Beslutningsprotokol

mandag den 12. september 2022 kl. 15:30

Mødested: KIS, Gråstenvej 1, Felsted -6200 Aabenraa
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Dorrit Knudsen, Hans-Christian Gjerlevsen, Egon Madsen, Kjeld Hansen, Eivind Underbjerg Hansen, Claus Bruun Jørgensen, Susanne Provstgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-09-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 12. september afholdes på KIS (Kommunalt In-house servicekorps) Gråstenvej 1, Felsted, Aabenraa.

   

  Der vil i den forbindelse være en rundvisning og lederen vil orientere om KIS.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-09-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/24023, Sagsinitialer: CDU

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune uddeler hvert år CSR-mærke Aabenraa for at anerkende lokale virksomheder, som påtager sig et socialt ansvar. Mærket tildeles virksomheder, som bidrager til at skabe beskæftigelse og uddannelse via forskellige ordninger. Forvaltningen indstiller til godkendelse af tidsplanen og kommunikationsplanen for tildelingen af CSR-mærke Aabenraa 2023.

   

  Tidsplan og kommunikationsplan

  Ansøgningsperioden for CSR-mærke Aabenraa 2023 løber fra 15. oktober til 15. december 2022. Selve ansøgningen foretager virksomhederne online på kommunens hjemmeside. Udvalget foretager den endelige godkendelse af ansøgerne på udvalgsmødet i januar 2023 på baggrund af en indstilling fra forvaltningen. Herefter modtager de godkendte virksomheder CSR-mærket i februar 2023 ved en officiel overrækkelse i byrådssalen.

   

  I perioden op til, samt under ansøgningsperioden, gennemfører forvaltningen en kampagne for at promovere CSR-ordningen. Ligesom de forrige år vil kampagnen bl.a. indebære aktiviteter i lokale nyhedsmedier samt på de sociale medier via kommunens egne kanaler. Hertil kommer at socialt ansvar og CSR-ordningen indgår som en fast del af virksomhedskonsulenternes opsøgende kontakt og samarbejde med virksomhederne.

   

  Tidsplan og kommunikationsplan for CSR-mærke Aabenraa 2023 er vedlagt punktet som bilag.

   

  CSR-kriterier

   

  På udvalgsmødet i april 2022 evaluerede udvalget tildelingen af CSR-mærke Aabenraa 2022, og blev enige om ikke at ændre i CSR-kriterierne.  Kriterierne fastholdes således for tildelingen af CSR-mærke Aabenraa 2023.

   

  For at modtage CSR-mærke Aabenraa 2023 skal virksomheden ligge i Aabenraa Kommune, og minimum 10 % af virksomhedens medarbejdere (inkl. elever, praktikanter, fleksjobbere mv.) skal i indeværende år have været ansat i en eller flere af følgende ordninger i uprioriteret rækkefølge:

   

  • Virksomhedspraktik
  • Uddannelsespraktik
  • Løntilskud
  • Fleksjob
  • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
  • Ledige ansat i jobrotation
  • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
  • Voksenlærlinge
  • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
  • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
  • Elever under erhvervsuddannelse

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at tidsplan for tildeling af CSR-mærke Aabenraa 2023 godkendes, og

  at kommunikationsplan for CSR-mærke Aabenraa 2023 godkendes.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-09-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/26310, Sagsinitialer: CDU

  Sagsfremstilling

   

  Erfaringer på baggrund af investeringsstrategierne KIK-I og KIK-II

   

  Afrapporteringen af KIK-II blev givet på udvalgsmødet i august under punktet: ”Afslutningen af investeringsstrategien KIK-II”. Der blev over en 4-årig periode investeret ca. 60 mio. kr., hvor det beregnet afkast efter endt investeringsstrategi blev ca. 80 mio. kr.

   

  Afslutningen på KIK-II lægger op til politisk evaluering omkring de samlede indsatser, ideer og erfaringer, der er skabt med KIK-I og KIK-II. Forvaltningen har gjort sig relevante erfaringer omkring hvad der understøtter den gode beskæftigelsesindsats. Disse erfaringer har bl.a. været mulige at tilegne sig fordi begge KIK-forløb har givet forvaltningen økonomiske muligheder for at afprøve nye og tilpassede indsatser, som ellers ikke havde været mulige i den normale drift.

