Beslutningsprotokol

mandag den 7. november 2022 kl. 15:30

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Dorrit Knudsen, Hans-Christian Gjerlevsen, Egon Madsen, Kjeld Hansen, Eivind Underbjerg Hansen, Claus Bruun Jørgensen, Susanne Provstgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/32770, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  På mødet den 7. februar i Arbejdsmarkedsudvalget blev det besluttet, at Beskæftigelsesplan 2022 behandles enkeltvis og tematisk på de efterfølgende møder både som led i introduktion af udvalget og som konkret opfølgning på mål i beskæftigelsesplanen.

  Temaet på dette møde er ”På kanten af arbejdsmarkedet”. Planen for den styrkede indsats, som fremgår af beskæftigelsesplanen er følgende:

   

  Progression i fleksjob

  Formål: At øge arbejdsevnen for flere, som er ansat i fleksjob.

  Indsats: Styrket indsats for at skabe progression i fleksjob. Herunder etablering af nyt opfølgningskoncept med fokus på tidlig opfølgning, støttemuligheder og skånehensyn samt progression.

  Målsætning: Større andel fleksjob, hvor arbejdstiden øges.

   

  Bedre indsats til borgere i ressourceforløb

  Formål: At skabe bedre forløb for borgere i ressourceforløb med fokus på en tidlig virksomhedsrettet indsats, tværgående samarbejde samt en styrket indsats omkring borgerinddragelse.

  Indsats: Permanent forankring af kerneelementer fra projekt Bedre indsats til borgere i ressourceforløb, herunder jobformidlerindsatsen, step-up-møder, øget fokus på borgerinddragelse mv.

  Målsætning: Fastholdelse af højt niveau for anvendelsen af virksomhedsrettede indsatser med henblik på, at flere opnår lønnede timer, og at færre overgår til førtidspension.

   

  Kontorleder Kristian Jørgensen, Job og Ressourcer, deltager på mødet og giver en orientering.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at temaet drøftes og tages til orienteringen.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2022

  Drøftet og taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/33340, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  I henhold til de økonomiske procedurer for 2022 udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol pr. 30. september 2022.

   

  Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger:

   

  • Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), som udvalget selv er bemyndiget til at foretage
  • Tillægsbevillinger, drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  • Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • Tillægsbevillinger anlæg.

   

  Denne sag omhandler driften. Arbejdsmarkedsudvalget har ingen anlæg.

   

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2022 i forhold til driftsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  På udvalgets område er der et korrigeret budget til serviceudgifter på 18,948 mio. kr. og et forbrug på 67 % pr. 30. september 2022. På overførselsudgifterne er der et korrigeret budget på 979,549 mio. kr. og et forbrug på 73 % pr. 30. september 2022.

   

  Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over bevillingskontrollen pr. 30. september 2022.

   

   

  Serviceudgifter

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen er, at der forventes et mindreforbrug på 0,900 mio. kr. på udvalgets serviceudgifter, som søges tilført kassebeholdningen.

   

  Det kan oplyses, at udgifter vedr. kost og andre fornødenheder til ukrainere, som ligger over det afsatte budget, kan afholdes inden for den samlede budgetramme til serviceudgifter.

   

   

  Overførselsudgifter

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen er, at budgettet på overførselsudgifterne forventes overholdt. Det bemærkes, at bevillingskontrollen giver anledning til at der foretages budgetomplaceringer indenfor udvalget.

   

  Ved årets første bevillingskontrol var der forventet mindreudgifter på overførselsudgifterne på 9,557 mio. kr. Konklusionen var, at der skulle afventes midtvejsreguleringen i sommeren 2022. Midtvejsreguleringen viste på landsplan en negativ regulering på ca. 7 mia. kr., hvilket svarer til ca. 69 mio. kr., når beløbet er omregnet til Aabenraa forhold. Arbejdsmarkedsudvalgets andel udgjorde ca. 68 mio. kr. Med en udmøntning af en reduktion på ca. 68 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets budget ville der være tale om en væsentlig udfordring. Det var muligt, at finansiere midtvejsreguleringen på forskellig vis, således at Arbejdsmarkedsudvalgets budget ikke blev reduceret med ca. 68 mio. kr., men alene med ca. 7 mio. kr.

   

  Reduktionen på ca. 7 mio. kr. blev placeret under Arbejdsmarkedsudvalgets budgetværn med henblik på konkret udmøntning i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2022.

