Beslutningsprotokol

onsdag den 22. januar 2014 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Kaare Solhøj Dahle, Eivind Underbjerg Hansen, Dorte Soll, Gert Nordklitgaard, Kurt Andresen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.15
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41444, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om et forslag til skolebestyrelsernes sammensætning skal sendes til høring på skolerne.

  Med gennemførelsen af Folkeskolereformen ændres bestemmelserne for oprettelsen af skolebestyrelserne. De gældende bestemmelser om antallet af repræsentanter i bestyrelserne bortfalder.

  Kommunalbestyrelserne har med reformen fået kompetence til at træffe beslutning om skolebestyrelsernes sammensætning og kan endvidere fastlægge en valgprocedure, der sikrer, at der vælges forældrerepræsentanter fra alle afdelinger på en skole.

  Flertallet i skolebestyrelserne skal fortsat bestå af forældrerepræsentanter på skolen. For Aabenraa Kommune er følgende bestemmelser aktuelle:

  • Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst en forældrerepræsentant for hver afdeling.
  • Hvis skolen har specialklasser på mindst tre klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst en.
  • Mindst to medarbejderrepræsentanter, valgt af og blandt medarbejderne på skolen skal sidde i bestyrelsen
  • Mindst to elevrepræsentanter, valgt af og blandt eleverne på skolen skal sidde i bestyrelsen. Hvis skolen har flere afdelinger, skal der vælges mindst en elevrepræsentant for hver afdeling.
  • Indtil to pladser i bestyrelsen kan tilbydes repræsentanter for det lokale erhvervs- eller foreningsliv eller fra de lokale ungdomsuddannelser.

  Inden kommunalbestyrelsen fastsætter regler for, hvordan valg til skolebestyrelserne skal foregå, skal disse have haft mulighed for at udtale sig om bestyrelsens sammensætning.

  Skole og Undervisning foreslår at bestemmelserne for oprettelse af skolebestyrelser udvides med følgende punkter:

  • Antallet af forældrevalgte medlemmer er 7
  • Ønsker skolen repræsentation fra det lokale erhvervs- eller foreningsliv eller fra de lokale ungdomsuddannelser, reduceres antallet af forældrevalgte medlemmer tilsvarende.
  • På skoler med afdelingsstrukturer (sammenlagte skoler på flere matrikler) deltager afdelingslederne i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
  • Lederen af SFO deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

  De nye bestemmelser i Folkeskolereformen vedr. sammensætning af skolebestyrelser er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 42 og § 43.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Skole og Undervisnings supplerende fire forslag til skolebestyrelsernes sammensætning sendes til høring i skolebestyrelserne og,

  at skolebestyrelserne indsender forslag til sammensætningen af skolebestyrelsen på egen skole.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 22-01-2014

  1. at godkendt med de faldne bemærkninger og at repræsentation fra det lokale erhvervs- og foreningsliv mv. ikke reducerer antallet af forældrevalgte medlemmer. Elevrådene skal også høres.

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/4698, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Der skal i denne sag tages stilling til, om de ønskede ændringer i SFO 2 taksterne på Kliplev Skole kan godkendes.

  Ved behandling af punktet ”Fordelingsmodel for pasning af elever i 4. – 6. klasse” på Byrådsmødet den 28. november 2012, blev principperne for SFO 2 besluttet. Forældrebetalingen blev ved budgetvedtagelsen af budget 2014 fastsat til maksimalt 805 kr. pr. måned i 11 måneder.

  Skolebestyrelsen ved Kliplev Skole har ansøgt om, at taksten for benyttelse af skolens SFO 2 med virkning fra den 1. februar 2014 ændres fra de nuværende 550 kr. pr. måned i 10 måneder årligt til 200 kr. pr. måned.

  Samtidig ønsker Kliplev skolebestyrelse at antallet af ugentlige åbningsdage reduceret fra de nuværende fem til tre dage. På de 2 af dagene vil tilbuddet være en integreret del af SFO 1. Hver anden torsdag vil der være aftenklub fra kl. 17.00 – 20.00.

