Beslutningsprotokol

mandag den 9. januar 2023 kl. 14:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Dorrit Knudsen, Hans-Christian Gjerlevsen, Egon Madsen, Kjeld Hansen, Eivind Underbjerg Hansen, Claus Bruun Jørgensen, Susanne Provstgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/38928, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 7. februar 2022 blev det besluttet, at Beskæftigelsesplan 2022 skulle behandles enkeltvis og tematisk på de efterfølgende møder både som led i introduktion af udvalget og som konkret opfølgning på mål i beskæftigelsesplanen.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget har nu behandlet de respektive temaer og indsatser i Beskæftigelsesplan 2022.

   

  På dette møde vil jobcentrets Ydelseskontor blive præsenteret.

   

  Kontorleder Jette Nissen deltager i mødet og giver en orientering.

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-01-2023

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/28988, Sagsinitialer: CDU

  Sagsfremstilling

   

  I denne sag indstiller forvaltningen formålsbeskrivelsen for velfærdsaftalen til godkendelse. Formålsbeskrivelsen indstilles bl.a. på baggrund af et temamøde med Arbejdsmarkedsudvalget om velfærdsaftalen.

   

  Temamøde om velfærdsaftalen

   

  Den 29. november 2022 deltog Arbejdsmarkedsudvalget på et temamøde om velfærdsaftalen. Mødet startede med en generel orientering om status for forvaltningens arbejde med velfærdsaftalen. Herefter blev der arbejdet med opgaver og oplæg, der gav rum for refleksion, fokus og prioritering. På temamødet kom udvalget med input til både udvikling og mål med velfærdsaftalen. Nedenstående er de mest centrale tilkendegivelser på temamødet beskrevet:

   

  • Tilliden til borgerne, medarbejderne, jobcenteret og lederne skal styrkes, og kontrol elementet skal nedtones.
  • Vi skal arbejde hen imod mere relevante proceskrav og dokumentation.
  • Relevante aktører, herunder medarbejdere, skal inddrages i udviklingen af velfærdsaftalen.

   

  De input udvalget kom med, som politisk styregruppe, har givet forvaltningen opbakning til at fortsætte udviklingen af velfærdsaftalen med fokus på inddragelse. Derudover har udvalgets input på temamødet understøttet forvaltningens opgave med at definere en formålsbeskrivelse for velfærdsaftalen i Aabenraa Kommune.

   

  Formålsbeskrivelse

   

  ”Aabenraa Kommune vil gerne videreudvikle vores velfærdskommune på Beskæftigelsesområdet, fordi vi tror på at vi med mindre statslig regulering og færre proceskrav, kan opnå en større gevinst for den enkelte og for fællesskabet. Vi tror på, at vi kan fremme det tillidsfulde samarbejde med borgere og virksomheder, samtidig med at vi er bevidste om at skabe merværdi inden for de eksisterende økonomiske rammer.”

   

  Formålsbeskrivelsen er rammesættende for velfærdsaftalen og kan blive konkretiseret yderligere efterhånden, som velfærdsaftalen udvikles.

   

  Generelt

   

  Regeringsdannelsen har fundet sted, og forvaltningen afventer at forligsparterne får aftalt de endelige hegnspæle for velfærdsaftalen i den nærmeste fremtid. Forvaltningen fortsætter, som tidligere, arbejdet med udviklingen af velfærdsaftalen ud fra det vidensgrundlag, der foreligger

   

  Forvaltningen har afholdt et onlinemøde med en nuværende velfærdskommune med fokus på proces, inddragelse og metode. Mødet gav inspiration til det videre arbejde med velfærdsaftalen og blev afsluttet med en gensidig ambition om et nyt møde.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at formålsbeskrivelsen for velfærdsaftalen i Aabenraa Kommune godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-01-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/24023, Sagsinitialer: MRSK

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune uddeler hvert år CSR-mærke Aabenraa for at anerkende lokale virksomheder, som påtager sig et socialt ansvar. Mærket tildeles virksomheder, som bidrager til at skabe beskæftigelse og uddannelse via forskellige ordninger.

  Økonomiudvalget besluttede at indføre mærket den 15. marts 2016, og det fremgår af beslutningen, at Arbejdsmarkedsudvalget tildeler mærket efter indstilling fra forvaltningen.