   

  Relevante erfaringer på baggrund af de to investeringsstrategier:

   

  • Et lavere sagsantal pr. beskæftigelsessagsbehandler muliggør en mere værdig, koordinerende og sammenhængende indsats for den enkelte borger, som især kommer de ressourcesvage borgere til gode.

   

  • I KIK-II blev der udviklet og afprøvet 28 indsatser, som både var virksomhedsrettet og afklarende. Erfaringen er, at de indsatser der ikke var koordinerende og håndholdte for borgeren, havde begrænset effekt på især de ressourcesvage borgere.

   

  • Med investeringsstrategierne blev det muligt at afprøve nye ideer. Resultatet af disse ideer lagde fundamentet for en kulturændring i tilgangen til borgerne i kontanthjælpssystemet, med et øget fokus på hvad den enkelte borger kan, og i mindre grad den enkelte borgers begrænsninger.

   

  • Med ansættelsen af flere medarbejdere blev det muligt at lave en tidlig fremskudt indsats, hvor der blev skabt et tættere samarbejde mellem ydelseskontoret og sagsbehandlerne i beskæftigelsesindsatsen. Det tættere samarbejde sikrede en hurtigere afklaring, om en borger der søgte kontanthjælp var berettiget. Derudover blev der sikret et stærkere samarbejde i kontrolsager, når der var formodninger om uretmæssig tilkommet ydelser.

   

  Udover ovenstående erfaringer, kan det uddrages at forudsætningerne for investeringsstrategierne var centrale for deres resultatet. De positive resultater med KIK skal bl.a. findes i investeringens potentiale og volumen, hvilket især er vigtigt hvis investeringen skal give en økonomisk besparelse over en relativt kort tidsperiode, som var tilfældet med KIK.

   

  I et positivt arbejdsmarked, præget af lav ledighed, vil en større andel af borgerne på kontant- og uddannelseshjælp være personer med en længere vej til arbejdsmarkedet. Disse borgere har gavn af en koordinerende og håndholdt indsats, og her vil ovenstående erfaringer fra KIK kunne bringes i spil. Erfaringerne viser også, at investeringer i mere målrettede og håndholdte indsatser kan give merværdi for både den enkelte borger og kommunen.

   

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udvalget evaluerer KIK-investeringsstrategien.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-09-2022

  Drøftet, idet erfaringerne medtages i arbejdet med velfærdsaftale.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/11281, Sagsinitialer: CDU

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedskontor Syd har den 20. juni 2022 sendt et brev til kommunerne i Sydjylland med notatet om ”Udviklingen på arbejdsmarkedet, RAR Sydjylland”. Derudover har forvaltningen modtaget et fokusnotat, der med udgangspunkt i Regeringens Økonomiske Redegørelse, beskriver udviklingen i beskæftigelsen og forventninger til den kommende udvikling på arbejdsmarkedet.

   

  Udviklingen på arbejdsmarkedet

   

  Beskæftigelse

  Fra 1. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 er beskæftigelsen steget med 13.123 fuldtidsbeskæftigede i Sydjylland, hvilket giver en stigning på 4,5%. Sydjylland ligger med en 4,5% stigning i fuldtidsbeskæftigede lavere end landsgennemsnittet på 5,3%. Alle kommuner i Sydjylland oplever en mærkbar fremgang i beskæftigelsen. Den største fremgang blandt de sydjyske kommuner ses i og omkring trekantsområdet, og den mindste fremgang ses i Aabenraa og Haderslev. Næsten alle brancher i Sydjylland har fremgang i beskæftigelsen. Især hotel- og restaurationsbranchen har oplevet en markant fremgang på ca. 27%.

   

  Ledighed

  Ledigheden i Sydjylland er også faldet til historiske lave niveauer. I marts 2022 lå den sæsonkorrigeret bruttoledighed i Sydjylland på 2% med 7.236 ledige, som er lavere end på landsplan med 2,5% ledige. Alle kommuner har markante fald i ledigheden fra 1. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022. De største fald i ledighed ses i Billund, Vejen og Tønder, mens de mindste fald ses i Aabenraa og på Fanø.

