Beslutningsprotokol

onsdag den 8. februar 2023 kl. 14:00

Mødested: Loungen v/byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Dorrit Knudsen, Hans-Christian Gjerlevsen, Egon Madsen, Kjeld Hansen, Eivind Underbjerg Hansen, Claus Bruun Jørgensen, Susanne Provstgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/3740, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 22. december 2022 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetningen af kommunens sociale regnskaber for 2021 på områder med statsrefusion.

   

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører Beskæftigelsesministeriets område.

   

  I henhold til kommunens kasse og regnskabsregulativ skal decisionsskrivelser uden bemærkninger forelægges til behandling i fagudvalg og orientering for Økonomiudvalg og Byråd. På den baggrund forelægges decisionsskrivelsen til orientering i udvalget. Til orientering for Økonomiudvalg og Byråd vil der blive lavet en samlesag med alle decisionsskrivelserne. 

   

   

  Resultatet af gennemgang på Beskæftigelsesministeriets område

  Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

   

  Styrelsen har noteret sig det tilfredsstillende resultat af revisors gennemgang og har ikke yderligere bemærkninger. Endvidere har Styrelsen noteret sig, at alle personsagsområder generelt bliver administreret i overensstemmelse med reglerne.

   

  Styrelsen bemærker, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgang på personsagsområderne, og at der administreres i overensstemmelse med disse. Der er systematisk kvalitetskontrol, og revisor oplyser på den baggrund, at der er god dokumentation og journalføring i sagerne samt at konteringen generelt sker i overensstemmelse med gældende regler.

   

   

  Opfølgning på tidligere beretninger

  Det fremgår, at der ikke har været bemærkninger vedr. 2020 til opfølgning.

   

  Bemærkning vedr. Kommunernes Ydelsessystem (KY)

  Styrelsen har i decisionsskrivelsen til alle landets kommuner gjort opmærksom på et forhold vedr. kommunernes ydelsessystem (KY) uagtet om det er et forhold, som revisor har påpeget.

   

  Styrelsen bemærker, at der er en fejl i kommunernes ydelsessystem (KY). KY beregner ikke obligatorisk pensionsbidrag for personer i forrevalidering. Fejlen er rettet i KY i 2022 og kommuner er kontaktet med henblik på udsøgning og genberegning af relevante sager. Forholdet er ikke aktuelt for Aabenraa Kommune, da der ikke har været personer i forrevalidering.

   

  Revisorerklæring vedrørende de sociale it-systemer

  Det fremgår, at i forbindelse med behandlingen af revisionsberetninger for regnskabsåret 2020 blev det konstateret, at der i kommunerne havde været udfordringer i forbindelse med implementeringen af Kommunernes Sygedagpenge System (KSD) i 2020.

   

  Der blev i 2022 afgivet en revisorerklæring for 2021 vedr. udvalgte applikations-kontroller i relation til KSD. Revisorerklæringen har indeholdt forbehold, idet kontrolaktiviteterne ikke har været effektive hele året. Det fremgår, at der dermed kan være en mindre risiko for fejl i 1. kvartal 2021, og at der dermed kan være risiko for, at borgernes retssikkerhed ikke har været sikret i tilstrækkeligt omfang.

   

  Det fremgår endvidere, at Styrelsen er opmærksom på, at der som følge af udfordringerne med implementeringen har været og pågår dialog om samarbejdet mellem kommunerne og udbyderen af KSD med henblik på at få rettet op og afhjulpet fejlene.

   

  Styrelsen forventer, at kommunen i nødvendigt omfang får rettet samtlige fundne fejl, og at revisor påser, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigelse i sager, hvor dette er påkrævet. Hvis revisor ved revisionen for 2022 har bemærkninger til forholdet skal disse indlæses i den nye revisionsportal.

   

  Fravalg af gennemgang af områder, stikprøvestørrelse og tidsfrister

  Det fremgår, at Styrelsen skal bede revisor om at være opmærksom på størrelsen af stikprøver på samtlige sagsområder samt tidsfrister i sagsbehandlingen.

