Beslutningsprotokol

mandag den 13. juni 2022 kl. 15:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Dorrit Knudsen, Hans-Christian Gjerlevsen, Egon Madsen, Kjeld Hansen, Claus Bruun Jørgensen, Susanne Provstgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-06-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/11921, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  På mødet den 7. februar i Arbejdsmarkedsudvalget blev det besluttet, at Beskæftigelsesplan 2022 behandles enkeltvis og tematisk på de efterfølgende møder både som led i introduktion af udvalget og som konkret opfølgning på mål i beskæftigelsesplanen.

  Temaet på dette møde er ”Integration og flygtninge”. Planen for den styrkede indsats, som fremgår af beskæftigelsesplanen er følgende:

   

  Styrket indsats for borgere omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet

   

  Formål: Styrke indsatsen for, at flere flygtninge og familiesammenførte lykkes med at opnå beskæftigelse eller uddannelse.

  Indsats: Beskæftigelsesrettet indsats målrettet borgere med komplekse udfordringer, som er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet.

  Indsatsen tilrettelægges individuelt og kan bestå af:

  • Faglig læring, herunder dansk.
  • Aktiviteter med fokus på det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem.
  • Jobrettede aktiviteter såsom praktikforløb og løntilskud med henblik på ordinær ansættelse.

  Målsætning: 50% af deltagerne i indsatsen opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet i form af lønnede timer.

   

  Kontorleder Thomas Kjærgaard deltager i dette punkt.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at temaet drøftes og tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-06-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12287, Sagsinitialer: CDU

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelsesministeren udsendte den 12 maj 2022 et brev til landets kommuner og jobcentre med fem beskæftigelsespolitiske mål for 2023. De fem mål er en videreførelse af de tidligere mål for 2022, og er som følgende:

   

  1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

  2. Flere ledige skal opkvalificeres

  3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

  4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

  5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

   

  Ministeren begrunder videreførelsen af de fem beskæftigelsespolitiske mål for 2023 med ambitionen om at understøtte den positive udvikling på arbejdsmarkedet, men også for at sikre en kontinuitet for kommunernes beskæftigelsesplaner i en uforudsigelig tid med høj inflation og krig i Europa. De fem mål vil derfor fortsætte med at være retningsgivende for Aabenraa Kommunes 2023 beskæftigelsesplan. Det vil give grobund for at fortsætte de beskæftigelsesindsatser i kommunen, der dels har til hensigt at sikre, at kommunen opnår egne mål og dels sikre, at kommunen imødekommer Beskæftigelsesministerens angivne mål.

   

  STAR har udarbejdet indikatorer for de af målene, hvor det kan lade sig gøre. Det vil sige mål 2, 3 og 5. Monitoreringen af disse tre mål er tilgængelige på Jobindsats.dk med henblik på at understøtte den lokale opfølgning på indsatsen. Det betyder, at der til mål 1 og 4, ikke foreligger en måling på Jobindsats, der muliggør en kvantitativ opfølgning på hhv. værdig sagsbehandling og handicapområdet.

   

  Ministeren har drøftet en værdig sagsbehandling (mål 1) med KL og her blev det aftalt, at KL fremover skal foretage en rundspørge om, hvordan kommunerne arbejder med målet. Jobcenteret har, på baggrund af det identiske mål for 2021 og 2022, udarbejdet en handlingsplan, hvor fire arbejdsgrupper på hver deres område arbejder med at understøtte en værdig sagsbehandling og aktiv borgerinddragelse på tværs af jobcenteret.

   

  På handicapområdet (mål 4) arbejder Jobcentret aktivt på, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse. Kommunen deltog fra 2017-2020 i STAR-projektet Det Rummelige Arbejdsmarked. Indsatsen blev fastforankret i jobcenteret, og videreført i 2021 med projektet RUM-III.   

   

  For en yderligere gennemgang af de beskæftigelsespolitiske mål for 2023 henvises til Beskæftigelsesministerens brev.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-06-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12287, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der indsendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) inden udgangen af året efter godkendelse i Byrådet.