   

  Udviklingen i ledigheden, COVID-19, situationen i Ukraine, stigende energipriser og inflation har bl.a. været forhold, som har påvirket beskæftigelsesområdet væsentligt og som har betydet, at det har været og er vanskeligt at forudsige udviklingen på beskæftigelsesområdet. Finansministeriet udsender tre gange om året (maj, august, december) en publikation, som hedder Økonomisk Redegørelse. Denne publikation indeholder regeringens prognose for dansk økonomi og vurdering af de offentlige finanser.

   

  I forhold til ledighedsudviklingen fremgår det af Økonomisk Redegørelse fra august, at ledigheden forventes at falde fra 2021 til 2022 med 26%. I redegørelsen for maj var forventningerne et fald på 19%. Det er forventningen, at den lokale udvikling i ledigheden vil følge tendensen i Økonomisk Redegørelse fra august og ledighedsniveauet er dermed nedjusteret i forhold til tidligere forventninger. Det betyder konkret, at der forventes lavere udgifter til a-dagpenge. Det større fald i ledigheden kan være med til at finansiere en efterbetaling på a-dagpenge.

   

  Medio september måned blev kommunerne orienteret om, at der havde været fejl i den fælleskommunale it-løsning Ydelsesrefusion (YR), som beregner kommuners refusion og medfinansiering af ydelser på beskæftigelsesområdet. Konkret har der været tale om 76.300 indberetninger på dagpengeområdet i perioden januar 2020 til november 2021, som ikke er blevet leveret til Ydelsesrefusion. Det betyder en efterbetaling for 2020 og 2021 på ca. 500 mio. kr. på landsplan. For Aabenraa Kommune er efterbetalingen opgjort til 4,531 mio. kr. Det var vurderingen, at efterbetalingen ikke kunne løftes inden for budgetrammen. Bevillingskontrollen viser, som følge af det ændrede skøn vedr. ledighedsudvikling i Økonomisk Redegørelse, at det er muligt, at afholde efterbetalingen inden for budgetrammen.  Efterbetalingen skønnes dermed at kunne finansieres af den bedre udvikling på a-dagpenge, og forvaltningen vurderer dermed, at der ikke er behov for at søge en kassefinansieret tillægsbevilling. 

   

  Som nævnt først i sagsfremstillingen er der behov for at foretage budgetomplaceringer, da resultatet er sammensat af mer- og mindreforbrug på flere forskellige politikområder. Disse er nærmere beskrevet i bilag til sagen.

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 3 bevillingskontrolsager vedrørende driften (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Derudover vedlægges noter til bevillingskontrolsagerne (i3 samt T2). Endelig vedlægges en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 30. september 2022 (bilag i4). Ved denne bevillingskontrol vedlægges endvidere en oversigt over forventet regnskab på aftalestyrende enheder (bilag i7).

  Økonomi og afledt drift

  Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde

  Bevillingskontrollen viser, at der er behov for at foretage budgetomplaceringer inden for udvalget.

   

  Budgetomplaceringerne er beskrevet i bilag til sagen.

   

  Tabel 1. Oversigt over de interne omplaceringer (i 1.000 kr.):

  Område

  2022

  2023

  2024

  2025

  2026

  Serviceudgifter:

   

   

   

   

   

  Øvrige sociale udgifter

  0

  0

  0

  0

  0

  Overførselsudgifter:

   

   

   

   

   

  Sygedagpenge og revalidering

  18.764

  0

  0

  0

  0

  Kontanthjælp

  -3.488

  0

  0

  0

  0

  Integration og enkeltydelser

  2.831

  0

  0

  0

  0

  Ledighedsydelse og fleksjob

  2.777

  0

  0

  0

  0

  Førtidspension

  16.091

   

   

   

   

  Øvrige sociale udgifter

  527

   

   

   

   

  Forsikrede ledige

  -31.504

   

   

   

   

  Budgetværnspulje

  -5.998

   

   

   

   

  I ALT

  0

  0

  0

  0

  0

  + = budgetforhøjelse/tillægsbevilling og - = budgetreduktion/negativ tillægsbevilling

   

   

  Tillægsbevillinger, drift, med påvirkning af kassebeholdningen:

  Der forventes et mindreforbrug på 0,900 mio. kr. på politikområdet Øvrige sociale udgifter, som søges tilført kassebeholdningen.

   

  Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til færre udgifter til begravelseshjælp og kørselsgodtgørelse (flextrafik).