   

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget og indgår efterfølgende i en samlesag til Byrådet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedr. revisionsberetningen for 2021 tages til orientering, og

  at decisionsskrivelsen videresendes til Økonomiudvalget og Byråd til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2023

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/3740, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 22. december 2022 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetningen af kommunens sociale regnskaber for 2021 på områder med statsrefusion.

   

  En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelsers svar (tilbagemelding) på kommunens revisionsberetning.

   

  I henhold til kommunens kasse og regnskabsregulativ skal decisionsskrivelser uden bemærkninger forelægges til behandling i fagudvalg og orientering for Økonomiudvalg og Byråd. På den baggrund forelægges decisionsskrivelsen til orientering i udvalget. Til orientering for Økonomiudvalg og Byråd vil der blive lavet en samlesag med alle decisionsskrivelserne. 

   

   

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører ministeriets sagsområder.

   

  Opfølgning på tidligere års revisionsberetninger

  Det fremgår, at der ikke ses at være forhold til opfølgning vedr. 2020 eller tidligere år.

   

  Resultatet af gennemgang på ministeriets område

  Ministeriet har noteret sig, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger til kommunens forvaltning, udbetalinger og hjemtagelse af statsrefusion.

   

  Derudover har ministeriet noteret sig, at det er revisors vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, og at ledelsestilsynet giver et retvisende billede af såvel økonomien som kvaliteten i sagsbehandlingen.

   

  Ministeriet har endvidere noteret sig, at det er revisors opfattelse, at sagsbehandlingen forbundet med personsager generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning.

   

  Ministeriets konklusion

  Ministeriets konklusion er, at det er tilfredsstillende, at revisor ikke har fundet væsentlige fejl og mangler, og at der generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

   

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget og indgår efterfølgende i en samlesag til Byrådet.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at decisionsskrivelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedr. revisionsberetningen for 2021 tages til orientering, og

  at decisionsskrivelsen videresendes til Økonomiudvalget og Byråd til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2023

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/1354, Sagsinitialer: JUK

  Sagsfremstilling

  Den 17. januar 2023 blev erhvervsstrategien for Aabenraa Kommune godkendt af Økonomiudvalget. Denne sag er begyndelsen på udmøntningen af erhvervsstrategien med etableringen af et nyt erhvervspanel med titlen: Arbejdsmarked og Bosætning. Panelet udvikles og faciliteres i et delt ejerskab mellem forvaltningerne Plan, Teknik & Miljø og Jobcenter og Borgerservice. Panelet skal arbejde med konkrete indsatser, der understøtter en fortsat positiv erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling i Aabenraa Kommune over de kommende år.

   

  Erhvervspanelet for Arbejdsmarked og Bosætning behandles sideløbende i Arbejdsmarkedsudvalget og Udvalget for Bæredygtig Udvikling. Udvalget skal i denne sag godkende konceptet for erhvervspanelet samt godkende udpegning af deltagere til panelet. 

   

  Baggrund

  Styrket dialog mellem kommunen og det lokale erhvervsliv er et vigtigt indsatsområde i den godkendte erhvervsstrategi. Nedsættelsen af syv tema- og branchespecifikke erhvervspaneler skal sikre den gode og gensidige dialog. Nogle paneler eksisterer allerede, og nogle paneler skal etableres. Erhvervspanelet for Arbejdsmarked og Bosætning vil under forvaltningen Jobcenter og Borgerservice være en videreudvikling af dialogforummet, der tidligere har givet input til Beskæftigelsesplanen.  

   

  Erhvervspanelet for Arbejdsmarked og Bosætning

  Erhvervslivet i Aabenraa Kommune oplever i stigende grad udfordringer med rekruttering og opkvalificering af arbejdskraften. Direkte adspurgt svarer virksomhederne, at det er den væsentligste opgave, som Aabenraa Kommune skal prioritere at hjælpe erhvervslivet med. Flere virksomheder peger samtidig på, at rekruttering og opkvalificering er tæt forbundet med bosætningsindsatsen i kommunen.

