Beslutningsprotokol

mandag den 4. april 2022 kl. 14:30

Mødested: Lokale N7, Kallemosen
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Dorrit Knudsen, Hans-Christian Gjerlevsen, Egon Madsen, Kjeld Hansen, Eivind Underbjerg Hansen, Claus Bruun Jørgensen, Susanne Provstgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2022

  Godkendt.

   

  Eivind Underbjerg Hansen deltog ikke i behandling af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9700, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  På mødet den 7. februar i Arbejdsmarkedsudvalget blev det besluttet, at Beskæftigelsesplan 2022 behandles enkeltvis og tematisk på de efterfølgende møder både som led i introduktion af udvalget og som konkret opfølgning på mål i beskæftigelsesplanen.

   

  Temaet på dette møde er ”Udvidet ungeindsats”. Planen for den styrkede indsats, som fremgår af beskæftigelsesplanen er følgende:

   

  FOREBYGGENDE INDSATS MÅLRETTET UNGE UNDER 18 ÅR

   

  Formål: Styrke indsatsen for, at flere unge lykkes med at opnå uddannelse og beskæftigelse.

   

  Indsats: Målrettet forebyggende indsats over for unge under 18 år i udsatte positioner.

   

  Fritidsjob:

  • Opsøgende kontakt til målgruppen via skolebesøg, sociale medier mv.
  • Opsøgende kontakt til relevante brancher og virksomheder.
  • Samarbejde med UU.
  • Understøtte indsats i Social og Sundhedsforvaltningen for at unge kan gennemføre aktiviteter på plejehjem og få indsigt og interesse for SOSU faget.

   

  Styrket samarbejde med uddannelsesinstitutionerne:

  • Fremskudt medarbejder på uddannelsesinstitutionerne, der understøtter fastholdelse af elever og fungerer som fast kontaktperson i jobcenteret.
  • Fast procedure for uddannelsesinstitutionernes inddragelse af jobcenteret.
  • Afdækning af udfordringer og behov blandt elever på uddannelserne med henblik på at målrette og udvikle jobcenterets indsatser og tilbud.

   

  Øget fokus på de unges netværk og familie:

  • Systematisk tilgang i jobcenteret til inddragelse af de unges netværk og familie.

   

  Målsætninger:

  • Fastholdelse af lav tilgang til jobcenteret blandt unge, som fylder 18 år.
  • Stigning i antal henvendelser fra uddannelsesinstitutionerne omkring inddragelse af jobcenteret.
  • Stigning i antal af kontakter til virksomheder vedr. fritidsjob.

   

   

  Kontorleder Thomas Kjærgaard deltager i dette punkt.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at temaet drøftes og tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9774, Sagsinitialer: TKJAE

  Sagsfremstilling

  I december 2020 godkendte styregruppen i KIK II indsatsen VP+ (Virksomheds Praktik). Indsatsen skal bidrage til, at flere udsatte unge får en tidlig virksomhedsrettet indsats og dermed meget tidligt opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

   

  Der ses i Aabenraa en gruppe udsatte unge, som er i en gråzone mellem Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) og Forberedende Grund Uddannelse (FGU). Det er forvaltningens vurdering, at denne gruppe er i risiko for at ende på langvarig offentlig forsørgelse, medmindre man igangsætter forbyggende tiltag.

   

  For at understøtte disse unge i at blive klar til uddannelse eller beskæftigelse, har forvaltningen i rammerne af ungeindsatsen (KUI) iværksat forløbet VP+.

   

  Målgruppen er unge mellem 15-24 årige med en eller flere af følgende problemstillinger: fysisk eller psykisk belastet – herunder blandt andet lidelser som stress, depression, angst, misbrug, ensomhed, kriminalitet og belastet opvækstmiljø. Dette kan for den unge resultere i eksklusion, stigmatisering og medføre, at de unge ikke er motiveret for uddannelse eller arbejde.

