Beslutningsprotokol

mandag den 8. august 2022 kl. 15:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Dorrit Knudsen, Hans-Christian Gjerlevsen, Egon Madsen, Kjeld Hansen, Eivind Underbjerg Hansen, Claus Bruun Jørgensen, Susanne Provstgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/21828, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om midtvejsvurdering af budgetgarantien og øvrige overførsler for 2022.

   

  Midtvejsvurderingen af budgetgarantien og øvrige overførsler har til formål at vurdere, hvorvidt der er betydelige ændrede forudsætninger for overførselsskønnet. Midtvejsvurderingen kan give anledning til en midtvejsregulering af budgetgarantien og øvrige overførsler, hvis der synes at være grundlag herfor. Denne vurdering sker mellem regeringen og KL i forbindelse med økonomiaftalen.

   

  For 2022 sker der en midtvejsregulering af budgetgarantien og øvrige overførsler, da udgifterne på landsplan ligger ca. 7 mia. kr. under overførselsskønnet.

   

  Bevillingsmæssige konsekvenser af reguleringen medtages i en særskilt sag om midtvejsreguleringen, som Økonomiudvalget skal behandle i august måned.

   

  Midtvejsvurdering af budgetgarantien mv. for 2022

  Midtvejsvurderingen af budgetgaranti og øvrige overførsler for 2022 viser, at udgifterne på landsplan ligger ca. 7 mia. kr. under overførselsskønnet, hvilket svarer til ca. 69 mio. kr., når beløbet omregnes til Aabenraa forhold. Arbejdsmarkedsudvalgets andel udgør ca. 68 mio. kr. Det er særligt på områderne kontanthjælp, a-dagpenge, ledighedsydelse, førtidspension, og driftsudgifter, hvor der på landsplan forventes færre udgifter, mens det særligt er på områderne sygedagpenge, seniorpension, og integration, hvor der forventes større udgifter.

   

  Forvaltningen forventer også mindreudgifter til kontanthjælp, a-dagpenge, ledighedsydelse, driftsudgifter, men ikke i samme størrelsesorden. I forhold til førtidspension, hvor der på landsplan forventes mindreudgifter, her forventer forvaltningen merudgifter. Tilsvarende forventer forvaltningen også merudgifter til sygedagpenge, seniorpension og integration, lige som på landsplan, men ikke i samme størrelsesorden.

   

  Det er særligt på områderne kontant- og uddannelseshjælp, a-dagpenge, førtidspension og sygedagpenge, hvor der er væsentlige afvigelser mellem de lokale skøn og skønnene på landsplan. På kontant- og uddannelseshjælp er det vurderingen, at det skyldes, at der er hentet penge ud af budgettet, som følge af KIK II projektet. I forhold til a-dagpenge blev der i forbindelse med budgetlægningen for 2021 lagt et lavere niveau ind i budgetterne end der lå i overførselsskønnet. På førtidspension har Aabenraa ligget med et højere antal tilkendelser, hvilket vurderes at være forklaringen. I forhold til sygedagpenge har Aabenraa oplevet særligt store udgifter i årets første fire måneder som følge af COVID-19. Hvis man ser på udviklingen i udgifterne fra januar 2022 til april 2022 for Aabenraa og på landsplan, viser denne en større stigning i udgifterne i Aabenraa end på landsplan.

   

  Med en udmøntning af en reduktion på ca. 68 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets budgetter for 2022 vil der være tale om en væsentlig udfordring, idet beskæftigelsesområdet ikke viser mindreforbrug af samme størrelse. De seneste vurderinger viser, at budgettet stort set forventes overholdt.

   

  Det er forventningen, at midtvejsreguleringen kan finansieres på nedenstående måde, således at Arbejdsmarkedsudvalgets budget ikke reduceres med ca. 68 mio. kr., men alene ca. 7 mio. kr.

   

  Midtvejsregulering 2022 overførselsudgifter AU inkl. forventet finansiering (1.000 kr.)

  2022

  Midtvejsregulering:

   

  Midtvejsregulering 2022 overførselsudgifter AU

  -67.854

  I alt midtvejsregulering

  -67.854

   

   

  Forventet finansiering

   

  Budgetværn overførselsudgifter ØU

  18.573

  Midtvejsregulering 2022 - PL

  29.941

  Midtvejsregulering 2022 - kompensation COVID-19

  6.304

  Midtvejsregulering 2022 - særlig forsikringsordning

  4.728

  Lov- og cirkulærepulje ØU

  1.003

  I alt finansiering

  60.549

   

   

  Udmøntning af budget overførselsudgifter AU

  -7.305

   

   

  Særlig forsikringsordning

  Som en del af udligningsreformen er den særlige forsikringsordning for forsikrede ledige videreført. Det er et særligt tilskud til kommuner, som oplever, at udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige ligger mere end 3 procentpoint over udviklingen i landsdelen som helhed. Alle kommuner bidrager til ordningen. Aabenraa Kommune opfylder i år betingelserne for at modtage tilskud fra den særlige forsikringsordning. Samlet modtages der 4,728 mio. kr., som forventes at kunne finansiere en del af midtvejsreguleringen.

