Beslutningsprotokol

mandag den 6. marts 2023 kl. 15:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Dorrit Knudsen, Hans-Christian Gjerlevsen, Egon Madsen, Kjeld Hansen, Eivind Underbjerg Hansen, Claus Bruun Jørgensen, Susanne Provstgaard
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2023

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/32988, Sagsinitialer: MENG

  Sagsfremstilling

  Borgerservice er borgernes indgang til kontakt med det offentlige og er en del af kommunens ansigt udadtil. De services der leveres skal derfor kontinuerligt være tilpasset alle borgergrupper og behov i de enkelte målgrupper.

   

  Borgerservice er underlagt lov om kommunale Borgerservicecentre fra 2005 og arbejder opgavestyret med projekter som MitID.

   

  Med oprettelsen af et selvstændigt Ministerium for Digitalisering og Ligestilling forventes et større fokus på kommunernes muligheder for at øge digital service for vores borgere.

   

  Borgerservice fokuserer ligevægtigt på både de digitalt stærke borgere, de digitalt udsatte borgere og på virksomheder, hvor der arbejdes understøttende i tråd med erhvervsstrategien for Aabenraa Kommune.

   

  I mødet med borgerne har Borgerservice tre kontaktpunkter:

   

  • Digital kontakt, gennem Aabenraa Kommunes hjemmeside og digitale selvbetjeningsløsninger.
  • Telefonkontakt, både gennem hovednummeret i Omstillingen og med borgerbetjening i Borgerservice.
  • Personlig betjening i Borgerservice

   

  Alle tre kontaktpunkter ønskes udvidet og kvalificeret, således at Borgerservice også fremover er i stand til at betjene alle tre borgergrupper på de services, som er efterspurgt i det offentlige.

   

  Den Strategiske udviklingsplan er udarbejdet for en to årig periode, med afsæt i ”Det gode liv”, hvori vi skaber de gode rammer, søger muligheder og indgår i fællesskaber og partnerskaber både internt og eksternt.

   

  Borgerservice har med involvering fra medarbejderne udarbejdet en ny vision og mission.

  Medarbejderne har særligt vægtet at levere faglig kvalificeret service til alle brugere af Borgerservice. Samt at være borgernes primære indgang til det offentlige via en stor tilgængelighed. Borgerne skal kunne møde Borgerservice, når de har brug for det – personligt, telefonisk og digitalt.

   

  Udviklingsplanen Fremtidens Borgerservice indstilles til drøftelse af Arbejdsmarkedsudvalget og vil efterfølgende blive justeret og vil blive  indstillet til godkendelse til Arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 19.april 2023.

   

  I perioden 2023-24 vil udviklingsplanen løbende blive evalueret og justeret, herunder fremlagt for Arbejdsmarkedsudvalget.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at Fremtidens Borgerservice, Strategisk udviklingsplan for Borgerservice 2023-2024 drøftes.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2023

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/7010, Sagsinitialer: wkl

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget fik den 28. november 2022 en orientering om status for udmøntning af en indsats for unge jævnfør budgetforliget, som Byrådet indgik den 21.september 2022. Her blev det besluttet at afsætte kr. 400.000 i 2023 og kr. 800.000 i årene 2024, 2025 og 2026 til at fremme udsatte unges tilknytning til arbejdsmarkedet via en eller flere nye beskæftigelsesrettede indsatser.

   

  Arbejdsmarkedsudvalget har i beskæftigelsesplan 2023-26 udpeget flere unge i job eller uddannelse, som et af fire politiske pejlemærker for den fireårige periode, hvor ambitionen er at flere af de omkring 10 % af de unge, der i dag ikke er i uddannelse eller beskæftigelse (NEET-gruppen), over tid går fra passive til aktive borgere. Neet-gruppen opgøres af Danmarks Statistik. På baggrund af lokale data ses, at 563 unge være i NEET-gruppen i Aabenraa Kommune.

   

  Lykkes det, vil det bl.a. bidrage til at indfri Aabenraa Kommunes nye planstrategi ”Det Gode Liv – Udviklingsstrategi 2035”. Indsatserne skal derfor kunne bidrage til et aktivt og sundt uddannelses- og arbejdsfællesskab samt en bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune.

   

  Jobcenteret foreslår derfor igangsætning af to nye indsatser, hvor fokus er på at styrke de unges sociale, fysiske og mentale sundhed.

   

  Der er tale om to håndholdte indsatser - som udfoldes i henholdsvis i bilag 1 og 2 - der begge skal være med til at skabe en kultur, hvor der på den ene side er fokus på arbejds- og eller uddannelsesfællesskaber, og på den anden side samtidig tage udgangspunkt i den enkelte unge.