   

  Jobomsætning

  Den positive udvikling på arbejdsmarked afspejler sig også i en øget jobomsætning, hvor Sydjylland de seneste 12 måneder har haft 115.280 jobåbninger, som er en stigning på 23% i forhold til 1. kvartal 2021. Brancher som vandforsyning og renovation, energiforsyning samt rengøring og rejsebureauer har haft store fremgange i jobomsætning.

   

  Forgæves rekruttering

  En høj beskæftigelse lægger også et øget pres på arbejdsmarkedet, hvilket medfører et stigende rekrutteringspres i takt med faldende ledighed. Der har dog siden december 2021 været et lille fald i antal forgæves rekrutteringer på såvel landsplan som i RAR Sydjylland. Det er især brancher som industri, bygge og anlæg, rejsebureauer og rengøring samt handel der er mest ramt af forgæves rekruttering.

   

  Fokusnotat

  RAR Sydjylland vurderer på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra maj 2022, at beskæftigelsen vil fortsætte med at stige i Sydjylland frem til 2023 med over 18.000 personer, hvor de fleste forventes at blive skabt i den private sektor. Ledigheden forventes at falde med 19 % fra 2021 til 2022 og stige en smule i 2023 pga. svagere vækstudsigter, og fordi fordrevne Ukrainere i hovedreglen vil blive visiteret som jobparate, hvis de bliver ledige.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-09-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/20752, Sagsinitialer: TKJAE

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget Udlændingestyrelsens fordeling af flygtninge for 2023. Udlændingestyrelsen vurderer hvert år det forventede antal flygtninge, der vil blive meddelt opholdstilladelse, og som skal boligplaceres i kommunerne i det efterfølgende år.

   

  En flygtning, der får opholdstilladelse i Danmark, og som ikke tidligere har haft dansk opholdstilladelse, er omfattet af reglerne i integrationsloven om boligplacering og selvforsørgelses- og hjemrejseprogram. Det betyder bl.a., at Udlændingestyrelsen bestemmer, hvilken kommune flygtningen skal bo i.

   

  Når Udlændingestyrelsen skal visitere den enkelte flygtning, tages der udgangspunkt i det antal flygtninge, den enkelte kommune skal modtage samt i den enkelte flygtnings personlige forhold.

   

  Det overordnede formål med kvotefordelingen er bl.a., at flygtninge, af hensyn til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, skal fordeles jævnt over hele landet.

   

  Den samlede regionskvote for Syddanmark er 135 personer i 2023 og er dermed 22 personer højere end i 2022.

   

  Det bemærkes i den forbindelse, at personer, der søger om opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven), ikke indgår i det fastsatte landstal på 550 personer.

   

  Visiteringsperioden for et år løber fra 1. marts til 28. februar – altså en skæv 12 måneders periode.

   

  Udlændingestyrelsen har den 30. april 2022 udmeldt den beregnede flygtningekvote for 2023, som for Aabenraa er på 7 personer, hvilket var det samme beregnede kvotetal for 2022. Dertil kommer familiesammenførte.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-09-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/18973, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget har på deres møde 13. juni 2022 bedt om en gennemgang af sanktionspraksis i Aabenraa Kommune i forhold til de 9 målgrupper, der er omfattet af beskæftigelsesindsatsen. I forhold til sanktionspraksis kan de 9 målgrupper inddeles i 4 forskellige hovedgrupper:

   

  • Ydelsesområdet
   Når borgere melder sig ledige vurderer Jobcenterets Ydelseskontor om de er ydelsesberettigede eller om der skal meddeles afslag. Hvis den ledige f.eks. er selvforskyldt ledig gennemføres en sanktion (forsikrede ledige er undtaget).

   

  • Forsikrede ledige
   Når den ledige f.eks. udebliver fra tilbud og samtaler sender Jobcenteret en underretning til a-kasserne, der træffer afgørelse om sanktion.

   

  • Sygedagpenge

  For sygedagpenge er det sagsbehandleren, der vurderer, om der skal sanktioneres ved manglende medvirken. Hvis borgeren klager, behandler sagsbehandleren sagen igen, hvilket er en revurdering. Hvis afgørelsen fastholdes efter revurderingen, sendes klagen til Ankestyrelsen til endelig afgørelse.