   

  Forløbet indeholder:

  • Fokusgruppevejledning og løbende, individuel vejledning og coaching bl.a. med henblik på at danne sociale relationer
  • Håndholdt indsats med løbende evaluering og fokus på den unges udvikling
  • Mulighed for opgradering af skolefærdigheder
  • Virksomhedspraktik med udgangspunkt i den unges ressourcer og udfordringer, hvor der tages hensyn til timeantal og uddannelsesønsker
  • Undervisning i arbejdsmarkedet, CV, ansøgninger, livsmestring og god adfærd
  • Fysisk træning
  • Længerevarende helhedsorienteret indsats, der fokuserer på parallelindsats og indre motivation
  • Efterværn

   

  Første forløb startede i foråret 2021. Målet var, at 60 % af de unge blev selvforsørgende. Resultatet er, at 14 ud af 25 (56 %) er blevet selvforsørgende.

   

  De unge fortsætter efter endt forløb i et efterværn. Efterværnet skal sikre, at de unge fastholdes i job eller uddannelse. Forvaltningen forventer, at flere starter i uddannelse efter sommerferien og ser resultaterne som meget tilfredsstillende.

   

  Kombinationen af et tæt tværfagligt samarbejde mellem jobcenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning og de rette ildsjæle har ført til det gode resultat. Derfor er der i 2022 i rammerne af KIK II iværksat endnu et hold, hvor de gode erfaringer fra 2021 bliver videreført.

   

  Investeringsstrategien KIK II udløber planmæssigt ultimo maj 2022. Forvaltningen planlægger, at fortsætte indsatsen ud over denne dato. Financieringen til VP+ er i månederne januar til maj 2022 dækket af KIK II budgettet, og for de resterende måneder af 2022 findes financieringen inden for eget budgetområde.

  Såfremt indsatsen skal fortsætte, forudsætter det prioritering af midler i budgetprocessen 2023-2026 på 1,2 mio. kr. til indsatsen.

   

  Såfremt indsatsen skal fortsætte, forudsættes det en prioritering af midler på 1,2 mio. kr. i budgetprocessen for 2023-2026.

   

  Kontorleder Thomas Kjærgaard deltager i dette punkt.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen om håndteringen af udsatte unge tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/10584, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Aktstykke 213 af 10. marts 2022, senere forlænget i aktstykke 219 frem til 4. april 2022 er grundlaget for kommunernes adgang til at tilbyde fordrevne fra Ukraine kost og logi.

   

  Aktstykket giver mulighed for at kommunerne inden for en ramme på 500 kr. om dagen kan vælge at yde kost og logi i perioden frem til ukrainerne er omfattet af særloven om ophold i Danmark.

   

  Kommunerne har mulighed for at løse opgaven på forskellige måder, eksempelvis ved

  • at yde kost og logi i egne lokaler fx skoler, idrætshaller, kommunale vandrehjem m.v.,
  • at lade private varetage opgaven for kommunen og modtage betaling for kost og logi til de ukrainske, eller
  • at udbetale et beløb til kost direkte til de ukrainske fordrevne.

   

  I Aabenraa Kommune har udgangspunktet været, at anvende aktstykkets muligheder til at yde kost og logi såfremt der opstod en situation, hvor fordrevne ukrainere henvendte sig til Aabenraa Kommune med et behov for hjælp til logi og kost.  Aabenraa Kommune har i den sammenhæng ikke henvist til privat indkvartering. Alt privat indkvartering i Aabenraa er på eget initiativ.

   

  I en situation hvor prognosen for fordrevne ukrainere i Danmark opjusteres fra 20.000 til 100.000 er det vurderingen at man i Aabenraa Kommune vil være nødt til at anvende privatindkvartering, hvis tilstrømningen fortsætter udover nuværende niveau.

   

  Det bemærkes, at KL vurderer at aktstykket giver mulighed for at kompensere frivillige/private, der har ukrainere indkvarteret men at frivillige/private ikke har krav på økonomisk kompensation.

   

  Flere kommuner har taget initiativ til at kompensere frivillige/private for indkvartering. Aktuelt er der kendskab til at Sønderborg, Esbjerg, Vejle, Odense og Kolding kommuner efter forskellige modeller og beløb giver støtte til værtsfamilier som indkvarterer fordrevne ukrainere. Senest har Haderslev Kommune besluttet, at udbetale 100 kr. om dagen pr. person direkte til ukrainere.

   

  Da det ikke forventes at Udlændingestyrelsen kan have behandlet alle ansøgninger om opholdstilladelse inden den 4. april forventes det, at aktstykket forlænges udover den 4. april.

