Beslutningsprotokol

mandag den 2. maj 2022 kl. 15:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Dorrit Knudsen, Hans-Christian Gjerlevsen, Egon Madsen, Kjeld Hansen, Eivind Underbjerg Hansen, Claus Bruun Jørgensen, Susanne Provstgaard
Bemærkninger: Afbud: Claus Bruun Jørgensen og Susanne Provstgaard
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Claus Bruun Jørgensen og Susanne Provstgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37512, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Jf. Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune er Borgerservice og sekretariatet for Jobcenter og Borgerservice Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde.

   

  Mødet starter med en rundvisning i Borgerservice.

   

  Borgerservice beskæftiger ca. 25 medarbejdere og er en del af kommunens ansigt udadtil.

  Borgerservice yder rådgivning til og besvarer spørgsmål fra kommunens borgere,

  desuden gives vejledning i brugen af netbaserede IT-løsninger i kontakten med

  kommunen og andre offentlige myndigheder.

   

  Ud over de kommunale opgaver løser Borgerservice også opgaver for andre instanser,

  eksempelvis Politi og Skat, så borgerne ikke behøver at henvende sig flere steder.

  Med kommunen som én fælles indgang er det forventningen, at borgere og

  virksomheder oplever en mere enkel, overskuelig og effektiv sagsbehandling.

   

  Borgerservice varetager blandt andet følgende opgaver:

   

  • Reception og telefonomstilling
  • Person- og folkeregister
  • Skat – hjælp til selvbetjening
  • Pension, boligstøtte, familieydelser – hjælp til selvbetjening
  • Bevilling og udbetaling af
   • Personlige tillæg
   • Helbredstillæg/udvidet helbredstillæg
   • Beboerindskudslån
  • Pas og kørekort
  • Sygesikringsydelser
   • Kørsel til egen læge og speciallæge
  • Nem-ID og MitID
  • Grænsegængere
   • Udlandssikrede
  • Feriekort
  • Taxa – udstedelse af bevilling
  • Taxa – førerkort og kørebøger
  • Kontrolgruppen
  • Kommunale begravelser
  • Kørselskontor
  • Sydtrafik
  • Brevstemmer ved valg

   

   

  Sekretariatet beskæftiger godt 15 medarbejdere og betjener Arbejdsmarkedsudvalget og

  understøtter Jobcenter og Borgerservice i forhold til administrative og udviklingsorienterede opgaver såsom udarbejdelse af ledelsesinformation til de forskellige ledelsesniveauer samt til det politiske niveau. Ledelsesinformationen danner grundlag for en rettidig økonomisk styring af organisationen.

   

  Sekretariatet i Jobcenter og Borgerservice varetager blandt andet følgende opgaver:

  • Sekretariatsfunktion i forhold til vicekommunaldirektør, ledelse og udvalg herunder:
   • Sagsforberedelse, sagsfremstilling og politiske oplæg
   • Analyser og beslutningsoplæg
   • Business case og pre-implementeringsanalyser
   • Arbejdsgangsanalyser – LEAN
   • Projektkoordinering og tovholderfunktion
   • Juridisk udredning og kvalitetssikring
   • CSR-mærke
  • Sekretariat for Førtidspensionsnævn   
  • Udbud i forbindelse med jobcentrets valg af anden aktør og leverandører
  • Udarbejdelse af tilsynsmateriale
  • Tilsynet med anden aktør og leverandører og evt. deltagelse i dialogmøder
  • Bonuskalkulation og afregning
  • Kontraktopfølgning, brugerundersøgelser og afrapportering
  • Håndtering og udarbejdelse af retningslinjer for klagesagsbehandling
  • Håndtering af regressager
  • Fakturering, bogføring og statusopgørelser, herunder administrative opgaver i forbindelse med bonusafregninger
  • Kontrolgruppen
  • Drifts- og ledelsesinformation, herunder:
   • Udvikling og kørsel af rapporter, statistikker mv.
   • Overvågning og verificering af fag- og datasystemer
  • Informationsteknologi, herunder:
   • Webredaktion
   • Systemejer
   • Fagsuperbruger og koordinator i forhold til øvrige superbrugere
   • Digitaliseringsstrategi og procesplan
   • Tovholderfunktion i forbindelse med implementering af nye IT-releases.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2022

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Claus Bruun Jørgensen og Susanne Provstgaard.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/13285, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2022 udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol pr. 31. marts 2022.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger:

   

  • Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), som udvalget selv er bemyndiget til at foretage
  • Tillægsbevillinger, drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  • Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • Tillægsbevillinger anlæg.