   

  Kompensation ukrainere

  På landsplan kompenseres kommunerne samlet med 0,2 mia. kr. Kompensationen dækker over indmeldte udgifter til KL pr. 30. april 2022 samt indkvarteringsaftalen fra marts. Omregnes kompensationen til Aabenraa forhold er der tale om ca. 2 mio. kr. Beløbet placeres i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes i en særskilt sag senest i 4. kvartal. Arbejdsmarkedsudvalget har afholdt udgifter til kost og andre fornødenheder til ukrainere. Det er vurderingen, at disse kan finansieres inden for udvalgets samlede budgetramme vedr. serviceudgifter.  

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31062, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  I marts 2018 godkendte Arbejdsmarkedsudvalget og senere Byrådet investeringsstrategien KIK-II for perioden 2018-2022. KIK-II investeringsstrategien udløb planlagt med udgangen af maj 2022. Det overordnede mål, var at reducere antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Aabenraa Kommune fra det daværende niveau på 1.130 ned til under 800 ved udgangen af maj 2022.

   

  Med en investering på omkring 60 mio. kr. blev antallet af medarbejdere øget og skræddersyede indsatser indkøbt. Formålet var at få flere borgere i job eller uddannelse eller sekundært at afklare deres fremtidige forsørgelse, hvis der ikke var et arbejdsmarkedsperspektiv. Hvis målet blev indfriet, så ville det betyde en forventet årlig besparelse fra 2022 på knap 16 mio. kr.

   

  Der blev inden for rammerne af KIK-II ansat yderligere 9 medarbejdere i jobcenteret, og 5 medarbejdere blev videreført fra den første investeringsstrategi KIK-I. Fra 2019 til 2021 er der løbende sket en planlagt reduktion i medarbejderstaben i takt med den forventede reduktion i sagsantal og jævnfør investeringsstrategiens budget for personaleomkostninger.

   

  Projektets styregruppe har i perioden 2018-2022 i alt godkendt 28 indsatser. KIK-projekterne har givet forvaltningen muligheden for at afprøve ekstraordinære og skræddersyede indsatser, som ellers ikke havde været mulige i den normale drift. De igangsatte indsatser i 2022 videreføres resten af året. Afhængigt af målopfyldelse, målgruppe og budget, tages der stilling til, hvilke af indsatserne der evt. skal videreføres.

   

  Det har over tid vist sig, at det er blevet tiltagende svært at få de sidste borgere på kontant- og uddannelseshjælp i job eller uddannelse, da disse borgere ofte har skånehensyn af forskellige karakter og derfor ikke umiddelbart er klar til arbejdsmarkedet. Disse borgere har brug for en mere håndholdt indsats, hvorfor forvaltningen inden for den budgetmæssige ramme, fremadrettet vil have et øget fokus på netop denne type indsatser.

   

  I alt har 3.121 borgere været en del af KIK-II over projektperioden, og det overordnede mål for KIK-II er mere end indfriet, da der medio juni 2022 var 583 borgere på kontant- og uddannelseshjælp.

   

  Af reduktionen på i alt 2.538 borgere - svarende til 81,3 % af den samlede population på 3.121 borgere i perioden - er 1.827 borgere afsluttet til selvforsørgelse (ex. Job, uddannelse) og 711 borgere til anden ydelse (ex. ressourceforløb, fleksjob, førtidspension).

   

  Det beregnede KIK-II nettoafkast alene i 2021 er på hele 46,6 mio.kr. og samlet over hele investeringsperioden på 4 år er nettoafkastet ca. 80 mio. kr.

   

  Styregruppen vurderer, at resultatet af KIK-II investeringsstrategien er meget tilfredsstillende, og at de opstillede mål for projektet er nået.

  Økonomi og afledt drift

   Det endelige regnskab for KIK II projektet indgår i kommunens årsregnskab.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Styregruppen for KIK II - forvaltningerne Social og Sundhed, Plan, Teknik og Miljø og Jobcenter og Borgerservice - indstiller, at

  afslutningen af investeringsstrategien KIK-II pr. 31. maj 2022, godkendes

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2730, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  På Arbejdsmarkedsudvalgets møde februar 2022 blev det besluttet, at der skal ske en opfølgning på målene i indeværende års beskæftigelsesplan i hhv. august 2022 og februar 2023. Forvaltningen har derfor udarbejdet et notat om opfølgningen på beskæftigelsesplan 2022, der fremgår af vedlagte bilag.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at den samlede målopfyldelse er tilfredsstillende. De 7 lokale fokusområder indeholder 10 målbare mål og 3 målsætninger. 7 af de 10 mål er opfyldte:

   

  • Flere voksenlærlinge
  • Færre langtidsledige
  • Flere integrationsborgere i beskæftigelse
  • Fleksjobbere øger deres timetal
  • Høj andel borgere i ressourceforløb med virksomhedsrettet aktivitet
  • Fald i andelen af ressourceforløb, der afsluttes til førtidspension
  • Fald i antal 18-årige med ny sag i jobcenteret.

   

  Målene for sygedagpengeområdet, ressourceforløbsborgere med lønnede timer samt brugen af uddannelsesløft er aktuelt ikke opfyldte. De tre lokale målsætninger, der ikke er opgørelser for, er øget arbejdsmarkedstilknytning for borgere med funktionsnedsættelse, gennemførelse af virksomhedsbesøg for medarbejdere for at styrke deres arbejdsmarkedskendskab samt en øget andel af ledige, der bruger e-læring i forbindelse med CV.   