   

  Beskæftigelsesplanen, der beskriver, hvordan kommunen vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer, indeholder både centrale og lokale mål, der er rettet mod borgere og virksomheder. De centrale mål, er de beskæftigelsespolitiske mål, som Beskæftigelsesministeren meldte ud i maj 2022, og de er identiske med målene udmeldt i 2021. De centrale mål er derfor indskrevet i beskæftigelsesplan 2023-2026. For nærmere information om ministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål, henvises der til dagens dagsordenspunkt herom.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i marts 2022, at beskæftigelsesplanen fremover skal have et 4-årigt sigte, fordi det ”gør det muligt at arbejde med en mere strukturel påvirkning af arbejdsmarkedet.” Det er et krav fra STAR, at Beskæftigelsesplanen revideres én gang årligt, men det betyder ikke, at pejlemærker og indsatser i planen ikke kan være flerårige.

   

  Det fremgår af dagsordenen fra marts 2022, at ”Arbejdsmarkedsudvalget skal udpege fokusområder, som sammen med ministermålene udgør overskrifterne i beskæftigelsesplanen.” 

   

  Forvaltningen har udarbejdet et foreløbigt udkast til en ny beskæftigelsesplan, der bryder med tidligere beskæftigelsesplaner, da den ikke er inddelt i forskellige ydelsesområder, men i stedet tager afsæt i følgende fire forslag til Politiske pejlemærker for den 4-årige periode 2023-26, som skal føre til:

   

  • en større arbejdsstyrke
  • en bedre uddannet arbejdsstyrke
  • at flere unge skal have uddannelse
  • at flere borgere skal være en del af arbejdsmarkedet

   

  Disse pejlemærker tager udgangspunkt i langvarige udfordringer på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune, som både forudsætter videreførelse af initiativer og kræver nye initiativer for at blive løst, og som går på tværs af ydelsesområder og samarbejdspartnere.

   

  Ovenstående pejlemærker omsættes i en Indsatsplan for jobcenteret, der beskriver den strategiske tilgang og en række indsatser og 15 mål. Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende indsats, kombineret med relevante justeringer, vil kunne bidrage til, at den 4-årige beskæftigelsesplans politiske pejlemærker på sigt kan indfries.

   

  Den videre proces

  På dette udvalgsmøde er formålet at inddrage de input Arbejdsmarkedsudvalget har til beskæftigelsesplanen med udgangspunkt i det foreløbige udkast, der er vedlagt som bilag.

   

  Derudover vil der blive indhentet input fra andre aktører på det lokale arbejdsmarked.

   

  Budgettet til beskæftigelsesplan 2023-26 vil blive indarbejdet efter byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2022.

   

  Det endelige forslag til beskæftigelsesplan 2023-26 skal behandles på møderne i Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i november 2022.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udkastet og udvalgets egne input til Beskæftigelsesplan 2023-26 samt forslag til målsætninger for hvert af de 4 politiske pejlemærker drøftes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-06-2022

  Drøftet med henblik på justering af indsatser i næste udkast til beskæftigelsesplan.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/16339, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision Ernst & Young har fremsendt revisionsberetning nr. 23 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2021.

   

  Det er revisors vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, og at sagsbehandling generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning.

   

  Revisionsberetningen indeholder de lovpligtige redegørelser om udført revision til følgende ministerier:

  • Beskæftigelsesministeriet
  • Social- og Ældreministeriet
  • Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

   

  Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. I revisionen er der ikke fundet fejl og mangler af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2021.

   

  I revisionen af de sociale udgifter i 2020 har revisionen givet en bemærkning om revisorerklæringen for KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem).

   

  Som opfølgning herpå anfører revisionen:  

  ”I 2020 afgav vi følgende revisionsbemærkning vedrørende KSD som følge af forbehold i IT-revisorerklæring.

   

  ”Grundlag for konklusion med forbehold

  Som anført under kontrolmål 6 ”Der er etableret kontroller som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion” har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden.