   

  Denne sag omhandler driften. Arbejdsmarkedsudvalget har ingen anlæg.

   

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2022 i forhold til driftsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  På udvalgets område er der et korrigeret budget til serviceudgifter på 17,655 mio. kr. og et forbrug på 22 % pr. 31. marts 2022. På overførselsudgifterne er der et korrigeret budget på 988,104 mio. kr. og et forbrug på 24 % pr. 31. marts 2022.

   

  Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022.

   

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen er at budgettet på serviceudgifter forventes overholdt. Det anbefales, at der budgetomplaceres 1,250 mio. kr. fra overførselsudgifterne til serviceudgifterne jf. nedenstående afsnit vedr. ”Tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder”. 

   

  I forhold til budgettet vedrørende overførselsudgifter er den overordnede konklusion på bevillingskontrollen, at der forventes et samlet mindreforbrug på 9,557 mio. kr.

   

  Ligesom tidligere år afventes der midtvejsvurderingen til sommer. Midtvejsvurderingen er et nyt skøn for overførselsudgifterne, og kan give anledning til en midtvejsregulering. Denne midtvejsvurdering giver grundlag for at vurdere om de mer-/mindreudgifter som bevillingskontrollen viser, er generelle tendenser eller om der er tale om lokale forhold.

   

  KL har i budgetvejledningen for marts 2022 udmeldt nogle foreløbige forventninger, som vedrører en negativ regulering på -5,2 mia. kr. i forhold til aftale og aktuelt ledighedsniveau, negativ regulering på -1 mia. kr. på satsreguleringen samt en negativ regulering på -0,320 mia. kr. til finansiering af Arnepension. Omregnes dette til Aabenraa forhold vil der være tale om negative reguleringer på ca. -52 mio. kr. på aftale og aktuelt ledighedsniveau, -10 mio. kr. i satsregulering samt ca. -3 mio. kr. til finansiering af Arnepensionen. På budgetværnet er der afsat i alt 13,303 mio. kr. til at kunne imødegå midtvejsvurderingen i forhold til ændring i satsreguleringen og til finansiering af Arnepensionen.

   

  Det kan endvidere oplyses, at der under Økonomiudvalget henstår et samlet budgetværn til overførselsudgifterne på 18,573 mio. kr., som evt. kan anvendes til at imødegå en negativ midtvejsregulering.

   

  På baggrund af de foreløbige udmeldinger fra KL kan der forventes en betydelig negativ midtvejsregulering på samlet ca. 65 mio. kr. Sammensætningen af midtvejsreguleringen er omtalt i ovenstående. Dog må der også forventes en modsatrettet forskydning i forhold til udgifter til fordrevne ukrainere samt udgifter til sygedagpenge i forlængelse af COVID. Der har ikke været nogle foreløbige udmeldinger omkring størrelsen heraf.

   

  Med det nuværende mindreforbrug på ca. 10 mio. kr. og et budgetværn til overførselsudgifter på ca. 19 mio. kr. under Økonomiudvalget kan det aktuelle tillægsbevillingsbehov opgøres til mere end 30 mio. kr., som der p.t. ikke kan anvises finansiering til. Der er tale om en ret betydelig afvigelse, som også er større end den usikkerhed der er set de seneste år. Det anbefales at afvente det reelle indhold af midtvejsreguleringen inden behovet for tillægsbevillinger rejses.   

   

  Der er flere skøn ved denne bevillingskontrol som er forbundet med væsentlig usikkerhed.

   

  Det forventede mindreforbrug på 9,557 mio. kr. er sammensat af mer- og mindreforbrug på flere forskellige politikområder.