   

  Tabel 2. Oversigt over de ansøgte tillægsbevillinger/rammekorrektioner (i 1.000 kr.):

  Emne

  2022

  2023

  2024

  2025

  2026

  Øvrige sociale udgifter – Andre sundhedsudgifter

  -900

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  -900

  0

  0

  0

  0

  + = budgetforhøjelse/tillægsbevilling og - = budgetreduktion/negativ tillægsbevilling

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at omplaceringer inden for Arbejdsmarkedsudvalgets egen bevillingsramme (netto 0), i 2022-2026, jf. ovenstående tabel 1, godkendes, og

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger/rammekorrektioner i 2022-2026, jf. ovenstående tabel 2, der tilføres de likvide midler, godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2022

  1. at godkendt.

  2. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/33333, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Medio september måned blev kommunerne orienteret om, at der havde været fejl i den fælleskommunale it-løsning Ydelsesrefusion (YR), som beregner kommuners refusion og medfinansiering af ydelser på beskæftigelsesområdet.

   

  Konkret har der været tale om 76.300 indberetninger på dagpengeområdet i perioden januar 2020 til november 2021, som ikke er blevet leveret til Ydelsesrefusion. Det betyder en efterbetaling for 2020 og 2021 på ca. 500 mio. kr. på landsplan.

   

  For Aabenraa Kommune er efterbetalingen opgjort til 4,531 mio. kr. Det var vurderingen, at efterbetalingen ikke kunne løftes inden for budgetrammen. Bevillingskontrollen pr. 30. september 2022 viser, som følge af det ændrede skøn vedr. ledighedsudvikling i Økonomisk Redegørelse, at det er muligt, at afholde efterbetalingen inden for budgetrammen. 

   

  Efterbetalingen skønnes dermed at kunne finansieres af den bedre udvikling på a-dagpenge, og forvaltningen vurderer dermed, at der ikke er behov for at søge en kassefinansieret tillægsbevilling. 

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/12287, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udkastet til beskæftigelsesplan 2023-26 godkendes. Planen er kommunens plan for, hvordan den vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer i de kommende år.  Planen indsendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) inden udgangen af året efter godkendelse i byrådet. Det kan oplyses, at der fra 1. januar 2023 ikke længere er et krav om at udarbejde beskæftigelsesplaner i kommunerne. 

   

  Det nuværende udkast er på baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i marts 2022 en 4-årig plan, hvilket gør det muligt at arbejde med en mere strukturel påvirkning af arbejdsmarkedet. Efterfølgende har udvalget i juni og senest i oktober 2022 drøftet udkastet til beskæftigelsesplanen. De indarbejdede justeringer fremgår af vedlagte notat.

   

  Der er i det nuværende udkast 4 politiske pejlemærker og 16 mål, der tilsammen udgør rammen om den fremtidige beskæftigelsespolitik i Aabenraa Kommune.

   

  Opfølgning på planen

   

  I lighed med de tidligere år anbefaler forvaltningen at der følges op på beskæftigelsesplanen i februar og august 2023 på de lokale målsætninger og ministermålene. Forvaltningen udarbejder et notat der forelægges Arbejdsmarkedsudvalget.

  Sagen afgøres i

  Byrådet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at beskæftigelsesplan 2023-26 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2022

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/15017, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle Temahandleplan for tobak 2023-2025.

   

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede den 4. oktober udkast til Temahandleplan for tobak 2023-2025, hvor det blev besluttet, at sende temahandleplanen til udtalelse ved Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Temahandleplanen genbehandles ved Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i december med henblik på endelig godkendelse.

   

  Sundhedspolitikken implementeres gennem temahandleplaner, som har til formål at synliggøre kommunens indsats på området, og rammesætte mulig fremtidig udvikling af indsatser til imødegåelse af udfordringer på området. Rammen for temahandleplaner er de 11 forebyggelsespakker, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet.

   

  Aabenraa Kommunes sundhedspolitik indeholder en række fokuspunkter for, hvordan der skabes et sundt og aktivt fællesskab for alle, her i kommunen. Disse fokuspunkter indebærer målsætninger om, at kommunen skaber gode rammer for sundhed, og at borgerne lever sundt og aktivt. I forhold til tobak indgår Aabenraa Kommune i partnerskabet Røgfri Fremtid og vil i samarbejde med resten af partnerskabet arbejde målrettet for, at ingen børn og unge anvender tobaksprodukter i 2030, og at tobaksprodukter anvendes af maksimalt 5 % af befolkningen.

