætning: Andelen af langtidsledige skal ligge under det sydjyske gennemsnit for henholdsvis forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

   

  Opkvalificering og kompetenceløft:

  Formål: Øge brugen af opkvalificering, herunder uddannelsesløft.

  Indsats: Alle nyledige forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere tilbydes samtaler med jobcenterets uddannelseskonsulent med henblik på at afdække behov for uddannelse og opkvalificering.

  Målsætninger: At niveauet for uddannelsesløft er mindst lige så højt som i 2021.

   

  Kontorleder Nikolaj Stage Jensen deltager i denne sag og giver en orientering.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at temaet drøftes og tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/5289, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  På arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 7. februar, pkt. 17, vedrørende opfølgning på målene i beskæftigelsesplanene fremgik det af målsætningerne, at der som følge af coronakrisen har været en stigende andel af langtidsledige, om end antallet er faldende (forsikrede langtidsledige har sammenlagt været ledige i 80% af det foregående år). For at reducere andelen af langtidsledige ønsker forvaltningen at reducere antallet ved en yderligere indsats. Ud over langtidsledige vil indsatsen også have betydning for indsatsen for ledige over 50 (seniorer).

   

  Omdrejningspunktet for forebyggelse af langtidsledige på dagpenge er en visitation af ledige med 21 ugers ledighedsanciennitet, hvor den enkelte ledige vurderes med henblik på, om der skal igangsættes en særlig indsats for at forebygge langtidsledighed. Det kan være indsatser i form af vejlednings- og opkvalificeringsforløb, intensivt samtaleforløb, hjælp til jobsøgning, uddannelsescoaching osv.

   

  Årsagen til, at visitationen ligger i 21. uge er, at det er lige før den obligatoriske 2. a-kassesamtale, således at indsatsen kan afstemmes med a-kassen, såfremt de deltager i fællessamtalen. Ligeledes ligger visitationen efter at de ledige, der er med i a-kasseforløbet, er overført til jobcenteret, det sker efter 13 ugers sammenlagt ledighed.

   

  I alt er der 6 samtaler for dagpengemodtagere i de første 6. mdr. af ledigheden, 4 samtaler med jobcenteret og 2 samtaler med a-kassen, heraf er den anden a-kassesamtale obligatorisk. Efter 6. mdr. ledighedsanciennitet er der krav om samtale hver 3. mdr. Efter 16 mdr. sammenlagt ledighed er der krav om en obligatorisk fælles a-kassesamtale. Som en del af den hidtidige indsats har jobcenteret samtaler hver 4 uge efter 16 mdr. ledighed.

   

  På trods af indsatsen oplever jobcenteret stadigt, at der er ledige, der ikke kommer i beskæftigelse eller kun i kortvarig beskæftigelse. Et hyppigere samtaleforløb for alle ledige med en dagpengeanciennitet over 26 uger vil kunne styrke den lediges jobsøgning. Aktuelt er proceskravet for ledige mellem 26 ugers og 16 mdr. ledighed en samtale hver 3 mdr. Ved at indføre en øget samtalehyppighed med en samtale hver 4. uge, forventes det at kunne udnytte den gode arbejdsmarkedssituation og reducere antallet af langtidsledige og ledige seniorer yderligere.

   

  Samlet set var der pr. 15. februar 2022 696 ledige, af disse havde 478 under 26 ugers ledighed, 185 havde mellem 27 og 16 mdr. ledighed og 33 havde mere end 16. mdr. ledighed. Ved at implementere en indsats med hyppige samtaler for alle mellem 26 uger og 16 mdr. sammenlagt ledighed vil det betyde, at antallet af samtaler øges med 25-35 samtaler pr. uge, alt efter det aktuelle ledighedstal.