   

  På politikområdet Sygedagpenge og Revalidering forventes et merforbrug på 26,356 mio. kr., som særligt kan henføres til merudgifter på sygedagpenge.

   

  På politikområdet Kontanthjælp forventes der et mindreforbrug på 5,478 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til mindreudgifter på kontant- og uddannelseshjælp som følge af en bedre udvikling.

   

  På politikområdet Integration og enkeltydelser forventes der et merforbrug på 3,354 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til merudgifter relateret til fordrevne ukrainere.

   

  På politikområdet Ledighedsydelse og fleksjob forventes et merforbrug på 2,037 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til et større antal, når der ses samlet på fleks- og skånejob samt ledighedsydelse.

   

  På politikområdet Førtidspension forventes et merforbrug på 18,690 mio. kr., som er sammensat af forventede merudgifter til førtidspension og til seniorpension. Merudgifterne kan henføres til et større antal samt en højere medfinansiering.

   

  På politikområdet Forsikrede ledige forventes der et mindreforbrug på 41,213 mio. kr., som hovedsageligt vedrører mindreudgifter på a-dagpenge og indsatser, som følge af en bedre ledighedsudvikling.

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 3 bevillingskontrolsager vedrørende driften (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Derudover vedlægges noter til bevillingskontrolsagerne (B2 samt i3). Endelig vedlægges en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 31. marts 2022 (bilag i4).

  Økonomi og afledt drift

  Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0):

  Der har i en del år været ansat flere fleksjobbere hos KIS end der har været afsat budget til. KIS har som udgangspunkt ikke indflydelse på antallet fleksjobbere. I en del år har KIS fået tilført budget svarende til det faktiske antal. Forvaltningen Jobcenter og Borgerservice ønsker, at bringe budgettet op på et niveau, som svarer mere overens med det antal, som er i fleksjob på KIS. Der er således tale om en styringsmæssig tilpasning. Med budgetomplaceringen vil der være budget til 175 ansatte fleksjobbere mod tidligere 150.

   

  Under Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter er der placeret en pulje til at kunne finansiere evt. merudgifter på fleksjobbere ansat ved KIS.

   

  Det anbefales, at der budgetomplaceres 1,250 mio. kr. fra puljen under Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter til KIS under Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter for 2022 samt for budget 2023-2026.

   

  Tabel 1. Oversigt over de ansøgte tillægsbevillinger/rammekorrektioner (i 1.000 kr.):

  Emne (modpost udvalg)

  2022

  2023

  2024

  2025

  2026

  AU Overførselsudgifter – pulje til finansiering af fleksjobbere ved KIS

  -1.250

  -1.250

  -1.250

  -1.250

  -1.250

  AU Serviceudgifter – budget fleksjobbere ved KIS

  1.250

  1.250

  1.250

  1.250

  1.250

  I ALT

  0

  0

  0

  0

  0

  + = budgetforhøjelse/tillægsbevilling og - = budgetreduktion/negativ tillægsbevilling

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger/rammekorrektioner i 2022-2026, jf. ovenstående tabel 1, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0), godkendes, og

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Claus Bruun Jørgensen og Susanne Provstgaard.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12213, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  På arbejdsmarkedsudvalget møde den 4. april blev forvaltningen anmodet om at udarbejde en beskrivelse af en generel fremskudt indsats på det almene boligområde.

   

  Jobcenteret har i perioden 2016 til 2021 drevet en fremskudt boligsocial indsats på Høje Kolstrup. På baggrund af de positive resultater og erfaringer fra dette projekt foreslås et 4 årigt projekt, der er rettet mod udvalgte boligområder i Aabenraa Kommune, hvor der er behov for en særlig indsats. En nærmere projektbeskrivelse findes i bilag 1.