   

  For at styrke dialogen og samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen etableres erhvervspanelet for Arbejdsmarked og Bosætning, der består af 6-10 CSR-virksomheder, 1-2 medlemmer fra arbejdsgiverorganisationer, 2-4 medlemmer fra uddannelsesinstitutioner og 2-4 medlemmer fra faglige organisationer. Det tilstræbes, at repræsentanterne i erhvervspanelet fortrinsvis er lokale aktører.

   

  Deltagelse i erhvervspanelet giver repræsentanterne mulighed for at give input til arbejdet med eksempelvis beskæftigelsesplanen, erhvervsstrategien, handlingskataloget for bosætningsindsatsen og lignende.

   

  Udpegning

  Det foreslås, at udvalgsformanden for henholdsvis Arbejdsmarkedsudvalget og Udvalget for Bæredygtig Udvikling deltager i erhvervspanelet. Derudover vil begge involverede forvaltninger være repræsenteret.

   

  Repræsentanterne fra uddannelsesinstitutionerne udpeges af Campus Kontaktudvalget, og repræsentanterne fra både de faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationerne udpeges af organisationerne selv.

  Repræsentanterne fra virksomhederne udpeges officielt i forbindelse med CSR-receptionen den 23. februar. CSR-virksomheder er valgt til at repræsentere det lokale erhvervsliv, fordi CSR-mærket er en indikation på, at de vil det brede arbejdsmarked. Derudover er repræsentantskabet i erhvervspanelet en måde at anerkende CSR-virksomhedernes sociale ansvar. Andre virksomheder vil være repræsenteret i Erhvervspanelet igennem arbejdsgiverorganisationerne. De to forvaltninger forventer at kunne udpege 6-10 CSR-virksomheder ud fra følgende tre kriterier: 1) størrelse, 2) geografisk placering og 3) branche. Kriterierne skal sikre et så bredt og repræsentativt udsnit af CSR-virksomhederne som muligt.

   

  De udpegede repræsentanter er med i en etårig periode, hvorefter der kan ske udskiftning i erhvervspanelets sammensætning. Udgangspunktet er, at der vil være mellem 2-4 årlige møder. Møderække og indhold aftales i erhvervspanelet.

   

  Erhvervspanelet kan eksempelvis drøfte følgende emner:

  • Opkvalificering af arbejdsstyrken til den grønne omstilling

  • Tiltrækning af uddannelser og studieretninger

  • Input til og samarbejde omkring bosætning 

  • Grænsesamarbejde

  • Beskæftigelsesplanen

  • Social inklusion/udsatte

   

  Aabenraa Kommune faciliterer netværket, og første møde i erhvervspanelet for Arbejdsmarked og Bosætning afholdes i marts 2023. Temaet for det første møde er indsatser i handlingskataloget for bosætningsindsatsen i Aabenraa Kommune i 2023 og 2024.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget og Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø samt Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at konceptet for erhvervspanelet for Arbejdsmarked og Bosætning godkendes,

  at forvaltningerne Plan, Teknik & Miljø samt Jobcenter og Borgerservice bemyndiges til at sammensætte erhvervspanelet, og

  at udvalgsformanden deltager i erhvervspanelet.

  Beslutning Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 01-02-2023

  1. og 2. at godkendt,
  1. at godkendt, idet der udpeges et yderligere medlem blandt mindretallet i Udvalget for Bæredygtig Udvikling og Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Afbud: Arne Leyh Petersen (O) og Erik Uldall Hansen (A)

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2023

  1. og 2. at godkendt.