   

  Det kan håndteres indenfor nuværende ressourcer som følge af det relative fald i antal ledige.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at den foreslåede indsats til forebyggelse af langtidsledige og ledige seniorer på dagpenge godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2022

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/10852, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret har siden 2013 udarbejdet et virksomhedsbarometer to gange om året. Virksomhedsbarometeret har til formål at tage temperaturen på arbejdsmarkedet og få viden om, hvilken arbejdskraft der efterspørges. Det sker for bedre at kunne understøtte lediges jobsøgning og kompetenceudvikling, og derigennem få bedre forudsætninger for at kunne matche virksomhedernes behov. Barometeret understøtter beskæftigelsesplanens ministermål om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

   

  Data for 2. halvår er indsamlet ved, at jobcenterets interne phoner har ringet ud til virksomhederne i perioden 1. september 2021 til 3. januar 2022. Rapporten præsenterer en samlet opgørelse for perioden, og hvor det er muligt, sammenlignes tallene for første og andet halvår 2021.

   

  Datagrundlaget for virksomhedsbarometeret for 2. halvår 2021 omfatter 205 virksomheder (i første halvår af 2021 deltog 217 virksomheder). Barometeret omfatter små, mellemstore og store virksomheder, så billedet bliver så repræsentativt som muligt.

   

  Virksomhederne i Aabenraa Kommune har klaret sig godt de senere år og ser fortsat optimistisk på fremtiden:

  • Fortsat stigning i andelen af virksomheder, der forventer øget omsætning. 43 % af de adspurgte virksomheder forventer øget omsætning mod 36 % i første halvår 2021 og 17 % i andet halvår 2020 %. Hvor 23 % af virksomhederne i andet halvår 2020 forventede lavere omsætning, er dette tal nu blot 10 %.

   

  • 27 % af virksomhederne forventer at ansætte nye medarbejdere de kommende seks måneder. I andet halvår 2020 var dette tal 19 %. 43 % har ansat nye medarbejdere i løbet af de sidste seks måneder. Det er en stigning på tre procentpoint fra andet halvår 2020.


  Ledigheden er på et historisk lavt niveau

  • Laveste ledighed i 13 år. I juli måned var ledigheden på 2,3 % og ved udgangen af året, var ledigheden nede på 2,1 %. Da ledigheden var lavest forud for finanskrisen, var den på 2,2 %.
  • I december 2021 var der 557 fuldtidsledige jobparate tilmeldt jobcenteret. I december 2020 var der 971 fuldtidsledige.

   

  Virksomhederne oplever fortsat store udfordringer med rekruttering.

  • Andelen af virksomheder, som har oplevet udfordringer med at få besat en opslået stilling er steget fra 31 % i andet halvår 2020 til 44 % i andet halvår 2021. De 44 % er dog lidt lavere end første halvdel af 2021, hvor 52 % af virksomhederne rapporterede om vanskeligheder med rekruttering.

   

  • I november var der 1,2 fuldtidsledige pr. opslået stilling på jobnet.dk, hvilket er på niveau med juni 2021.

   

  Virksomhederne er mindre villige til at hjælpe personer med udfordringer ud over ledighed og andelen, som har taget elever er ligeledes lavere.

  • I første halvår 2021 svarede 71 % af de adspurgte virksomheder, at de var klar til at give en hånd til udsatte ledige. I andet halvår 2021 er andelen faldet til 49%

   

  • 40 % af virksomhederne tilkendegiver i andet halvår 2021, at de har elever. Det er et fald på 4 procentpoint i forhold til samme periode 2020. Samtidig svarer 27 %, at de forventer, at tage elever ind inden for de kommende seks måneder, hvilket er 6 procentpoint lavere i forhold til samme periode 2020, hvor 33 % af de adspurgte virksomheder forventede at tage elever ind.

   

  Virksomhederne er tilfredse med jobcentrets service på kerneydelserne

  • På en skala fra 1-7, hvor 7 er bedst, er den gennemsnitlig score 5,6 i forhold til tilfredsheden med serviceniveauet på jobcentrets kerneydelser. Det er et fald på 0,1 i forhold til første halvår 2021, hvor den gennemsnitlige tilfredshed lå på 5,7.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2022

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/35653, Sagsinitialer: GBHVA

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen fremsætter hermed forslag til tidsplan for den administrative proces omkring Beskæftigelsesplanen 2023-2026.