  De ønskede ændringer udspringer af en begrænset søgning til tilbuddet SFO 2 på Kliplev Skole.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at taksten for benyttelse af SFO 2 på Kliplev Skole fastsættes til 200 kr. pr. måned.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 22-01-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/24726, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Bakkehuset, Gråstenvej 3, Felsted, 6200 Aabenraa, har foretaget revision af deres vedtægt for institutionen.

  Bestyrelsen anmoder om Aabenraa Kommunes godkendelse heraf.

  Af bestyrelsens forslag til ny vedtægt fremgår bl.a.:

  §11, stk. 2: ”Foreningens formue, dvs. bygningen Gråstenvej 3 i Felsted, skal i tilfælde af opløsning anvendes til børneformål i Felsted by”.

  Byrådet har den 23. juni 2010 godkendt ” Retningslinjer vedr. rettigheder og pligter for selvejende institutioner på dagtilbudsområdet”.

  Af § 11, stk. 4 fremgår, ”Ved institutionens ophør tilfalder en eventuel formue kommunen, medmindre det kan dokumenteres eller sandsynliggøres, at denne formue hidrører fra eller er tilvejebragt af andre end kommunen, eksempelvis ved private donationer mv. 

  Anvendelsen af en eventuel formue ved institutionens ophør, som må anses for at være tilvejebragt af andre end kommunen, sker i overensstemmelse med institutionens vedtægter.”

  Forvaltningen foreslår, at Bakkehusets vedtægt tilpasses byrådets beslutning.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at vedtægten godkendes med den foreslåede ændring og

  at udvalget bemyndiges til fremover at godkende vedtægter / vedtægtsændringer for selvejende daginstitutioner.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 22-01-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/603, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Ifølge de politisk godkendte retningslinjer foretager udvalget mindst et anmeldt tilsynsbesøg pr. institution på dagtilbudsområdet pr. valgperiode. Besøget tilrettelægges på baggrund af aktuelle behov, problematikker og lokalområder.

  Udvalgets tilsynsbesøg skal ses som et supplement til de forvaltningsmæssige tilsyn.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede på mødet den 10. januar 2012 (punkt 2), at forvaltningen tilrettelægger besøgene sådan, at dagtilbud og skoler i videst muligt omfang ses i sammenhæng.

  Forvaltningen foreslår, at der fastsættes 2 årlige dage til tilsynsbesøg.

  Lovgrundlag

  Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) nr. 668 af 17. juni 2011, § 5.

  Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3, efterleves.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der afsættes 2 årlige dage for tilsynsbesøg i 2014,

  at første tilsynsbesøg bliver tirsdag den 29. april 2014

  at udvalget besøger Kongehøjskolen / SFO og daginstitutioner i skoledistriktet og

  at dato og område for det andet tilsynsbesøg i 2014 besluttes senere.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 22-01-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1336, Sagsinitialer: GBL

  Sagsfremstilling

  Udbudsenheden fremlægger et forslag til beskæftigelsesklausul i forbindelse med udbud på rengøringsservice og vinduespolering for kommunens skoler og institutioner.

  Byrådet vedtog den 26. juni 2013, at det ved udbud af længerevarende tjenesteydelser der kun kan udføres i kommunen, generelt er muligt og formålstjenligt at stille konkrete krav til leverandørens sociale ansvarlighed i form af en beskæftigelsesklausul. Fastlæggelsen af klausulens nærmere indhold skal foretages af det fagudvalg udbuddet vedrører.

  Udbuddet på rengøringsservice og vinduespolering gennemføres i foråret 2014 med afsæt i den harmonisering af rengøringsudgifterne, der er indarbejdet i budget 2014.

  En enkelt af delaftalerne i dette udbud falder indenfor rammerne af, hvornår det generelt er vurderet formålstjenligt at stille konkrete krav.