   

  CSR-kriterier

   

  På mødet i april evaluerede udvalget tildelingen af CSR-mærke Aabenraa 2022. I den forbindelse godkendte udvalget, at de eksisterende CSR-kriterier fungerer som en passende vurdering for virksomhedernes sociale ansvar. Kriterierne blev således fastholdt for tildelingen af CSR-mærke Aabenraa 2023.

   

  For at modtage CSR-mærke Aabenraa 2023, skal virksomheden være beliggende i Aabenraa Kommune og minimum 10 % af virksomhedens medarbejdere (inkl. elever, praktikanter, fleksjobbere mv.), skal i 2022 have været ansat i en eller flere af følgende ordninger (listen er uprioriteret):

   

  • Virksomhedspraktik
  • Uddannelsespraktik
  • Løntilskud
  • Fleksjob
  • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
  • Ledige ansat i jobrotation
  • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
  • Voksenlærlinge
  • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
  • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
  • Elever under erhvervsuddannelse

   

  Tildeling i 2023

   

  Ansøgningsperioden løb fra 15. oktober til 15. december 2022, og der er i perioden indkommet i alt 112 ansøgninger. Det er forvaltningens vurdering, at 111 virksomheder kan indstilles til at modtage CSR-mærke Aabenraa 2023. Se bilag 1 for listen over indstillede virksomheder.

   

  Ved sidste års tildeling af CSR-mærke Aabenraa 2022 kunne Arbejdsmarkedsudvalget godkende i alt 93 ansøgninger.

   

  En sammentælling af samtlige CSR-virksomheder siden den første uddeling i august 2016 viser, at 169 virksomheder har modtaget CSR-mærke Aabenraa en eller flere gange frem til og med uddelingen i 2023. I år tæller listen 18 helt nye virksomheder, som har søgt mærket for første gang. Bilag 2 viser udviklingen i antal godkendte CSR-virksomheder i Aabenraa Kommune.

   

  Overrækkelse af CSR-mærke Aabenraa 2023

   

  Den officielle overrækkelse af CSR-mærke Aabenraa 2023 vil finde sted ved en reception i Byrådssalen den 23. februar 2023.

   

  Evaluering af CSR-mærke Aabenraa 2023

   

  Der vil blive fremlagt en evaluering af tildelingen af CSR-mærke Aabenraa 2023 på udvalgets møde i april 2023.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at de 111 indstillede virksomheder, som fremgår af bilag 1, godkendes til CSR-mærke Aabenraa 2023.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-01-2023

  Godkendt med den tilføjelse, at yderligere to virksomheder tilgår listen over godkendte virksomheder til CSR mærket.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/34206, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  For at imødegå den store arbejdskraftmangel og efterspørgsel efter egnede jobsøgende har Jobcenteret i samarbejde med Business Aabenraa i løbet af 2022 afholdt en række ”jobdating”.

   

  Konceptet er enkelt: Mangler en virksomhed at få besat et job eller en elevplads, så kan de møde op i Sønderjyllandshallens Foyer. Jobcenteret sørger for, at der kommer så mange jobsøgende som muligt. Den eneste betingelse er, at virksomheden skal have mindst et konkret job eller en elevplads med, der skal besættes hurtigst muligt. Tilmelding kan ske indtil dagen før.

   

  Arrangementerne henvendte sig til målgrupperne:

  • Jobsøgende (herunder jobcenterets ledige dagpenge og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere)
  • Alle, der er interesseret i at skifte job mm.
  • Unge, der har sabbatår og gerne vil arbejde, inden de skal videreuddanne sig
  • Lokale virksomheder, der har en konkret stilling, de skal have besat

   

  Deltagelse for ledige i jobcenteret var frivilligt, da der ønskes motiverede og interesserede ledige.

   

  Der blev i alt afholdt 7 arrangementer, der alle fandt sted fra kl. 14:30 til 16:00 i Sønderjyllandshallens foyer på følgende datoer: 16. marts, 20. april, 18. maj, 15. juni, 21. september, 13. oktober og 16. november.