  Beskæftigelsesplanen har tidligere været 1-årig, men jobcenteret har på områder, som eksempelvis KIK-strategierne, erfaringer med, at det giver et bedre resultat, hvis indsatser og strategier løber over flere år, frem for korte og punktuelle nedslag. En plan, der strækker sig over flere år, gør det muligt at arbejde med en mere strukturel påvirkning af arbejdsmarkedet.

   

  Tankerne bag den nye 4-årige beskæftigelsesplan

  Den nye 4-årige beskæftigelsesplan skal følge hver udvalgsperiode, således at et nytiltrådt udvalg i løbet af sit første år udarbejder en 4-årig plan, som er gældende frem til og med det første år i næste udvalgsperiode:

   

  Hvert år gennemføres en revision af planen med justering af mål og indsatser.


  Arbejdsmarkedsudvalget skal udpege fokusområder, som sammen med ministermålene udgør overskrifterne i planen. Herudover gennemgås eventuelt særlige indsatser i form af investeringsstrategier.

   

  Udvalget arbejder løbende med de politiske fokusområder via temamøder, virksomhedsbesøg mm. Disse fastlægges i en årsplan, som udvalget godkender før årsskiftet.

  Aktiviteterne skal understøtte de løbende revisioner og udviklingen af beskæftigelsesplanen.

   


  Forslag til Aabenraa model

  Med ovenstående model vil den 4-årige beskæftigelsesplan præsentere Arbejdsmarkedsudvalgets politiske fokusområder vedrørende beskæftigelsesindsatsen. Fokusområderne skal være i overensstemmelse med byrådets vækststrategi og vækstplan samt kommunens øvrige poltikker og strategier. De skal angive en konkret og handlingsorienteret retning for beskæftigelsesindsatsen samt udgøre en prioritering af kommunens politiske målsætninger og ambitioner.


  I forhold til i dag vil planen således være mere retningsorienteret frem for at indeholde en præsentation af de konkrete tiltag, som jobcenteret planlægger. Det vil først og fremmest være arbejdsmarkedsudvalgets plan, som udfolder deres politiske program for udvalgsperioden. Planen vil desuden tydeliggøre sammenhængen til byrådets vækststrategi samt pege på tværpolitiske målsætninger. 

   

  Forslag til den administrative proces for 2022

  I den vedlagte tidsplan ses, at Arbejdsmarkedsudvalget har tre møder, hvor beskæftigelsesplanen er et punkt. På maj-mødet i 2022 vil udvalget således komme med deres input til planen, hvorefter første udkast vil blive drøftet på mødet i september. Den endelige udgave inkl. budget indstilles til godkendelse i november 2022.

  Det er forvaltningens vurdering, at det er vigtigt at sikre lokalt ejerskab ved at involvere relevante interessenter i processen. Dette har tidligere været varetaget i Dialogforum, hvor arbejdsmarkedets parter i dialog med Aabenraa Kommune har drøftet udfordringer og er kommet med input til beskæftigelsesplanen.

  Når beskæftigelsesplanen er vedtaget af byrådet i november 2022, skal planen sendes til Arbejdsmarkedskontor Syd til orientering og offentliggøres senest med udgangen af 2022.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dato/periode

  Indhold

  1.kvartal 2022

  Proces i AU vedr. intro og inpu

  Marts

  Input fra kontorledere

  April

  Input fra eventuelle dialogparter

  Maj

  Input fra AU

  Maj-august

  Proces med henblik på at udarbejde første udkast

  August

  Drøftelse af første udkast ved kontorledere og/eller dialogparter med anmodning om bemærkninger

  September

  Drøftelse af første udkast i AU

  Oktober

  Eventuel drøftelse af nyt udkast i AU

  November

  Godkendelse af endeligt forslag i AU, Økonomiudvalget og Byrådet

  December

  Beskæftigelsesplanen sendes til AMK Syd

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at tidsplan for proces vedrørende beskæftigelsesplan 2023-2026 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2022

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/24692, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen udsender en halvårlig og en årlig ankestatistik med en opgørelse af klagesager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I bilag 1 ses den samlede ankestatistik over klager behandlet i 2021 for Aabenraa Kommune.