   

  Set i lyset af en forventet øget tilstrømning hvor Aabenraa Kommune vil være delvis afhængig af privat indkvartering skal arbejdsmarkedsudvalget tage stilling til om Aabenraa Kommune, under forudsætning af, at aktstykket forlænges ligeledes vil kompensere værtsfamilier i Aabenraa Kommune for indkvartering af fordrevne ukrainere.

   

  Såfremt det besluttes, foreslås en model der indebærer følgende:

   

  Ansøgning om beløb til kost og logi skal ske ved personligt fremmøde sammen med de ukrainere man har indlogeret. Der skal afleveres identifikation af de indlogerede og værten skal udfylde en tro og loveerklæring. Der udbetales 100 kr. pr. dag. pr. person uanset alder. Der kompenseres alene for perioden efter beslutningen i denne sag.

   

  Modellen svarer til den praksis der eksempelvis er i Odense og Vejle kommuner.

  Lovgrundlag

  Aktstykke 213 af 10. marts 2022, senere forlænget i aktstykke 219 frem til 4. april 2022 er grundlaget for kommunernes adgang til at tilbyde fordrevne fra Ukraine kost og logi.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, inden for aktstykkets rammer, at kompensere frivillige/private for indkvartering af fordrevne ukrainere med 100 kr. pr. dag pr. person i perioden fra den 5. april frem til at ukrainere er meddelt ophold i kommunen.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2022

  Fra den 5. april 2022 indføres muligheden for at betale 100 kr. pr. dag. pr. person til dækning af kost og andre fornødenheder til fordrevne ukrainere, der er indkvarteret ved private eller frivillige i Aabenraa Kommune frem til tidspunktet for opholdstilladelse.

   

  Midlerne udbetales direkte til ukrainere.

   

  Ordningen gælder ikke flygtninge, der er på statsligt eller kommunalt ophold i Aabenraa kommune.

   

  Udvalget orienteres løbende om forbruget af ordningen indenfor den af staten finansierede ramme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37512, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Der gives en overordnet introduktion til arbejdsmarkedsudvalgets økonomiske rammer og forudsætninger med henblik på efterfølgende at kunne behandle budget- og regnskabssager på udvalgets område.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2022

  Taget til orientering.

   

  Egon Madsen deltog ikke i behandling af sagen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9458, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Arbejdsmarkedsudvalget om rammeudmeldingen og den videre proces.

   

  Den 8. marts 2022 har Økonomiudvalget igangsat budgetprocessen med rammeudmeldingen for 2023-2026.

   

  Der er udmeldt en budgetramme til de stående udvalg svarende til 99,5% af budgetrammen for overslagsårene 2023-2026 i det vedtagne budget for 2022 korrigeret for politiske beslutninger. Der udmeldes ikke en budgetramme til overførselsudgifter, idet budgetterne her afventer resultatet af økonomiaftalen.

   

  Som en del af budgetprocessen er der mulighed for at udarbejde forslag til budgetønsker på op til 13,9 mio. kr. pr. udvalg.

   

  Evt. udfordringer håndteres inden for udvalget og udmøntes i budgetbidraget.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget har en lidt anderledes proces end de øvrige stående udvalg. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetrammer vedrørende overførselsudgifter reguleres med ændringerne jf. økonomiaftalen. Økonomiaftalen kendes formentlig først i slutningen af juni måned.

   

  Budgetbidraget behandles i udvalget den 8. august, hvor resultatet af økonomiaftalen forventes at være kendt.

   

  I nedenstående se den foreløbige budgetramme for Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetrammen på serviceudgifter er reduceret med 0,5% i effektiviseringskrav og udgør for Arbejdsmarkedsudvalget 0,085 mio. kr. Budgetrammen for overførselsudgifter er foreløbig, da budgetrammen reguleres med ændringerne i økonomiaftalen.

   

   

   

  Opsamling på budgetønsker mm. drøftes på førstkommende udvalgsmøde i maj.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2022

  Taget til orientering.

   

  Egon Madsen deltog ikke i behandling af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9344, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  På økonomiudvalgets møde den 8. juni 2021, pkt. 151, blev udvalget orienteret om, at den boligsociale helhedsplan for Høje Kolstrup afsluttes med udgange af 2021. Det fremgik, at den beskæftigelsesrettede del af den boligsociale indsats skulle revurderes og indgå i prioriteringen af øvrige opgaver. 

