Beslutningsprotokol

mandag den 3. oktober 2022 kl. 15:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Dorrit Knudsen, Hans-Christian Gjerlevsen, Egon Madsen, Kjeld Hansen, Eivind Underbjerg Hansen, Claus Bruun Jørgensen, Susanne Provstgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/28853, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  På mødet den 7. februar i Arbejdsmarkedsudvalget blev det besluttet, at Beskæftigelsesplan 2022 behandles enkeltvis og tematisk på de efterfølgende møder både som led i introduktion af udvalget og som konkret opfølgning på mål i beskæftigelsesplanen.

   

  Temaet på dette møde er ”Når sygdom rammer”. Planen for den styrkede indsats, som fremgår af beskæftigelsesplanen er følgende:

   

  KIJOS investeringsstrategi 2019-2023:

   

  Formål: At sikre hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet for borgere med helbredsudfordringer.

  Indsats: En tidlig og aktiv indsats for borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb med fokus på:

  • Mere inddragelse af sundhedspolitikken i kommunen.
  • Øget samarbejde på tværs af sundheds- og beskæftigelsesområdet med fokus på den rette behandling på det rette tidspunkt samt en arbejdsmarkedsrettet indsats.
  • Udviklingsprojekt fra Region Syddanmark: Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression.
  • Nye socialansvarlige samarbejdsmodeller med fokus på beskæftigelse og selvforsørgelse for socialt udsatte borgere (socialøkonomisk virksomhed).
  • Fysisk træning og mestringsforløb.
  • Målrettet indsats for at understøtte borgeren i at udvise initiativ og tage ansvar i sit eget forløb.
  • Anvendelse af progressionsværktøj til løbende opfølgning på og synliggørelse af borgerens fremskridt.

  Målsætninger:

  • Antal fuldtidspersoner i jobafklaring og på sygedagpenge må ikke overstige henholdsvis 243 og 500 i 2022.
  • Bedre udnyttelse af fagspecifikke kompetencer i Aabenraa kommune, som kan understøtte jobcenterets arbejde med at få borgere tilbage på arbejdsmarkedet.
  • Høj og ensartet kvalitet af den samlede behandlings- og rehabiliteringsindsats for mennesker med depression i det syddanske sundhedsvæsen. Herunder:
   • Sammenhæng i patienternes forløb.
   • Inddragelse af patienterne og deres pårørende.
  • Sikre progression i kontaktforløb.

   

  Kontorleder Helle Hockerup, Job og Helbred, deltager og giver en orientering.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at temaet drøftes og tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2022

  Drøftet og taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36558, Sagsinitialer: hhoc

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 27. februar 2019 en 4-årig investering på 16,7 mio. kr., fordelt i årene 2019 – 2022. En investeringsstrategi for områderne sygedagpenge, jobafklaringsforløb og revalidering, som skal understøtte en tidlig og proaktiv indsats for sygemeldte borgere med fokus på sygefravær og arbejdspladsfastholdelse.

   

  KIJOS indeholder følgende udviklingstiltag / mål:

  1. Færre sager pr. sagsbehandler, som vil udløse mere tid og ressourcer til at udføre en langt mere proaktiv og håndholdt indsats i de enkelte sager
  2. Første samtale for sygemeldte lønmodtagere afvikles i den udstrækning, det er muligt, på lønmodtagerens arbejdsplads
  3. Styrket teamkoordinatorfunktion og faglig opkvalificering
  4. Screeningsteam til vurdering af langvarige, komplekse og udfordrende sager
  5. Virksomhedskonsulenters opgaver prioriteres anderledes
  6. Etablering af Virksomheds Centre
  7. Øget brug af revalidering
  8. Etablering af Internt Ressource Team
  9. Virksomhedskonference, hvor virksomheder orienteres om bl.a. opfølgningssamtaler på virksomheden, arbejdspladsfastholdelse og styrket samarbejde

   

  KIJOS kom godt fra start og indfriede forventningerne i det første investerings år 2019.

   

  Men så kom COVID-19 i marts 2020

  Med COVID-19 fulgte en række restriktioner og særlove. Beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet, og det var kun kritiske funktioner, som kunne udføres. Kontakten til – og samtaler med borgere foregik digitalt.