   

  Indsats for sårbare unge mellem 15 og 25 år

  Målgruppen er sårbare unge mellem 15 og 25 år, der ikke umiddelbart kan starte i job eller uddannelse pga. en eller flere fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

   

  Indsatsen sker i tæt samarbejde mellem Aktiv Aabenraa, som er del af Kultur og Fritidsforvaltningen, og jobcentret. Aktiv Aabenraa har ansvaret for de kommunale idrætsfaciliteter og en række kommunale fritidstilbud, og planen er, at de unge skal i praktik f.eks. hos de kommunale idrætshaller og svømmehaller bl.a. som pedel, rengøringsassistent, livredder, aktivitetsmedarbejder m.m.

   

  Indsatsen favner ca. 10 årspladser med løbende optag.

  Forventet effekt efter afsluttet forløb er, at 60 % får ordinære timer eller starter i uddannelse.

  Den årlige udgift til projektet forventes at ligge mellem 300 – 400.000 kr. og vil primært bestå af frikøb af de tekniske servicemedarbejdere efter sædvanlig model, mentortimer og til kurser, som skal opkvalificere de unge.

   

  Finansieringen vil kunne ske inden for budgettet på Arbejdsmarkedsudvalgets eget område.

   

  Indsats for psykisk sårbare unge mellem 18 og 29 år

  Målgruppen er unge mellem 18 og 29 år, der kan profitere af et IPS forløb - Individuelt Planlagt job med Støtte - i kombination med gruppeforløb, motion og idræt. De unge er psykisk sårbare, har en eller flere psykiske diagnoser eller anden form for funktionsnedsættelse eller mistrivsel, og de har brug for en håndholdt indsats i tæt samarbejde med Lokal Psykiatrien - men også fra den lokale idrætskonsulent, DGI og Dansk Idrætsforbund.

   

  Indsatsen favner op til 20 deltagere med løbende optag.

   

  Et individuelt ungeforløb har en varighed af op til 26 uger med mulighed for forlængelse.

   

  Forventet effekt efter afsluttet forløb er, at 60 % får ordinære timer eller starter i uddannelse.

   

  Udgift pr. deltager i 26 uger er 39.000 kr.

  Samlet udgift til leverandør for 10 årspladser i 2023 beløber sig til 390.000 kr.

  Samlet årlig udgift til leverandør for 20 årspladser i år 2024 til 2026 er 780.000 kr.

  Forvaltningen foreslår finansieringen sker via det af Byrådet afsatte budget til fremme af udsatte unges tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at indsatsen for sårbare unge mellem 15 og 25 år og finansieringen af indsatsen godkendes,

  at indsatsen for psykisk sårbare unge mellem 18 og 29 år og finansieringen af indsatsen godkendes, og

  at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages ved bevillingskontrollen pr. 31. marts 2023.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2023

  1. at godkendt.

  2. at godkendt, idet Arbejdsmarkedsudvalget ønsker en evaluering af projektet fremsendt til drøftelse i udvalget efter 1 år.

  3. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/38279, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på mødet i februar 2023 emner, der kan danne grundlag for kommende temadrøftelser. På dagens møde er Borgerservice valgt som tema, mens  nedenstående fem temaer blev valgt som øvrige temaer i ikke prioriteret rækkefølge:

   

  • Unge
   Omkring 10 % af de unge er ikke i uddannelse eller beskæftigelse. Hvad gør vi konkret for denne gruppe i dag, og hvilke initiativer skal bidrage til at hjælpe de unge videre?
   Er der behov for andre tiltag for at opnå bedre resultater?
    
  • Samarbejde med virksomheder
   Styrket dialog og samarbejde med virksomhederne er essensen i en del af den nye erhvervsstrategi for Aabenraa Kommune. Hvilken betydning har dialog og samarbejde for indsatserne, og hvilken forskel vil det nyetablerede erhvervspanel få for arbejdsmarkedspolitikken i Aabenraa Kommune?        
    
  • Frisættelse versus styring/kontrol
   Aabenraa Kommune er udpeget som velfærdskommune på beskæftigelsesområde, hvilket giver mulighed for frisætning fra styring og kontrol. Hvilke overvejelser giver det anledning til, og hvor står Aabenraa Kommune i dag i forhold tidligere?
    
