Beslutningsprotokol

mandag den 28. november 2022 kl. 13:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Dorrit Knudsen, Hans-Christian Gjerlevsen, Egon Madsen, Kjeld Hansen, Eivind Underbjerg Hansen, Claus Bruun Jørgensen, Susanne Provstgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2022

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/19766, Sagsinitialer: TRM

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget behandle og komme med bemærkninger til udkast til erhvervsstrategi for Aabenraa Kommune (se bilag). Erhvervsstrategien er en tværgående strategi, der berører flere forvaltningsområder og derfor får det enkelte udvalg mulighed for at give bemærkninger til de dele, der vedrører deres ressortområde. 

   

  ’Udviklingsstrategien Det Gode Liv – 2035’ er det overordnede strategiske grundlag for de kommende års arbejde med at udvikle Aabenraa Kommune som et godt sted at bo og vokse op, at uddanne sig og drive virksomhed. Erhvervsstrategien går skridtet videre og sætter retning, vision og mål for den kommunale erhvervsindsats. Den viser, hvordan vi kan løfte vores erhvervsindsats og sætter handling bag ordene. Erhvervsstrategien er udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet og for erhvervslivet, og bygger på vores styrkepositioner, udfordringer og potentialer for udvikling. Den er handlingsorienteret og justeres i dialog med erhvervslivet.

   

  Erhvervsstrategien bygger på input fra erhvervskonferencen med deltagelse af lokale virksomheder, interviews med virksomheder samt møder med interesseorganisationer. Input her fra viser, at fire centrale indsatsområder er vigtige at have med i erhvervsstrategien:

   

  1)     Arbejdskraft og bosætning er forudsætninger for hinanden. Aabenraa kommune skal være et godt sted at arbejde og bo.

   

  2)     Aabenraa Kommune skal som organisation kommunikere mere, og vi skal turde prale mere om vores styrker. Det er derfor et fælles mål for erhvervslivet og Aabenraa Kommune, som organisation, at øge omtalen af alle de gode historier, som skabes af og med de lokale virksomheder.

   

  3)     Der skal mere fokus på erhvervsbetjening, herunder byggesagsbehandling, for når man som virksomhed ønsker at udvide, bygge om eller til, er det vigtigt at komme godt fra start og opleve en effektiv og målrettet service.

   

  4)     Grøn omstilling i det lokale erhvervsliv er centralt for at følge med de nationale og globale strømninger. Yderligere er det vigtigt, at den grønne omstilling giver virksomhederne nye vækst- og udviklingsmuligheder.

   

  Erhvervsstrategiens spor
  Erhvervsstrategien er opdelt i tre spor:

   

  1. Erhvervsvenlighed i top.

  Erhvervsvenlighed i top bygger på den lokale erhvervsservice, der ydes gennem bl.a. Business Aabenraa, samt en forbedring af de eksisterende rammevilkår, der ydes af Aabenraa Kommune. En mere systematisk rammesætning omkring Aabenraa Kommunes information og dialogen indgår også som en indsats, der kan styrke erhvervsvenligheden ved at vi inviterer til mere samarbejde og flere partnerskaber.

   

   

  1. Grøn erhvervsudvikling giver overskud og merværdi.

  Den grønne omstilling er en mulighedsdagsorden, som vi tager aktivt del i blandt andet ved at skabe rammerne for etablering af VE-anlæg i samspil med investorer. En anden indsats er udvikling af vores erhvervsområder, hvor blandt andet Padborg Vest udvikles til et fyrtårnsprojekt som grønt erhvervsområde.

   

  1. Rekruttering og udvikling starter med det det gode liv.

  Aabenraa Kommune arbejder strategisk med at tiltrække nye borgere og sikre, at det er attraktivt at blive boende. Vi arbejder strategisk med at tiltrække større events og skabe et stærkere fundament for en øget turisme.
   

   

  Erhvervsstrategiens indhold og indsatsområder
  Udvalgene bedes give bemærkninger til indhold og indsatser i eget ressortområde.