   

  I alt deltog 73 forskellige virksomheder i alt 110 gange, idet nogle virksomheder deltog på flere jobdating. I gennemsnit har der været mindst 100 jobåbninger på hvert arrangement – mange virksomheder havde flere jobåbninger med, end de havde angivet ved tilmeldingen. Det har teknisk ikke været muligt at opgøre, hvor mange af jobåbningerne der blev besat via Jobdating arrangementerne. Dog har de deltagende virksomheder ved slutningen af arrangementerne alle fortalt, at de havde fundet egnede kandidater, som de havde inviteret til samtale efterfølgende.

   

  Deltagerevalueringerne fra de deltagende virksomheder kan sammenfattes i tre temaer:

  • Tilfreds med det enkle koncept, og at det tidsmæssigt var kort,
  • Konceptet med face to face møder med jobsøgere, inden de så CV’et har været givtigt
  • Virksomhederne oplevede, at de mødte en anden type jobsøgende, end de ellers var vant til.

   

  Samlet set har der været stor tilfredshed med arrangementerne, hvilket også afspejles i at flere virksomheder har deltaget flere gange.

   

  Der blev udsendt ca. 680 invitationer til ledige på jobcenteret pr. arrangement. Der blev lavet radioreklamer og uddelt postkort blandt andet på uddannelsesinstitutionerne. Der kom i gennemsnit mindst 125 besøgende pr. gang (opgjort på udleveret infomateriale) svarende til mindst 875 besøgende. Ud over jobcenterets ledige kom der også en del fra ”gaden” og ukrainere.

   

  På datingen i september blev der foretaget en publikumsevaluering. Ud af de 89 besvarelser svarede 87%, at datingen øgede deres chancer for at få job, 92% ville gerne komme igen og de adspurgte havde i gennemsnit talt med 3,7 virksomheder.

   

  Samlet set er det forvaltningens vurdering, at jobdatingkonceptet har fungeret tilfredsstillende.  Jobcenteret indstiller, at der gennemføres tilsvarende arrangementer i 2023, eventuelt i en tilpasset form alt efter, hvordan arbejdsmarkedssituationen udvikler sig hen over vinteren.

  Indstilling

   

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at slutevalueringen tages til orientering, og

  at det godkendes, at jobcentret afholder jobdatingarrangementer i 2023.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-01-2023

  1. at taget til orientering.

  2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/39414, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om projektet ”Sund på tværs”.

   

  ”Sund på tværs” er et samarbejdsprojekt mellem Job & Helbred under Jobcentret og Træning & Forebyggelse, der blev startet i august 2022. Projektsamarbejdet bygger på mange års samarbejde og gode erfaringer på tværs af sygedagpengeområdet og sundhedsområdet i Aabenraa Kommune, hvor der tidligere er opnået gode resultater ved at kombinere træning med en beskæftigelsesrettet indsats. 

   

  Projektet har til formål at afsøge, om en ny, tværfaglig beskæftigelsesrettet indsats, kan medvirke til, at sygemeldte borgere med fysiske, kognitive, psykiske og/eller sociale udfordringer kan få en hurtigere og mere varig tilbagevenden til job eller uddannelse.

   

  Til at understøtte en hurtig praktikudplacering er der oprettet et virksomhedscenter bestående af kommunale institutioner. Virksomhedscentret skal understøtte rekruttering af medarbejdere til Aabenraa Kommunes arbejdspladser. Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en privat eller offentlig virksomhed. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal praktikpladser til rådighed, hvor sygemeldte kan indgå i et arbejdsfællesskab og udvikle arbejdsevnen til arbejdsfunktioner, som tilgodeser deres eventuelle skånehensyn.

   

  At etablere virksomhedspraktik tidligt i forløbet er med til at fastholde borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket øger chancen for, at borgeren kommer i beskæftigelse igen. I tråd med Aabenraa Kommunes sundhedspolitik, Sundt liv i trivsel, forventes projektet at være med til at øge borgernes sundhed, trivsel og mestringsevne. Projektet skal desuden bidrage til Aabenraa Kommunes ambition om at understøtte social bæredygtighed samt FN’s verdensmål 3, Sundhed og trivsel, der vil sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Det er en del af målet for projektet, at en række af de henviste borgere skal kunne raskmeldes til det brede arbejdsmarked. Det er samtidigt et mål, at en række af de henviste borgere vil kunne tilbydes omplacering/tilbydes fastansættelse inden for Aabenraa Kommunes institutioner.