   

  Tanken bag den fremskudte indsats er at yde en indsats i geografisk nærhed af borgernes. Derved øges jobcenterets tilgængelighed for borgeren og er en væsentlig faktor for at lykkes med indsatsen over for den svage del af projektets målgruppe. Det er samtidig jobcenterets erfaring, på baggrund af det tidligere projektforløb, at en fremrykket boligsocial indsats med fokus på den arbejdsmarkedsrettede indsats har en særdeles positiv effekt på borgernes arbejdsmarkedstilknytning

   

  Jobcenteret vil i projektperiode iværksætte en fremskudt indsats i form af en udkørende jobguide og en socialrådgiver. Medarbejderne har til opgave at foretage en sagsbehandling og formidlingsindsats med udgangspunkt i nærheden til områdernes beboere. Det er jobcenterets erfaring, at den opsøgende indsats bringer mange borgere, der er marginaliseret på arbejdsmarkedet og i forhold til uddannelse, tættere på beskæftigelse og uddannelse. Medarbejderne vil have base i en af de almene boligområder.

   

  Målgruppen for indsatsen er alle ydelsesgrupper i jobcenteret, bortset fra sygedagpenge, bosiddende i de udvalgte boligområder.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at der fortsat vil være en værdi i at fortsætte en indsats på Høje Kolstrup, og at indsatsen udvides til også at omfatte Petersborg/Præsteskoven. Samtidig vurderer forvaltningen, at indsatsen også omfatter områder i Padborg og Bov. For nærmere uddybning se bilag 2.

  Økonomi og afledt drift

   

   

  Skøn udgifter (1.000 kr.)

  2023

  2024

  2025

  2026

  Løn til to medarbejdere: virksomhedskonsulent og socialrådgiver

   

  1.023

   

  1.023

   

  1.023

   

  1.023

  Leje af lokale plus kontorhold

  123

  123

  123

  123

  Anskaffelse af leasebil

  51

  51

  51

  51

  I alt

  1.197

  1.197

  1.197

  1.197

   

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forslaget drøftes med henblik på, at det indgår i budgetønskerne.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2022

  Genoptages med supplerende oplysninger om prognose/forventning til resultater, undersøgelse af mulighed for mobil enhed og sammenligning til Høje Kolstrup.

   

  Afbud: Claus Bruun Jørgensen og Susanne Provstgaard.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9458, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører forslag til udmøntning af effektiviseringskrav på 0,5% på Arbejdsmarkedsudvalgets servicerammen samt evt. forslag til driftsønsker på servicerammen.

   

  Økonomiudvalget behandlede den 8. marts 2022 rammeudmeldingen til de stående udvalg herunder et effektiviseringskrav på 0,5% af servicerammen fordelt forholdsmæssigt på de stående udvalg. Arbejdsmarkedsudvalgets andel udgør 0,085 mio. kr.

   

  Forvaltningen foreslår, at effektiviseringskravet udmøntes enten på området Andre sundhedsudgifter eller på området Personer i kommunale løntilskud - forsikrede ledige.

   

  Forslag samt noter fremgår af vedhæftede bilag.

   

  Som en del af budgetprocessen er der mulighed for at udarbejde forslag til budgetønsker på serviceudgifter på op til 13,9 mio. kr. årligt. Driftsønskerne indgår i prioriteringen i forhandlingsfasen efter sommerferien. 

   

  Der lægges op til en drøftelse af evt. budgetønsker.

   

  På udvalgsmøder er der tidligere fremkommet ønsker i forhold til en ekstra indsats på voksenlærlingeområdet på 0,5 mio. kr. samt en fremskudt boligsocial indsats i Aabenraa Kommune på 1,197 mio. kr. Der er tale om ønsker, som hører under Økonomiudvalget, da det vedrører personale og øvrige udgifter relateret til ønskerne.

   

  Til orientering kan forvaltningen oplyse, at VP+, som tidligere har været drøftet, fremsættes som et ønske under Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udvalget træffer beslutning om, hvilket område effektiviseringskravet på 0,085 mio. kr. skal udmøntes på, og

  at udvalget drøfter evt. budgetønsker.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2022

  Effektiviseringsbidraget udmøntes på ordningen ”Kommunalt løntilskud”.

  Budgetønsker til 2023:

  • Indsats for at få flere voksenlærlinge 0,5 mio. kr. (fremsendes via Økonomiudvalget).
  • Ramme til at videreføre indsatser for målgrupper i KIK II projektet, som udløber i 2022 1 mio. kr. på arbejdsmarkedsudvalgets serviceramme.