   

  I forhold til de fem ministermål kan de to opgøres. Integrationsmålet ift. beskæftigelse er opfyldt, mens der ikke er opdaterede tal for målet om, at flere skal opkvalificeres. I forhold til målet om at sikre virksomhederne den arbejdskraft de efterspørger henvises til den årlige rekrutteringsrapport, der var på Arbejdsmarkedsudvalgets møde i januar 2022. Der er ikke udviklet målinger for målene om flere personer med handicap i beskæftigelse samt værdig sagsbehandling for borgerne. I forhold til sidstnævnte kan det oplyses, at forvaltningen har iværksat tiltag med fokus på værdig sagsbehandling.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opfølgningen på beskæftigelsesplan 2022 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/21375, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om budgettet til indsatser for de forskellige målgrupper i jobcenteret. Formålet er at give udvalget et overblik over omfang af indsatser samt det samlede budget til i 2022.

   

  Indsatser dækker over de tilbud, som jobcenteret anvender i forhold til afklaring, aktivering m.v. af borgere. Dette kan omfatte både interne og eksterne tilbud. Ligeledes dækker det også over budget til mentor samt til danskuddannelse.

   

  Økonomi og afledt drift

  Nedenstående oversigt viser en opdeling af budget til indsatser for 2022 opdelt på målgrupperne i jobcenteret.

   

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/21177, Sagsinitialer: CDU

  Sagsfremstilling

   

  Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

   

  Den 24. juni 2022 blev der indgået aftale om den anden og sidste delaftale kaldet nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 2022. Delaftalen følger op på den første delaftale nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 2021, hvor de to delaftaler tilsammen skal tilvejebringe en besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for bl.a. jobcentrernes indsatsområder. De to delaftaler skal samlet medfinansiere aftalen om ret til tidlig pension fra 2020.

   

  Den anden delaftale nytænkning af beskæftigelsesindsatsen fra 2022 bringer flere nye initiativer på beskæftigelsesområdet. Nedenstående er hovedinitiativerne og deres forventede mindreudgifter for kommunerne er beskrevet samt deres ikrafttrædelsesdato:

   

  Forenklet kontaktforløb: Kontaktforløbet for de forsikrede ledige skal forenkles, og a-kasserne får ansvaret for indsatsen de første tre måneders ledighed, som det kendes fra A-kasseforsøget. Antallet af samtaler for den ledige reduceres fra 9 til 6 de første 6 måneder. Jobcentrene beholder ansvaret for bevilling af tilbud. Initiativet træder i kraft 1. januar 2024 og forventes at tilvejebringe mindreudgifter for kommunerne på ca. 150 mio. kr. årligt, svarende til ca. 1,6 mio. kr. på konto 6 for Aabenraa Kommune.

   

  Målrettede tilbud: Indsatsen skal omlægges fra øvrig vejledning og opkvalificering i retning af flere ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud. Samtidig sænkes grænsen for, hvornår ordinære løntimer kan træde i stedet for et aktivt tilbud. Forslaget træder i kraft d. 1. januar 2023 og forventes samlet set at reducere udgifter for kommunerne på ca. 380 mio. kr. årligt svarende til 4,2 mio. kr. på indsatsrammen for Aabenraa Kommune.

   

  Udvidet mulighed for digitale samtaler: Fremover kan alle samtaler, på nær den første, afholdes digitalt, hvis borgeren ønsker det. Initiativet træder i kraft 1. januar 2023 og forventes at indebære mindreudgifter for kommunerne på 25 mio. kr. årligt, svarende til 0,275 mio. kr. på konto 6 for Aabenraa Kommune. Dog skønnes der at være en negativ arbejdsudbudseffekt på 200 fuldtidspersoner, der vil give kommunale merudgifter.

   

  Lempelse af uddannelsespålægget: Der gives friere rammer for den unge og jobcenteret til at beslutte, om indsatsen skal rettes mod uddannelse eller job. Initiativet træder i kraft 1. januar 2024, og der forventes mindreudgifter til aktivering for kommunerne på ca. 15 mio. kr. årligt, svarende til omkring 0,165 mio. kr. på indsatsrammen for Aabenraa Kommune. Aabenraa deltager aktuelt sammen med andre kommuner i et forsøg, hvor denne mulighed allerede er implementeret.

   

  Mindre administration og forenkling af administrative krav: En række forenklingstiltag reducerer kommunernes administrative byrder, herunder fjernes en række vejlednings- og registreringskrav, og kravet om udvikling af beskæftigelsesplaner og resultatrevisioner afskaffes. Reduktionerne i krav til administration betyder, at servicerammen reduceres med 235 mio. kr. årligt fra den 1 januar 2024 svarende til omkring 2,6 mio. kr. på konto 6 for Aabenraa kommune.

   

   

  Gennemgang at de økonomiske konsekvenser for begge delaftaler

  Den første delaftale fra 2021 tilvejebringer på landsplan en årlig besparelse på 345 mio. kr. i 2022 og ca. 370 mio. kr. i 2023 ved bl.a. at lempe på proceskrav til indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere samt ved at indføre digitale samtaler efter 6 måneders ledighed. Med den anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 2022 indfries en skønnet samlet besparelse på landsplan 345 mio. kr. i 2023, 760 mio. kr. i 2024, 760 mio. kr. i 2025, 755 mio. kr. i 2026 og herefter 760 mio. kr. varigt. Den endelige økonomi skal efterfølgende forhandles med kommunerne.