   

  ?       Arbejdsmarkedsudvalg bedes særligt om bemærkninger til afsnit om erhvervspaneler, samarbejde og partnerskaber, rekruttering og udvikling.

  ?       Børn- og uddannelsesudvalg bedes særligt om bemærkninger til afsnittet rekruttering og udvikling.

  ?       Sundheds- og forebyggelsesudvalget bedes særligt om bemærkninger til afsnit om erhvervspaneler, samarbejde og partnerskaber, rekruttering og udvikling.

  ?       Social- og seniorudvalget bedes særligt om bemærkninger til afsnit om erhvervspaneler, samarbejde og partnerskaber, rekruttering og udvikling.

  ?       Kultur- og fritidsudvalget bedes særligt om bemærkninger til afsnit om erhvervspaneler, rekruttering og udvikling.

  ?       Udvalg for Bæredygtig Udvikling bedes særligt om bemærkninger til afsnit erhvervsvenlighed i top, grøn erhvervsudvikling, rekruttering og udvikling.

  ?       Udvalg for Plan, Teknik & Landdistrikter bedes særligt om bemærkninger til afsnit erhvervsvenlighed i top, grøn erhvervsudvikling, rekruttering og udvikling.

   

   

  Med afsæt i fagudvalgenes input arbejdes der frem mod en samlet fremlæggelse i økonomiudvalget den 13. december 2022 med forbehold for ændring i datoen, såfremt bemærkningerne fra fagudvalgene kræver en større justering af udkast til erhvervsstrategi.

   

  Ved behandling af punktet deltager afdelingschef for erhverv og bæredygtighed, Helle Malene Kjølsen Olsen.

  Sagen afgøres i

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø og Job og Borgerservice indstiller,

  at der gives bemærkninger til erhvervsstrategien

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2022

  Arbejdsmarkedsudvalget bemærker, at Erhvervsstrategiens indhold og indsatsområder naturligt berører beskæftigelsesområdet, herunder særligt indsatserne i beskæftigelsesplanen.

  Arbejdsmarkedsudvalget har dermed særlig opmærksomhed på muligheden for nye partnerskaber i forhold til tiltrækning af arbejdskraft, bosætning og rekruttering, særligt udvikling af det kommende Erhvervspanel.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/30041, Sagsinitialer: CDU

  Sagsfremstilling

   

  I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for budget 2023-2026 blev der på Arbejdsmarkedsudvalgets budget afsat 0,400 mio. kr. i 2023, og 0,800 mio. kr. i 2024-2026 til en indsats for unge.

   

  Forvaltningen har arbejdet med udmøntningen af budgettet med henblik på at præsentere udvalget for relevante projekter, der kan imødekomme det politiske ønske om en aktiv og håndholdt indsats målrettet de unge.

   

  I forbindelse med arbejdet har der blandt andet været dialog med den leverandør, der tidligere har leveret et cykelprojekt for unge på kontant- og uddannelseshjælp, hvor deltagerne afslutningsvis cyklede til Frankrig. Leverandøren har dog valgt at trække sig fra et fremtidigt samarbejde.

   

  Forvaltningen går i gang med at udarbejde forslag til udmøntning af budgettet herunder evt. brug af eksterne leverandører.

   

  Forvaltningen forventer at kunne fremlægge forslag til politisk godkendelse primo 2023.

   

   

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status for udmøntning af ungeindsats tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/21153, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Med aftalen fra 2020 mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ny ret til tidlig pension (”Arne-pensionen”) blev der indført en ny ret for nedslidte danskere, der giver mulighed for at forlade arbejdsmarkedet og gå på pension 1, 2 eller 3 år tidligere, hvis man blandt andet opfylder betingelserne for, hvor mange år man har været tilknyttet arbejdsmarkedet.

   

  Som led i aftalen er det aftalt, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde (2020-pl).