   

  Afbud: Claus Bruun Jørgensen og Susanne Provstgaard.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1111, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret udarbejder hvert kvartal et jobbarometer til internt brug. Jobbarometeret er jobcenterets skøn over jobmuligheder i det næste kvartal.

   

  Jobbarometeret er bygget på en vurdering og afvejning af en række kilder: Et statistisk baseret jobbarometer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), forskellige positivlister, som også udgives af styrelsen, det lokale virksomhedsbarometer, informationer fra jobcenterets opsøgende virksomhedsbesøg, henvendelser fra virksomheder om rekrutteringsopgaver, de lediges jobønsker og kvalifikationer, udsagn fra de ledige om arbejdsmarkedet, og alt hvad der ellers kan give os informationer om det lokale arbejdsmarked.

   

  Barometeret er således en subjektiv afvejning af mange forskellige oplysninger og danner alene grundlag som inspiration til en mere konkret dialog om jobsøgning og mulighederne for uddannelse og kompetenceløft.

   

  Jobbarometeret er delt op i fire kategorier, og stillingerne står i prioriteret rækkefølge i hver kategori:

  • Mangel på arbejdskraft, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for sundheds- og byggefagene, men denne gang også fag inden for gastronomi, som følge af genåbningen.
  • Gode beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for service- og håndværksfag.
  • Dårlige beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter butiksfag.
  • Overskud på arbejdskraft, der blandt andet omfatter ufaglært arbejdskraft.

   

  I forhold til tidligere jobbarometre er der kun få, primært sæsonbetonede forskydninger. Der er fortsat stor efterspørgsel inden for håndværksfag, produktion og sundhedsområdet, men også inden for fag, hvor der typisk beskæftiges ufaglært arbejdskraft. Samlet set vurderes det, at beskæftigelsesmulighederne er meget gode.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2022

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Claus Bruun Jørgensen og Susanne Provstgaard.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9210, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) har offentliggjort en jobordremåling på Jobindsats.dk. Målingen giver indblik i den digitale formidlingsindsats, jobcentrene gennemfører.

   

  Det fremgår af Styrelsens hjemmeside, at det er en kerneopgave for jobcentrene at sikre, at ”virksomheder får den arbejdskraft de har behov for, og at virksomheder og jobsøgere matches på den hurtigste og mest effektive måde.” For at opfylde det formål kan jobcenteret enten vejlede borgere om jobmuligheder, formidle dem til job eller henvise til job.

   

  STAR anbefaler, at jobcentrene anvender redskabet ”jobformidling”, da det skønnes at sikre virksomhederne den bedst mulige service fra jobcentrene. Og det er denne del målingen kan sige noget om. Konkret omfatter målingen jobordrer, hvor virksomhederne har bedt om jobcentrenes hjælp til at besætte job, hvor jobcenteret formidler kandidater. Det afgørende i en jobformidling er, at virksomheden får adgang til kvalificerede og motiverede ansøgere. Dette afdækkes i en screening af de ledige.

   

  Målingen på Jobindsats indeholder 4 målinger. Antal jobordrer, antal stillinger, formidlingsgrad samt besættelsesgrad. En jobordre kan indeholder flere stillinger. Formidlingsgraden er en opgørelse af andelen af stillinger, der er formidlet til, mens besættelsesgraden angiver andelen af job, der er blevet besat. Aktuelt er der alene tal for antal jobordrer og formidlinger, da der er tidsmæssig forskydelse på beregningen af formidlingsgraden på en måned og tre måneder for besættelsesgraden.

   

  Målingen skal tolkes med forsigtighed, da den alene ser på digitalt registrerede ordinære jobordrer. Forskelle i kommunernes rammevilkår, lokal registreringspraksis samt andre aspekter af jobcentrenes arbejde med at hjælpe virksomhederne med at skaffe arbejdskraft indgår ikke.

   

  Målingens begrænsning ses af nedenstående udpluk af kommuner, der indgår i målingen af antal jobordrer for januar 2022 sammenlignet med alle besatte job i august 2021. I begge opgørelser ses på kommunernes andel af hele landet. Som det fremgår har Århus 7,7 % af alle jobordrer men blot 4,7 % af alle job, der blev besat. Omvendt har København 14,6 % af alle job, der blev besat i august 2021, men blot 7 % af jobordrerne.