  En del af særlovene på områderne sygedagpenge og jobafklaringsforløb, blev forlænget mange gange – den sidste særlov udløb først med udgangen af maj måned 2022.

   

  Forvaltningen indstillede i 2021 til en forlængelse af investeringsstrategien KIJOS med 1 år, frem til udgangen af 2023, med forventning om at kunne genoptage og ”indhente” indsatsen i KIJOS, efter COVID-19.

  Byrådet godkendte i deres møde den 23. juni 2021 en forlængelse af KIJOS med 1 år.

   

  Stigning i sygedagpenge fortsatte i første halvår af 2022

  I perioden marts 2020 til 31. maj 2022, har jobcentret haft 7.733 sygedagpengesager, som var COVID-19 relateret. Dette svarer til en bruttoudgift på knap 31 mio. kr. Langt størstedelen af sygedagpengene er refusion til arbejdsgiver.

   

  I samme periode har jobcentret haft 20.656 ”øvrige sygedagpengesager” – dvs. i alt 28.389 sygedagpengesager (27,2 % COVID-19 relateret). Samlet brutto udgift til sygedagpenge i perioden er knap 360 mio. kr.

   

  Der henvises til vedlagte bilag om COVID-19´s påvirkning af sygedagpengeforsørgelse

  I lange perioder af COVID-19 var der særlove, som bl.a. betød at arbejdsgivere kunne få refusion fra første dag, hvis sygdom hos den ansatte var COVID-19 relateret.

   

   

  Længere sygedagpengeforløb

  Behandlingsforløb blev udskudt under COVID-19, hvilket medførte længere sygedagpengeforløb. Coronakrisen har haft stor indflydelse på mange lønmodtageres arbejdsliv, ikke mindst psykisk. Jobcentret har modtaget mange ansøgninger om sygedagpenge, hvor overbelastning, stress, bekymring, frygt og ”helbredsangst” blev oplistet som sygemeldingsårsag.

   

  Siden 2021 har jobcentret modtaget ansøgninger om sygedagpenge, hvor senfølger af COVID-19 er sygemeldingsårsag.

   

  Høj beskæftigelse påvirker sygedagpengeforsørgelsen

  Udover COVID-19 har stigende beskæftigelse i samme periode også påvirket sygedagpengeområdet. Flere får ret til sygedagpenge ved at opfylde beskæftigelseskravet.

  Dertil kommer at Aabenraa Kommune har et højt antal personer i fleksjob, og denne gruppe har ret til sygedagpenge fra første sygefraværsdag.

   

  Én af hjørnestenene i KIJOS var investeringen i flere ressourcer, som ville udløse mere tid til sagsbehandling og til at udføre en langt mere proaktiv og håndholdt indsats for den enkelte sygemeldte. Målet i KIJOS var 35 sager pr. sagsbehandler – men sags antallet har været væsentligt højere (gennemsnitligt 50 - 55 sager pr. sagsbehandler), under og efter Corona krisen.

   

  Med en tilgang, i de første 2 kvartaler af 2022, på 70 – 80 nye ansøgninger om sygedagpenge pr. uge, har det været umuligt at implementere KIJOS målet om færre sager pr. sagsbehandler.

   

  Status på målopfyldelse i KIJOS:

  Overholdelse af rettidighed er opfyldt, ligesom andelen af borgere i virksomheds- og/eller beskæftigelsesrettet indsats i august 2022 er opfyldt.

   

  Reducering af helårspersoner er kun opfyldt på jobafklaringsforløb. Med det forbehold, at jobafklaringsforløb har været suspenderet siden marts måned 2020 – og frem til den 30. juni 2021. Pr. 31. august 2022, var antallet af helårspersoner på 235, hvilket er en afvigelse fra KIJOS målet på -8 helårspersoner (målet er 243 helårspersoner).

   

  På sygedagpengeområdet er målet om reducering af helårspersoner ikke opfyldt. Pr. 31. august 2022 var antallet af helårspersoner på 728, hvilket er en afvigelse fra KIJOS-målet på 231 helårspersoner (målet i 2022 er 497 helårspersoner).