  3. at godkendt, idet udvalgsformanden og arbejdsmarkedsudvalgsmedlem Eivind Underbjerg Hansen deltager i Erhvervspanelet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/2730, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i februar 2022 at følge op på beskæftigelsesplan 2022 i februar 2023. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat, der viser, at 8 af 11 mål er opfyldte:

   

  1. Flere voksenlærlinge
  2. Færre langtidsledige
  3. Flere integrationsborgere i beskæftigelse
  4. Fleksjobbere øger deres timetal
  5. Høj andel borgere i ressourceforløb med virksomhedsrettet aktivitet
  6. Fald i andelen af ressourceforløb, der afsluttes til førtidspension
  7. Fald i antal 18-årige med ny sag i jobcenteret.
  8. Gennemførelse af virksomhedsbesøg i udvalgte brancher

   

  De tre mål for sygedagpengeområdet, ressourceforløbsborgere med lønnede timer samt brugen af uddannelsesløft er ikke opfyldte. Endelig er der ingen opgørelse for de to lokale målsætninger om at øge arbejdsmarkedstilknytning for borgere med funktionsnedsættelse samt at øge andelen af ledige, der bruger e-læring i forbindelse med CV.

   

  I forhold til de fem ministermål kan de to opgøres. Integrationsmålet ift. beskæftigelse er opfyldt, mens der ikke er opdaterede tal for målet om, at flere skal opkvalificeres. I forhold til målet om at sikre virksomhederne den arbejdskraft, de efterspørger, henvises der til den årlige rekrutteringsrapport, der var på Arbejdsmarkedsudvalgets møde i januar 2023. Der er ikke udviklet målinger for målene om flere personer med handicap i beskæftigelse samt værdig sagsbehandling for borgerne. I forhold til sidstnævnte kan det oplyses, at forvaltningen har iværksat tiltag med fokus på værdig sagsbehandling.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at opfølgningen for beskæftigelsesplan 2022 godkendes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/38279, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

   

  Det nuværende Arbejdsmarkedsudvalg har eksisteret i et års tid efter dets konstituering i januar 2022. Siden da har udvalget haft ansvaret for kommunens opgaver vedrørende beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet. Udvalget var i 2022 igennem et årshjul med 12 udvalgsmøder med samlet 139 punkter og har arbejdet med en bred vifte af opgaver tilknyttet forvaltningsområdet. Derudover deltog udvalget i november 2022 på en temadag om udviklingen af velfærdsaftalen.

   

  Introduktionsforløb

  Arbejdsmarkedsudvalget blev som nyt udvalg i 2022 givet en introduktion til de forskellige relevante områder. Udvalget blev orienteret om rammerne, økonomien og lovgivningen på arbejdsmarkedsudvalgsområdet. Derudover blev udvalget givet en introduktion til organiseringen af beskæftigelsesindsatsen og kommunens borgerservicecentre.

  Udvalget var i 2022 på besøg i jobcenteret, Borgerservice og ved det kommunale In-house Servicekorps (KIS) i Felsted.

   

  Som et led i introduktionen af Arbejdsmarkedsudvalget blev det på udvalgsmødet i februar 2022 besluttet, at beskæftigelsesplan 2022 skulle behandles enkeltvis og tematisk i løbet af året:

   

  • Marts: Ledige borgere klar til job
  • April: Udvidet ungeindsats
  • Juni: Integration og flygtninge
  • Oktober: Når sygdom rammer
  • November: På kanten af arbejdsmarked.

   

  Den tematiske gennemgang af beskæftigelsesplanen 2022 fungerede som en overordnet introduktion af Aabenraa Kommunes beskæftigelsesindsats, og som en organisatorisk introduktion til jobcenterets kontorer og deres respektive områder. Den sidste præsentation var med ydelseskontoret i januar 2023. 

   

  Se bilag for en kronologisk gennemgang af introduktionsforløbet for Arbejdsmarkedsudvalget.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalgets introduktionsforløb tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2023

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/38279, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget prioriterer i forhold til deres politiske arbejde flere gange hvert år at gå i dybden med et tema. Drøftelserne kan enten foregå som en del af dagsordenen eller ved supplerende temamøder.

   

  Som en del af udvalgets introduktion har temadrøftelserne i 2022 foregået som en præsentation af, og dialog om, de enkelte fagområder under Jobcenter Aabenraa. Ydelsesområdet var temaet i januar 2023.