   

  Ankestyrelsen er mere end en klage- og tilsynsmyndighed. Ankestyrelsens opgave er også at fastlægge retningslinjer om fortolkning og anvendelse af reglerne. Dette sker bl.a. via principafgørelser og praksisundersøgelser. Principafgørelser offentliggøres blandt andet, når der er behov for fortolkning af ny lovgivning, eller når konkrete sager har generel betydning og kan bruges som rettesnor for andre afgørelser.

   

  I jobcentret er implementeret en procedure, hvor alle afgørelser deles på tværs af kontorer og målgrupper og gennemgås af fagkoordinatorer til læring og vidensdeling. Ankestyrelsen tilbyder også kurser til formidling af viden og uddybning af bl.a. principafgørelser og fortolkning af regelsæt. Senest har jobcentret deltaget i et kursus på sygedagpengeområdet, jobafklaringsforløb og i ressourceforløb i slutningen af oktober 2021, som Ankestyrelsen afholdte.

   

  Ankestyrelsen har i 2021 modtaget i alt 340 klagesager over Aabenraa Kommunes afgørelser, og i samme periode er 394 klagesager blevet afgjort, hvoraf 30 sager blev afvist eller henvist til anden myndighed.

   

  I nærværende sag redegøres kun for de klagesager, som vedrører lovgivningen på arbejdsmarkeds­­området. Disse udgør 287 sager ud af det samlede antal på 394 klagesager i perioden.

   

  Nedenstående tabel angiver det samlede antal behandlede sager og afgørelser i 2021 for hele landet og for Aabenraa Kommune på områderne for ydelse, førtidspension, sygedagpenge og beskæftigelse. Omgørelsesprocenten angiver andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises, opgjort i forhold til alle klager eksklusiv de afviste sager.

   

  2021

  Hele landet

  Aabenraa

  I alt (antal)

  I alt (%)

  I alt (antal)

  I alt (%)

  Stadfæstelse

  9384

  78%

  184

  70%

  Ændring/ophævelse

  1441

  12%

  38

  14%

  Hjemvisning

  1185

  10%

  43

  16%

  I alt

  12010

   

  265

   

  Omgørelsesprocent

   

  22%

   

  30%

  Afviste sager

  1078

   

  22

   

   

   

   

  Ses der på det samlede antal afgjorte sager for Aabenraa Kommune eksklusiv de afviste sager, så er 70% blevet stadfæstet, mens 30% er blevet enten ændret eller hjemvist. På landsplan er 78% af sagerne blevet stadfæstet og 22% ændret eller hjemvist. Kommunen skal i forhold til hjemvisninger genbehandle sagen og på ny træffe afgørelse. Da det især er antallet af hjemvisninger, der er steget i forhold til de øvrige år, har jobcentret sat ekstra fokus på de sager.

  Fokus vil være, om kommunens revurdering (nye afgørelse) herefter enten fastholdes eller omgøres. Resultatet heraf vil fremgå af opgørelsen for 2022, som udvalget ser primo 2023.

   

  Det skal bemærkes, at antallet af klagesager, der er sendt til Ankestyrelsen i 2021 er relativt lavt set i forhold til, at der på årsbasis behandles mere end 9.000 sager i jobcentret. Det svarer årligt i gennemsnit til, at ca. 3 % af alle behandlede sager sendes til Ankestyrelsen. Mindre end 1 % af alle behandlede sager bliver omgjort i Ankestyrelsen.

   

  I bilag 2 ses en opgørelse over afgørelser i klagesagerne for Aabenraa Kommune i perioden 2017 –2021. Opgørelsen viser afgørelser og omgørelsesprocent på de lovområder, der er relevante for Arbejdsmarkedsudvalget, det vil sige ydelse, førtidspension, sygedagpenge og beskæftigelse.

   

  Afgørelsestyper

   

  Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen, eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.