   

  Der henvises til det uddybende forvaltningsnotat og den økonomiske statusrapport, som er vedlagt som sagen.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at indfri målsætningen på sygedagpengeområdet, men at investeringsstrategien fastholdes til udgangen af 2023 henset til udviklingen af antallet af sygemeldte.

  Økonomi og afledt drift

  Der henvises til vedlagte økonomiske statusrapport pr. 31. august 2022.

   

  Rapporten viser, at der er udfordringer i forhold til at nå de økonomiske målsætninger i KIJOS. Dette skyldes et større antal helårspersoner på sygedagpenge end forudsat. I midtvejsreguleringen for 2022 indgik der midler til sygedagpengeområdet på ca. 8,5 mio. kr. Det er vurderingen, at en del af udfordringen kan dækkes via disse midler.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status for investeringsstrategien KIJOS tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12287, Sagsinitialer: CDU

  Sagsfremstilling

   

  Aabenraa Kommune skal udarbejde en beskæftigelsesplan, der indsendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) inden udgangen af året efter godkendelse i Byrådet. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i marts 2022, at beskæftigelsesplanen fremover skal have et 4-årigt sigte, da det gør det muligt at arbejde med en mere strukturel påvirkning af arbejdsmarkedet. Efterfølgende blev udvalget i juni 2022 præsenteret for et udkast til beskæftigelsesplanen 2023-2026, med henblik på drøftelse. Forvaltningen har på baggrund af de input drøftelserne gav, justeret følgende elementer i beskæftigelsesplanen:

   

  -          Det er skrevet ind at de fleste ledige tager ansvar for egen situation, og at de bruger Jobcenteret som hjælp til selvhjælp. 

   

  -          Der er under Jobcenterets Indsatsplan for 2023 indsat et afsnit om digitaliseringsdagsordenen og dennes betydning.

   

  -          Der er tilføjet en beskrivelse om at Jobcenter Aabenraa henviser ledige med ambitioner om at blive selvstændige til Business Aabenraa, hvor de kan få råd og vejledning om iværksætteri. 

   

  -          Målet omkring andelen af personlig assistance og hjælpemidler er ændret til at det skal øges fra nuværende niveau.

   

  -          De 15-17 åriges mulighed for erhvervspraktik og UU-praktik igennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er tilføjet.

   

  -          Under de politiske pejlemærker er ordet målsætninger ændret til mål.

   

  Ud over de indholdsmæssige justeringer i beskæftigelsesplanen har forvaltningen foretaget en grafisk opsætning i beskæftigelsesplanens layout. Der er tilføjet en forside, og relevante billeder er sat ind i selve planen. Derudover er der foretaget mindre grafiske ændringer.

   

  I de senere år har arbejdsmarkedets parter via Dialogforum givet input til udviklingen af beskæftigelsesplanen. Dette er ikke tilfældet i år. Der arbejdes fra forvaltningens side på en revitalisering af dialogforum i 2023, hvor både repræsentation og mødeform gentænkes. Det nye dialogforum vil herefter blive inddraget ved evalueringen af beskæftigelsesplanen i 2023.

   

  I forbindelse med nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen, som følge af ny ret til tidlig pension (”Arne-pensionen” - 2020), skal landets kommuner fra og med 2023 omlægge en del af deres indsats vedr. tilbud om vejledning og opkvalificering til en mere virksomhedsvendt indsats. For Aabenraa Kommune viser de foreløbige beregninger, at det vil betyde besparelser på budgettet til vejledning og opkvalificering på ca. 4 mio. kr. årligt. Besparelserne vil få betydning for de fremtidige indsatser på Jobcentret, og dermed også for indsatserne beskrevet i beskæftigelsesplanen 2023-2026. Arbejdsmarkedsudvalget drøfter konsekvenserne heraf i en særskilt sag.