   

  Jobcentret havde i rammerne af helhedsplanen for Høje Kolstrup, der var et projekt finansieret af Landsbyggefonden, en fremskudt beskæftigelsesindsats på Høje Kolstrup.

  Helhedsplanen arbejdede i projektperioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020 med en forlængelse til udgange af 2021, med tre overordnede indsatsområder:

   

  • Tryghed og Trivsel
  • Uddannelse og Beskæftigelse
  • Forebyggelse og Forældreansvar

   

  Indsatsområderne har alle haft fokus på at skabe tryghed og trivsel i boligområdet samt nedbryde den negative sociale arv.

   

  Jobcentrets bidrog til indsatsen Uddannelse og Beskæftigelse med en jobguide og en fremskudt sagsbehandler. Formålet med indsatsen var at bringe de borgere på Høje Kolstrup, der var på overførselsindkomster, tættere på arbejdsmarkedet. Indsatsen bestod i at være opsøgende over for de borgere i boligafdelingerne, der var registreret i jobcentret.

   

  Jobguiden fungerede som job- og praktikformidler og var opsøgende over for virksomhederne i kommunen med henblik på at formidle borgerne job og skaffe relevante praktik- og løntilskudspladser. Beskæftigelsessagsbehandlerens opgave var at støtte borgeren igennem de udfordringer, som borgeren måtte have ud over ledighed. Jobguiden og sagsbehandleren arbejdede tæt sammen i dagligdagen for at bringe borgerne tættere på uddannelse eller beskæftigelse.

   

  Indsatsen gav resultater, da Høje Kolstrup ikke længere er en del af listen over socialt udsatte boligområder (ghetto-listen). Indsatsen betød blandt andet et fald i andelen af beboere på overførselsindkomst på 13,1%point i perioden 2014 til 2020.

  Som følge af den positive udvikling er det ikke muligt at søge midler til at forsætte og opretholde indsatsen via Landsbyggefondens puljer. Projektet blev derfor lukket med udgangen af 2021.

   

  Det er jobcentrets vurdering, at der fortsat er behov for at bevare og fastholde den tætte kontakt til de borgere på Høje Kolstrup, der modtager overførselsindkomst. Disse vil stadig kunne profitere af, at jobcentret er tæt på.

  Der er lavet en aftale med Team Tidlig Forebyggelse under Børn og Familie, der fortsat driver en indsats fra en lejlighed på Høje Kolstrup, som giver mulighed for, at jobcentrets sagsbehandler kan låne en plads i Familiebasen en dag i ugen. Sagsbehandleren har mulighed for at tilkalde jobguiden, hvis denne kan bidrage ind i en konkret sag.

   

  Udgangspunktet for den boligsociale indsats var, at Høje Kolstrup opfyldte kriterierne for at være på listen over socialt udsatte boligområder, idet den, ud over nedenstående kriterier, også opfyldte kriteriet for at have over 1000 beboere. For at være på listen over udsatte boligområder skal et boligområde opfylde to ud af følgende fire kriterier:

   

  • Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.
  • Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
  • Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.
  • Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

   

  For at komme på ”ghetto-listen” er det derudover et krav, at andelen af beboere med anden etnisk herkomst udgør mere end 50 %.

   

  Der er ingen boligområder, ud over Høje Kolstrup, der har over 1000 beboere. Men benyttes ovenstående fire kriterier, er der områder i Padborg, Tinglev, Aabenraa, som opfylder mindst to af kriterierne, hovedsageligt uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcentret skønner, at der i disse områder er ca. 550 borgere, som har et kontaktforløb hos jobcentret. Det svarer til 13,8 % af alle aktive kontaktforløb i samme målgruppe. Derfor skønnes det, at der er mindre boligområder i den almene og den private sektor i Aabenraa Kommune, der også kan drage nytte af en fremskudt boligindsats.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2022

  Taget til efterretning.

  Forvaltningen udarbejder beskrivelse af en generel fremskudt indsats på det almene boligområde.

   

  Egon Madsen deltog ikke i behandling af sagen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2730, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sydjylland har 7. marts sendt sin kvittering for Beskæftigelsesplan 2022 fra Aabenraa Kommune.