   

  Reduktionen i administration, som anden delaftalen medfører, betyder at den kommunale serviceramme på landsplan reduceres med 235 mio. kr. årligt fra 1. januar 2024. Der igangsættes i efteråret 2022 et samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet og KL om at understøtte kommunerne i implementeringen af delaftalen med fokus på tværkommunal læring. Derudover igangsættes to analyser, som skal undersøge muligheden for at lempe henholdsvis kommunernes registreringsbyrde samt se på muligheden for at gøre kommunernes vejledning mere digital.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24550, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 5. oktober 2020, at forvaltningen indgik et samarbejde med Den Sociale Kapitalfond og Business Aabenraa om udvikling af socialøkonomiske virksomheder kaldet projekt ”Kickstarter”.

   

  Formålet med projektet er at udvikle virksomhedsrollemodeller for socialt ansvarlige og økonomisk bæredygtige virksomheder i Aabenraa Kommune. Det handler først og fremmest om at ændre ledelsesmæssigt fokus i forhold til rekrutteringsstrategi og fastholdelse af medarbejdere, således at der i virksomheden gives plads til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Målet er, at virksomhederne skaber konkrete arbejdspladser til udsatte borgere i deres virksomhed. I første omgang arbejdes der med 10 virksomheder fordelt på to pilotforløb.

   

  Kickstarter er et virksomhedsforløb over 16 måneder udviklet af Den Sociale Kapitalfond.

  De første 4 måneder arbejdes intensivt 1:1 i den deltagende virksomhed med forretningsudvikling og styrkelse af virksomheden, ”sprintfasen”. De efterfølgende 12 måneder, ”advisoryfasen”, er fokus på virksomhedens arbejdsprocesser, kompetence- og rekrutteringsbehov. Her arbejdes der fokuseret på at optimere opgaveløsningen i og mellem de forskellige jobfunktioner samt etablering af bredere jobprofiler (vækst og substitution). Bredere jobprofiler skaber flere CSR jobs og øger virksomhedernes rekrutteringsmuligheder.

   

  Der gennemføres i øjeblikket 2 pilotforløb i Aabenraa med hver 5 deltagende virksomheder.

   

  Status pr. 1. juni 2022:

  • 2 pilotforløb med 10 virksomheder (varieret med hensyn til branche og størrelse, dog store og mellemstore virksomheder)
  • 2 bootcamps (juni 2021 + februar 2022)
  • 1:1 sparring hos hver enkelt virksomhed i pilotgruppe 1 (4 mdr. forløb tilbage)
  • 1:1 sparring hos hver enkelt virksomhed i pilotgruppe 2 (12 mdr. forløb tilbage)
  • 16 jobordrer indgået til jobcentret, heraf er 2 aflyste efter, at de var afgivet. Af de 14 jobåbninger er de 10 besat med relevante borgere, og resten er der fortaget almindelig formidling på.
    

  Forventningerne til den resterende projektperiode er, at der skabes yderligere 5-6 jobordre for den første virksomhedsklynge og 15-20 jobordre ved den næste virksomhedsklynge.
  Der henvises til bilag 1 for en mere uddybende status.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at forløbet lever op til ambitionerne om at skabe socialøkonomiske virksomheder. Projektet adskiller sig fra øvrige projekter af denne karakter ved at tage afsæt i virksomhedernes forretningsudvikling og organisering frem for et fokus på de udsatte borgere, der skal i arbejde. Derved bliver virksomhederne klædt på til at kunne integrere udsatte borgere som en del af deres medarbejderstab.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2022

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/19246, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i de gode erfaringer fra projekt Kickstarter, som der er redegjort for i det foregående dagsordenspunkt, foreslår forvaltningen at udbrede konceptet til en større gruppe af virksomheder.

   

  Den Sociale Kapitalfond og Business Aabenraa har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et udviklingsforløb målrettet interesserede virksomheder -  kaldet ”Social Vækst Booster”, hvor der lægges større vægt på fællesforløb frem for individuelle forløb, ligesom der integreres en netværksdel i forløbet. På den måde er det samtidigt muligt at tilbyde et netværksforløb for de virksomheder, der allerede har deltaget i projekt Kickstarter. En nærmere beskrivelse kan findes i bilag 1.

   

  Social Vækst Booster har til formål at udvikle de deltagende virksomheder til at få et integreret fokus på optimal drift, socialt ansvar og et rummeligt arbejdsmarked. De deltagende virksomheder er kendetegnet ved, at de ønsker at påtage sig et socialt ansvar ved at ansætte borgere på kanten af arbejdsmarkedet, og de får i forløbet redskaber til, hvordan de bedst løfter denne opgave.

   

  Projektet rekrutterer op til 10 virksomheder til forløbet. De deltagende virksomheder skal ved projektets start tilbyde et 5-15 timers småjob til udsatte borgere. Virksomhederne deltager i fire arrangementer, inden borgerne ansættes for at gøre stillingen finansielt bæredygtig til at ansætte borgeren.