   

  I nedenstående figur ses udvalgte kommuners tal. Figuren viser, at lokale prioriteringer betyder meget i forhold til brugen af jobformidling, da et jobcenter kan vælge at spille en større eller mindre rolle på området.

   

   

  Selvom august 2021 ikke er sammenlignelig med januar 2022, så er det et faktum at jobordrer og opslåede stillinger i jobcenterregi spiller en meget begrænset rolle på arbejdsmarkedet. I august 2021 påbegyndte mere end 107.000 personer et job i Danmark. Til sammenligning udgjorde antallet af opslåede stillinger i januar 2022 knap 6.200. Det svarer til 5,7 %.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at den nye måling tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2022

  Udsættes.

   

  Egon Madsen deltog ikke i behandling af sagen.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2022

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Claus Bruun Jørgensen og Susanne Provstgaard.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9511, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcentret har siden 2020 gennemført et rekrutteringsforløb af elever til Social- og Sundhedsuddannelserne i samarbejde med forvaltningen Social og Sundhed.

   

  Samarbejdet består i, at jobcentret i rammerne af en systematisk screening af alle nyledige i forhold til muligheder for uddannelse og opkvalificering, finder de borgere, der er motiveret og egnede til at påbegynde en SOSU uddannelse. Jobcentrets uddannelseskonsulent gennemfører en række afklarende samtaler med en potentiel kandidat, derefter sendes kandidaten til en samtale med Social og Sundheds uddannelseskoordinatorer. På bagrund af denne samtale besluttes det, om borgeren tilbydes en ansættelse som elev, eller om der fra jobcentrets side skal iværksættes evt. afklarende praktikker mm. Alt efter borgerens situation kan der gives tilskud som voksenlærling, uddannelsesløft mm.

   

  Økonomien er en vigtig faktor for at motivere ledige til uddannelsen. Der er i perioden gennemført forskellige tiltag. Således er potentielle elever til SOSU området nu omfattet af uddannelsesløftordningen med 110% dagspengesats og som følge af aftaler mellem KL og regeringen, gives der også løn på grundforløbet i stedet for SU for elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Dertil kommer, at Aabenraa Kommunen, i rammerne af at fremme rekruttering til området, også giver løn på grundforløbet for social- og sundhedshjælpere

   

  Opgørelse over elever til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, der er påbegyndt uddannelse som følge af samarbejde mellem jobcentret og Social og Sundhed:

   

  2020

  2021

  2022

   

   

  2. halvår

  1. halvår

  2. halvår

  1. halvår

  frafald

  I alt rekrutterede

  Social- og sundhedshjælpere

  0

  0

  10

  5

  2

  15

  Social- og sundhedsassistenter

  10

  0

  5

  1

  4

  16

  I alt

   

  10

  0

  15

  6

  6

  31

   

  Af 31 rekrutterede kandidater er 25 i gang eller har afsluttet uddannelsen. De 6, der er ophørt, er hovedsageligt ophørt på grund af arbejde. Rekrutteringsgraden til SOSU-uddannelsen ligger på 81%

   

  Samarbejdet mellem jobcentret og Social og Sundhed fortsættes. Dog kan det aktuelle meget lave ledighedstal og den store jobomsætning være en udfordring i forhold til at kunne fortsætte med at holde niveauet af kandidater.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgervice indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2022

  Udsættes.

   

  Egon Madsen deltog ikke i behandling af sagen.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2022

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Claus Bruun Jørgensen og Susanne Provstgaard.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/6368, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret har modtaget bevilling til projektet ”Arbejdsmarkedet kommer tættere på” finansieret af pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser. Projektperioden er fra 1. april 2020 til 31. december 2023, der er i alt bevilliget 394.100 kr., og projektet udføres i samarbejde med Marselisborg Consulting.