   

  Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået”.

   

  I 2021 er der følgende forbehold i IT -revisorerklæringen for KSD.

   

  ”Grundlag for konklusion med forbehold

  Som anført under kontrolmål 6 ”Der er etableret kontroller som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion” har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive til og med marts 2021. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået for hele erklæringsperioden”.

   

  Konklusion

  På baggrund af ovenstående konkluderes det, at kontrolaktiviteterne er effektive fra april 2021 – december2021, hvorfor vi anser revisionsbemærkningen for afsluttet.”

   

  KSD er et fælleskommunalt system, der driftes via aftaler med KOMBIT og deres systemleverandør. Der er således tale om et forhold, som Aabenraa Kommune ikke selv har haft indflydelse på.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at revisionsberetning nr. 23 vedrørende arbejdsmarkedsudvalgets områder godkendes.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-06-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12213, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  På arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. april blev forvaltningen anmodet om at udarbejde en beskrivelse af en generel fremskudt indsats på det almene boligområde.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget drøftede forslaget på mødet den 2. maj og ønskede at genoptage punktet på dette møde med supplerende oplysninger om prognose/forventning til resultater, undersøgelse af mulighed for mobil enhed og sammenligning til Høje Kolstrup.

   

  Jobcenteret har i perioden 2016 til 2021 drevet en fremskudt boligsocial indsats på Høje Kolstrup. På baggrund af de positive resultater og erfaringer fra dette projekt foreslås et 4 årigt projekt, der er rettet mod udvalgte boligområder i Aabenraa Kommune, hvor der er behov for en særlig indsats. En nærmere projektbeskrivelse findes i bilag 1.

   

  Tanken bag den fremskudte indsats er at yde en indsats i geografisk nærhed af borgernes. Derved øges jobcenterets tilgængelighed for borgeren og er en væsentlig faktor for at lykkes med indsatsen over for den svage del af projektets målgruppe. Det er samtidig jobcenterets erfaring, på baggrund af det tidligere projektforløb, at en fremrykket boligsocial indsats med fokus på den arbejdsmarkedsrettede indsats har en særdeles positiv effekt på borgernes arbejdsmarkedstilknytning.

   

  Jobcenteret vil i projektperiode iværksætte en fremskudt indsats i form af en udkørende jobguide og en socialrådgiver. Medarbejderne har til opgave at foretage en sagsbehandling og formidlingsindsats med udgangspunkt i nærheden til områdernes beboere. Det er jobcenterets erfaring, at den opsøgende indsats bringer mange borgere, der er marginaliseret på arbejdsmarkedet og i forhold til uddannelse, tættere på beskæftigelse og uddannelse. Medarbejderne vil have base i en af de almene boligområder.

   

  Målgruppen for indsatsen er alle ydelsesgrupper i jobcenteret, bortset fra sygedagpenge, bosiddende i de udvalgte boligområder.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at der fortsat vil være en værdi i at fortsætte en indsats på Høje Kolstrup, og at indsatsen udvides til også at omfatte Petersborg/Præsteskoven. Samtidig vurderer forvaltningen, at indsatsen også omfatter områder i Padborg og Bov. For nærmere uddybning se bilag 2.

   

  I forhold til de af arbejdsmarkedsudvalget stillede spørgsmål den 2. maj kan der oplyses følgende:

   

  Prognose/forventning til resultater

  En prognose om projektets resultater ved projektets afslutning er behæftet med en del usikkerhed idet der er flere faktorer, der de næste fire år kan påvirke udviklingen i ledigheden. Vi befinder os i øjeblikket i en periode med meget lav ledighed, samtidig er der en stor usikkerhed til udviklingen af arbejdsmarkedet, både som følge af Ukrainekrisen, men også som følge af usikkerhed omkring leveringskæder, inflation mm. Der kan derfor forventes, at der over den fire årige projektperiode vil komme større negative udsving i ledighedsudviklingen.