   

  Aftalekredsen indfriede med første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (2021) en årlig besparelse på ca. 345 mio. kr. i 2022 og ca. 370 mio. kr. årligt fra 2023.

   

  Aftalekredsen indfrier med anden delaftale den resterende del af besparelsen fra 2023 og frem.

   

  I denne sag skal udvalget træffe beslutning om udmøntning af besparelsen.

   

  Der er i budgettet for 2023-2026 afsat en negativ pulje vedr. delaftale 2 på ca. 3,9 mio. kr., som skal udmøntes. Der er efter budgettets behandling kommet nye oplysninger omkring størrelsen af besparelsen, hvorfor der skal udmøntes en besparelse på 3,889 mio. kr. i 2023 og 4,238 mio. kr. fra 2024 og frem.

  Økonomi og afledt drift

  De økonomiske konsekvenser af delaftale 2 viser nedenstående besparelse for Aabenraa Kommune.

   

   

  Det samlede budget til indsatser udgør følgende:

   

   

  Forvaltningen foreslår to scenarier til udmøntning af besparelsen.

   

  Scenarie 1 er en fordeling af besparelsen ud fra størrelsen af budgettet til vejledning og opkvalificering på de forskellige målgrupper.

   

  Scenarie 2 er som ovenstående, men hvor reduktionen på kontanthjælpsområdet nedjusteres med 1,000 mio. kr. og fordeles ligeligt mellem de fire kontorer i jobcenteret og placeres på udvalgte målgrupper efter en faglig vurdering.

   

  De to scenarier samt konsekvenserne heraf er beskrevet i bilaget til sagen. Overordnet vil konsekvenserne få størst betydning for, i hvilket omfang jobcentret fremadrettet har mulighed for at anvende eksterne leverandører i indsatsen, fordi det er budgettet hertil, der bliver reduceret i betydelig omfang.

   

  Forvaltningen anbefaler scenarie 2, idet budgettet til indsatser for kontanthjælpsmodtagere er væsentligt reduceret fra forventet regnskab 2022 til vedtaget budget 2023. 

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at de økonomiske konsekvenser af delaftale 2 drøftes, og

  at udmøntning som beskrevet i scenarie 2 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2022

  1. at drøftet.

  2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/24550, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 5. oktober 2020, at forvaltningen indgik et samarbejde med Den Sociale Kapitalfond og Business Aabenraa om udvikling af socialøkonomiske virksomheder kaldet projekt ”Kickstarter”.

   

  Formålet med projektet er at udvikle virksomhedsrollemodeller for socialt ansvarlige og økonomisk bæredygtige virksomheder i Aabenraa Kommune. Det handler først og fremmest om at ændre ledelsesmæssigt fokus i forhold til rekrutteringsstrategi og fastholdelse af medarbejdere, således at der i virksomheden gives plads til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Målet er, at virksomhederne skaber konkrete arbejdspladser til udsatte borgere i deres virksomhed. I første omgang arbejdes der med 10 virksomheder fordelt på to pilotforløb.

   

  Kickstarter er et virksomhedsforløb over 16 måneder udviklet af Den Sociale Kapitalfond.

  De første 4 måneder arbejdes intensivt 1:1 i den deltagende virksomhed med forretningsudvikling og styrkelse af virksomheden, ”sprintfasen”. De efterfølgende 12 måneder, ”advisoryfasen”, er fokus på virksomhedens arbejdsprocesser, kompetence- og rekrutteringsbehov. Her arbejdes der fokuseret på at optimere opgaveløsningen i og mellem de forskellige jobfunktioner samt etablering af bredere jobprofiler (vækst og substitution). Bredere jobprofiler skaber flere CSR jobs og øger virksomhedernes rekrutteringsmuligheder.

   

  Der er i projektperioden gennemført 2 pilotforløb i Aabenraa med hver 5 deltagende virksomheder.