   

  Vi ønsker at styrke den arbejdsmarkedsrettede viden, forståelse og anvendelse hos vores beskæftigelses- og virksomhedskonsulenter. De ledige kommer ikke i job bare, fordi vi indhenter mange jobordrer. Det er det rigtige match og den rigtige rådgivning i jobsamtalen, der er afgørende for, at vi lykkes. Derfor er det vigtigt, at jobcenterets medarbejdere har et konkret kendskab til det lokale arbejdsmarked for at kunne give den rigtige rådgivning til de ledige og matche virksomhederne med de bedst mulige ledige.

   

  Vi vil derfor i projektet gennemføre branchespecifikke virksomhedsbesøg for vores beskæftigelsessagsbehandlere og virksomhedskonsulenter. Besøgene bliver til de fem brancher, hvor der dels er størst afsætning og samtidig også størst efterspørgsel her i området:

  • Transport
  • Sundhed
  • Lager/logistik
  • Industri
  • Landbrug

   

  Vi gennemfører 5 dage med branchebesøg fordelt ligeligt over projektperioden med start efter sommerferien. For hvert branchebesøg vil vi besøge mellem 2-3 virksomheder, som repræsenterer branchen godt i forhold til opgaver, efterspørgselsbehov og vækstpotentiale. Der er to mål med besøgene, vi får viden om arbejdsopgaver og branche, og samtidig kan vi indhente konkrete jobordrer.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2022

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Claus Bruun Jørgensen og Susanne Provstgaard.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9089, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

   

  Byrådet godkendte den 25. november 2020 en Integrationspolitik med fokus på Integration, selvforsørgelse og hjemrejse.  

   

  Integrationsindsatsen handler om at give borgerne de bedste muligheder for at blive en aktiv del af og bidrage til de fællesskaber, der er i kommunen. At kunne gå på arbejde, gå i skole eller deltage i de sociale fællesskaber er nogle af grundstenene i Det Gode Liv.

   

  Vejen til god integration går igennem arbejde og selvforsørgelse. Politikken hviler på en forudsætning om, at alle borgere ønsker at yde et meningsfuldt bidrag, hvor netop deres evner og ressourcer kommer i spil og bliver værdsæt. 

   

  Er det ikke tilfældet understreges det, at integrationspolitikken indeholder et styrket fokus på muligheden for repatriering – frivillig tilbagevenden til oprindelseslandet. Erhvervede kompetencer i Danmark kan gøre god gavn i lande med behov for genopbygning, ligesom mange ældre borgere vil sætte pris på muligheden for at leve deres seniorliv i det land, hvor de voksede op. Opbygning af og vedligeholdelse af kompetencer er en vigtig forudsætning for at gribe muligheden for at vende tilbage, når omstændighederne tillader det.

   

  Med henblik på at sondre mellem de forskellige indsatser er der opstillet 3 spor i politikken, der også understøtter, at integrationsopgaven både påhviler den enkelte, kommunen og andre aktører. Aabenraa Kommune har et overordnet ansvar for at arbejde for en vellykket integration, der fører frem til selvforsørgelse og et aktivt medborgerskab. Hermed understreges også, at indsatsen er mere massiv i starten, hvorefter der forventes en aftrapning i takt med dybere integration og tilpasning i det danske samfund.

   

  Kommunen kan ikke lykkes alene – derfor er det også afgørende at styrke og udbygge det allerede gode samarbejde om integration med mange forskellige aktører i samfundet. Det er en fælles opgave, og den løses bedst i samspil mellem de nytilkomne borgere, kommunen, virksomheder, boligorganisationer, frivillige foreninger og civilsamfundet.

   

  Politikken skal realiseres ved, at de respektive politiske udvalg, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Seniorudvalget, tager et ansvar for, at der tænkes den gode integration i alle de sammenhænge, hvor Aabenraa Kommune møder borgere fra andre lande. De respektive udvalg blev derfor på baggrund af integrationspolitikken bedt om at drøfte og beskrive initiativer og konkrete indsatser, som både har sammenhæng til integrationspolitikken, de respektive udvalgs øvrige politikker og på tværgående initiativer mellem forvaltningerne.