   

  Erfaringerne fra Høje Kolstrup viser, at det var muligt, at opnå en reduktion på 13 % blandt de tilmeldte målgrupper. Med den meget lave ledighed er det begrænset hvor meget ledigheden yderligere kan reduceres, der skal derfor opstilles to målscenarier:

  • Under forudsætning af en stabilt arbejdsmarkedet vurderes det, at der kan der opnås en reduktion på 10 % ved projektets afslutning i 2027 svarende til 2 mio. Dertil kommer opnåede besparelser på forsørgelsesomkostningerne i den 4-årige projektperiode, som antages at blive på niveau med projektets samlede udgifter ved projektets afslutning.
  • I en periode med stigende ledighed vil målsætningen i stedet være, at udviklingen i ledigheden vil være identisk eller lavere end den samme udvikling i hele Aabenraa Kommune.

   

  De ovenævnte mål tager udgangspunkt i ledigheden pr. ultimo maj måned 2022 og opnås ved projektets afslutning.
   

  Undersøgelse af mulighed for mobil enhed

  Forvaltningen har undersøgt forskellige løsninger på rullende kontorer og er nået frem til, at det er muligt at den fremskudte indsats kan foretages på de enkelte boligforeningers fælleslokaler/kontorer. Vi har kontaktet de berørte boligforeninger, der har givet positive tilkendegivelser på denne løsning. Det forudsættes, at der stadig er behov for en leaset bil til projektets gennemførsel. Denne løsning er indarbejdet i projektbeskrivelsen i bilag 1.

   

  Sammenligning til Høje Kolstrup

  Sammenligning er indarbejdet i bilag 2.

  Økonomi og afledt drift

  Skøn udgifter (1.000 kr.)

  2023

  2024

  2025

  2026

  Løn til to medarbejdere: virksomhedskonsulent og socialrådgiver

   

  1.023

   

  1.023

   

  1.023

   

  1.023

  Kontorhold

  23

  23

  23

  23

  Anskaffelse af leasebil

  51

  51

  51

  51

  I alt

  1.097

  1.097

  1.097

  1.097

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at forslaget drøftes med henblik på, at det indgår i budgetønskerne.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-06-2022

  Forslaget om, at ønsket indgår i budgetlægningen blev bragt til afstemning.

  3 stemte for (Dorrit Knudsen (A), Egon Madsen (A) og Susanne Provstgaard (V)). 3 stemte imod (Hans-Christian Gjerlevsen (D), Kjeld Hansen (C) og Claus Bruun Jørgensen (V)).

  Forslaget forkastet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/17221, Sagsinitialer: TKJAE

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget har på deres møde i maj bedt forvaltningen udarbejde et forslag til en ny beskæftigelsesrettet indsats målrettet gruppen af unge, der er i risiko for at ende på langvarig offentlig forsørgelse.

   

  Forvaltningen oplever, at der er en større gruppe udsatte unge, som er vanskelige at fastholde i beskæftigelsesfremmende tilbud. De unge er meget ustabile i deres fremmøde – eller møder slet ikke, hvilket har den konsekvens, at de hidtidige indsatser ofte har fejlet. Denne gruppe unge er derfor i risiko for at ende på langvarig offentlig forsørgelse.

   

  Målgruppen er udsatte unge, som ligger imellem en Særligt Tilrettelagt Uddannelse, STU, og et tilbud om en Forberedende Grund Uddannelse, FGU. Typiske karakteristika for målgruppen er sårbare unge, at de har psykiatriske diagnoser, har været svære/umulige at fastholde i skolen eller andre relevante tilbud, de har svage faglige forudsætninger, eller mangel på personlige- og sociale kompetencer.

   

  Ud fra forvaltningens tidligere erfaringer skal indsatsen være individuel, håndholdt, jobrettet eller uddannelsesrettet og tværfaglig. Den tager udgangspunkt i den unges egne præferencer, kompetencer, valg og motivation. Indsatsen skal være tilrettelagt med hyppige møder i samarbejdet med den unge. Der er under hele forløbet fokus på den job- og virksomhedsrettede del eller uddannelse.