   

   

   

  Udkast til beskæftigelsesplanen 2023-2026 med rettelser og den nye grafiske opsætning er vedlagt som bilag.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udkast til beskæftigelsesplan 2023-2026 godkendes

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2022

  Drøftet og udkastet opdateres med de faldne bemærkninger og genfremsendes til godkendelse i udvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/28841, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Forslag til mødeplan for Arbejdsmarkedsudvalget i 2023:

   

  Mandag den 9. januar

  Onsdag den 8. februar

  Mandag 6. marts

  Onsdag den 19. april

  Onsdag den 10. maj

  Mandag 12. juni

  Mandag den 7. august

  Onsdag den 13. september

  Mandag den 2. oktober

  Onsdag den 8. november

  Mandag den 4. december

   

  Alle møder afholdes kl. 14.00 på rådhuset.

   

  Mødekalenderen er vedlagt.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at mødeplanen for 2023 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/21578, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget har den 8. august 2022 behandlet en sag vedrørende igangsætning af proces for udarbejdelse af anlægskatalog med 10 års sigte.

   

  Af sagen fremgår det, at der ikke udarbejdes forslag til nye anlægsprojekter i 2023 ud over akutte anlæg, idet anlægsrammen for 2023 er fuldt prioriteret. I stedet skal der udarbejdes et anlægskatalog med 10 års sigte, som kan indgå i budgetlægningen for 2024 og frem.

   

  Den godkendte tidsplan er som følger:

   

  Juni – sept. 2022:

  Idégenerering af forslag i fagudvalg

  Okt.– nov. 2022:

  Forslag kvalificeres og prioriteres i fagudvalg

  December 2022:

  Samlet bruttoliste for alle udvalg drøftes i Økonomiudvalg

  Jan. – feb. 2023:

  Mulighed for yderlig kvalificering

  Marts 2023:

  Anlægskatalog foreligger ved rammeudmelding af budget 2024

   

  Udvalgets opgave er i august – september at gennemføre en idégenerering, som består af en indledende drøftelse og udarbejdelse af en bruttoliste af investeringsforslag på udvalgets område for de næste 10 år.

   

  Formålet med denne sag er, at udvalget fortsætter sin drøftelse af forslag til anlægskatalog.

   

  I sagen fra mødet i august indgik nedenstående forslag fra forvaltningen:

  • Dr. Margrethes Vej 13, Aabenraa – Ungeindsatsen
  • Mobil borgerservice

   

  De nævnte forslag vedrører Økonomiudvalgets områder. Forvaltningen har ingen forslag i forhold til Arbejdsmarkedsudvalgets områder.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at udvalget drøfter forslag til anlægskataloget.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2022

  Drøftet. Der er ingen yderligere forslag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/28988, Sagsinitialer: CDU

  Sagsfremstilling

  Regeringen har udpeget Aabenraa Kommune, Hillerød Kommune, Greve Kommune og Silkeborg Kommune som velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet. Det betyder. at Aabenraa Kommune i videst muligt omfang skal sættes fri af den statslige regulering på beskæftigelsesområdet fra 2023-2026 med opstart d. 1. juli 2023. Selve den konkrete model for velfærdsaftalerne og de overordnede rammer skal forhandles med de relevante forligskredse på beskæftigelsesområdet, og forhandlingerne påbegyndes i midt september 2022.

   

  Den videre proces

   

  Aabenraa Kommune får som udpeget velfærdskommune mulighed for at afprøve nye måder at varetage beskæftigelsesindsatsen. Forvaltningen ønsker at påbegynde det forberedende arbejde i en involverende proces med udvalget og andre relevante interessenter. Derfor vil velfærdsaftalen hver måned være et fast punkt på dagsorden for at sikre en løbende ajourføring og inddragelse af udvalget. 

   

  Aabenraa Kommune har gjort sig flere gode erfaringer med at nytænke beskæftigelsesindsatsen med flere investeringsstrategier, herunder bl.a. KIK, som gav merværdi for både borgere og kommunen. Aabenraa Kommune har gode erfaringer med en tæt opfølgning og monitorering af beskæftigelsesindsatserne samt have en virksomhedsrettet tilgang. Forvaltningen har noteret, at udvalget har tilkendegivet, at sanktionsområdet kunne været interessant at inddrage, såfremt det er muligt. Herudover har Regeringen udarbejdet forslag til beskæftigelsesområdet, som de vurderer kan sættes fri. Regeringens forslag vil blive taget med videre til forhandlingerne i forligskredsen. 