  • Udenlandsk arbejdskraft
   Som grænselandskommune har Aabenraa særlig stor gavn af udenlandsk arbejdskraft, der bidrager til løfte væsentlige opgaver, der skaber en bedre balance på arbejdsmarkedet. Er der særlige udfordringer, og hvordan ser samarbejdet omkring udenlandsk arbejdskraft ud?
    
  • Forebyggelse af et liv med offentlig forsørgelse
   Hvilke fødekæder er der til offentlig forsørgelse, og hvilke konkrete erfaringer er der med forebyggende tiltag?

   

  Arbejdsmarkedsudvalget ønsker endvidere, at alle drøftelser tager udgangspunkt i Aabenraa Kommunes udviklingsstrategi Det Gode Liv og FN’s 17 verdensmål. Denne fælles rammesætning sikrer sammenhæng til udvalgets egne politiske pejlemærker og de konkrete initiativer, der evt. igangsættes på baggrund heraf.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at de seks emner godkendes som temadrøftelser.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2023

  Godkendt med en mindre redaktionel ændring til international arbejdskraft.

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/6149, Sagsinitialer: kcan

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører en orientering om Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat for 2022.

   

  For Arbejdsmarkedsudvalget viser resultatet for 2022 et samlet mindreforbrug på 15,7 mio. kr. Dette svarer til 1,6 % af udvalgets nettodriftsbudget på 997,6 mio. kr.

   

  Resultatet dækker over variationer på de enkelte områder under udvalget, hvor de væsentlige afvigelser er et mindreforbrug på politikområderne Sygedagpenge og Revalidering, Førtidspension samt Forsikrede ledige. På Sygedagpenge og Revalidering kan mindreforbruget henføres til en højere refusion end forudsat. På førtidspensioner skyldes mindreforbruget hovedsageligt, at der er sendt regninger vedrørende mellemkommunale betalinger. På Forsikrede ledige kan mindreforbruget henføres til, at ledigheden har udviklet sig bedre end forventet.

   

  Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget til overførselsudgifterne blev som følge af midtvejsreguleringen for 2022 nedjusteret med 7,3 mio. kr. Nedjusteringen var væsentligt mindre end den faktiske midtvejsregulering, som var på ca. 68 mio. kr. for Arbejdsmarkedsudvalgets områder. Forskellen på ca. 61 mio. kr. blev finansieret på forskellig vis.

   

  Samlet er Arbejdsmarkedsudvalgets oprindelige budgetramme i 2022 blevet nedjusteret med netto 6,4 mio. kr., hvoraf de væsentligste ændringer er omtalt i ovenstående.

   

  Der overføres i alt 14,4 mio. kr. til 2023 vedrørende overførselsudgifter (budgetgaranti/øvrige overførsler) til en pulje under Økonomiudvalget. Overførslen er med henblik på at kunne imødegå reguleringer af overførselsudgifterne. Derudover overføres 0,3 mio. kr. vedrørende garantioverførsler samt 0,2 mio. kr. som øvrige overførsler til Arbejdsmarkedsudvalget. Mindreforbruget på serviceudgifterne på 0,9 mio. kr. tilføres de likvide midler.

   

  Arbejdsmarkedsudvalgets driftsresultat er også beskrevet i en note 2, som er vedlagt som bilag til sagen. Note 2 indarbejdes i Aabenraa Kommunes årsberetning, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

   

  Økonomi og afledt drift

   

  Ovenstående tabel viser Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat for driften for 2022 på bevillingsområder og politikområder.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen om Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat for 2022 tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2023

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/31244, Sagsinitialer: ktr

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen udsender to gange årligt ankestatistikken, der viser antallet af indkomne og afgjorte klagesager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

  I bilag 1 ses oversigten for hele 2022. Områderne beskæftigelse (LAB), ydelse (LAS), førtidspension (PL) og sygedagpenge (SDP) vedrører lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet.

   

  Bilaget viser, at Ankestyrelsen modtog 368 sager i 2022, hvoraf 29 blev afvist eller henvist til anden myndighed. Der er truffet afgørelse i 243 sager på de fire lovgivningsområder.

  Nedenstående tabel angiver behandlede sager og afgørelser i 2022 for hele landet og for Aabenraa Kommune på de fire lovområder. Omgørelsesprocenten angiver andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises opgjort i forhold til alle klager eksklusiv de afviste sager.