   

  Udkast til Temahandleplan for tobak 2023-2025 tager udgangspunkt i den eksisterende Temahandleplan for tobak 2022, men er tilpasset og udbygget i forhold til det nuværende udfordringsbillede, hvor substitutionsprodukter fylder stadig mere, herunder særligt snus. Udkastet til temahandleplanen tager derfor udgangspunkt i tre spor:

   

  • Spor 1 – Fortsat indsats mod rygning
  • Spor 2 – Indsats mod snus
  • Spor 3 – Tobaksfrie miljøer

   

  Spor 1 er en videreførelse af to spor fra temahandleplanen 2022 omhandlende dels forebyggelse af rygestart, dels hjælp til rygestop. Disse indsatser har været fokusområder i flere år, og der er veletablerede indsatser omkring såvel forebyggelse af og hjælp til rygestop. Der lægges i temahandleplanen op til, at disse indsatser fortsættes de kommende år.

   

  Spor 2 er et nyt selvstændigt spor. Der ses en stor stigning i brugen af røgfri tobak- og nikotinprodukter, såsom snus, tyggetobak og nikotinposer, særligt blandt unge. I temahandleplanen benævnes disse produkter under fællesbetegnelsen snus, da brugerne i daglig tale blander produkterne sammen. Den store stigning i brugen af disse produkter gør det nødvendigt med en særskilt indsats over for disse nye produkter, der særligt er udbredt blandt unge mænd. Produkterne bliver også benyttet i idrætsmiljøer, idet de opfattes som præstationsfremmende, og der formentlig mangler viden om produkternes skadelige virkninger. Derudover er der tegn på, at en række borgere substituerer deres tobaksforbrug fra cigaretter til snus, hvilket bl.a. muliggør brug af nikotinprodukter i røgfri miljøer.

   

  Spor 3 er en videreførelse og udbygning af sporet fra den nuværende temahandleplan omkring røgfri miljøer. Dette udbygges til at omfatte tobaksfrie miljøer, således at der også er fokus på udviklingen omkring snus og forebyggelse i bl.a. idrætsmiljøet.

   

  Udkast til Temahandleplan for tobak 2023-2025 er vedlagt sagen.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur, Jobcenter og Borgerservice og Social & Sundhed indstiller,

  at der gives udtalelse til temahandleplan for tobak 2023-2025.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2022

  Arbejdsmarkedsudvalget bakker op om Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik, herunder Temahandleplan for tobak 2023-2025.

  Arbejdsmarkedsudvalget foreslår at Borgerservice og Jobcenter indtænkes i formidling af kommunens indsats og tilbud til borgerne.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/24817, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag give udtalelse til udkast til Temahandleplan for fysisk aktivitet 2023-2025.

   

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede den 4. oktober udkast til Temahandleplan for fysisk aktivitet, hvor det blev besluttet, at sende temahandleplanen til udtalelse ved Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter. Temahandleplanen genbehandles ved Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i december med henblik på endelig godkendelse.

   

  Sundhedspolitikken implementeres gennem temahandleplaner, som har til formål at synliggøre kommunens indsats på området, og rammesætte mulig fremtidig udvikling af indsatser til imødegåelse af udfordringer på området. Indholdet i temahandleplanerne er rammesat efter forebyggelsespakkerne fra Sundhedsstyrelsen.

   

  Aabenraa Kommunes sundhedspolitik indeholder en række fokuspunkter for, hvordan der skabes et sundt og aktivt fællesskab for alle, her i kommunen. Disse fokuspunkter indebærer målsætninger om, at kommunen skaber gode rammer for sundhed, og at borgerne lever sundt og aktivt. Fysisk aktivitet er vigtigt gennem hele livet, da det er en forudsætning for udvikling og vedligeholdelse af en sund krop, det forebygger en lang række sygdomme, og det styrker den mentale sundhed – særligt, hvis den dyrkes i fællesskab med andre.

   

  Udkastet til Temahandleplan for fysisk aktivitet indeholder en kort introduktion til områdets relevans, udvalgte data for området og en rammesættende inddeling for områdets indsatser. Inddelingen af sporene tager udgangspunkt i livsovergange. Årsagen er, at menneskers vaner ofte tilpasses nye situationer og omgivelser. Det gælder eksempelvis i forbindelse med livsovergange, hvor hverdag og vaner tilpasses en ny situation.

   

  Der er valgt en inddeling i tre spor i hhv.:

  1)     Børn og unge

  2)     Aktiv senior

  3)     Gode rammer og tilgængelighed

   

  Denne inddeling sætter fokus på de vigtige overgange fra hhv. barndom til ungdomsliv, og igen fra erhvervsaktiv til pension, da disse medfører væsentlige forandringer i borgerens hverdag. Herudover sættes fokus på gode rammer og tilgængelighed for fysisk aktivitet, herunder i naturen gennem vandreruter og stier.