   

  Ansvaret for integrationspolitikken er forankret i Arbejdsmarkedsudvalget, der også er ansvarlig for opfølgning. De ovenfor nævnte udvalg fremsendte deres bidrag og input til et inspirationskatalog. De forskellige input er sammenskrevet til et fælles inspirationskatalog, der blev godkendt i Byrådet den 26. maj 2021.

   

  Integrationspolitikken og inspirationskataloget er vedlagt som bilag.

   

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2022

  Taget til orientering.

  Inspirationskataloget genoptages i Arbejdsmarkedsudvalget i efteråret 2022.

   

  Afbud: Claus Bruun Jørgensen og Susanne Provstgaard.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/11281, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedskontor Syd har 30. marts 2022 sendt brev med notatet om ”Udviklingen på arbejdsmarkedet, RAR Sydjylland”. Derudover har forvaltningen modtaget nyhedsbrevet ”Nyt fra RAR Sydjylland”, som skal videreformidles til Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Udviklingen på arbejdsmarkedet

  Det fremgår, at beskæftigelsesudviklingen er positiv, men at fremgangen i Sydjylland ligger lidt under landsgennemsnittet. Udviklingen i bopælsbeskæftigelsen i Aabenraa fremhæves, da fremgangen er blandt de højeste i Sydjylland. Det fremhæves, at fremgangen bl.a. ses inden for det offentlige, industri og handel. I Rekrutteringsrapporten for 2021, der var på udvalgsmødet i januar 2022, fremgår det, at fremgangen i Aabenraa også ses inden for transport samt bygge og anlæg.

   

  RAR Sydjylland forventer fortsat fremgang i beskæftigelsen i 2023. Det er forvaltningens vurdering, at den aktuelle udvikling i Ukraine, stigende inflation, problemer i forsyningskæderne samt mangel på arbejdskraft skaber usikkerhed om den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet.

   

  Det seneste års udvikling afspejler sig også i en stigende jobomsætning, der også ses i Aabenraa, hvor knap 6.500 borgere fik nyt job i den seneste årsperioder, der løber til og med 3. kvartal 2021.

   

  Antallet af forgæves rekrutteringer er steget kraftigt efter genåbningen af arbejdsmarkedet i kølvandet på COVID-19. RAR Sydjylland peger på, at manglen er markant inden for hotel/restauration, bygge/anlæg og industri. Det lokale Virksomhedsbarometer, der blev fremlagt for Arbejdsmarkedsudvalget i marts 2022, bekræfter ligeledes, at der lokalt er udfordringer. 

   

  Ledigheden er ovenpå COVID-19 faldet markant igen og ligger nu meget lav for de sydjyske kommuner og forventningen til det kommende år er, at det fortsætter med at falde.

   

  Nyt fra RAR Sydjylland

  I Nyhedsbrevet fra RAR Sydjylland anføres, at effekterne af krigen i Ukraine endnu ikke ses på arbejdsmarkedet, men at Finansministeriet forventer lavere vækst og stigende ledighed. RAR Sydjylland forventer, at arbejdskraftmangel fortsat vil være en udfordring.

   

  RAR Sydjylland har opdateret positivlisten, der viser, hvilke kurser de ledige kan tage, hvor der er behov for arbejdskraft. Derudover indeholder nyhedsbrevet to cases, der viser at Job-VEU forløb indenfor SOSU- og tagdækkerområdet har god effekt.

   

  Endelig fremgår det, at RAR Sydjylland vil tage initiativ til et møde med udvalgsformændene om beskæftigelsesindsatsen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2022

  Taget til orientering.

   

  Afbud: Claus Bruun Jørgensen og Susanne Provstgaard.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  • Status på modtagelse af ukrainere
  • Status på 2. gang jobdating
  • Brev fra beskæftigelsesministeren om behov for særlig opmærksomhed på borgernes retssikkerhed i forhold gennemført praksisundersøgelse

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2022

  Taget til orientering.

  Gennemgang af Aabenraa Kommunes praksis omkring sanktioner i lyset af den gennemførte praksisundersøgelse udarbejdes.

   

  Afbud: Claus Bruun Jørgensen og Susanne Provstgaard.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Claus Bruun Jørgensen og Susanne Provstgaard.