  Denne delaftale omfatter rengøringsservice på følgende skoler og institioner:

  Bolderslev Skole, Varnæs Skole, Kliplev Skole, Tinglev Skole, Stubbæk Skole, Fjordskolen, Ravsted Børneunivers, Børnehuset Bakkebo og Hjelmrode Børnehave.

  Udbudsenheden foreslår, at beskæftigelsesklausulen skal sigte mod at integrere personer, der står udenfor arbejdsmarkedet.

  Videre foreslås kravet fastlagt på linje med minimumskravet i Byrådsbeslutningen, således at mindst 5 % af de stillinger, der skal anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med personer fra bestemte grupper. 

  Beskæftigelsesklausulen er bilagt sagen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at beskæftigelsesklausulens formål og minimumskrav godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 22-01-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/32999, Sagsinitialer: mwa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om status på arbejdet med Folkeskolereformen.

  Den 7. juni 2013 indgik Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Partierne blev bl.a. enige om, at der fremover bliver en gennemsnitlig skoleuge på 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timer fra 7.-9. klasse.

  På Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde den 27. august 2013 blev procesplanen for implementering af Folkeskolereformen godkendt. Procesplanerne er ajourført med aktiviteter og bemærkninger.

  Under procesplanens 4 spor; det politiske spor, projektsporet, ledelsessporet og fællessporet er der siden sidste orientering den 17. december 2013 igangsat følgende aktiviteter og initiativer.

  Det politiske spor:

  I forhold til fastsættelsen af principper og rammer afventes konkret lovgivning. Vedtagelsen af loven sker i flere etaper.

  Der afholdes dialogmøde mellem Børne- og Udannelsesudvalget og skolebestyrelserne den 19. februar 2014. Hovedindholdet på dette møde vil være en fælles orientering om arbejdet med reformen på skolerne, orientering om bestyrelsernes arbejde fremadrettet samt en dialog med udgangspunkt i bestyrelsernes tanker om reformen.

  Ved dialogmødet mellem det daværende Skole- og Dagtilbudsudvalg, Danmarks lærerforening og Skolelederforeningen den 17. december 2013 aftaltes, at der udarbejdes et fælles administrationsgrundlag. Dette arbejde er igangsat.

  Projektsporet:

  Der arbejdes i følgende projektgrupper med skoleledere som deltagere.

  • Logistik: Der arbejdes i samarbejde med forskellige instanser på at udarbejde tilpasning af buskørsel til nye længere skoledage.
  • Afbureaukratisering: Der arbejdes på at forenkle og optimere arbejdsgange med udgangspunkt i de felter, der på nuværende tidspunkt opleves som optimale og effektive.
  • Børneuniverser: Planlægningen afventer afholdelse af møde.
  • Arbejdstid: Der arbejdes på at udarbejde en skabelon til hjælp ved skoleårets planlægning.

  Der er nedsat følgende arbejdsgrupper med udgangspunkt i den store skoleledergruppe og forvaltningen.

  • Arbejdsmiljø
  • Den åbne skole
  • Kompetence udvikling
  • Kvalitet i SFO og understøttende undervisning

  De faglige organisationer og relevante fagpersoner inviteres til at deltage i arbejdet i disse grupper.

  Ledelsessporet:
  Lederne er i gang med inddragelsen af skolens personale i lokale drøftelser om processen fremadrettet. Disse drøftelser tages med udgangspunkt i skolernes procesplaner.

  Fællessporet:
  Inddrages i øvrigt i henhold til punkterne herover.

  Der afholdes den 19. februar 2014 en workshop, om Den åbne skole. Formålet med denne workshop er at skabe grundlaget for det videre arbejde med de administrative rammer for Den åbne skole. Workshoppen afholdes i samarbejde med KL.

  Der planlægges efterfølgende en workshop med fokus på aktørniveauet i samarbejde med Kultur og Fritid.