   

  Vedlagt sagen udtalelsesudkast for Temahandleplan for fysisk aktivitet 2023-2025.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice, Børn og Kultur, Plan, Teknik & Miljø og Social & Sundhed indstiller,

  at der gives udtalelse til Temahandleplan for fysisk aktivitet 2023-2025.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2022

  Arbejdsmarkedsudvalget bakker op om Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik, herunder Temahandleplan for Fysisk aktivitet 2023-2025.

  Arbejdsmarkedsudvalget foreslår at Borgerservice og Jobcenter indtænkes i formidling af kommunens indsats og tilbud til borgerne.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/33745, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  På baggrund af en række henvendelser og bred mediedækning gives i denne sag en orientering om regler for kontanthjælpsmodtages og andre ydelsesmodtageres ophold i udlandet.

   

  Henvendelserne drejer sig om ydelser, der udbetales jfr. Aktivloven. Reglerne om udrejse fremgår af lovens § 5.

   

  Generelt er vi som kommune forpligtet til at foretage opfølgning i sager, hvor der sker udbetaling, for at sikre at betingelserne for at modtage hjælp er opfyldt. Kontrollen sker jf. Lov om aktiv socialpolitik § 10, og vi skal løbende undersøge, om borger har formue, indtægter, og om der er sket udrejse uden forudgående aftale. Opfølgningen sker via kontoudtog fra banken, som borger indsender hver 3. måned.

   

  De målgrupper der er omfattet af oplysningspligt i forhold til udrejse er uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, ressourceydelse, herunder jobafklaringsforløb, supplement til brøkpension og ledighedsydelse.

   

  I forbindelse med ansøgning om ydelse vejledes borgeren om sin oplysningspligt – herunder også om udrejse og mulighederne for at handle over grænsen.

   

  Det skal præciseres, at det alene er borgere, der modtager ydelse, og som ikke har overholdt oplysningspligten i forbindelse med udrejse, der sanktioneres. Ligeledes borgere, der har haft indtægt og modtaget formue uden at meddele dette til kommunen.

   

  Sanktionerne i forbindelse med udrejse er, at ydelsen nedsættes med 1/3 af satsen i 20 uger, og det udbetalte beløb skal tilbagebetales. Sanktionen i forbindelse med uoplyst indtægt og formue vil være tilbagebetalingspligt og evt. stop af ydelse.

   

  I forbindelse med afgørelse om sanktioner gives ankevejledning, og hvis borger klager, sendes sagen til afgørelse hos Ankestyrelsen. I de konkrete sager, som har været påklaget, har Ankestyrelsen givet kommunen medhold og stadfæstet afgørelsen.

   

  Forvaltningen har været i dialog med Ankestyrelsen, om der er andre fortolkningsmuligheder, som tilgodeser hensynet til borgere på ydelse, der tilfældigvis er bosat i en grænseregion, hvor det at krydse landegrænsen indgår som et naturligt element i mange borgeres hverdag.

   

  Ankestyrelsen oplyser, at kommunen jf. aktivlovens § 10 har pligt til hver 3. måned at følge op på de enkelte sager og om betingelserne for fortsat udbetaling er opfyldt. Disse betingelser er ikke kun spørgsmålet om, hvorvidt borgeren medvirker i den beskæftigelsesrettede indsats, udfylder CV, søger stillinger osv., men også kravene om, at man som kontanthjælpsmodtager ikke har indtægt eller formue. Ankestyrelsen vurderer således, at det som udgangspunkt ikke vil være muligt at lave disse opfølgninger uden at indhente økonomiske oplysninger fra borgernes banker.

   

  Ankestyrelsen præciserer, at forbuddet mod udlandsophold oprindeligt er indført for mange år siden, og siden da har været helt klar både i forhold til, hvorledes ophold i udlandet defineres, men også i forhold til, hvilke konsekvenser ophold i udlandet har for de berørte borgere. Der er i lovteksten ingen fortolkningsmuligheder, der giver mulighed for at anlægge en ”mildere” fortolkning. Derudover er det således at de steder, hvor man normalt finder fortolkningsbidrag (bemærkninger, vejledninger osv.) alle støtter den nuværende anvendelse af lovgivningen.

   

  Ankestyrelsens praksis er således ikke udtryk for en "hård" fortolkning af en lovregel, som er formuleret ”løst” eller "unøjagtigt", men derimod udtryk for en meget direkte anvendelse af lovreglen. Ankestyrelsen vurderer således ikke, at der er noget ”frirum” til at ændre praksis på området.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at Aabenraa Kommunes praksis på området er i overensstemmelse med både lovens tekst, lovens formål og Ankestyrelsens praksis på området.