  Status pr. nov. 2022:

  • 2 pilotforløb med 10 virksomheder (varieret med hensyn til branche og størrelse, dog store og mellemstore virksomheder)
  • 2 bootcamps (juni 2021 + februar 2022)
  • 1:1 sparring hos hver enkelt virksomhed i pilotgruppe 1
  • 1:1 sparring hos hver enkelt virksomhed i pilotgruppe 2 (6 mdr. forløb tilbage)
  • 23 jobordrer indgået til jobcentret heraf er heraf er 5 aflyste efter, at de var afgivet. Af de 18 jobåbninger er de 14 besat med relevante borgere, og resten er der fortaget almindelig formidling på.
    

  Der henvises til bilag 1 for en mere uddybende status.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at projektet har levet op til ambitionerne om at skabe socialøkonomiske virksomheder. Projektet adskiller sig fra øvrige projekter af denne karakter ved at tage afsæt i virksomhedernes forretningsudvikling og organisering frem for et fokus på de udsatte borgere, der skal i arbejde. Derved bliver virksomhederne klædt på til at kunne integrere udsatte borgere som en del af deres medarbejderstab.

   

  Det fremgik af arbejdsmarkedsudvalgsmødet 8. august 2022, pkt. 83: ”Projekt social Vækstbooster”, at forvaltningen havde ønske om at fortsætte projektet i en tilpasset form. En konsekvens af de besparelser, der ligger i delaftale 2 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen betyder dog, at det ikke er ikke muligt at finde midler til en ny projektperiode.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2022

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/28988, Sagsinitialer: CDU

  Sagsfremstilling

   

  Forvaltningen afventer regeringsdannelsen og de herefter udmeldte rammer for velfærdsaftalen i form af hegnspælene. Den manglende afklaring om de overordnede rammer betyder, at det mere konkrete arbejde med velfærdsaftalen ikke er påbegyndt endnu.

   

  Forvaltningen har dog fortsat arbejdet med udviklingen af velfærdsaftalen ud fra det vidensgrundlag og de rammer der foreligger og har arbejdet med følgende:

   

  • Afholdt et dialogmøde med kontorlederne på jobcenteret om status på arbejdet med velfærdsaftalen. Kontorledernes relevante input er taget med i det videre udviklingsarbejde.

   

  • Medarbejderne på jobcenteret har fået en overordnet orientering om status på velfærdsaftalen, og medarbejderne er orienteret om at de inddrages i en involverende proces, når hegnspælene er endelig på plads.

   

  • Forvaltningen planlægger et temamøde om velfærdsaftalen med Arbejdsmarkedsudvalget den 29 november. Her vil udvalget få mulighed for at reflektere over og drøfte de overordnet mål, de har med velfærdsaftalen.

   

  • Forvaltningen lader sig i udviklingen af velfærdsaftalen inspirere af tidligere og nuværende velfærdskommuner for at sikre sig det bedste mulige vidensgrundlag. Forvaltningen har planlagt et onlinemøde med en nuværende velfærdskommune. 

   

  • Udvalgsformanden for Arbejdsmarkedsudvalget og direktøren for Jobcenter og Borgerservice deltog den 18 november i et møde i KL-regi sammen med de tre andre udpeget velfærdskommuner. Det blev givet en status fra KL og kommunerne og aftalt et forpligtende samarbejde på tværs.

   

   

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status på velfærdsaftalen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2022

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/16821, Sagsinitialer: AHAV

  Sagsfremstilling

  Den 1. januar 2018 trådte Praktikplads-Arbejdsmarkedsuddannelsesbidraget (Praktikplads-AUB) i kraft som en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2016 med henblik på at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser. I november 2020 blev der indgået en ny trepartsaftale, der fortsat skal sikre virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser. Aftalens målsætning er at afhjælpe manglen på faglig arbejdskraft ved at arbejdsgivere skal oprette 8.000-10.000 flere praktikpladser om året.