   

  • Øvrige grupper f.eks. jobafklaring eller kontanthjælp

  Når borgeren ikke medvirker, indstiller beskæftigelsessagsbehandleren til sanktion i Ydelseskontoret. Ydelseskontoret træffer derefter afgørelse omkring sanktion. Ved klage skal Ydelseskontoret revurdere sagen og videresende den til Ankestyrelsen, hvis sanktionen fastholdes.  

   

  Ud over forskelle i praksis mellem de forskellige grupper, er der også væsentlige lovgivningsmæssige forskelle mellem ex. borgere, der er jobparate og aktivitetsparate. For sidstnævnte gruppe er det f.eks. et krav at Jobcenteret vurderer, at sanktionen fremmer rådigheden. Derudover skal partshøringen af borgeren ske ved personligt fremmøde.

   

  Generelt set anvendes partshøringer til at fastslå, om der er gyldige årsager til at borgeren f.eks. er udeblevet, så der ikke kan sanktioneres. I forbindelse med sanktioner kan dokumentationskravene være omfangsrige og dermed også komplekse. Når Kommunen taber sager i Ankestyrelsen kan årsagen være, at sagerne ikke har været fyldestgørende belyst f.eks. i forhold til borgerens manglende medvirken eller den socialfaglige vurdering af borgeren. Derfor er det et fokuspunkt for Jobcenteret, at sagerne er fyldestgørende belyst, så borgernes retssikkerhed sikres.

   

  En kommune kan sanktionere med seks forskellige sanktionstyper, herunder ophør af ydelse, tre typer af periodesanktion, punktsanktion samt skærpet rådighed. Aabenraa Kommune anvender primært kun 3 af disse sanktionstyper jf. bilag 2, hvor der er en uddybning af sanktionstyperne og omfanget af deres anvendelse i Aabenraa Kommune.

   

  Det er kun 5 af 9 målgrupper hvor det er muligt at lave benchmarking med andre kommuner. Derfor afgrænses der, med udgangspunkt i Jobindsats.dk, til følgende fem målgrupper i gennemgangen af sanktionsniveauet i Aabenraa Kommune:

   

  • Kontanthjælp jobparat
  • Kontanthjælp aktivitetsparate
  • Uddannelsesparat
  • Åbenlys uddannelsesparat
  • Selvforsørgelse, hjemrejseydelse og overgangsydelse.

   

  Aabenraa Kommune ligger højere end landsgennemsnittet på andel af sanktioner set på tværs af alle fem målgrupper, og har gjort det i hele perioden siden 2. kvartal 2020 (Se bilag 1, figur 1). Opgørelserne viser relativt store variationer i sanktionsniveauet, både imellem målgrupperne, og hvordan målgruppernes sanktionsniveau ligger sammenlignet med landsgennemsnittet.

   

  Aabenraa Kommune har siden 2020 ligget højere på sanktionsniveauet end landsgennemsnittet på to af målgrupperne, henholdsvis jobparate kontanthjælpsmodtagere (se bilag 1, figur 2), og åbenlys uddannelsesparate (se bilag 1, figur 5). Omvendt kan det konstateres, at Aabenraa Kommunes sanktionsniveau, med udsving, ligger mere på niveau med landsgennemsnittet med de tre målgrupper: uddannelseshjælp, kontanthjælp aktivitetsparate, samt selvforsørgelse, hjemrejseydelse og overgangsydelse (se bilag 1, figur 3, 4 og 6).

   

  I forhold til den kvantitative gennemgang af sanktionsniveauet i Aabenraa Kommune, er det centralt at pointere, at en kommunes sanktionsniveau, ifølge STAR, ikke er retvisende for god eller dårlig administration. Dette begrundes med at et lavt sanktionsniveau kan tilskrives både god vejledning af borgerne, eller mangelfuld opfølgning på sanktionsreglerne. Omvendt kan et højt sanktionsniveau både tilskrives mangelfuld vejledning af borgerne, eller korrekt og konsekvent opfølgning på sanktionsreglerne.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Jobcenterets sanktionspraksis tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-09-2022

  Taget til orientering.