   

  Samarbejdet med den unge er relations baseret, der forventningsafstemmes løbende og redskaber som karriereprofil - herunder udarbejdelse af CV og jobsøgnings -og jobstøtteplan indgår som en del af udviklingsprocessen, herunder også udarbejdelse af CV på Jobnet. Der indgår også virksomhedsbesøg eller besøg på uddannelsessteder.

   

  Der er i hele forløbet fokus på ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

   

  Forvaltningen forventer, at indsatsen, som sendes i udbud, skal bidrage til, at flere unge i målgruppen finder fodfæste på arbejdsmarkedet, og dermed er med til at øge virksomhedernes muligheder for arbejdskraft. Derudover forventes flere unge at blive klar til uddannelse og dermed på sigt blive faglært. Dette imødekommer beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2023.

   

  Forvaltningen ligger op til, at der i forbindelse med budget 2023 og i overslagsårene fremsættes et budget ønske om 1 mio. kr. til indsatsen.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at indsatsen indgår som Arbejdsmarkedsudvalgets budgetønske for 2023 og i overslagsårene svarende til 1 mio. kr. pr. år

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-06-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/16118, Sagsinitialer: CDU

  Sagsfremstilling

  KL offentliggjorde den 16. maj 2022 ungeudspillet med titlen: ”Alle Unge skal lykkes – gentænk vejen til uddannelse og job”. Udspillet har bl.a. til hensigt at imødekomme den uddannelsespolitiske målsætning: ”at antallet af unge op til 25 år, som ikke har en tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, skal være halveret i 2030”. At flere unge skal lykkes med uddannelse og job er en kendt dagsorden, og derfor skal udspillet ses som et led i den politiske opmærksomhed på ungedagsordenen. Udspillet har generelt fokus på at sikre sammenhængende indsatser for de unge, og at de unges behov skal mere i fokus. Udspillet vurderer, at en del lovgivning på ungeområdet kan være kontraproduktiv for den enkelte. Ikke desto mindre skal jobcentrerne følge gældende lov på området.

  KL kommer i udspillet med 20 anbefalinger til de aktører, der har et fælles ansvar for at flere unge kan lykkes. Flere af anbefalingerne i udspillet er ikke rettet mod kommunerne, men derimod regeringen med anbefalinger om at ændre de lovgivningsmæssige rammer, både på skole- og uddannelsesområdet samt det beskæftigelsespolitiske område. Udspillet kommer også med anbefalinger mere direkte henvendt til jobcentrene. Derved er det en håndfuld anbefalinger, der kan have direkte betydning for jobcenterets ungeindsats.

   

  Anbefalinger rettet mod regeringen, men som har betydning for jobcenterets ungeindsats:

  • Drop uddannelsespålægget
  • Ensret målsætningen for alle unge
  • Sæt beskæftigelsesindsatsen fri – også for de unge.

   

  Det er jobcenterets vurdering, at uddannelsespålægget allerede er blødt op, og at nyere lovgivning muliggør øget fokus på job i indsatsen med de unge. Derudover er jobcenteret underlagt gældende lovgivning.

   

   Anbefalinger rettet mod jobcentrerne:

  • Indgå partnerskaber med lokale virksomheder for at få flere unge med behov i fritidsjob.
  • Partnerskab mellem den kommunale ungeindsats og lokale aktører.

   

  Aabenraa Kommune har igennem en længere årrække arbejdet målrettet med de unge på uddannelses- og kontanthjælp. I kraft af investeringsstrategien KIK, har kommunen haft succes med en individuel og sammenhængende indsats på tværs af forvaltninger, virksomheder og andre aktører i kommunen. KIK står til at udløbe ved udgangen af maj 2022, og mens andre projekter vil fortsætte, så har Aabenraa Kommune opbygget en solid viden om at arbejde sammenhængende med udgangspunkt i de unges individuelle behov. Denne viden vil blive taget med videre i arbejdet på jobcenteret, både i det daglige arbejde og i fremtidige indsatser. 