   

  Rådet drøftede på sit møde 3. februar de kommunalt godkendte beskæftigelsesplaner og anfører i den forbindelse manglen på arbejdskraft som et vigtigt tema, herunder hvordan vi kan løse de aktuelle rekrutteringsudfordringer. Rådet peger på, at den aktuelle udvikling åbner mulighed for at få alle målgrupper i spil på arbejdsmarkedet, herunder også personer med handicap.

   

  Konkret anbefaler Rådet, at den opsøgende virksomhedskontakt, opkvalificering af borgere og de jobrettede aktiviteter målrettes områder med mangel på arbejdskraft. Det gælder også brugen af den regionale uddannelsespulje. Rådet hører gerne om de lokale erfaringer med brugen af den såkaldte positivliste, som omfatter korte erhvervsrettede kurser, der er efterspørgsel på i en række brancher. I det vedlagte bilag ses forvaltningens forslag til en svarskrivelse til RAR Sydjylland i forhold til brugen af den regionale uddannelsespulje og positivlisten.

   

  Rådet kvitterer for, at Aabenraa Kommune i sin beskæftigelsesplan har fokus på den virksomhedsrettede indsats, opkvalificering mod mangelområder og samarbejdet i JobSønderjylland omkring rekruttering og opkvalificering. Endelig har Rådet noteret sig, at der er fokus på at få de udsatte gruppers kompetencer i spil på arbejdsmarkedet.

   

  Det kan oplyses, at Jobcenter Aabenraa løbende følger udviklingen på arbejdsmarkedet tæt. Det sker bl.a. gennem virksomhedskontakten f.eks. i samarbejdet med Business Aabenraa eller i de halvårlige undersøgelser af arbejdskraftbehovene, som sammenfattes i virksomhedsbarometeret. Alt i alt er det derfor forvaltningens vurdering, at der er et godt grundlag for løbende at justere indsatsen i forhold til behovene.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at brevet drøftes og tages til orientering, og

  at udkastet til svarskrivelse til RAR Sydjylland godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2022

  1. at taget til orientering.

  2. at godkendt.

   

  Egon Madsen deltog ikke i behandling af sagen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/21463, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

   

  10. januar 2022 godkendte Arbejdsmarkedsudvalget 93 lokale virksomheder til at modtage CSR-mærke Aabenraa 2022. Alle de virksomheder, der havde søgt om CSR-mærket blev godkendt, heraf havde 22 virksomheder søgt om mærket for allerførste gang.

   

  Årets overrækkelse af CSR-mærket foregik ved en velbesøgt reception den 14. marts, hvor 53 virksomheder og ca. 90 gæster var tilmeldt. Der blev på receptionen taget billeder af hver enkelt deltagende virksomhed, som efterfølgende er sendt til virksomhederne. Forvaltningen har efterfølgende foretaget en evaluering af tildelingen af CSR-mærke Aabenraa 2022.

   

  Teknisk udfordring

  Der har i CSR ansøgningsprocessen været en teknisk udfordring, der har medført, at en enkelt virksomhed, som opfylder kriterierne, efterfølgende har rettet henvendelse om tildeling af CSR-mærket.

  Forvaltningen vil derfor anmode Arbejdsmarkedsudvalget om at godkende ansøgningen, således at virksomheden kan få diplom og CSR-pakken.

   

   

  Der har i den tekniske løsning til ansøgning af CSR-mærket vist sig at være en mindre udfordring. Ansøgerne får undervejs i den elektroniske ansøgning en meddelelse om, hvorvidt de opfylder kriterierne. Det har desværre vist sig, at enkelte virksomheder har opfattet denne meddelelse som, at de var færdige med ansøgningen. De fleste er blevet opfanget, men på bagkanten af receptionen har en enkelt virksomhed rettet henvendelse om, at de ikke har været inviteret. Det er forvaltningens vurdering, at virksomheden opfylder kriterierne, hvorfor forvaltningen vil anmode Arbejdsmarkedsudvalget om at godkende ansøgningen, således at virksomheden kan få diplom og CSR-pakken.

   

  Antallet af godkendte virksomheder er fortsat stigende

  Udviklingen i antallet af godkendte CSR-virksomheder, er steget fra 57 godkendte virksomheder ved den første uddeling i 2016 til 93 godkendte virksomheder i 2022:

   

   

  En sammentælling af samtlige CSR-virksomheder siden den første uddeling i 2016 viser, at 150 virksomheder har modtaget CSR-mærke Aabenraa en eller flere gange frem til og med uddelingen i 2022. Heraf har 13 virksomheder modtaget CSR-mærket ved alle 6 tildelinger.