   

  Det er tilsvarende forvaltningens vurdering, at loven ikke tager hensyn til det forhold, at man som borger i en kommune med en grænsenær beliggenhed, betragter det at krydse grænsen som en del af daglige gøremål.

   

  Arbejdsmarkedsudvalgsformanden har taget initiativ til at skrive til Beskæftigelsesministeren med henblik på at få loven ændret.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering, og

  at emnet indgår i forbindelse med forberedelse af Velfærdsaftale.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2022

  1. at taget til orientering.

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/31244, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen udsender to gange årligt den såkaldte ankestatistik, der viser antallet af indkomne og afgjorte klagesager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

   

  I bilag 1 ses oversigten for første halvår 2022. Under dette punkt redegør forvaltningen for de klagesager, som vedrører lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet. Dette omfatter beskæftigelse (LAB), ydelse (LAS), førtidspension (PL) og sygedagpenge (SDP).

   

  Bilaget viser, at Ankestyrelsen modtog 188 sager i første halvår 2022, hvoraf 15 er blevet afvist eller henvist til anden myndighed. Der er truffet afgørelse i 117 sager på de fire lovgivningsområder.

   

  Nedenstående tabel angiver det antal behandlede sager og afgørelser for første halvår i 2022 for hele landet og for Aabenraa Kommune på de fire lovområder. Omgørelsesprocenten angiver andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises opgjort i forhold til alle klager eksklusiv de afviste sager.

   

   

  Hele landet

  Aabenraa

  Stadfæstet

       3.597

  76%

  84

  72%

  Ændret/ophævet

         674

  14%

  20

  17%

  Hjemvist

         433

  9%

  13

  11%

  I alt

       4.704

  100%

  117

  100%

  Omgørelsesprocent

  24%

  28%

  Afviste sager

  487

  8

   

  Som det fremgår er omgørelsesprocenten for Aabenraa lidt over landsgennemsnittet. Dette fremgår mere detaljeret af bilaget.

   

  Det fremgår at 72 % af sagerne er blevet stadfæstet, mens 28% enten er ændret eller hjemvist. På landsplan er 76 % af sagerne blevet stadfæstet og 24 % ændret eller hjemvist. Kommunen skal i forhold til hjemvisninger genbehandle sagen og på ny træffe afgørelse. 

   

  Klagesagsområdet og kvaliteten af sagsbehandlingen er løbende et fokusområde for jobcenteret. Jobcentrets procedure er, at alle afgørelser deles på tværs af kontorer og målgrupper og gennemgås af fagkoordinatorer til læring og vidensdeling. Ankestyrelsen tilbyder også kurser til formidling af viden og uddybning af bl.a. principafgørelser og fortolkning af regelsæt. Jobcenteret har deltaget i et kursus på sygedagpengeområdet, jobafklaringsforløb og i ressourceforløb i slutningen af oktober 2021 og for kontanthjælpsområdet i maj 2022.

   

  Det skal bemærkes, at antallet af klagesager, der behandles af Ankestyrelsen er relativt lille. I første halvår 2022 har der været registeret over 7.000 ydelsessager i fagsystemet. Det svarer til, at der klages i 1,7 % af sagerne, hvor 20 sager svarende til 0,4 % bliver omgjort i Ankestyrelsen.

   

   

  Ankestyrelsen er mere end en klage- og tilsynsmyndighed. Ankestyrelsens opgave er også at fastlægge retningslinjer om fortolkning og anvendelse af reglerne. Dette sker bl.a. via principafgørelser og praksisundersøgelser. Principafgørelser offentliggøres blandt andet, når der er behov for fortolkning af ny lovgivning, eller når konkrete sager har generel betydning og kan bruges som rettesnor for andre afgørelser.

   

  I bilag 2 ses en opgørelse over afgørelser i klagesagerne for Aabenraa Kommune i perioden 2017 –2022. Opgørelsen viser afgørelser og omgørelsesprocent på de lovområder, der er relevante for Arbejdsmarkedsudvalget, det vil sige ydelse, førtidspension, sygedagpenge og beskæftigelse.

   

  Generelt vurderer forvaltningen, at niveauet er i tråd med tidligere års niveauer. På sygedagpengeområdet har jobcentret oplevet en lille stigning i omgørelsesprocent i afgørelser om revurdering og forlængelse. Jobcentret har haft kontakt til Ankestyrelsen i forhold til fortolkning af praksis på området.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgeservice indstiller,

  at Ankestyrelsens klagestatistik tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1111, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret udarbejder hvert kvartal et jobbarometer til internt brug. Jobbarometeret er jobcenterets skøn over jobmuligheder i det næste kvartal.