   

  Netværk og vidensdeling

   

  Aabenraa Kommune kommer, som en af de udpegede velfærdskommuner, til at danne sig erfaringer med at nytænke beskæftigelsesindsatsen. Derfor kommer forsknings- og analysecenteret VIVE til løbende at evaluere de fire velfærdskommuner med henblik på at dokumentere og vidensdele kommunernes erfaringer. Formålet er at skabe viden til inspiration for andre relevante aktører på beskæftigelsesområdet. VIVE oplyser, at de vil følge velfærdsaftalen. Aabenraa Kommune vil også indgå i et erfaringsnetværk med de tre øvrige udpegede velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet med henblik på at erfaringsudveksle og vidensdele med hinanden igennem hele processen.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status på arbejdet med velfærdsaftalen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2022

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/21153, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Med aftale om ny ret til tidlig pension (2020 – ”Arne-pensionen”) blev der indført en ny ret til tidlig pension for danskere med lange og hårde arbejdsliv bag sig. Retten til tidlig pension giver nedslidte danskere en mulighed for at forlade arbejdsmarkedet.

   

  Som led i aftalen er det aftalt, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde (2020-pl).

   

  Aftalekredsen indfriede med første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (2021) en årlig besparelse på ca. 345 mio. kr. i 2022 og ca. 370 mio. kr. årligt fra 2023 ved bl.a. at lempe proceskrav til indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere og at indføre mulighed for digitale samtaler efter seks måneders ledighed, en sag Arbejdsmarkedsudvalget blev orienteret om på august mødet 2021.

   

  Aftalekredsen indfrier med anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen den resterende del af besparelsen fra 2023 og frem.

   

  Med anden delaftale er partierne enige om, at kontaktforløbet for forsikrede ledige kan forenkles, og at a-kasserne får ansvaret for indsatsen i de første tre måneders ledighed.

  Partierne ønsker med aftalen desuden at understøtte en omlægning af en del af indsatsen, der i dag gives som øvrig vejledning og opkvalificering, i retning af ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud.

  Partierne er med aftalen også enige om at reducere administrationen i jobcentrene, hvilket bl.a. en udvidelse af muligheden for digitale samtaler i indsatsen kan bidrage til.

  En mere detaljeret beskrivelse af de forskellige initiativer fremgår af bilaget til sagen.

   

  De økonomiske konsekvenser skal forhandles mellem Regeringen og KL. Forvaltningen har set på de foreløbige økonomiske konsekvenser af delaftale 2, som er beregnet til nedenstående.

  Økonomi og afledt drift

  De foreløbige økonomiske konsekvenser af delaftale 2.

   

  Foreløbige konsekvenser af delaftale 2 (1.000 kr.)

  Budget 2023

  Budget 2024

  Budget 2025

  Budget 2026

  Arbejdsmarkedsudvalget

  -3.889

  -4.238

  -4.238

  -4.238

  Økonomiudvalget

  361

  -3.562

  -3.562

  -3.562

  I alt

  -3.528

  -7.800

  -7.800

  -7.800

   

  Aftalen lægger op til, at kommunerne omlægger en del af deres indsats vedr. tilbud om vejledning og opkvalificering til en mere virksomhedsvendt indsats. For Aabenraa Kommune viser de foreløbige beregninger, at det vil betyde besparelser på budgettet til vejledning og opkvalificering i en størrelsesorden af ca. 4 mio. kr.

   

  I budgettet for 2023-2026 er der afsat en negativ pulje vedr. delaftalen på ca. 3,9 mio. kr., som skal udmøntes. Udvalget vil på udvalgsmødet i december 2022 skulle behandle en sag omkring udmøntning af besparelsen.

   

  Nedenstående tabel viser budgettet for 2023-2026 til vejledning og opkvalificering for de berørte målgrupper.

   

  Driftsudgifter opdelt på målgrupper
  (1.000 kr.)