   

  For en yderligere gennemgang af de 20 anbefalinger henvises til KL´s ungeudspil

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-06-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/17662, Sagsinitialer: CDU

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen har den 21. april offentliggjort resultaterne af deres praksisundersøgelse af brugen af sanktioner for aktivitetsparate borgere i 10 udvalgte kommuner, herunder Aabenraa. Undersøgelsen viser, at der er brug for et kvalitetsløft i sagsbehandlingen vedrørende sanktioner og kommer derfor med 6 konkrete anbefalinger til kommunernes sagsbehandling af sanktioner. De 6 anbefalinger er følgende:

   

  • Kommunen skal sikre, at den har alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere, om betingelserne for at kunne sanktionere borgeren er opfyldt.

   

  • Kommunen skal undersøge, hvad årsagen er til borgerens udeblivelse og forholde sig til de oplysninger, som borgeren kommer med. Kommunen skal i den forbindelse tage stilling til, om der er behov for at indhenteyderligere oplysninger eller dokumentation.

   

  • I forhold til aktivitetsparate borgere skal kommunen være opmærksom på, om kommunen har udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med borgeren for at få oplyst sagen i forhold til årsagen til udeblivelsen.

   

  • Kommunen skal begrunde, hvorfor kommunen vurderer, at de enkelte betingelser for at kunne sanktionere borgeren er opfyldt i den konkrete sag.

   

  • I forhold til aktivitetsparate borgere skal kommunen begrunde, hvorfor der ikke er andre forhold end de rimelige grunde, der kan føre til, at borgeren er undtaget fra rådighedsforpligtelsen, herunder om en sanktion vil fremme rådigheden.

   

  • Kommunen kan med fordel gøre brug af en tjekliste i sagsbehandlingen, hvor alle betingelserne for at sanktionere en jobparat eller en aktivitetsparat borger fremgår.

   

  Det præciseres, at kommunerne har ansvar for at sagerne bliver fuldt oplyst, og at de berørte borgere er partshørte. Endvidere er det værd at bemærke, at det er de aktivitetsparate borgere, som der især har været fokus på i praksisundersøgelsen, da sanktionsreglerne er mere lempelige for dem.

   

  Resultaterne af undersøgelsen har også fået Beskæftigelsesministeren, i et brev sendt til alle landets borgermestre d. 21 april, til at præcisere at kommunerne skal overholde de krav, der gælder inden for sanktionsområdet, og der opfordres samtidig til at efterleve de anbefalinger Ankestyrelsen kommer med i sanktionsundersøgelsen. Endelig anbefaler ministeren, at kommunerne følger op på egen praksis.

   

  Aabenraa Kommune indgår i undersøgelsen med 8 sager og generelt ses de samme udfordringer i Aabenraa Kommune med få undtagelser. Resultatet i undersøgelsen er taget til efterretning. Det har resulteret i at jobcenteret besluttede at gennemføre en kursusdag med Ankestyrelsen den 9. maj 2022 med deltagelse af ledere og medarbejdere for at opkvalificere på området. Det er vurderingen at dette initiativ har givet yderligere viden og forståelse for opgaven.

   

  Lovgrundlag

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (retssikkerhedsloven). Lov nr. 453 af 10. juni 1997, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021 med senere ændringer. Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens praksis skal behandles af kommunalbestyrelsen, jf. retssikkerhedslovens § 79 a, stk. 1. Rapporten skal således optages på dagsordenen for kommunalbestyrelsen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at undersøgelsen tages til orientering. 

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-06-2022

  Taget til orientering. Udvalget efterspørger oversigt og beskrivelse af praksis for sanktioner til kommende møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  • JobCAMP22 den 3.-4. november
  • Brev fra Beskæftigelsesminister til landets borgmestre om syge borgere på jobcentrene
  • Årlig redegørelse til Folketingets beskæftigelsesudvalg

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-06-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-06-2022

  Godkendt.