   

  Hjemvisning: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der på ny skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være, fordi Ankestyrelsen mener, at der er tale om sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for yderligere uddybende oplysninger, som kommunen skal tage med i deres revurdering (ny afgørelse). Revurderingen resulterer ofte i samme afgørelse, hvilket medfører, at sagen på nu sendes til afgørelse i Ankestyrelsen.

   

  Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

   

  Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.

   

  Ankestyrelsens afgørelser, uanset udfaldet, drøftes på et fagligt møde i de respektive kontorer i jobcentret, så afgørelsen kan danne praksis i sammenlignelige sager.

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opgørelse over klager til Ankestyrelsen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6321, Sagsinitialer: TKJAE

  Sagsfremstilling

  Unge på Toppen VI er en del af KIK II investeringsstrategien, hvor kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere cykler til Alpe d’huez i Frankrig. Målet er, at borgerne derefter går i job eller uddannelse.

   

  Målet for KIK II er at reducere antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra 1130 til under 800 i perioden juni 2018 til ultimo maj 2022. Status er den 31. januar, at antallet er reduceret til 583, hvilket forvaltningen vurderer som meget tilfredsstillende.

   

  I 2022 er der planlagt endnu en tur til Alpe d’huez, hvor 20-25 kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere deltager i håbet om at blive selvforsørgende.

  Status er dags dato, at 26 håbefulde deltagere er blevet optaget i et 4-ugers screeningsforløb for at sikre, at borgeren er motiveret for at deltage.

   

  Planen er, at gruppen starter turen mod Frankrig den 6. juni.

   

  Deltagerne vil i løbet af projektet tanke mod og selvtillid gennem kost, træning samt personlig udviklingssamtaler. Forventningen er, at mindst 75 % er kommet i job og uddannelse ved afslutning af indsatsen. Det seneste resultatmåling for 2021 er på 74%, og set hen over de sidste 5 år er gennemsnittet for selvforsørgelse 84%.

   

  Projektet samarbejder tæt med flere forskellige virksomheder i kommunen om at få deltagerne ud i ordinær beskæftigelse i forbindelse med projektet.

   

  Unge på Toppen har været en del af KIK investeringsstrategierne siden 2017. KIK II udløber planmæssigt ved udgangen af maj 2022. Derudover er det i takt med, at antallet af ydelsesmodtagere er reduceret, blevet tiltagende svært at finde deltagere til projektet, der har ressourcerne, er motiveret og har mulighed for at cykle med til Frankrig.

   

  På baggrund af at KIK II udløber, vil Unge på Toppen VI blive det sidste hold i regi af KIK-strategien, der cykler mod Frankrig og Tour de France bjerget Alpe d’huez.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller

  at sagen tages til orientering

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6318, Sagsinitialer: bsoen

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget får i denne sag præsenteret en oversigt over leverandører, aktører, interesse organisationer mv., som jobcentret samarbejder med i beskæftigelsesindsatsen – oversigten er ikke udtømmende.

  Indstilling

  Jobcenter og Bogerservice indstiller,

  at oversigten tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2022

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6741, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  I januar 2016 trådte ny lovgivning i kraft, hvor kommunerne skulle vurdere arbejdsevnen hos borgere på kontant- og uddannelseshjælp, og såfremt en borger med en vurderet arbejdsevne ikke opfyldte kravet om at have arbejdet 225 timer inden for et år, skulle ydelsen nedsættes. 

   

  Der er på landsplan opstået tvivl om, hvorvidt der i landets kommuner er sket nedsættelse af ydelsen hos borgere, der var undtaget for reglen på grund af manglende arbejdsevne. Det drejer sig her udelukkende om persongruppen ugifte personer.

   

  Fejlen er opstået i forbindelse med, at indberetning fra beskæftigelsessystemet ikke er slået igennem til kommunernes ydelsessystem.

   

  STAR har derfor anmodet kommunerne om en gennemgang af disse sager. Der er tilbage i foråret 2021 svaret på deres første henvendelse ud fra den vejledning der dengang forelå.

   

  Efterfølgende har kommunerne i november måned 2021 igen modtaget en skrivelse fra STAR, hvori de beder kommunerne om endnu en gennemgang af 225-timers-reglen og specifikt uberettiget nedsættelse af hjælpen til nogle ugifte borgere. 