   

  På baggrund af erfaringerne i projekt Kickstarter arbejdes der med 5 fællesmøder plus op til 10 timers 1:1 sparring med de enkelte deltagende virksomheder. Dertil kommer netværk med de allerede deltagende virksomheder fra projekt Kickstarter.

   

  I forløbet rustes virksomhederne til at kunne ansætte en og gerne flere borgere gennem samarbejde med andre virksomheder, en stærk relation til kommunen, overskuelighed i forhold til støtteordninger og støtte til onboarding af nye medarbejdere. Projektet har et lignende design som projekt Kickstarter, men er mindre tidsintensivt, og forvaltningen håber dermed at rekruttere en bredere gruppe af virksomheder. Derudover er udgiften reduceres I forhold til Kickstarter.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Prisen for deltagelse af 10 virksomheder er i alt kr. 240.000, som finansieres via jobcenterets indsatsramme.

  Derudover kommer en bonus for et nærmere defineret antal jobåbninger, der finansieres via jobcenterets indsatsramme.

  Business Aabenraa afholder omkostninger forbundet med den efterfølgende netværksdel.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at projekt ”Social Vækst Booster” godkendes

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2022

  Genoptages på næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/9458, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalgets budgetproces afviger lidt fra de øvrige stående udvalg idet budgetrammen til overførselsudgifter reguleres med de ændringer (væksten) som ligger i overførselsskønnet i økonomiaftalen. Der udmeldes derfor ikke en budgetramme til Arbejdsmarkedsudvalget før økonomiaftalen er kendt. Økonomiaftalen er nu kendt og konsekvenserne af denne er beregnet. 

   

  Arbejdsmarkedsudvalgets budget bygger på følgende forudsætninger:

  • Budgetbidraget er udarbejdet ud fra ”bottom- up” tankegangen og svarer som udgangspunkt til de lokale skøn for aktiviteten det kommende år
  • Budgetbidraget er herefter kvalificeret og sammenholdt med økonomiaftalens indhold
  • De gennemsnitlige refusionssatser i budgetbidraget er skønnet med baggrund i regnskab 2021 og foreløbige satser for 2022
  • Budgetbidraget indeholder en udmøntning af en negativ pulje på 2,203 mio. kr. i 2025-2026. Puljen stammer fra budgetbidraget fra 2022, hvor udfordringerne i overslagsårene blev afsat som en negativ pulje
  • Budgetbidraget indeholder en negativ pulje vedr. delaftale 2, som vedr. nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Denne aftale skal være med til at finansiere en del af ny ret til tidlig pension (Arnepension), og hvor der i aftalen er indarbejdet en reduktion i skønnene for 2024-2026. For Aabenraa svarer det til 3,830 mio. kr. i 2024, og 3,881 mio. kr. i 2025-2026. Delaftalen var ikke indgået, da økonomiaftalen blev indgået, derfor indgår der ikke en negativ pulje i 2023. For 2023 er der tale om en besparelse på  3,779 mio. kr., som vil indgå i midtvejsrevurderingen til sommer 2023

   

  Budgetbidraget indeholder en negativ pulje på 16,636 mio. kr. i 2023, 16,157 mio. kr. i 2024, 14,951 mio. kr. i 2025 og 11,896 mio. kr. i 2026, svarerende til størrelsen af udfordringerne.

   

  I nedenstående er der under de enkelte områder kort beskrevet udfordringer og løsningsforslag.

   

  Serviceudgifter

  Der forventes ikke udfordringer på Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter.

   

  Overførselsudgifter

  Økonomiaftalen indeholder en negativ vækst på overførselsudgifterne, således at basisbudgettet skal nedjusteres med 54,568 mio. kr. i 2023, 52,034 mio. kr. i 2024, 49,243 mio. kr. i 2025, og 35,717 mio. kr. i 2026.

   

  Der er tale om en væsentlig nedjustering af budgetrammen på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det er særligt på områderne kontant- og uddannelseshjælp samt a-dagpenge, hvor overførselsskønnet er nedjusteret i økonomiaftalen.

  • Lokalt er budgettet til kontant- og uddannelseshjælp blevet reduceret med besparelserne i investeringsstrategien KIK II, hvorfor der ikke ses samme negative vækst, som i økonomiaftalen.
  • I forhold til a-dagpenge har budgettet været lagt ud fra et lokalt skøn og ikke skønnet i økonomiaftalen. Budgettet har dermed taget udgangspunkt i et lavere niveau end i økonomiaftalen. Det betyder, at der ikke ses samme negative vækst som i økonomiaftalen.
  • I økonomiaftalen forventes der en vækst i udgifterne til særligt seniorpension og en mindre vækst i udgifterne til førtidspension set i forhold til sidste års økonomiaftale. Aabenraa skønner en større vækst end i økonomiaftalen. I budgetbidraget er det lokale skøn derfor nedjusteret.

   

  På flere områder har der været en forskel mellem væksten i det lokale skøn og væksten i overførselsskønnet i økonomiaftalen. Den lokale vækst er på flere områder nedjusteret svarende til væksten i overførselsskønnet i økonomiaftalen. Der er vurderingen, at der er tale om et budget, som kan blive udfordret i 2023 i forhold til budgetoverholdelse.