   

  Målgruppen for projektet er todelt: 

   

  • Sygemeldte kommunale medarbejdere, der har behov for en trænings- og/eller udviklingsindsats sideløbende med tilbagevenden til nuværende arbejdsplads eller omplacering på anden kommunal arbejdsplads.

   

  • Sygemeldte borgere, der ikke er ansat i kommunen, men hvor der kan tilbydes praktikforløb i kommunale institutioner, samt deltage i trænings- og/eller udviklingsindsats, og herigennem eventuel kan have mulighed for ansættelse i kommunen, når borgeren er klar til raskmelding.

   

  Fælles for de to ovennævnte grupper er, at de sygemeldte vil have brug for en indsats, der er sideløbende med omplaceringen/praktikken for at kunne skabe tilstrækkelig udvikling i deres arbejdsevne.

   

  Et borgerforløb i ”Sund på tværs” består af fire dele i et samlet 10 ugers forløb. Den første del består af to ugers sundhedsfaglig screening i forhold til borgerens funktionsevne. Dette for at afklare borgers individuelle behov med henblik på den bedst mulige virksomhedspraktik. Herefter følger den konkrete virksomhedspraktik, hvor der ydes en håndholdt indsats af en terapeut i samarbejde med praktiksted og sagsbehandler fra Job & Helbred. Virksomhedspraktikken understøttes af en ergoterapeut eller fysioterapeut, som i hele forløbet er i tæt kontakt med såvel borger som praktiksted i forhold til udvikling af borgerens funktionsevne. Sideløbende med praktikken bliver borgerne tilbudt at deltage i opkvalificerende holdtræning i træningscenter. Det samlede forløb har til formål at skabe en effektiv indsats, der gør det muligt at give en sammenhængende og målrettet indsats, hvor træningen kan tilpasses og kobles til de arbejdsopgaver borgeren udfører i virksomhedspraktikken.

   

  Det etablerede virksomhedscenter i Træning & Forebyggelse består pt. af:

  • HjælpemiddelHuset
  • Mad & Måltider
  • Plejehjemmene
  • Børnehuset Fladhøj
  • Hærvejsskolen
  • Høje Kolstrup Skole
  • Aktiv Aabenraa
  • Borgerservice
  • Den Blå Oase/Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel

   

  Siden projektets opstart i august 2022 er 16 borgere startet op i forløb, og aftalen mellem Træning & Forebyggelse og Job & Helbred er, at der løbende er 10 igangværende forløb. Allerede nu opleves forløbet at kunne være givende for flere borgere end dette. 

   

  Forvaltningerne vurderer, at projektet har en positiv indvirkning på fastholdelse af sygemeldte medarbejdere samt mulighed for at rekruttere medarbejderressourcer blandt borgere, der tidligere har været sygemeldte.

   

  Jobcenteret afregner terapeut- og træningstid direkte til Træning & Forebyggelse, og for løbende 10 igangværende forløb medfører dette en udgift på 1,044 mio. kr. årligt, der afholdes inden for Jobcenterets budget.

   

  Der foretages midtvejsevaluering af projektet i august 2023 og slutevaluering i 2024, hvorefter der tages stilling til, om projektet skal videreføres. Evalueringen vil blandt andet afdække, i hvor høj grad de henviste borgere kan raskmeldes til det brede arbejdsmarked, samt hvor mange borgere der kan tilbydes omplacering inden for Aabenraa Kommunes institutioner.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-01-2023

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/39816, Sagsinitialer: TKJAE

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine blev der vedtaget en særlov til at kunne hjælpe fordrevne Ukrainere. Særloven er vedtaget for perioden 24. februar 2022 til 17. marts 2025. Ukrainere, der bevilliges ophold efter særloven, får ophold frem til og med den 17. marts 2024, men loven giver mulighed for en forlængelse frem til 17. marts 2025.

   

  Det er under særloven vedtaget, at kommunerne har op til 4 dage fra der træffes afgørelse i Udlændingestyrelsen om boligplacering af en ukrainer til at modtage denne og sikre en bolig.