  Emnet medtages i arbejdet med velfærdsaftale.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/10852, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret har siden 2013 udarbejdet et virksomhedsbarometer to gange om året. Virksomhedsbarometeret har til formål at tage temperaturen på arbejdsmarkedet og få viden om, hvilken arbejdskraft der efterspørges. Det sker for bedre at kunne understøtte lediges jobsøgning og kompetenceudvikling, og derigennem få bedre forudsætninger for at kunne matche virksomhedernes behov. Barometeret understøtter beskæftigelsesplanens ministermål om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

   

  Datagrundlaget for virksomhedsbarometeret for 2. halvår 2021 omfatter telefoninterview med 199 virksomheder (i andet halvår af 2021 deltog 205 virksomheder). Barometeret omfatter små, mellemstore og store virksomheder for at blive så repræsentativt som muligt.

   

  Forventning om fortsat lav ledighed, om end svagt stigende:

  Den stigende inflation og krigen i Ukraine har endnu ikke sat sig i arbejdsmarkedet. Hvis det sker, er det forventningen, at der vil blive tale om en blød landing, hvor ledigheden i kommunen vil komme på niveau med ledigheden på landsplan. Det vil være de brancher i Aabenraa Kommune, der er særligt konjunkturfølsomme, dvs. bygge og anlæg, transport, lager og transport samt industri, der i første omgang vil blive ramt. En stigende ledighed vil samtidig betyde, at risikoen for en overophedning af arbejdsmarkedet er aftagende.

   

  Virksomhederne i Aabenraa Kommune ser lidt mindre optimistisk på fremtiden:

  • Der er fortsat en overvægt blandt virksomheder, der forventer større omsætning de kommende seks måneder (32 %) i forhold til virksomheder, der forventer mindre omsætning (21 %). Der er samlet set et fald i forventningerne er på 11 procent point.


  Ledigheden fortsat på meget lavt niveau:

  • Ledigheden er fortsat med at falde, og ved seneste måling var den på 2 %. Det forventes, at ledigheden vil stige med ca. 0,5 procent point i løbet af andet halvår og således vil nå 2,5 % ultimo 2022.

   

  Andelen af virksomheder, der oplever udfordringer med rekruttering er fortsat høj:

  • Svagt vigende rekrutteringsudfordringer, men mere end fire ud af 10 virksomheder/institutioner oplever fortsat udfordringer i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere.

   

  • I første måneder af året, var der omkring 1,2 bruttoledig person pr. opslået stilling på jobnet.dk. I andet kvartal var dette faldet til 0,5 bruttoledig pr. stilling.

   

  Virksomhederne ønsker at hjælpe personer med udfordringer ud over ledighed og med andelen som har taget elever er falder fortsat

  • Fortsat stor overvægt af virksomheder, som er klar til give ledige med udfordringer ud over ledighed en hjælpende hånd.

   

  • For tredje måling i træk falder antallet af virksomheder, der forventer at ansætte elever således at det nu kun er 22 %. Det er et fald fra 2. halvår 21 på 5 procentpoint og 17 procentpoint i forhold til 1. halvår 21.

   

  Virksomhederne er tilfredse med jobcentrets service på kerneydelserne

  • På en skala fra 1-7, hvor 7 er bedst, er den gennemsnitlig score 5,7 i forhold til tilfredsheden med serviceniveauet på jobcentrets kerneydelser. Det er på samme niveau som samme periode året før.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at virksomhedsbarometret tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-09-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/26179, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  På arbejdsmarkedsudvalgets møde den 7. marts 2022 orienterede jobcenteret under punkt 25: Ledige borgere klar til job, om jobcenterets indsats vedrørende opkvalificering og kompetenceløft. Indsatsen består i, at alle nyledige, forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere tilbydes samtaler med jobcenterets uddannelseskonsulent med henblik på at afdække behov for uddannelse og opkvalificering.

   

  Målsætningen for indsatsen er, at niveauet for uddannelsesløft er mindst lige så højt som i 2021.

   

  Status på borgere, der er kommet i uddannelse efter en - til flere uddannelsessamtaler ved uddannelseskoordinatoren pr. august ved uddannelsesstart:

  • I første halvår 2022 er der kommet 35 borgere i uddannelse. Af de 35 borgere tager 7 uddannelse på et uddannelsesløft.
  • I andet halvår 2021 er 38 kommet borgere i uddannelse. Af de 38 borgere tog 11 uddannelse på uddannelsesløft.