   

  I naturlig fortsættelse af ovenstående har forvaltningen som inspiration udarbejdet forslag til relevante emner for temadrøftelser i 2023. Listen er ikke prioriteret.

  Temaer for udvalgets drøftelser kunne være:

   

  • Borgere med funktionsnedsættelse
  • Borgerservice
  • Bæredygtighed
  • Det gode liv
  • FN's 17 verdensmål
  • Helhedsorienteret indsats for udsatte borgere
  • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner
  • Samarbejde med virksomheder 
  • Seniorer
  • Socialt bedrageri
  • Udenlandsk arbejdskraft
  • Unge 
  • Frisættelse versus styring/kontrol

   

  Ovenstående temaer dækker et bredt spekter af emner på Arbejdsmarkedsudvalgets område, og forvaltningen foreslår, at Arbejdsmarkedsudvalget evt. supplerer med yderligere temaer,

  drøfter og prioriterer emner på listen.

   

  Udvalgets prioritering af emner, herunder forslag til tidsplan for temadrøftelserne i 2023 vil blive fremlagt til godkendelse ved udvalgsmøde i marts.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter temaer for 2023.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2023

  Drøftet.

  Med baggrund i udvalgets drøftelser udarbejder forvaltningen en godkendelsessag til kommende udvalgsmøde.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/28988, Sagsinitialer: CDU

  Sagsfremstilling

   

  Formålsbeskrivelsen for velfærdsaftalen

  På udvalgsmødet den 9. januar godkendte Arbejdsmarkedsudvalget formålsbeskrivelsen for velfærdsaftalen. Herved blev Aabenraa Kommunes overordnet retningslinjer og ambitioner med velfærdsaftalen defineret.

   

  Den rammesættende formålsbeskrivelse er forvaltningens og Arbejdsmarkedsudvalgets fælles fundament for det videre arbejde med velfærdsaftalen.

   

  Brev til ministeren

  Forvaltningen afventer fortsat den nye regerings udmelding om rammerne for velfærdsaftalen, herunder formulering af hegnspæle og næste skridt for kommunerne.

   

  Den manglende afklaring var medvirkende til, at formanden for Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar sendte et brev til den nyudnævnte beskæftigelsesminister (vedlagt som bilag).

   

  Brevet indeholder bl.a. en opfordring til, at regeringen fastholder udpegningen af de 4 velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet, og at hegnspælene for velfærdsaftalen snarest muligt afklares og udmeldes. 2 af de andre udpegede velfærdskommuner har ligeledes sendt et brev til beskæftigelsesministeren med samme opfordring.

   

  Der er den 26. januar 2023 modtaget svarbrev fra ministeren (vedlagt som bilag).

   

  Det videre arbejde med velfærdsaftalen

  Forvaltningen arbejder fortsat med udviklingen af velfærdsaftalen ud fra det videns grundlag, og de rammer der foreligger og:

   

  • Den 23. januar deltog formand for Arbejdsmarkedsudvalget og repræsentanter fra den administrative styregruppe i et onlinemøde med de 3 andre velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet. Mødet var faciliteret af KL, og omhandlede regeringsgrundlaget og status for velfærdsaftalerne i de 4 kommuner.

   

  • Den 30. januar gennemførte den administrative styregruppe og kontorlederne knyttet til jobcenteret et fælles temamøde om velfærdsaftalen. Mødet omhandlede involvering, proces og inddragelse.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status på velfærdsaftalen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2023

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Mødet i maj måned i Arbejdsmarkedsudvalget er planlagt til onsdag den 10. maj kl. 14.

   

  Det foreslås, at mødet flyttes til mandag den 8. maj kl. 14.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at mødet i maj afholdes mandag den 8. maj kl. 14.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  Orientering om:

  • Kontrolgruppen
  • Regional uddannelsespulje (bilag vedlagt)
  • Pulje til uddannelsesløft (bilag vedlagt)
  • Ændrede økonomiske konsekvenser af delaftale 2
  • Møde med transportvirksomheder

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2023

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

   

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2023

  Godkendt.