   

   

      Hele landet

         Aabenraa

  Stadfæstet

   6978

    76%

     170

    70%

  Ændret/ophævet

   1234

    13%

      44

    18%

  Hjemvist

    967

    11%

      29

    12%

  I alt

   9179

   100%

     243

   100%

  Omgørelsesprocent

            24%

             30%

  Afviste sager

            993

              18

   

  Som det fremgår, er omgørelsesprocenten for Aabenraa over landsgennemsnittet, hvilket gør sig gældende på tværs af områderne. Dette fremgår mere detaljeret af bilaget, der viser, at 70 % af sagerne stadfæstes, mens 30 % enten er ændret eller hjemvist. På landsplan bliver 76 % af sagerne stadfæstet, mens 24 % ændres eller hjemvises. Kommunen skal i forhold til hjemvisninger genbehandle sagen og på ny træffe afgørelse.

   

  Som oplyst under samme punkt fra udvalgets møde i november 2022 er kvaliteten af sagsbehandlingen løbende et fokusområde for jobcenteret, hvor alle afgørelser deles på tværs af kontorer og målgrupper. Derudover gennemgås klagerne af fagkoordinatorer til læring og vidensdeling. I bilag 2 ses en opgørelse over afgørelser i klagesagerne for Aabenraa Kommune i perioden 2017 –2022. Set over hele perioden fremgår det, at ydelses- og pensionsområdet har en faldende andel omgørelser, mens andelen er stigende for beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. I forhold til stigningen i omgørelsesprocenten er det jobcentrets vurdering efter at have været i dialog med Ankestyrelsen om fortolkning af praksis på området, at den blandt andet kan være en følge af forlængelser og en række særlove i forbindelse med Coronapandemien fra 2020 og frem til maj 2022.  

   

  I forhold til de hjemviste sager har Jobcenter Aabenraa opgjort i hvilket omfang, disse sager får et andet udfald. Gennemgangen viser, at 9 ud af de i alt 29 sager er blevet ændret efter hjemvisningen i 2022.

   

  Ankestyrelsen er mere end en klage- og tilsynsmyndighed. Ankestyrelsens opgave er også at fastlægge retningslinjer om fortolkning og anvendelse af reglerne. Dette sker bl.a. via principafgørelser og praksisundersøgelser. Principafgørelser offentliggøres blandt andet, når der er behov for fortolkning af ny lovgivning, eller når konkrete sager har generel betydning og kan bruges som rettesnor for andre afgørelser.

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at ankestatistikken tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2023

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 23/6957, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  De fire sønderjyske kommuners jobcentre har fået tildelt midler til gennemførelse af det fælles projekt "Social inklusion i sønderjyske virksomheders grønne omstilling” for perioden januar 2023 til og med december 2024. Tilskuddet er EU-støtte fra Den Europæiske Socialfond Plus og DEM-støtte fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

   

  Formålet med projektet er, at de fire sønderjyske jobcentre sammen med Marselisborg Consulting afprøver en ny indsats, hvor lokale virksomheder får hjælp til at afdække opgaver relateret til grøn omstilling, som kan matches med kompetencer fra ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

   

  Virksomhederne får derved et nyt rekrutteringsgrundlag til dele af deres grønne omstilling og får samtidig mulighed for at fokusere eksisterende medarbejderkompetencer på virksomhedernes kerneopgaver i et jobmarked, hvor kvalificeret arbejdskraft er en mangelvare.

   

  Samtidig får en stor gruppe ledige borgere, som igennem mange år har haft svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, muligheden for at få et beskæftigelsesmæssigt fodfæste i vigtige og meningsfulde jobfunktioner, som er langtidsholdbare på et arbejdsmarked, der bliver stadigt mere grønt.


  Projektet centrerer sig omkring seks hovedaktiviteter:

   

  • Systematisk rekruttering af virksomheder med arbejdskraftbehov i den grønne omstilling, der kan løses af borgere på kanten.
  • Forberedelse af virksomhedernes parathed til at inkludere borgere på kanten i arbejdsfællesskabet.
  • Rekruttering og motivation af udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet til at tage del i virksomhedernes grønne omstilling.
  • Opkvalificering i grøn opgavevaretagelse.
  • Match af borger og virksomhed samt gennemførelse af indslusnings- og fastholdelsesforløb.
  • Langvarigt fastholdeles- og efterværnsforløb.

   

  Det er målet, at der skal indgås aftaler med 200 virksomheder, som har et rekrutteringsbehov indenfor den grønne omstilling. Der vil derfor ske en kortlægning af områdets virksomheder i første del af projektperioden.