   

  Med en nedjustering af væksten viser budgetbidraget, at der forventes mindreudgifter på overførselsudgifterne for 2023-2026. Mindreudgifterne udgør 37,932 mio. kr. i 2023, 35,877 mio. kr. i 2024, 34,292 mio. kr. i 2025 og 23,821 mio. kr. i 2026.

   

  Der er således ikke overensstemmelse mellem det som basisbudgettet skal nedjusteres med som følge af økonomiaftalen og de mindreudgifter, som budgetbidraget viser for årene 2023-2026. Der er en afvigelse på 16,636 mio. kr. i 2023, 16,157 mio. kr. i 2024, 14,951 mio. kr. i 2025 og 11,896 mio. kr. i 2026.

   

  Det stående udvalg skal selv håndtere lokale udfordringer, som en del af budgetlægningen. Forvaltningen anbefaler derfor, at der afsættes en negativ pulje under Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter svarende til størrelsen af udfordringen i 2023-2026. Fra forvaltningens side, vil der i 2022 være fokus på, at få skabt forudsætninger, således at budgetudfordringen for 2023-2026 kan minimeres. Håndtering af den negative pulje for 2023-2026 sker både med fokus i 2022 og i forbindelse med næste års overførselsskøn i økonomiaftalen.

   

  Forvaltningen anbefaler endvidere at Arbejdsmarkedsudvalget anmoder Økonomiudvalget om en tillægsbevilling/rammekorrektion i 2023 svarende til 17 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  I nedenstående ses basisbudgettet, det beregnede budget samt de opgjorte udfordringer. Ligeledes er angivet løsningsforslag samt afvigelse. Nedenstående er opdelt på serviceudgifter og overførselsudgifter.

   

  For uddybning af områderne henvises til vedlagte budgetnotat.

   

   

   

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller, 

  at Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag for 2023-2026 godkendes,

  at der anmodes om 17 mio. kr. i tillægsbevilling/rammekorrektion i 2023, og

  at de specielle bemærkninger for Arbejdsmarkedsudvalget tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2022

  1. at godkendt.

  2. at anbefales godkendt.

  3. at taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/21578, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I budgetstrategien for budget 2023 er det besluttet, at der ikke udarbejdes forslag til nye

  anlægsprojekter i 2023 ud over akutte anlæg, idet anlægsrammen for 2023 er fuldt prioriteret.

  I stedet igangsættes en proces i 2022 med udarbejdelse af et anlægskatalog med 10 års sigte,

  der kan indgå i budgetlægningen for 2024 og frem.

   

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. maj 2022 processen for etablering af et

  anlægskatalog med 10 års sigte, hvor de enkelte fagudvalg har til opgave at gennemføre en

  idégenerering og kvalificering og prioritering af forslag frem til november 2022.

   

  Formålet er, at få udarbejdet et inspirationskatalog af forslag, der kan indgå i den fremtidige

  politiske prioritering af konkrete anlægsprojekter på investeringsoversigten. Et katalog, der

  kan sætte lys på de store projekter og kan bidrage til et bedre beslutningsgrundlag og

  fastholde den politiske prioritering af, hvilke anlægsprojekter der skal arbejdes med på såvel

  den korte som lange bane.

   

  Den godkendte tidsplan er som følger:

   

  Juni – sept. 2022:  Idégenerering af forslag i fagudvalg

  Okt.– nov. 2022:  Forslag kvalificeres og prioriteres i fagudvalg

  December 2022:  Samlet bruttoliste for alle udvalg drøftes i Økonomiudvalg.

  Jan. – feb. 2023:  Mulighed for yderlig kvalificering

  Marts 2023:   Anlægskatalog foreligger ved rammeudmelding af budget 2024

   

  Udvalgets opgave er i august – september at gennemføre en idégenerering, som består af en

  indledende drøftelse og udarbejdelse af en bruttoliste af investeringsforslag på udvalgets

  område for de næste 10 år.

   

  Forvaltningen kommer med input til bruttolisten. I den indledende fase er det ikke nødvendigt at forholde sig til investeringens omfang.

   

  Forslag til anlægsprojekter kan ud over en række politiske forslag tage sit naturlige afsæt i de

  strategiske udfordringer, som det enkelte fagudvalg står over for de kommende år. Det kan

  eksempelvis være investeringsbehov som følge af de demografiske udvikling, ønsket om mere

  bosætning, bæredygtig udvikling, infrastruktur, erhvervsfremme eller kommunens

  planstrategi.

   

  Udvalgets opgave i oktober- november er at kvalificere og prioritere de indkomne ideer.

  Udvalgets bruttoliste til anlægskataloget fremsendes senest den 30. november 2022 til

  budgetstaben med henblik på opsamling og behandling i Økonomiudvalgets møde i december 2022.

   

  Forvaltningen har ingen input til anlægskataloget i forhold til Arbejdsmarkedsudvalgets områder. Nedenstående input vil berøre Økonomiudvalgets område.

   


  Dr. Magrethes Vej 13, Aabenraa – Ungeindsatsen

  Ungeindsatsen i Aabenraa Kommune har eksisteret siden 2009 og har siden 2019 været samlet i lokaler på Dr. Magrethes Vej 13 i Aabenraa. Formålet er dels at samle medarbejderne i indsatsen, så de unge oplever én indgang i Ungeindsatsen, men også at indsatsen er nært knyttet til Campus-Aabenraa.