  Lovgrundlag

  L51 og L52 er vedtaget den 20. december 2013. Den sidste og største lovgivningsændring har høringsfrist den 24. januar.

  Der tages i arbejdet med reformen udgangspunkt i: ”Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale

  Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen” 

  Af den 7. juni 2013

  Økonomi og afledt drift

  Ved Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde den 27. august 2013 blev forudsætningerne for beregning af merudgifter godkendt. Forudsætningerne er bl.a.:

  • Øget gennemsnitlig undervisningstid pr. lærer på 80 timer årligt fordelt på 40 timer almindelig undervisning og 40 timer understøttende undervisning
  • Fastholdelse af nettoforældrebetalingsandel for SFO
  • Udgangspunkt i at 50 % af den understøttende undervisning skal løses af det eksisterende SFO-personale (pædagoger og pædagogmedhjælpere). Der sendes hermed også et signal om, at reformens nye opgaver skal løses med udgangspunkt i det nuværende personale på den enkelte institution.

  Finansieringen af den forventede merudgift til driften på 14,4 mio. er vedtaget på udvalgsmødet den 12. november 2013.

  Midler fra Staten (DUT)

  4,2 mio. kr.

  Fælles faglighed

  2,033 mio. Kr.

  Strukturpuljen (skole)

  5,4 mio. kr.

  Reduktion i tildeling til fritidstilbud 4.-6. klasse

  2,045 mio. kr

  Reduktion i tildelingen til fritidstilbud 7. klasse m.m.

  0,725 mio. kr

  I alt med helårsvirkning, dog med 5/12-virkning i 2014

  14,403 mio. kr

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 22-01-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/6558, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Privatinstitutionen Den Frie Naturbørnehave, Bjerggade 26, 6200 Aabenraa, er pr. 1. april 2013 godkendt til 24 børn i alderen 3-6 år.

  Privatinstitutionen er efter ansøgning fra bestyrelsen nu godkendt til yderligere 4 børn i samme aldersgruppe.

  Godkendelsen træder i kraft 1. februar 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 22-01-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/36320, Sagsinitialer: clha

  Sagsfremstilling

  I denne sag gives en orientering om aktiviteter og udfordringer på Børn og Families områder.

  Heri indgår orientering om den udvikling, som Børne- og Familieudvalget besluttede i 2013.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 22-01-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/4159, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog i august 2012 den ny sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik ”Sund Opvækst”. I forlængelse heraf er der udarbejdet en handleplan for, hvordan målsætningerne i politikken kan realiseres. Planen fremlægges til orientering.

  Handleplanen beskriver fase 1 i implementeringen af Sund Opvækst og dækker perioden frem til udgangen af 2014.

  I slutningen af 2014 udarbejdes en ny handleplan for fase 2, der dækker perioden 2015-16.

  I 2017 evalueres arbejdet med Sund Opvækst, og på basis af de opnåede resultater udarbejdes der en ny sammenhængende børne- familie- og ungepolitik.

  Økonomi og afledt drift

  Finansiering af de enkelte initiativer i handleplanerne sker i de relevante afdelinger/forvaltninger.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 22-01-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/30895, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Status på Overordnede opgaver og målsætninger 2013 fremlægges til orientering.

  Overordnede opgaver og målsætninger 2013 er Børn og Skoles  fokuspunkter for året 2013. De er fremkommet på baggrund af følgende;

  • Igangsatte opgaver og fortløbende initiativer fra 2012
  • Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie-, og ungepolitik
  • Indsats- og fokusområder fra Vækstplanen, Digitaliseringsstrategien og Direktionens Strategi 2012 – 14
  • Dialog i Børn og Skoles chefgruppe.

  Børn og Skoles overordnede opgaver og målsætninger 2013 blev i de enkelte afdelinger suppleret af virksomhedsaftaler.

  Overordnede opgaver og målsætninger 2014 vil blive fremlagt for udvalget i februar.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 22-01-2014

  Taget til efterretning.