   

  Aabenraa Kommune har siden særloves tilblivelse fået visiteret brutto 323 personer frem til og med den 20. december 2022. Der er 52 ukrainere, som er rejst tilbage til Ukraine igen, 43 ukrainere er fraflyttet kommunen pga. beskæftigelse i andre kommuner, og 10 ukrainere er tilflyttet Aabenraa Kommune på grund af beskæftigelse i kommunen. Af det totale antal visiteringer er der netto 238 ukrainere visiteret efter særloven i Aabenraa Kommune pr. 20. december 2022. Der er på landsplan pr. 18. december 2022 modtaget 36.523 ansøgninger efter særloven, og der er truffet afgørelse om ophold efter særloven på 32.503 ukrainere.

   

  Aabenraa Kommune har taget det nedlagte plejehjem Gl. Grønningen i Tinglev i brug som midlertidig indkvartering af ukrainerne. Dette for at imødekomme den korte frist der er på 4 dage i lovgivningen til at sikre en overdragelse fra asylsystemet til kommunen. Ukrainerne bliver løbende fordelt fra asylcentrene til kommunerne. De ukrainere, der har henvendt sig direkte til kommunen uden om Udlændingestyrelsen, er blevet henvist til asylsystemet, da denne opgave påhviler asylsystemet under Udlændingestyrelsen.

   

  Aabenraa Kommune har indgået en aftale med AsylSyd om drift af Gl. Grønningen, hvor AsylSyd står for at placere ukrainerne i lejlighederne Gl. Grønningen i samarbejde med integrationsindsatsen i jobcenteret. Medarbejderen fra AsylSyd er oprindeligt fra Ukraine og har derfor også kunnet fungere som tolk. AsylSyds opgave er også at sikre driften af Gl. Grønningen i forhold til de praktiske ting vedrørende ejendommen. Denne aftale bliver løbende drøftet med Asylsyd i forhold til, hvordan udviklingen af tilstrømningen af ukrainere udvikler sig. Der har i alt været indkvarteret 104 ukrainere på Gl. Grønningen, hvoraf der fortsat bor 24. De 80 ukrainere, som er udflyttet, har Aabenraa Kommune fundet permanente boliger til fra juni og frem. De resterende ukrainere er privatindkvarteret eller har selv fundet bolig.

   

  Jobcentret har fået 67 ukrainere i den arbejdsdygtige alder i beskæftigelse i kommunens virksomheder. Det svarer til en andel i beskæftigelse på 58% i den arbejdsdygtige alder, hvor gennemsnittet på landsplan er en andel på 55%. Der har været tilkøbt særlige eksterne forløb til at arbejde med ukrainerne omkring kulturen på beskæftigelsesområdet i Danmark. Disse forløb har bidraget til, at der er kommet ukrainere ud på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Der er ydermere tilmeldt 106 ukrainere i sprogskole i Aabenraa.

   

  KL har sendt et brev til kommunerne, hvori de hurtigst muligt efter dannelsen af en ny regering vil gå i dialog med dem om rammerne for den fremtidige modtagelse af ukrainere i kommunerne.


  KL har 3 hovedbudskaber til den nye regering:

  1. Kommunerne kan ikke fungere som asyloperatør, som I endte med at blive i første bølge. De statslige modtagecentre bør tage imod, indtil det er afklaret, hvor ukrainerne skal bo.
  2. Kommunerne skal have længere tid end fire hverdage til at forberede modtagelsen af ukrainere. Dette både for ukrainernes og kommunernes bedste.
  3. Staten skal bidrage med at finde boliger.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status vedrørende Ukraine situationen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-01-2023

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/39248, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet den årlige rekrutteringsrapport, som redegør for, hvordan Jobcenter Aabenraa lever op til beskæftigelsesindsatslovens formål om at sikre et velfungerende arbejdsmarked og beskæftigelsesministerens udmeldte mål 3 om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Rapporten skal ses som en del af det opfølgningsnotat forvaltningen fremlægger for Arbejdsmarkedsudvalget i februar 2023, hvor opfølgningen på de beskæftigelsespolitiske målsætninger for Aabenraa Kommune gennemgås.

   

  Beskæftigelsen i Aabenraa Kommune nåede i 2022 et meget højt niveau, mens såvel ledighed som langtidsledighed faldt til meget lave niveauer. Set i et historisk perspektiv er det interessant, at ledigheden er lavere og beskæftigelsen højere end forud for finanskrisen samtidig med, at såvel langtidsledighed som rekrutteringsudfordringerne er lavere.     