   

  Hen over hele projektperioden er det målet, at 350 ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet vil modtage en målrettet og motiveret indsats, der får 300 af dem ud på virksomhederne i et kortere praktikforløb, og hvoraf 200 af disse vil resultere i ordinære timer på sønderjyske virksomheder. Når der skabes match mellem borger og virksomhed, skal en reaktiv efterværnsstøtte, som består af en hotline og en udrykningsfunktion, sikre, at matchet fastholdes. Efterværnsstøtten skal sikre, at der 6 måneder efter ansættelsestidspunktet fortsat er mindst 160 borgere i beskæftigelse i ordinære timer.

   

   

  Der vil blive arbejdet med en bred målgruppe af borgere fordelt på primært aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, ledige fleksjobbere og ressourceforløbsmodtagere. Borgerene skal gennemgå et kort grønt opkvalificeringsforløb, der skal leveres af en uddannelsesleverandør. Der er aftalt en fordelingsnøgle de fire jobcentre imellem, hvor Aabenraa Kommune vil skulle rekruttere 95 borgere ind til forløbet.

   

  Aabenraa Kommune er projektejer/tilsagnsmodtager og er hovedansvarlig for koordinering og afrapportering til Erhvervsstyrelsen. Dog er alle fire jobcentre ansvarlige og medudviklende på indholdet i projektet samt for projektkoordinering i eget jobcenter og internt jobcentrene imellem. Marselisborg Consulting indgår som femte projektpartner og har hovedansvar for kortlægning af virksomheder, netværksfacilitering samt udvikling af udslusningsforløb til virksomhederne. Desuden varetager de den administrative og faglige projektledelse.


  Der er til projektet nedsat en styregruppe, bestående af den øverste leder fra alle fire jobcentre samt Marselisborg Consulting, ligesom projektets aktiviteter vil bliver fulgt af en følgegruppe bestående af virksomheder samt erhvervsrådene i de fire sønderjyske kommuner. Der vil i gennem hele projektperioden være involvering af relevante politiske udvalg, men med særlig forankring i regi af JobSønderjylland samarbejdet, hvor det primære fokus vil være på, hvilke erfaringer vi kan trække ud af projektet til videreførelse.

  Økonomi og afledt drift

  Erhvervsstyrelsen har bevilget 5.949.210 kr. i støtte fra Den Europæiske Socialfond Plus og 6.692.862 kr. i støtte fra de decentrale erhvervsfremmemidler på baggrund af indstilling om støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Det samlede tilsagn udgør 12.642.072 kr.

  Midlerne er søgt til en kombination af løn til projektmedarbejdere i alle fire jobcentre og projektledelse via Marselisborg i alt 9.330.500 kr. Ekstern undervisning, revision og projektformidling (annoncering, kurser mm.) i alt 2.256.000 kr. De resterende midler dækker øvrige administrationsomkostninger i projektperioden.

   

  Aabenraa Kommunes andel af de søgte midler udgør ca. 2.400.000 kr. og består af et 1/2 årsværk til en virksomhedskonsulent og et 1/2 årsværk til grønne jobformidlere (sagsbehandlere). Herudover 30 timer månedlig (gns.) til administration samt et beløb til øvrige administrationsomkostninger.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2023

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 22/28988, Sagsinitialer: CDU

  Sagsfremstilling

   

  Forvaltningen afventer de udmeldte hegnspæle for velfærdsaftalen og har fortsat arbejdet med udviklingen af velfærdsaftalen ud fra de rammer, der foreligger. På den baggrund har forvaltningen påbegyndt følgende to processer knyttet til velfærdsaftalen:

   

  • Styregruppen afholdt 30. januar 2023 et møde med kontorlederne på jobcenteret omhandlende involvering, proces og inddragelse. På baggrund af mødet blev det besluttet, at hver kontorleder, sammen med deres medarbejdere, igangsætter en idegenereringsproces. Målet er at komme med ideer til potentielle prøvehandlinger. Der er lagt op til en åben idegenereringsproces med udgangspunkt i muligheder frem for begrænsninger.

   

  • Forvaltningen er påbegyndt udviklingen af et grafisk univers knyttet til velfærdsaftalen. Ambitionen er at sikre en ensartet og sammenhængende visuel kommunikation omkring velfærdsaftalen både internt og eksternt. Udviklingen forventes færdig primo maj måned, hvorefter den kan præsenteres for Arbejdsmarkedsudvalget.  

  Sagen afgøres i

  Arbejdsmarkedsudvalget.

   

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at status på velfærdsaftalen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2023

  Taget til orientering.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2023

  Formanden orienterede om Dialogforum for Udsatte Borgere.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 21/37995, Sagsinitialer: kae

  Sagsfremstilling

  For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2023

  Godkendt.