   

  I forhold til andet halvår 21 er det en tilbagegang på 3 borgere på uddannelse og 4 borgere færre på uddannelsesløft. Men de faldende tal afspejler den faldende ledighed (dagpenge og kontanthjælp) i perioden. Faldet i ledigheden i opgørelsesperioden er på 27,4%. fra 905 ledige til 654 ledige.

   

  Faldet i antallet af borgere på uddannelse er mindre end forventet, idet det kun er faldet 10,5%. Hvis faldet skulle afspejle ledighedsfaldet, skulle der have været 6 færre i uddannelse i stedet for 3. I forhold til at uddannelsesløft er faldet på ca. 33% og afspejler stort set faldet i ledigheden.

   

  Indsatsen om rekruttering til SOSU området.

  En del af indsatsen vedrørende uddannelse har været rekruttering til SOSU området. Fra 9/8 2021 og til 1/8 2022 er der 48 borgere, hvor jobcenteret har bevilliget tilskud fra voksenlærlingeordningen til voksenelever i forbindelse med en social- og sundhedsuddannelse:

  • 27 er i gang med en social- og sundhedshjælperuddannelse
  • 21 er i gang med en social- og sundhedsassistentuddannelse

  Af de 48 borgere har 28 borgere deltaget i et individuelt tilrettelagt vejledningsforløb ved uddannelseskoordinatoren.

   

  For nærmere detaljer henvises til bilag 1.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at temaet drøftes og tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-09-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/18516, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  På arbejdsmarkedsudvalgets møde mandag den 9. august 2021 besluttede udvalget, at forvaltningen skulle bidrage til helhedsplan for Padborg Erhvervsområde gennem indsatsen Rekrutteringsmanager. Indsatsen markedsføres under navnet JobgateDenmark og er etableret med virkning fra 1. januar2022.

   

  Rekrutteringsmanageren har til opgave at understøtte Padborg Erhvervsområde med tiltrækning af arbejdskraft fra særligt Slesvig-Holsten, men også fra det lokale arbejdsmarked. Indsatsen er udmøntet ved at flytte jobcenterets EURES konsulent til Padborg med kontorfællesskab med Padborg Transportcenter. Konsulenten servicerer de lokale virksomheder, både i forhold til rekruttering fra Tyskland, men også ved at arbejde med målrettet rekruttering og opkvalificering af relevant arbejdskraft i samarbejde med jobcenteret. 

   

  Indsatsen Rekrutteringsmanager finansieres med et bidrag til en årlig bruttolønomkostning inklusive kontorhold på 550.000 kr. Udgiften er delt mellem Jobcenter og Borgerservice og Industrifornyelse Padborg under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter med 275.000 kr. årligt til hver. Projektperioden er på to år med mulighed for forlængelse.

   

  Status for rekrutteringsmanager pr. 15. aug. 2022:

   

   

  Måltallet for rekruttering for 2022 er sat til 80 formidlinger, som allerede på nuværende tidspunkt er opfyldt. Der er ikke sat måltal for formidlinger specifikt til transportbranchen, men med 40 % af formidlingerne må det betragtes som tilfredsstillende.

   

  I samarbejde med Padborg Transportcenter har rekrutteringsmanageren arbejdet med følgende tiltag:

  • Virksomhedskontakter med henblik på efteruddannelse/opkvalificering af medarbejdere 
  • Etablering af danskkursus til tyske/udenlandske medarbejdere ansat på virksomheder i Padborg. På grund af mange tilmeldinger arbejdes der på at etablere et forløb til.
  • Branding af jobs i Tyskland på sociale medier
  • Hjælp med onboading af udenlandske medarbejdere
  • Deltagelse i virksomhedsnetværksgruppe
  • Tovholder på Jobdating arrangementer
  • Samarbejde primært med Duborg Skolen om virksomhedsbesøg, praktikaftaler og markedsføring af virksomheder i Padborg, et lignende samarbejde er også i gang i Aabenraa Kommune.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-09-2022

  Taget til orientring.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  • Møde 30. august 2022 i formandskabet for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR)

   

  • Jobcamp 3.-4. november (transport)

   

  • URS

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-09-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-09-2022

  Godkendt.