   

  Lokalerne er nu efter 3 år blevet trange, idet indsatsen over de seneste år er intensiveret, og flere hænder derfor arbejder med at få flere unge i arbejde og uddannelse, så Aabenraa Kommune kan leve op til den nationale målsætning på området.

   

  Det er ikke umiddelbart muligt at frigøre flere bygningskvadratmeter til Ungeindsatsen på Dr. Magrethes Vej 13, og derfor er ønsket, at Ungeindsatsen kan komme i betragtning

  til nye og større lokaler i forbindelse med ombygningen af f.eks. den gl. Fjordskole i Aabenraa, som samtidig er centralt placeret i forhold til Campus og de unge i Aabenraa, som er målgruppen for Ungeindsatsen.

   

  Mobil borgerservice

  Der foreslås indkøb af en borgerservicebus. Bussen skal bruges som mobil Borgerservice enhed, hvor der vil være mulighed for at tilbyde Borgerservice på alle lokationer i kommunen, i stedet for kun på lokalcenteret i Bov. Bussen kan bruges både som besøg i oplandsbyer efter behov og som pop-up event ved større virksomheder og transportcentre.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter input til anlægskataloget.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2022

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/9006, Sagsinitialer: CDU

  Sagsfremstilling

  Borgervejlederen udarbejder hvert år en beretning for det forgangne år. Beretningsåret dækker hele 2021. Årsberetningen har til hensigt at give et indblik i de aktiviteter borgervejlederen har haft, måden der arbejdes på, og hvilke tendenser der observeres på området.

   

  Borgervejlederen har til formål at yde vejledning til borgere, der har svært ved at finde vej gennem det kommunale system eller hjælpe borgere, der har brug for at forstå breve, klagevejledninger eller andre informationer fra kommunen. Opgaverne, som borgervejlederen varetager, er mangeartede, og borgervejlederen samarbejder med forvaltninger og samarbejdspartnere for at kunne hjælpe den enkelte borger. Det er borgervejlederens opgave at vejlede med henblik på at støtte og forbedre den enkelte borgers mulighed for at træffe valg, som kan understøtte, at borgeren selv bliver i stand til at håndtere sin situation eller får afklaring i forhold til, hvilke muligheder der er. Borgervejlederen har ikke notatpligt og borgerne kan, hvis de ønsker det, henvende sig anonymt.

   

  I årsberetningen for 2021 fremgår det, at der har været 213 henvendelser fra borgere. I 2020 var der 133 henvendelser. Dog var borgervejlederstillingen i 2020 vakant fra 1. januar til 30 april, og året var præget af COVID-19, hvilket gør 2020 et mindre relevant sammenligningsår. I 2019 var der 298 henvendelser, hvorved der har været et fald i henvendelser sammenlignet med 2019. Borgerne har i 2021, i store træk, haft de samme muligheder for henvendelser som før COVID-19. Ikke desto mindre var 2021 stadig præget af COVID-19, hvilket især kan ses på kontaktformen med borgerne, som primært har været på telefon og mail. Desuden kan det bemærkes at 7,5% af henvendelserne i 2021 vedrører klager, hvilket er et fald fra både 2020 (16.5%) og 2019 (15%).

   

  Borgervejlederen beretter, at der har vist sig en stigning i interne henvendelser, hvor f.eks. sagsbehandlere i kommunen ønsker sparring og vejledning til at hjælpe borgere videre uden for deres eget fagområde, hvilket understøtter en mere helhedsorienteret sagsbehandling. Endvidere pointeres det i beretningen, at mange af henvendelserne kommer fra borgere med sociale problemer, og især i forbindelse med flytning og hjemløshed observeres en stigning i henvendelser.

   

  Borgervejlederen kommer i årsrapporten for 2021 med tre anbefalinger, som baserer sig på de 213 henvendelser:

   

  1: Fokus på hjemløshed: Der opfordres, fra Borgervejlederens side, til at have et særligt fokus på hjemløse, da det er en gruppe, som ofte kræver en massiv indsats og som ofte ikke har overskuddet til at hjælpe sig selv. Det kan være både tidskrævende og bekosteligt at hjælpe borgerne, hvis de ikke modtager den rette hjælp i tide. Der opfordres derfor til rettidig omhu i forhold til denne særlige gruppe borgere og til at have særlig opmærksomhed på den helhedsorienterede sagsbehandling. Det anbefales, at kommunikationen med denne type borgere tilrettelægges med udgangspunkt i deres situation. Da størstedelen af de hjemløse der kontakter Borgervejlederen kun har sporadisk adgang til internettet og ikke har en postadresse, opfordres der i stedet til, at borgeren kontaktes telefonisk.

   

  2: Fokus på gruppen af førtidspensionister: Gruppen af førtidspensionister, som ikke længere er tilknyttet en sagsbehandler i det kommunale system, går ofte under radaren. Der er risiko for, at kontakten til det kommunale system først genoptages, når eventuelle problemer er blevet så uoverskuelige, at borgerne ikke længere selv er i stand til at tage hånd om dem. Dette kan betyde, at hjælpen bliver mere langstrakt og bekostelig, end hvis der var sat ind på et tidligere tidspunkt. Også her er det derfor nødvendigt med fokus på den helhedsorienterede og tidlige indsats. Der bør desuden være fokus på at gøre adgangen til hjælp gennemsigtig og forståelig, hvilket det ikke er for gruppen nu. Anbefalingen fra Borgervejlederen er derfor, at der etableres én tydelig ”indgang” for disse borgere.