   

  CSR-kriterierne løbende justeret

  Kriterierne er gennem årene ændret fra det første år at indeholde følgende kriterier:

   

  At minimum 5% af de ansatte i de seneste 3 måneder skal være ansat i virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob eller skånejob.

  At minimum 5% af de ansatte i de seneste 3 måneder skal være i voksenlærlingeforløb, ordinære lærlinge eller ledige ansat i jobrotation.

   

  Virksomheder med under 10 ansatte skulle dog kun opfylde det ene kriterie.

   

  til i år at skulle opfylde følgende kriterier:

   

  • virksomheden ligger i Aabenraa Kommune, og minimum 10 % af virksomhedens medarbejdere (inkl. elever, praktikanter, fleksjobbere mv.) skal i indeværende år have været ansat i en eller flere af følgende ordninger:
  • Virksomhedspraktik
  • Uddannelsespraktik
  • Løntilskud
  • Fleksjob
  • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
  • Ledige ansat i jobrotation
  • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
  • Voksenlærlinge
  • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
  • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
  • Elever under erhvervsuddannelse

   

  Der er i ansøgningsperioden kommet et forslag fra en virksomhed om, at også virksomheder, der har dømte kriminelle i samfundstjeneste vil kunne opnå et CSR-mærke. Det skal bemærkes, at det kun er offentlige institutioner eller en institution med et almennyttigt formål, der kan komme i betragtning for borgere, der idømmes samfundstjeneste. Det er forvaltningens vurdering, at forslaget også kan være med til at bidrage til, at virksomhederne tager et socialt ansvar.

   

  Det bør dog løbende vurderes, om kriterierne rammer den rigtige balance, således at CSR-mærket både virker motiverende og efterstræbelsesværdigt for virksomhederne samtidig med, at ordningen anerkender en mangfoldig gruppe af virksomheder med forskellige grader af socialt engagement.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningen, som er indgået fra virksomheden efterfølgende, godkendes,

  at forslaget om, virksomheder, der har dømte kriminelle i samfundstjeneste indgår i næste års kriterier, og

  at evalueringen godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2022

  1. og 3. at godkendt.

  2. at: Skal ikke indgå i næste års kriterier.

   

  Egon Madsen deltog ikke i behandling af sagen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9210, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) har offentliggjort en jobordremåling på Jobindsats.dk. Målingen giver indblik i den digitale formidlingsindsats, jobcentrene gennemfører.

   

  Det fremgår af Styrelsens hjemmeside, at det er en kerneopgave for jobcentrene at sikre, at ”virksomheder får den arbejdskraft de har behov for, og at virksomheder og jobsøgere matches på den hurtigste og mest effektive måde.” For at opfylde det formål kan jobcenteret enten vejlede borgere om jobmuligheder, formidle dem til job eller henvise til job.

   

  STAR anbefaler, at jobcentrene anvender redskabet ”jobformidling”, da det skønnes at sikre virksomhederne den bedst mulige service fra jobcentrene. Og det er denne del målingen kan sige noget om. Konkret omfatter målingen jobordrer, hvor virksomhederne har bedt om jobcentrenes hjælp til at besætte job, hvor jobcenteret formidler kandidater. Det afgørende i en jobformidling er, at virksomheden får adgang til kvalificerede og motiverede ansøgere. Dette afdækkes i en screening af de ledige.

   

  Målingen på Jobindsats indeholder 4 målinger. Antal jobordrer, antal stillinger, formidlingsgrad samt besættelsesgrad. En jobordre kan indeholder flere stillinger. Formidlingsgraden er en opgørelse af andelen af stillinger, der er formidlet til, mens besættelsesgraden angiver andelen af job, der er blevet besat. Aktuelt er der alene tal for antal jobordrer og formidlinger, da der er tidsmæssig forskydelse på beregningen af formidlingsgraden på en måned og tre måneder for besættelsesgraden.