   

  Fremgangen på arbejdsmarkedet medførte henover året stigende rekrutteringsproblemer for de lokale virksomheder. Det fremgår af rekrutteringsrapporten, at den aktuelle økonomiske opbremsning, som forventes at fortsætte i 2023, vil føre til stigende ledighed og dermed reducere rekrutteringsudfordringerne.

   

  I rapporten kan man læse om de konkrete initiativer, som jobcenteret har iværksæt for at understøtte virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft. Det handler både om formidling, opkvalificering af ledige og samarbejde med andre interessenter i beskæftigelsesindsatsen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at rekrutteringsrapporten for 2022 tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-01-2023

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1111, Sagsinitialer: NLJ

  Sagsfremstilling

  Jobcenteret udarbejder hvert kvartal et jobbarometer til internt brug. Jobbarometeret er jobcenterets skøn over jobmuligheder i det næste kvartal.

   

  Jobbarometeret er bygget på en vurdering og afvejning af en række kilder: Et statistisk baseret jobbarometer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), forskellige positivlister, som også udgives af styrelsen, det lokale virksomhedsbarometer, informationer fra jobcenterets opsøgende virksomhedsbesøg, henvendelser fra virksomheder om rekrutteringsopgaver, de lediges jobønsker og kvalifikationer, udsagn fra de ledige om arbejdsmarkedet, og alt hvad der ellers kan give os informationer om det lokale arbejdsmarked.

   

  Barometeret er således en subjektiv afvejning af mange forskellige oplysninger og danner alene grundlag som inspiration til en mere konkret dialog om jobsøgning og mulighederne for uddannelse og kompetenceløft.

   

  Jobbarometeret er delt op i fire kategorier, og stillingerne står i prioriteret rækkefølge i hver kategori:

  • Mangel på arbejdskraft, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for sundhedsområdet, energiområdet og områder relateret til transport.
  • Gode beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter stillingstyper inden for service- og håndværksfag og produktion.
  • Dårlige beskæftigelsesmuligheder, der blandt andet omfatter kontorfag, handel mm.
  • Overskud på arbejdskraft, der blandt andet omfatter ufaglært arbejdskraft.

   

  Der er fortsat usikkerhed omkring energi og inflation, og samlet set præges arbejdsmarkedet af en faldende tillid til fremtiden. Derfor ses der en opbremsning i efterspørgsel inden for nogle håndværksfag og inden for fag med ufaglært arbejdskraft. Samtidig er der fortsat stor efterspørgsel inde for sundhedsområdet, transport, lager og logistik og inden for energisektoren (grøn omstilling mm.). Samlet set vurderes det, at beskæftigelsesmulighederne fortsat er gode, men med en faldende tendens.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-01-2023

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/8569, Sagsinitialer: bsoen

  Sagsfremstilling

  Jobcentret har i 2022 deltaget i KLs tilfredshedsundersøgelser blandt virksomheder, som har haft kontakt med jobcenteret eller benyttet sig af jobcenterets kerneydelser. KL har udarbejdet og gennemført undersøgelserne på vejene af de deltagende jobcentre.

   

  Jobcenter Aabenraa gennemfører i forvejen halvårlige tilfredshedsundersøgelser (2. kvartal og 4. kvartal), som en del af virksomhedsbarometeret. Derfor deltager forvaltningen kun i KLs undersøgelser i 1. kvartal og 3. kvartal, således at undersøgelserne ikke overlapper hinanden.

   

  I 1. kvartal var 82 % af virksomhederne meget tilfreds eller tilfreds med det samlet forløb hos jobcenteret. I 3. kvartal var 90 % meget tilfreds eller tilfreds med det samlet forløb hos jobcenteret. Dette er samme niveau, som i jobcenterets egne undersøgelser, der senest blev fremlagt for udvalget den 12. september (punkt 98).

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at tilfredshedsundersøgelsen fra KL tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-01-2023

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering om:

   

  • Dialogforum Social- og Seniorudvalget
  • Brev fra minister
  • Opfølgning på brev til minister
  • Henvendelse fra transportvirksomheder

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-01-2023

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-01-2023

  Godkendt.