   

  Jobbarometeret er bygget på en vurdering og afvejning af en række kilder: Et statistisk baseret jobbarometer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), forskellige positivlister, som også udgives af styrelsen, det lokale virksomhedsbarometer, informationer fra jobcenterets opsøgende virksomhedsbesøg, henvendelser fra virksomheder om rekrutteringsopgaver, de lediges jobønsker og kvalifikationer, udsagn fra de ledige om arbejdsmarkedet, og alt hvad der ellers kan give os informationer om det lokale arbejdsmarked.

   

  Barometeret er således en subjektiv afvejning af mange forskellige oplysninger og danner alene grundlag som inspiration til en mere konkret dialog om jobsøgning og mulighederne for uddannelse og kompetenceløft.

   

  Jobbarometeret er delt op i fire kategorier, og stillingerne står i prioriteret rækkefølge i hver kategori:

  • Mangel på arbejdskraft, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for sundhedsområdet, energiområdet og områder relateret til transport.
  • Gode beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for service- og håndværksfag og produktion.
  • Dårlige beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter kontorfag, serviceområdet mm.
  • Overskud på arbejdskraft, der blandt andet omfatter ufaglært arbejdskraft.

   

  I forhold til tidligere jobbarometre er der en del forskydninger, der afspejler den aktuelle usikkerhed omkring energi og inflation. Der er fortsat stor efterspørgsel inde for sundhedsområdet, transport, lager og logistik. Der ses en begyndende opbremsning i efterspørgsel inden for nogle håndværksfag, men også inden for fag, hvor der typisk beskæftiges ufaglært arbejdskraft. Samlet set vurderes det dog, at beskæftigelsesmulighederne fortsat er gode med fortsat lav ledighed.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2022

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/28988, Sagsinitialer: CDU

  Sagsfremstilling

   

  Status på rammerne for velfærdsaftalen

   

  Regeringen har udarbejdet et forslag til, hvilke rammer – de såkaldte hegnspæle, der skal være vedrørende velfærdskommunerne, og hvilke områder af beskæftigelsesloven som velfærdskommunerne kan frisættes fra.

  Regeringen har i deres forslag lagt op til at borgere, der er omfattet af integrationslovens bestemmelser, ikke er en del af velfærdsaftalen. Nedenstående er de mest centrale af regeringens forslag til hegnspæle oplistet:

   

  • Det overordnede formål med beskæftigelsesindsatsen fastholdes.
  • Beskæftigelsesindsatser til ledige og sygemeldte borgere fastholdes.
  • Borgerne skal fortsat stå til rådighed.
  • Målgruppernes inddelinger fastholdes.
  • Refusionsmodellen fastholdes.
  • Tilbudsviften i beskæftigelsesindsatsen fastholdes

   

  Regeringens forslag til hegnspæle er valgt ud fra følgende 3 principper:

  1) Ikke at røre ved økonomi.

  2) I mindst mulig omfang at berøre tredjepart, som f.eks. a-kasser og virksomheder.

  3) Bevare indberetninger til Det Fælles Datagrundlag.

   

  Der henvises til vedlagte bilag 2 for en mere uddybende gennemgang af regeringens forslag til hegnspæle.

   

  Det udskrevne folketingsvalg har sat den politiske proces om drøftelse og endelig beslutning af hegnspælene i bero. Det forventes, at forhandlingerne genoptages, når en ny regering er dannet.

   

  Status for arbejdet med velfærdsaftalen i Aabenraa Kommune

   

  Selvom hegnspæle og forligsaftalerne ikke er defineret endeligt endnu, har forvaltningen påbegyndt en proces for arbejdet med projektet, herunder et konkret forslag til organisering.

  I arbejdet tages der primært udgangspunkt i det foreliggende materiale, og der indhentes inspiration fra eksempelvis processer hos andre frikommuneforsøg samt Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE).

  Regeringens nuværende forslag til frisættelsesområder (se bilag 1) fungerer ligeledes som inspiration til både afklaring og udvikling af Aabenraa som velfærdskommune.

   

  Initialt har forvaltningen derfor fokus på at skabe og sikre gode rammer for samarbejdet både internt i forvaltningen og med Arbejdsmarkedsudvalget som en aktiv samarbejdspartner i arbejdet med velfærdsaftalen. Derfor planlægges afholdelse af et temamøde med udvalget til december. Her vil udvalget få mulighed for at komme med input til indholdet i det videre arbejde samt påbegynde dialogen om prioritering af mulige indsatser.