   

  Målingen skal tolkes med forsigtighed, da den alene ser på digitalt registrerede ordinære jobordrer. Forskelle i kommunernes rammevilkår, lokal registreringspraksis samt andre aspekter af jobcentrenes arbejde med at hjælpe virksomhederne med at skaffe arbejdskraft indgår ikke.

   

  Målingens begrænsning ses af nedenstående udpluk af kommuner, der indgår i målingen af antal jobordrer for januar 2022 sammenlignet med alle besatte job i august 2021. I begge opgørelser ses på kommunernes andel af hele landet. Som det fremgår har Århus 7,7 % af alle jobordrer men blot 4,7 % af alle job, der blev besat. Omvendt har København 14,6 % af alle job, der blev besat i august 2021, men blot 7 % af jobordrerne.

   

  I nedenstående figur ses udvalgte kommuners tal. Figuren viser, at lokale prioriteringer betyder meget i forhold til brugen af jobformidling, da et jobcenter kan vælge at spille en større eller mindre rolle på området.

   

   

  Selvom august 2021 ikke er sammenlignelig med januar 2022, så er det et faktum at jobordrer og opslåede stillinger i jobcenterregi spiller en meget begrænset rolle på arbejdsmarkedet. I august 2021 påbegyndte mere end 107.000 personer et job i Danmark. Til sammenligning udgjorde antallet af opslåede stillinger i januar 2022 knap 6.200. Det svarer til 5,7 %.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at den nye måling tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2022

  Udsættes.

   

  Egon Madsen deltog ikke i behandling af sagen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9511, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcentret har siden 2020 gennemført et rekrutteringsforløb af elever til Social- og Sundhedsuddannelserne i samarbejde med forvaltningen Social og Sundhed.

   

  Samarbejdet består i, at jobcentret i rammerne af en systematisk screening af alle nyledige i forhold til muligheder for uddannelse og opkvalificering, finder de borgere, der er motiveret og egnede til at påbegynde en SOSU uddannelse. Jobcentrets uddannelseskonsulent gennemfører en række afklarende samtaler med en potentiel kandidat, derefter sendes kandidaten til en samtale med Social og Sundheds uddannelseskoordinatorer. På bagrund af denne samtale besluttes det, om borgeren tilbydes en ansættelse som elev, eller om der fra jobcentrets side skal iværksættes evt. afklarende praktikker mm. Alt efter borgerens situation kan der gives tilskud som voksenlærling, uddannelsesløft mm.

   

  Økonomien er en vigtig faktor for at motivere ledige til uddannelsen. Der er i perioden gennemført forskellige tiltag. Således er potentielle elever til SOSU området nu omfattet af uddannelsesløftordningen med 110% dagspengesats og som følge af aftaler mellem KL og regeringen, gives der også løn på grundforløbet i stedet for SU for elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Dertil kommer, at Aabenraa Kommunen, i rammerne af at fremme rekruttering til området, også giver løn på grundforløbet for social- og sundhedshjælpere

   

  Opgørelse over elever til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, der er påbegyndt uddannelse som følge af samarbejde mellem jobcentret og Social og Sundhed:

   

  2020

  2021

  2022

   

   

  2. halvår

  1. halvår

  2. halvår

  1. halvår

  frafald

  I alt rekrutterede

  Social- og sundhedshjælpere

  0

  0

  10

  5

  2

  15

  Social- og sundhedsassistenter

  10

  0

  5

  1

  4

  16

  I alt

   

  10

  0

  15

  6

  6

  31

   

  Af 31 rekrutterede kandidater er 25 i gang eller har afsluttet uddannelsen. De 6, der er ophørt, er hovedsageligt ophørt på grund af arbejde. Rekrutteringsgraden til SOSU-uddannelsen ligger på 81%

   

  Samarbejdet mellem jobcentret og Social og Sundhed fortsættes. Dog kan det aktuelle meget lave ledighedstal og den store jobomsætning være en udfordring i forhold til at kunne fortsætte med at holde niveauet af kandidater.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgervice indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2022

  Udsættes.

   

  Egon Madsen deltog ikke i behandling af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   

   

  -         Tilbagemelding om undersøgelse af uberettiget nedsættelse af ydelse i relation til 225 timers regel

  -         Aktuel status på integration af fordrevne ukrainere i Aabenraa kommune

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2022

  Taget til efterretning.

   

  Egon Madsen deltog ikke i behandling af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2022

  Godkendt.