  STAR vurderer, at den første undersøgelse ikke var fyldestgørende - med undtagelse af i tre kommuner.

   

  På baggrund af den nye vejledning og deraf nyt udvidet dataudtræk viser det sig, at Aabenraa havde 411 borgere, der var omfattet af reglerne, hvoraf 151 var blevet nedsat i ydelsen. De 151 sager er nu gennemgået for at se, om der blandt dem var ugifte personer, som skulle have været undtaget fra kravet om optjening af arbejdstimer.

   

  Gennemgangen viser, at Aabenraa Kommune har 41 sager, der skal efterreguleres, og hvor der skal ske udbetaling til borger. Samlet for de 41 sager beløber det sig til ca. 170.000 kr. 

   

  Reguleringen til borger sker med tilbagevirkende kraft. 

  9 af sagerne er tilbage fra 2017 og vil normalt være forældede, men disse 9 sager vil også blive efterreguleret.

   

  Efterreguleringen/udbetalingen vil ikke påvirke borgernes nuværende udbetaling - heller ikke, hvis de fortsat er på kontanthjælp.

   

  Afrapportering til STAR er sket ved udgangen af februar 2022. Ligeledes har kommunens revision fået rapporten til kontrol.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til efterretning.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2022

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6077, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører en orientering om arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat for 2021.

   

  For Arbejdsmarkedsudvalget viser resultatet for 2021 et samlet mindreforbrug på 9,911 mio. kr. Dette svarer til 1 % af udvalgets nettodriftsbudget på 990,269 mio. kr.

   

  Resultatet dækker over variationer på de enkelte områder under udvalget, hvor de væsentlige afvigelser er et mindreforbrug på politikområdet Forsikrede ledige på 10,154 mio. kr., som kan henføres til at ledigheden har udviklet sig bedre end forventet.

   

  Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget til overførselsudgifterne blev som følge af midtvejsreguleringen for 2021 nedjusteret med 27,009 mio. kr. Ved årets sidste bevillingskontrol blev budgettet til overførselsudgifterne tilført 6,322 mio. kr. til finansiering af forventede merudgifter. I forhold til de forsikrede ledige blev der overført et mindreforbrug fra 2020 på i alt 16,220 mio. kr. til finansiering af en forventet negativ efterregulering for 2020 af beskæftigelsestilskuddet i 2021. Den endelige efterregulering var på 7,968 mio. kr. Af restbudgettet på 8,252 mio. kr. blev 3,682 mio. kr. tilført kassen til finansiering af forlængelsen af investeringsstrategien KIJOS til 2023, og det resterende beløb på 4,570 mio. kr. blev overført til budgetværnspuljen under økonomiudvalgets område. 

   

  Samlet er arbejdsmarkedsudvalgets oprindelige budgetramme i 2021 blevet nedjusteret med netto 19,892 mio. kr., hvoraf de væsentligste er omtalt i ovenstående.

   

  Der overføres i alt 9,141 mio. kr. til 2022, hvoraf 7,575 mio. kr. vedr. overførselsudgifter (budgetgaranti/øvrige overførsler) overføres til en pulje under Økonomiudvalget. Overførslen er med henblik på at kunne imødegå reguleringer af overførselsudgifterne. Derudover overføres 1,157 mio. kr. vedr. KIK II indsatser samt 0,409 mio. kr. vedr. garantioverførsler til Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Arbejdsmarkedsudvalgets driftsresultat er også beskrevet i en note 2, som er vedlagt som bilag til sagen. Note 2 indarbejdes i Aabenraa Kommunes årsberetning, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

   

  Økonomi og afledt drift

  Ovenstående tabel viser Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat for driften for 2021 på bevillingsområder og politikområder.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen om Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat for 2021 tages til efterretning.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2022

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering om:

  • Tværpolitisk temamøde om ungeområdet 24. marts kl. 15-17
  • Uddeling af CSR-mærke Aabenraa 14. marts kl. 16
  • Ukraine-situationen

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2022

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2022

  Godkendt.