   

  3: Fokus på tilflytning: I 2021 har der været et stort antal henvendelser, som vedrører flytning. En del af tilflytterne kommer fra Tyskland, og de har ikke noget kendskab til, hvordan det danske kommunale system er opbygget, hvor man skal henvende sig, og hvilke rettigheder og pligter, der følger med det at bo i en dansk kommune. Dette giver derfor nogle særlige udfordringer, som de enkelte forvaltninger skal være opmærksomme på. Der bør derfor være et særligt fokus på at sikre, at man ude i forvaltningerne yder den helhedsorienterede sagsbehandling, som vi er forpligtet til – også i de sager, hvor borgerne ikke selv kan sætte ord på deres behov eller kender betegnelsen for den ydelse eller hjælp de har brug for. Dette skal ses i perspektivet af hensynet til borgernes ressourcer og det tab af tillid til kommunen, som manglen på helhedsorienteret sagsbehandling kan medføre.

   

  For en yderligere gennemgang af Borgervejlederens beretning henvises til årsberetningen.

  Borgervejlederens beretning oversendes til de relevante forvaltninger med henblik på at vurdere, om sagsbehandlingen kan justeres i overensstemmelse med anbefalinger.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Borgervejlederens årsberetning for 2021 tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/23927, Sagsinitialer: MENG

  Sagsfremstilling

  Borgerservice varetager flere forskellige borgerrettede serviceopgaver. I 2022 har særligt opgaven med MitID implementeringen fyldt ekstraordinært i Borgerservice.

   

  Orienteringen har til formål at opdatere udvalget om status på MitID implementeringen i Aabenraa Kommune.

   

  Status fra KL pr. 9. juni 2022 viser, at en restgruppe på 9.206 borgere i Aabenraa Kommune, som ikke var oprettet til MitID. Ud af denne gruppe var der 5.215 borgere, som forventes at ville benytte sig af MitID fremadrettet, da gruppen inden for seneste 6 måneder har anvendt NemID løsningen.

   

  I perioden juni og juli måned 2022 har Borgerservice betjent 1.661 borgere med MitID. Det reelle billede pt. På restgruppen kan reduceres med dette tal. Reelt 5.215 borgere fratrukket juni og juli måneds tal på 1.661 borgere, svarende til 3.554 borgere.

  År til dato er der registeret 4067 betjeninger total, eller 581 pr måned i MitID i Borgerservice.

   

  Ud af den samlede registrerede betjening for hele Borgerservice i Uge 30 (i Aabenraa), udgør MitID ca. 35% med samlet 225 tidsbestilte betjeninger og 43 betjeninger uden for tidsbestillingen, af samlet set 764 betjeninger som helhed i ugens forløb.

   

  Tallet viser alene antallet af fremmødte borgere i Borgerservice, herudover er der ydet telefon og mail support.

   

   

   

   

  I en periode på 3 måneder (uge 22, 26 og 30) har der været fast stigning i behovet for hjælp til MitID, trods ekstraordinære indsatser med lørdagsbetjeninger, markant udvidelse af tilgængelige tider og ansættelser af projektmedarbejdere, med en pulje af tider alene til MitID, er behovet stadig større end kapaciteten.

   

  Dette ses ved antallet af betjeninger på ”MitID DropIn” der bruges til at registrere betjeninger uden for tidsbestillingen.

  Observationer i uge 22, 26 og 30:

   

  Dog er presset for at få en tid ikke så kraftigt mere, hvilket ses i at MitID tider stadig ofte bookes hurtigt, men det flere gange i de seneste fire uger er set tider på mere end en dag af gangen, hvor tider oftest var booket inden kl 08.00 hver morgen i juni måned.

   

  Fra uge 27 opleves en væsentlig stigning i antallet af udenlandske borgere, særligt Tyske borgere med danske lønkonto. I niveauet en ca. 1/6 af alle tidsbestillinger til MitID.

   

  Ved fremmøde i Borgerservice medbringer den udenlandske borger kun tysk Personausweis og ikke sundhedskortet samt et vidne. Dette fører til at borgerne afvises.

  Antallet af disse ekspeditioner er omkring 30 – 50% af de samlede betjeninger på MitID af udenlandske borgere.

   

  Følgende tiltag er iværksat for at imødekomme problemstillingen:

   

  • Løbende finjustering af tekster samt trimme teksterne.
  • En engelsk side der er mere målrettet på udenlandske borgere
  • Mere vejledende flow i tidsbestillingen i teksten til borgerne

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status tages til orientering.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2022

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen foreslår, at mødet den 5. december flyttes til 28. november.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at mødet 5. december flyttes til 28. november.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2022

  Mødet flyttes til 28. november kl. 13.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   

  Orientering:

   

  • RAR Sydjylland - Nyhedsbrev juni 2022 (vedlagt)
  • jobCAMP22 den 3.-4. november

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2022

  Godkendt.