  Budget 2023

  Budget 2024

  Budget 2025

  Budget 2026

  Sygedagpenge

  2.790

  2.988

  2.983

  2.977

  Jobafklaring

  4.518

  4.574

  4.650

  4.625

  Revalidering

  1.112

  968

  846

  748

  Ressourceforløb

  4.215

  4.473

  4.435

  4.482

  Kontanthjælp

  6.010

  6.664

  6.912

  7.191

  Ledighedsydelse

  591

  645

  646

  643

  Forsikrede ledige

  1.274

  1.360

  1.406

  1.485

  I alt

  20.509

  21.672

  21.878

  22.150

   

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2022

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/28980, Sagsinitialer: CDU

  Sagsfremstilling

   

  Energipuljen

   

  Regeringen nedsatte i starten af 2022 en midlertidig energipulje på 100 mio. kr. til dækning af kommunernes hjælp til de økonomisk mest udfordrede pensionister og kontanthjælpsmodtagere, som følge af de stigende priser på el og varme. Energipuljen blev senere øget til 200 mio. kr.

   

  Beskæftigelsesministeren sendte den 1. juli 2022 et brev til KL, og satte her fokus på om et tilstrækkeligt antal borgere får søgt om og bevilliget økonomisk hjælp gennem  i deres kommune i en tid, hvor der særligt er brug for at holde hånden under de økonomisk mest udfordrede i samfundet.

   

  Ansøgningsproces og status for Aabenraa Kommune

   

  KL har i deres svar til Ministeren skrevet, at de har opfordret kommunerne til at styrke vejledningsindsatsen, men påpegede også over for Ministeren, at det i sidste ende er borgerne selv der beslutter, om de vil søge hjælp, og dokumentationskravet kan være svært at overskue for nogle borgere.

   

  Borgerne ansøger gennem kommunen om hjælp til ekstraordinære høje varme- og elregninger. Kommunen kan herefter blive kompenseret for udgifterne via energipuljen.

  Alle borgere kan som udgangspunkt søge om en enkeltydelse, og en bevilling bestemmes ud fra aktivloven. Folkepensionister, og personer på førtidspension tildelt før 2003, kan søge om et personligt tillæg ved borgerservice, og en bevilling bestemmes ud fra pensionsloven om særlige tillæg. Derved er bevillingskriterierne i energipuljen underlagt den samme lovgivning for personligt tillæg og enkeltydelse. Det er jobcenterets og borgerservices erfaring, at de fleste af borgernes ansøgning om enkeltydelser og personligt tillæg ikke lever op til kriterierne, og derfor ikke imødekommes. Borgere, der søger om enkeltydelser og personligt tillæg til ekstraordinære høje varme- og elregninger, bliver tilbudt den samme vejledning, som borgere der søger ydelserne af andre økonomiske årsager.

   

  Aabenraa Kommune har i forbindelse med energipuljen fra 1. oktober 2021 til 30. april 2022 haft 8 borgere, der har fået tildelt hjælp til ekstraordinære høje varme- og elregninger, hvilket har givet en samlet udbetaling på ca. 34.000 kr.   

   

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ansøgningsproces og status om energipuljen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2022

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   

  JobCAMP 22 afholdes torsdag den 3. november kl. 9.00 - fredag den 4. november kl. 12.00 i

  Aalborg Kongres & Kultur Center.

   

  Formålet med denne sag er at drøfte det faglige indhold jf. vedlagte foreløbige program, herunder hvad der skal lægges vægt på i forbindelsen med deltagelsen i arrangementet med henblik på, at deltagerne får det største udbytte ud af deltagelsen.

   

  Efter deltagelsen i JobCAMP 22 medtages der efterfølgende en sag på november mødet i Arbejdsmarkedsudvalget, hvor indhold mm fra konferencen drøftes.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at programmet drøftes med henblik på, at deltagerne får det største udbytte ud af deltagelsen.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2022

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2022

  Orientering om:

  • Efterregulering på A-dagpenge
  • Branchespecifik virksomhedsbesøg for ledige
  • Evaluering af samarbejde i Arbejdsmarkedsudvalget på kommende møde
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-10-2022

  Godkendt.