   

  Til og med 2021 skulle der for kommuner og regioner under ét være balance mellem ind- og udbetalinger i Praktikplads-AUB, så regnskabet årligt gik i nul. Det betød, at hvis der blev indbetalt mere i bidrag, end der blev udbetalt i bonus, blev overskuddet udbetalt til arbejdsgiverne. Modsat blev der opkrævet et ekstra bidrag fra arbejdsgiverne, hvis der var underskud.

   

  I oktober 2021 blev Direktionen, Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og HMU præsenteret for årsopgørelsen for Praktikplads-AUB for 2020. I denne sagsfremstilling præsenteres årsopgørelsen for 2021.

   

  På baggrund af årsopgørelsen i 2020 fik Aabenraa Kommune en udbetaling fra Praktikplads-AUB på 0,877 mio. kr. i indtægt, mens de selvejende institutioner samlet skulle tilbagebetale 0,059 mio. kr.

   

  Status 2021

  Med virkning fra 1. januar 2021 er reglerne ændret, hvilket har medført en forenkling af Praktikplads-AUB, der nu benævnes Læreplads-AUB. Reglerne indebærer, at der fremover modtages et elevtilskud, hvis målet for elevpoint er opfyldt. Hvis målet ikke bliver nået, skal der fortsat betales et bidrag. Endvidere betyder ændringerne, at nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere, praktikbonus og fordelsbonus udgår. Med virkning fra 2021 skal der ikke længere være balance mellem ind- og udbetalinger i det samlede praktikpladsregnskab, hvorfor de respektive kommuner/regioner ikke skal bidrage til at dække et eventuelt underskud i den kommunale sektor.

   

  I Aabenraa Kommune er målet for elevpoint[1] opfyldt, og kommunen får en udbetaling fra Læreplads-AUB på netto 0,021 mio. kr. i indtægt, mens de selvejende institutioner med flere tilsvarende samlet skal betale 0,021 mio. kr. Heraf vedrører i alt 0,017 mio. kr. Brand & Redning Sønderjylland og Aabenraa Havn, som vil blive opkrævet for deres andel.

   

  Beregning af Læreplads-AUB for Aabenraa Kommune

  Aabenraa Kommunes mål for elevpoint har i 2021 udgjort 43,62 elevpoint, og det faktiske elevpoint i 2021 udgør 219,18 svarende til et resultat på 175,55. Der gøres opmærksom på, at antal elevpoint ikke er udtryk for antal helårselever.

   

  Den markante forskel på beløbet i henholdsvis 2020 og 2021 kan forklares ved, at nedsættelse for erhvervsuddannede medarbejdere, praktikbonus og fordelsbonus ophørte i 2020. Virksomheder, der ikke tilstrækkeligt bidrager til at uddanne elever, skal fortsat betale et bidrag på 27.000 kr. pr. helårselev. 

   

  Staben foreslår, at indtægten på netto 0,021 mio. kr. vedrørende årsopgørelsen for 2021 medtages i bevillingskontrollen pr. 30. september 2022 på Økonomiudvalgets område.

   

  Sagen sendes til orientering i HMU og Økonomiudvalget.

  [1] Målet for, hvor mange elever og lærlinge kommunen skal ansætte, er omregnet til elevpoint. Det skyldes, at nogle uddannelser vægter højere end andre, da erhvervslivet efterspørger medarbejdere med netop disse uddannelser.

  Indstilling

  Staben indstiller,

  at sagen tages til orientering.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2022

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Mødeform og afvikling af møderne i Arbejdsmarkedsudvalget evalueres på baggrund af Arbejdsmarkedsudvalget virke i det forgangne år.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at mødeform og mødeafvikling i Arbejdsmarkedsudvalget evalueres.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2022

  Mødeform og mødeafvikling evalueret.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering om:

  • Fokusrevision
  • Ansøgning ”En arbejdsstyrke til den grønne omstilling i små og mellemstore virksomheder”
  • Møde i det dansk/tyske Arbejdsmarkedsudvalg
  • Henvendelse til minister

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2022

  Orientering givet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 28-11-2022

  Godkendt.