   

  Aabenraa Kommune indgår desuden i et politisk og administrativt netværk som KL faciliterer sammen med de tre øvrigt udpegede velfærdskommuner. Formålet med netværket er at give mulighed for tæt samarbejde og vidensdeling på tværs af de 4 udpegede velfærdskommuner.

  Første møde afholdes 18. november og deltagerene er udvalgsformand for Arbejdsmarkedsudvalget og direktør for Jobcenter og Borgerservice.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget vil blive inviteret til temamøde tirsdag 29. november kl. 14-17.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status på arbejdet med velfærdsaftalen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2022

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/14541, Sagsinitialer: TKJAE

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har gennem mange år gennemført tilsyn på beskæftigelsesområdet uanset om det foranlediget af statslige vejledninger, eller som led i en investeringsstrategi f.eks. KIK.

   

  Kommunalbestyrelsen skal i tråd med ovenstående føre et tilsyn med danskuddannelserne 2020-2022, hvor vejledningen fra SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) skal anvendes. På andre områder skal kommunen anvende vejledning om kommunalt ledelsestilsyn på beskæftigelsesområdet.

   

  Aabenraa Kommune skal senest 1. december indsende sin afrapportering til SIRI, der dækker perioden 1. december 2020 til 1. december 2022.

   

  Ifølge vejledningen er formålet med tilsynet at sikre, at kvaliteten i danskuddannelserne lever op til bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og samtidig indfrier intentionen om at understøtte integration og varig beskæftigelse.

   

  Ifølge vejledningen er formålet med tilsynet at sikre, at kvaliteten i danskuddannelserne lever op til bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og samtidig indfrier intentionen om at understøtte integration og varig beskæftigelse.

   

  I vejledning angives det, at tilsynet har 3 kerneområder, der består af

   

  • Det pædagogisk tilsyn, der skal gennemføres af personale med pædagogiske kompetencer i dansk som andetsprog for voksne. Fokus i det pædagogiske tilsyn kan være det voksenpædagogiske læringsmiljø, læreplaner eller undervisernes uddannelser. Det kan også være besøg i en klasse, hvor man observerer, hvordan undervisningen forløber.  
  • Det administrative tilsyn, hvor fokus er på om procedurerne hos danskudbyderen understøtter kursistens danskuddannelsesforløb. Dette omfatter løbende opfølgning på kursistfravær. Derudover ses der på administrationen af depositum, hvor kursisterne kan miste deres depositum, hvis de ikke gennemfører et modul. Dette omfatter også fokus på procedurer for tilmelding af kursister til de afsluttende prøver.
  • Det økonomiske tilsyn skal se på om, der er lovlig og hensigtsmæssig ressourceudnyttelse af offentlige midler, herunder om reglerne for modultakstfinansiering overholdes, samt en vurdering af om sammenhængen mellem pris og kvalitet.

   

  Det kan oplyses, at det årlige forbrug varierer i forhold til f.eks. flygtningestrømme. Herunder ses forbruget siden 2019.

   

  Beløb i 1.000 kr.

  2019

  2020

  2021

  Pr. 31.10.22

  Udgifter til danskuddannelse

  5.197

  4.042

  5.136

  6.009

  Kilde: Egen opgørelse på baggrund af udtræk fra Økonomisystemet Prisme

   

  Generelt afhænger tilsynet af observationer og kan derfor variere betydeligt over tid.

  I Aabenraa indgår sagsbehandlere, administrative medarbejdere og leder fra integrationsområdet, samt sekretariatet i arbejdet med tilsynet.  

   

  Når tilsynsrapporterne fra kommunerne er indsendt den 1. december offentliggøres de på  https://www.integrationsviden.dk/, hvis kommunerne ønsker det.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opfølgningen tages til orientering.  

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2022

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  JobCAMP 22 blev afholdt torsdag den 3. november - fredag den 4. november.

   

  Deltagelsen i konferencen evalueres, herunder indholdet, udbyttet mm.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at deltagelsen i jobCAMP 22 evalueres.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2022

  Evalueret.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

   

  • Vores Arbejdsmarked
   Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udviklet Vores Arbejdsmarked.
   Link til: Vores Arbejdsmarked, som samler viden om arbejdsmarkedet og dermed på flere punkter svarer til de gamle notater om udviklingen på arbejdsmarkedet, som det derfor også afløser.

   

  • Evaluering af mødeform og mødeafvikling i Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  • Offshore informationsmøde 1. december 2022

   

  • CSR

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2022

  Taget til orientering.

  Punktet vedrørende evaluering af mødeform og mødeafvikling udsættes til kommende møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2022

  Godkendt.