Beslutningsprotokol

mandag den 23. maj 2022 kl. 08:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Dorrit Knudsen, Hans-Christian Gjerlevsen, Egon Madsen, Kjeld Hansen, Eivind Underbjerg Hansen, Claus Bruun Jørgensen, Susanne Provstgaard
Bemærkninger: Afbud: Claus Bruun Jørgensen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Claus Bruun Jørgensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/10584, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 4. april at indføre en ordning hvor man fra den 5. april 2022 kan betale 100 kr. pr. dag pr. person til dækning af kost og andre fornødenheder til fordrevne ukrainere, der er indkvarteret ved private eller frivillige i Aabenraa kommune frem til tidspunktet for opholdstilladelse.

   

  Midlerne udbetales direkte til ukrainere og ordningen gælder ikke flygtninge, der er på statsligt eller kommunalt ophold i Aabenraa kommune.

   

  Ordningen finansieres inden for Aabenraa kommunes andel af den af staten udmeldte ramme på 35 mio. kr. til opgaven svarende til ca. 350.000 kr.

   

  Det vurderes at rammen på i alt 350.000 vil være brugt med udgangen af uge 20.

   

  De sidste 2 uger har der været en betydelig nedgang i antallet af henvendelser/udbetalinger, som udtryk for at størstedelen af de i Aabenraa kommune tilstedeværende ukrainere har fået meddelt ophold efter særloven til enten Aabenraa eller en anden kommune. Der er heller ikke længere tale om nye henvendelser men gengangere.

   

  De sidste 2 uger har omfanget været omkring 25-35 personer. 30 personer svarer til udbetaling af 21.000 kr. om ugen.

   

  Udlændingestyrelsen har aktuelt visiteret 16.000 ukrainere og skønner at have visiteret 20.000 ukrainere til kommunerne efter særloven inden udgangen af 21. Der er godt 26.000 ukrainere som har søgt om ophold efter særloven.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget skal i denne sag beslutte om ordningen med udbetaling af beløb til kost og andre fornødenheder skal stoppe da statens finansieringsramme er nået eller den skal videreføres med kommunal finansiering.

   

  Såfremt ordningen videreføres, anbefales det at gøre ordningen tidsbegrænset til udgangen af juni måned. Det vil sige en forlængelse på 6 uger.  På det tidspunkt må man forvente, at alle ukrainere, der har søgt ophold efter særloven er visiteret til en kommune. Endvidere anbefales det at præcisere, at nye ansøgere ikke kan få udbetalt med tilbagevirkende kraft men alene fremadrettet og frem til tidspunktet for opholdstilladelse.

   

  En videreførelse af ordningen vil kunne finansieres inden for Arbejdsmarkedsudvalgets ramme til serviceudgifter, hvor der aktuelt forventes mindreforbrug i størrelsesordenen 170.000 kr. på udgifter til kommunale løntilskud og andre sundhedsudgifter.  

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  -         At arbejdsmarkedsudvalget beslutter om ordningen skal stoppe eller videreføres i 6 uger frem til udgangen af juni.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2022

  Ordningen videreføres i 6 uger frem til udgangen af juni. Ordningen justeres, så nye ansøgere ikke kan få udbetalt med tilbagevirkende kraft, men alene fremadrettet. Ordningen finansieres inden for arbejdsmarkedsudvalgets ramme til serviceudgifter på 170.000 kr. Udvalget modtager fortsat ugentligt orientering om forbruget på ordningen.

   

  Afbud: Claus Bruun Jørgensen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2022

  Godkendt.

   

  Afbud: Claus Bruun Jørgensen.